ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 7 Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

 • 8 Μαρτίου 2021, 14:09 | Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

  Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την λειτουργική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και την διοικητική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον επικεφαλής του φορέα.

 • 8 Μαρτίου 2021, 11:01 | Χαράλαμπος Μπριλάκης

  Ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο, όλες οι υπό σύσταση ΜΕΕ του κάθε φορέα να έχουν κάποια ενιαία, κεντροποιημένη δομή υπαγωγής και ελέγχου. Είναι αυτός ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας? Εάν αυτή είναι η πρόβλεψη, τότε θα μπορούσε η (λειτουργική) υπαγωγή να είναι προς αυτόν τον ανεξάρτητο φορέα. Αυτό θα βοηθούσε στην εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων κατά την αρχική στελέχωση των ΜΕΕ (τουλάχιστον έως ότου ωριμάσουν οι δομές των Επιτροπών Ελέγχου).

  Για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΜΕΕ, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ διοικητικής και λειτουργικής υπαγωγής της, με την διοικητική μόνο να είναι προς τον επικεφαλής του εκάστοτε φορέα, και την λειτουργική προς μία οντότητα ανεξάρτητη από τον φορέα, όπως η Επιτροπή Ελέγχου (όπως επισημαίνουν και άλλοι σχολιαστές), ή η ΕΑΔ.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:24 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  Προτείνεται η διοικητική αναφορά στον επικεφαλής του Φορέα και η λειτουργική αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου. Το βασικό είναι αφενός η ανεξαρτησία της ΕΕ (αναφέρεται στο κείμενο) αλλά και η προσβασιμότητα της ΕΕ στο ανώτατο διοικητικό όργανο του φορέα. Αν η ΕΕ δεν έχει σαφείς αρμοδιότητες πρόσβασης στο ανώτατο όργανα τότε ίσως η διπλή γραμμή λειτουργικής αναφοράς είναι επίσης μία λύση.

 • 3 Μαρτίου 2021, 17:07 | Σπύρος Ι. Δασκαλάκης

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή. Θα πρέπει να αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου άμεσα η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό και το πλάνο του εσωτερικού ελέγχου, αυτό να γίνεται στον επικεφαλή του φορέα ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα.

 • 3 Μαρτίου 2021, 10:50 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

  Eλάχιστοι υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση να υπηρετήσουν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίοι δεν θα άφηναν εύκολα τις θέσεις ευθύνης που κατέχουν στις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες για να μετακινηθούν σε πόστα και θα έρθουν σε σύγκρουση με τους συναδέλφους του.
  Η προχειρότητα του νομοσχεδίου είναι εμφανείς όπως και η ακαταλληλότητα των ατόμων που προτείνουν τα συγκεκριμένα άρθρα.

 • 2 Μαρτίου 2021, 20:02 | Κώστας Λιναρδάτος

  Όπως προανέφερε ο κος. Κουτούπης είναι σημαντικό ότι το όργανο που διορίζει και παύει τον επικεφαλής τής ΜΕΕ πρέπει να είναι η Επιτροπή Ελέγχου. Επιπλέον γίνεται και καλύτερη σύνδεση με το επόμενο άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ανεξαρτησία της ΜΕΕ.
  Οπότε κι εγώ προτείνω:
  «Ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον διορισμό, απομάκρυνση, έγκριση του προϋπολογισμού και του πλάνου ελέγχων του Εσωτερικού Ελέγχου και διοικητικά (και μόνο) στον/ην επικεφαλής του Φορέα προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του».

 • 2 Μαρτίου 2021, 18:01 | Χρονόπουλος Χρήστος

  Προτείνεται το εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την λειτουργική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και την διοικητική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον επικεφαλής του φορέα.»

  Για θέματα που προκύπτουν από τους ελέγχους καθώς και θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου η αναφορά θα πρέπει να γίνεται στην ελεγκτική επιτροπή.

  Επίσης, είναι δύσκολο εως αδύνατο να κληθούν υπάλληλοι του Δήμου να ελέγξουν τους επί χρόνια συναδέλφους τους. Δεν θα υφίσταται η απαραίτητη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στη λειτουργία του Εσωτερικού ελέγχου.

