Άρθρο 18 Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών

1. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα, και συνεργάζονται με τους εργαζόμενους σ’ αυτόν, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους.
2. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:36 | Κώστας Περρίκος

  Χρειάζεται να συμπεριληφθεί και το παρακάτω σε συνέχεια της «πρόσβασης των εσωτερικών ελεγκτών»:

  Οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα μπορούσαν να θεωρηθούν εμπιστευτικές ή ευαίσθητες και ο ΕΣ. ΕΛ. θα διαθέτει ένα κατάλληλο σύστημα για τον χειρισμό των πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή διάδοση αυτών των πληροφοριών.

  Επιπλέον:
  Ο επικεφαλής του ΕΣ. ΕΛ. έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και σε εξωτερικό ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών συναντήσεων με την Επιτροπή Ελέγχου.

 • 1 Μαρτίου 2021, 01:13 | Vasileios (Bill) Kandris

  Ο σωστός ορισμός είναι:

  1. Η λειτουργια εσωτερικού ελέγχου, έχει πλήρη και ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, αρχεία/έγγραφα, περιουσιακά στοιχεία, πρόσωπα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα, για την υλοποίηση του έργου τους.

  Επιπλέον πολύ σημαντικό να συμπεριλάβεται το παρακάτω:

  Developing and approving a statement that the CAE will have unrestricted access to, and communicate and interact directly with, the governing body without management present.

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση