Άρθρο 16 Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου

1. Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου, οι συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση και έχουν συμφωνηθεί με τους ελεγχόμενους, καθώς και τα σχέδια διορθωτικών ενεργειών και δράσεων της εφαρμογής τους, παρακολουθούνται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση της πραγματοποίησης και αξιολόγησης κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε, εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος που τέθηκε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή.
2. Μετά την υλοποίηση όλων των ενεργειών που συμφωνήθηκαν, συντάσσεται αναφορά στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών, μη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:59 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  1-> το χρονοδιάγραμμα δεν πρέπει να τίθεται από τον εσωτερικό ελεγκτή, αλλά από τον ελεγχόμενο σύμφωνα με αναγνωρισμένα κριτήρια.
  2 -> δεν περιγράφεται ο τρόπος που θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας ούτε κάποια διαδικασία σε περίπτωση μη υλοποίησης των ενεργειών.

 • 2 Μαρτίου 2021, 20:14 | Κώστας Λιναρδάτος

  Στην Έκθεση δεν αναφέρονται μόνο οι Προτάσεις – Συστάσεις της ομάδας ελέγχου με τις οποίες συμφωνούν οι αρμόδιοι της ελεγχόμενης περιοχής. Περιγράφονται και οι υπόλοιπες και μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τους λόγους διαφωνίας προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή Ελέγχου και η Διοίκηση του φορέα για τη λήψη σχετικής απόφασης.
  Στην Έκθεση Ελέγχου αναφέρονται επιπλέον οι διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν, με βάση τις προτάσεις της ομάδας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Τα προαναφερόμενα, που συνιστούν το Σχέδιο Δράσης, εκπονείται από τις ελεγχόμενες υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Διοίκηση αν χρειαστεί και αποστέλλεται στην ομάδα ελέγχου. Αν τυχόν υπάρχει διαφωνία της ομάδας ελέγχου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τότε ενημερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου και η Διοίκηση για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 • 2 Μαρτίου 2021, 15:04 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Η διαδικασία Follow -up είναι από τις πλέον σημαντικές σε ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που προλαμβάνει και διορθώνει τους κινδύνους. Το σύστημα follow -up καθορίζεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου σε συμφωνία και με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Το escalation σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και των συστάσεων συμφωνείται επίσης με την Επιτροπή Ελέγχου και κοινοποιείται αντίστοιχα με ό,τι έχει οριστεί και προβλεφθεί στο σύστημα που θα εφαρμόζεται.
  Σε κάθε περίπτωση, οι Επιτροπές Ελέγχου θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην τήρηση και παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών ώστε να μην χρονίζουν και να μην τυγχάνουν αδιαφορίας και παραμέλησης όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα

 • Οι Προτάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να κατευθύνονται προς την Επιτροπή Ελέγχου και την Διοίκηση της Οντότητας, κυρίως σε μορφή γραπτών αναφορών. Δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία προστασίας των Υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα ή των ΟΤΑ από πιθανές αυθαιρεσίες των ‘βαφτισμένων-ορισμένων’ Εσωτερικών Ελεγκτών που πλέον θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες.

 • 1 Μαρτίου 2021, 01:59 | Vasileios (Bill) Kandris

  1. Αλλαγή «συστάσεις» σε «Παρατηρήσεις». Επιπλέον, δεν θα πρέπει να υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι ο εσωτερικός έλεγχος assumes management responsibility οποτε το προκαθορισμένο χρονοδιαγράμμα θα πρέπει να τεθεί από τη Διοίκηση/ελεγχόμενο και οχι τον Εσωτερικό Ελεγκτή. Σε περίπτωση που διαφωνεί ο εσωτερικός ελεγκτής με χρονοδιάγραμμα σε σημαντικό εύρημα, παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή ελέγχου η οποία το επιλυεί με τη Διοίκηση.

 • H πενταετής αξιολόγηση (REVIEW) από ανεξάρτητο ελεγκτή / φορέα (πρόταση άρθρου 9) αυτό το νόημα έχει

  κατά τα άλλα το άρθρο είναι στην ορθή κατεύθυνση για τον θέμα των follow-ups.