 • 2 Μαρτίου 2021, 17:50 | Σπύρος Ι. Δασκαλάκης

  Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή από την φύση του είναι ανεξάρτητος, πως ένας υπάλληλος θα ελέγξει έναν συνάδελφο του που είναι χρόνια μαζί και ξαφνικά έρχεται να «κρίνει» τον συνάδελφο του.
  ειδικά στην επαρχία που είναι στενός ο κύκλος και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους είναι αδύνατο να λειτουργήσει, συν ότι θα δημιουργήσει προβλήματα!

 • 2 Μαρτίου 2021, 14:43 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Το θέμα της υπαγωγής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε έναν οργανισμό δημόσιο εγείρει όντως ζητήματα αντίθεσης τόσο προς τα διεθνή πρότυπα αλλά και προς τον προβλεπόμενο τρόπο λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
  Η Μονάδα Ελέγχου που λειτούργησε στο Δήμο που ήμουν αιρετή, υπήχθη στον Δήμαρχο ως επικεφαλή της Διοίκησης. Τέθηκε, ωστόσο, αρκετές φορές το ζήτημα αν θα έπρεπε να αναφέρεται εκεί ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ως το ανώτατο αποφασιστικό όργανο διοίκησης σε έναν Δήμο που έχει την δύναμη εκ του νόμου να εγκρίνει ή απορρίπτει αποφάσεις του Δημάρχου και του συστήματος διοίκησης. Και συγχρόνως δεν λειτουργούσε Επιτροπή Ελέγχου.
  Με την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, που αναμέναμε και είναι όντως σημαντική για την προώθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς αυτούς, θεωρώ πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα και να εφαρμοστούν οι γενικές αρχές και πρότυπα σύμφωνα με τα οποία η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να έχει γραμμή αναφοράς στην Επιτροπή και για διοικητικά θέματα να αναφέρεται στον Επικεφαλή της Διοίκησης που είναι ο Δήμαρχος.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:23 | Λάμπρος Καφίδας

  Λόγω της ποικιλομορφίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι δύσκολή η ενιαία διατύπωση των σχέσεων.
  Η οργανωτική υπαγωγή της ΜΕΕ στον επικεφαλής του φορέα είναι προφανής, αλλά
  η λειτουργική σχέση αναφοράς που πρέπει να υφίσταται με την Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ζήτημα, ειδικά στα Υπουργεία, το οποίο θα μπορεί να επιληφθεί μόνο εφόσον αποσαφηνιστεί ποια πρόσωπα/ιδιότητες θα συγκροτούν τις Επιτροπές Ελέγχου.

 • Ένα ακόμα σημαντικότατο πρόβλημα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων Εσωτερικού ελεγκτή από στελέχη του Δημοσίου (για λόγους απλούστευσης ας θεωρήσουμε ενός Δήμου) είναι ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη ως ανέφικτη η διασφάλιση της Ανεξαρτησίας και της Αντικειμενικότητας που θα έχει ο Εσωτερικός Ελεγκτής καθώς θα κληθεί να διενεργεί ελέγχους σε συναδέρφους του υπαλλήλους που έχουν συνυπηρετήσει για σωρεία ετών στις ίδιες υπηρεσίες. Το εν λόγω πρόβλημα αυξάνεται κατά πολύ ιδιαιτέρως στους επαρχιακούς Δήμους καθώς τα φαινόμενα συνυπηρέτησης συγγενών και φίλων μέσα στον ίδιο φορέα είναι η πραγματικότητα. Θυμίζουμε την αποτυχία του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με το οποίο υφίσταται η υποχρέωση των φορέων για την οργάνωση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Στην τελευταία μας έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μόλις 35 από τους 320 Δήμους είχαν συστήσει Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και αυτές χωρίς να είναι επαρκώς στελεχωμένες και χωρίς να λειτουργούν σύμφωνα με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Θα είχε ενδιαφέρον να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των Ελέγχων στους τρεις μεγαλύτερους Δήμους της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά) όπου λειτουργούν τέτοιες Μονάδες εδώ και αρκετά χρόνια.

 • 1 Μαρτίου 2021, 13:24 | kossou

  Στα άρθρα που αναφέρονται στη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροποη Ελέγχου αναφέρεται μόνο στα αρ. 13 και 14. Δεν είναι ξεκαθαρη ποιά είναι η σχέση μεταξύ τους.

 • 1 Μαρτίου 2021, 10:53 | ΑΡ

  Το εν λόγω εδάφιο πρέπει να συνταχθεί ως εξής:
  «Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την λειτουργική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και την διοικητική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον επικεφαλής του φορέα.»
  Μόνο με αυτό τον τρόπο δύναται να επιτευχθούν σημαντικές πιθανότητες διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελεγκτή.

 • Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου για να είναι ανεξάρτητη δε θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στον επικεφαλής του φορέα που είναι ελεγχόμενος (back to basics). Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την λειτουργική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και την διοικητική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον επικεφαλής του φορέα.

 • 1 Μαρτίου 2021, 00:32 | Vasileios (Bill) Kandris

  Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο (αντίστιοιχο για τον φορέα) και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 20:26 | Κυριακή Ιωσηφίδου

  Θα συμφωνήσω με το σχόλιο του κου Θεοχαρη Χατζηγρηγοριου. Η ανεξαρτησία του εσωτερικου ελεγκτή διασφαλίζεται οταν λειτουργική αναφορά εχει αποκλειστικά στο ΔΣ μέσω της Επιτροπής Ελεγχου. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά καταστρατηγεί τη σχέση ελεγκτή- ελεγχόμενου εφόσον ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί έλεγχο στην εκτελεστική λειτουργία. Ως εκ τούτου δεν δύναται να αναφέρεται σε φορέα που εχει εκτελεστική εξουσία. Βάσει και των διεθνών ελεγκτικών προτύπων ισχύει το κάτωθι :
  Η Ανεξαρτησία εντός του Οργανισμού επιτυγχάνεται ουσιαστικά όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου έχει λειτουργική σχέση αναφοράς με το συμβούλιο. Παραδείγματα λειτουργικής σχέσης αναφοράς περιλαμβάνουν, εκ μέρους του συμβουλίου, τα εξής:
  • Την έγκριση του κανονισμού εσωτερικού ελέγχου.
  • Την έγκριση του προγράμματος ελέγχων με βάση την εκτίμηση κινδύνων.
  • Την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και του προγραμματισμού διάθεσης
  πόρων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.
  • Την παραλαβή κοινοποιήσεων από τον επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
  απόδοση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, την υλοποίηση του προγράμματος και
  λοιπά ζητήματα.
  • Την έγκριση αποφάσεων σχετικά με τον διορισμό και την απομάκρυνση του επικεφαλής
  εσωτερικού ελέγχου.
  • Την έγκριση της αμοιβής του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου.
  • Την υποβολή κατάλληλων ερωτημάτων στη διοίκηση και τον επικεφαλής εσωτερικού
  ελέγχου, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιορισμοί στο πλαίσιο εργασιών του ελέγχου ή στην δυνατότητα διάθεσης πόρων.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας

 • Ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον διορισμό, απομάκρυνση, έγκριση του προϋπολογισμού και του πλάνου ελέγχων του Εσωτερικού Ελέγχου και διοικητικά (και μόνο) στον-η επικεφαλή του Φορέα προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του.

 • Η Ανεξαρτησία εξασφαλίζεται με μία σειρά από πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής.

  «Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα¨- όταν αναφερόμαστε στην οργανωτική υπαγωγή – αναφερόμαστε στην υπαγωγή για θέματα προσωπικού/ πόρων/ εσωτερικής λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

  Για τα θέματα ελέγχων και λειτουργίας της Υπηρεσίας εσωτερικού Ελέγχου πρέπει υποχρεωτικά η υπαγωγή να είναι στην ελεγκτική επιτροπή