Άρθρο 32 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος Πιστοποιήσεων της παρ. 9 του άρθρου 9, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων κάθε φορέα.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 8 συγκροτείται το αργότερο εντός ενός έτους από τη σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα. Οι υφιστάμενες Επιτροπές Ελέγχου εξακολουθούν να λειτουργούν, μέχρι τη συγκρότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Επιπλέον αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου που της είχαν ανατεθεί βάσει ειδικών διατάξεων του οικείου φορέα, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 8, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής του φορέα τοποθετεί με απόφασή του μεταβατικά στις οργανικές μονάδες αυτών τους υπηρετούντες Προϊσταμένους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων ευθύνης υπερβαίνει τον αριθμό των υπηρετούντων Προϊσταμένων ή δεν υφίσταται Προϊστάμενος, ο επικεφαλής του οικείου φορέα επιλέγει και τοποθετεί Προϊσταμένους πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις αντίστοιχου επιπέδου και κατέχουν τα τυπικά προσόντα που τίθενται από τις οικείες διατάξεις.
4. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν ήδη συναφθεί, βάσει ειδικών διατάξεων, μεταξύ φορέων της γενικής κυβέρνησης και φυσικών προσώπων/νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, για την άσκηση της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα ανανέωσής τους.
5. Οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα, καθώς και τακτικοί έλεγχοι των παγίων προκαταβολών που έχουν συσταθεί στον φορέα, που εκκρεμούν στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη, καθώς και από τα λοιπά κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή από τις αρμόδιες, βάσει ειδικών διατάξεων, οργανικές μονάδες κάθε φορέα, στις οποίες διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος.
6. Εκκρεμείς εσωτερικοί έλεγχοι (διαβεβαιωτικά έργα), καθώς και εκκρεμή συμβουλευτικά έργα και σχετικές με τα έργα αυτά διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, συνεχίζουν και εκτελούνται από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του παρόντος.
7. Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ισχύουν συμπληρωματικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό. Για τα Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας εξακολουθούν να ισχύουν η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019, καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
8. Το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ως προς τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τον εσωτερικό έλεγχο των δημοσίων επιχειρήσεων, των οργανισμών και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εξακολουθεί να ισχύει.

 • Η Επιτροπή Ελέγχου και μόνο αυτή θα πρέπει να κρίνει την πιθανή συνεργασία με ανεξάρτητους συμβούλους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) για την καλή άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου.

 • με την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να προετοιμαστούν τα σχετικά μητρώα και οι Ελεγκτικές επιτροπές, ασχέτως εάν είναι εξωτερικοί συνεργάτες, και οι όποια μετάβαση να είναι ομαλή- να δοθεί χρόνος ακόμα και με ορισμένη παράταση συμβολαίων για εξωτερικές αναθέσεις ή συμβουλευτικές εσωτερικού ελέγχου.
  Νέες δεν πρέπει να καταρτιστούν πριν την οριστικοποίση του παρόντος.

 • 23 Φεβρουαρίου 2021, 23:29 | Α.Ι.

  Η διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 32 και δεδομένου ότι στο άρθρο 9 «Σύσταση, Οργάνωση και Στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου» δεν αναφέρεται τίποτα για τα τμήματα(γραφεία) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αφήνει ανεπηρέαστο το σχήμα Διεύθυνση με δύο Τμήματα που εισάγει το άρθρο 39 του ν.4622/2019 στο οποίο άρθρο άλλωστε η παρ. 7 αναφέρει ότι λειτουργούν συμπληρωματικά οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από αυτό. Να επισημανθεί άλλωστε ότι δεν καταργείται η παρ.3β του άρθρου 39 του ν. 4622/2019

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».