Άρθρο 13 Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους, στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Η Ετήσια Έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει Γνώμη στον επικεφαλής του φορέα, για τη συνολική επάρκεια των ενεργειών, διαδικασιών και της διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και τμήματα του φορέα. Η Γνώμη συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα, βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη).

 • 8 Μαρτίου 2021, 10:23 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Η τεκμηρίωση της γνώμης είναι ουσιαστικό συστατικό της ετήσιας έκθεσης, όπου θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση ως προς τους σημαντικότερους εγγενείς κινδύνους που αναγνωρίστηκαν, το ελεγκτικό έργο στην περιοχή αυτή και τους σημαντικότερους υπολειπόμενους κινδύνους. Η επάρκεια αυτής της τεκμηρίωσης αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης του ίδιου του ελεγκτικού έργου.

 • 8 Μαρτίου 2021, 10:34 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Ορθώς το σχόλιο του ΙΙΑ Greece (και άλλων σχολιαστών, όπως του κ. Λιναρδάτου) επισημαίνει το αντικείμενο επί του οποίου μπορεί να εκφραστεί γνώμη.
  Μέχρι να υπάρξει μια επαρκής κάλυψη του audit universe, η έκφραση γνώμης με την μορφή της τριβάθμιας κλίμακας που αναφέρεται στο 13.3 δεν προσφέρει ουσιαστική αξία. Είναι αντιληπτό βέβαια ότι ο νόμος γράφεται για διαχρονική ισχύ, και όχι για την μεταβατική περίοδο της πρώτης περιόδου εφαρμογής του, όμως ίσως είναι σκόπιμο να υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη ώστε να μην απαξιωθεί η γνώμη τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου.
  Επίσης όπως επισημαίνεται και από τον Δρ. Κουτούπη, η κλίμακα παραπέμπει σε ορολογία ορκωτού ελεγκτή.
  Συμφωνώ και με την παρατήρηση του κ. Χατζηγρηγορίου, ότι θα επικρατήσει (χωρίς επαρκή τεκμηρίωση) η γνώμη με επιφύλαξη.

 • 5 Μαρτίου 2021, 15:13 | Ανθή Πινακουλάκη

  Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει Γνώμη στον επικεφαλής του φορέα, η οποία γνώμη όμως δεν θα μπορεί να είναι για το σύνολο του Συστήματος Ελέγχου του φορέα, καθώς είναι αδύνατο με το παρόν ανθρώπινο δυναμικό και τους διαθέσιμους πόρους να πραγματοποιούνται ελεγκτικές διαδικασίες σε όλα τα πεδία ελέγχου κάθε έτος. Η Γνώμη αυτή δεν θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή της εύλογης διαβεβαίωσης (reasonable assurance), αλλά θα πρέπει να περιορίζεται στο εύρος των ελεγκτικών διαδικασιών που πραγματοποιούνται κάθε έτος και να έχει τη μορφή περιορισμένης διασφάλισης (limited assurance).

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:11 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  1&2 ->Αναφορικά με την Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα και η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας συμφωνούμε και νομίζουμε ότι μπορεί να παραμείνει. Όμως, η Γνώμη δύναται να εκφραστεί από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου μόνο ως προς τις περιοχές που έλεγξε και όχι επί της συνολικής επάρκειας των ενεργειών, διαδικασιών και της διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου σε συνολικό επίπεδο. Δοθείσης και της έλλειψης πόρων η έκφραση Γνώμης με τη μορφή της διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη) όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο, θα είναι πρακτικά αδύνατη, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου, κάτι που ενδεχομένως αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα προσέλκυσης στελεχών στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. Παράδειγμα αποτελεί ένας Δήμος ο οποίος απαρτίζεται από 22 Διευθύνσεις και απασχολεί 4.000 υπαλλήλους, διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο ενεργειών που προκύπτουν από πολύ μεγάλο αριθμό διαδικασιών οι οποίες είναι πρακτικά αδύνατον να ελεγχθούν στο σύνολό τους. Η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη -που κατά την άποψή μας θα επικρατήσει- δεν προάγει τη διασφάλιση σε έναν οργανισμό.

 • 2 Μαρτίου 2021, 20:09 | Κώστας Λιναρδάτος

  Στην παράγραφο 3, εκτιμώ ότι είναι παρακινδυνευμένο να εκφράζεται ¨Γνώμη¨ για τη συνολική επάρκεια των ενεργειών, διαδικασιών και της διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου σε συνολικό επίπεδο. Μπορεί να εκφραστεί ¨Γνώμη¨ για τις περιοχές που ελέγχθηκαν, όχι για όλες.
  Επίσης για να εκφραστεί επίσημη ¨Γνώμη¨ για τη συνολική λειτουργία ενός φορέα, η οποία θα αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην ΕΑΔ, θα πρέπει να λειτουργεί συγκροτημένη και εκπαιδευμένη ΜΕΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • 2 Μαρτίου 2021, 15:33 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Στη συγκεκριμένη διάταξη θα αντιταχθούν και οι αιρετές διοικήσεις αλλά και οι υπάλληλοι- εσωτερικοί ελεγκτές παρότι η ανεξαρτησία τους κατοχυρώνεται πλέον και με τον υπό ψήφιση νόμο. Η έκφραση γνώμης θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στον Δήμαρχο για παράδειγμα χωρίς πιέσεις και γνωρίζουμε όλοι τους λόγους. Κατά την επαγγελματική μου γνώμη, είναι απαραίτητη η έκθεση αλλά θα συμφωνούσα με την άποψη ότι θα βοηθούσε να είναι έκφραση γνώμης με σχόλια χωρίς βαθμολογία ή με μεγαλύτερη διαβάθμιση

 • 1 Μαρτίου 2021, 01:18 | Vasileios (Bill) Kandris

  O CAE εκφέρει γνώμη επί του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

  Για να είναι σε θέση να αναφέρει ότι «Η Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου» θα πρέπει να έχει περάσει Quality Assessment Review απο External Independent Assessor που θα επιβεβαιώνει ότι η μονάδα Fully conforms with the Standards.

 • Ενώ η Γνώμη της Μονάδας είναι απαραίτητη οι επιλεγμένες βαθμολογίες παραπέμπουν σε ορολογία Ορκωτού και όχι Εσωτερικού Ελεγκτή. Είναι εκτός τόπου και χρόνου να αναφερόμαστε για αρνητική γνώμη σε εργασίες Εσωτερικού Ελέγχου ή για επιφυλάξεις. Θα πρέπει να υιοθετηθεί έκφραση γνώμης με διαβαθμίσεις και σχετική επεξήγηση ανά διαβάθμιση.

 • Το 31 Μαρτίου θα είναι αδύνατο να τηρηθεί δεδομένου ότι η έκθεση που είναι κοντά στο κλείσιμο του έτους μπορεί να καθυστερήσει

  το 30 Ιουνίου θεωρώ ότι ειναι πιο ορθολογική επιλογή (όπως και στις εισηγμένες εταιρίες)

  επίσης η γνώμη πρέπει να παραληφθεί (θετική, αρνητική, με επιφύλαξη) διότι ολοι θα υπογράφουν με επιφύλαξη. ολα τα ευρηματα και οι διαδικασίες που ελέγχονται δεν είναι οι ίδιες. Αυτό ισως να μπορεί να γίνει ανά σοβαρό εύρημα

  Τέλος στην ετήσια έκθεση να περιλαμβάνονται μόνο τα σημαντικότερα ευρήματα και όχι ευρήματα που άπτονται σε συνήθεις λειτουργικές οι διοικητικές διαδικασίες.