Άρθρο 44: Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 5 του α.ν. 1562/1950 (ΦΕΚ Α΄254) «Περί ιδρύσεως Υπηρεσίας Εφέδρων παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης» καταργείται.
2. Το άρθρο 25 «Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού» του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄38) «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» καταργείται.
3. Οι υποπαράγραφοι 3γ) και 3δ) του του β.δ. 885/1962 (ΦΕΚ Α΄224) «περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 7/1962 αποφάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης «περί αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας Εφέδρων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης»« καταργούνται.
4. Το π.δ. 312/1969 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί καταβολής μηνιαίας αποζημιώσεως εις το προσωπικόν των Γραφείων υπηρεσίας Εφέδρων (ΓΥΕ)» καταργείται.
5. Η υπ’ αρ. 2/21513/0022/4-5-2007 (ΦΕΚ Β΄ 809) «Αποζημίωση Αξιωματικών Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων Νομών (ΓΥΕΝ)» κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καταργείται.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82 «Θέματα ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄239) καταργείται.
7. Η υπ’ αρ. Φ.446/4/93709/13-7-2004 (ΦΕΚ Β΄1050) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής άδειας στους στρατευσίμους που θα συμμετάσχουν ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004» απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας καταργείται.
8. Ο ν.1629/1951 (ΦΕΚ Α΄9) «περί Φάρων» καταργείται. Οι διατάξεις που καταργήθηκαν με το άρθρο 97 αυτού παραμένουν κατηργημένες. Για τους πυρσούς στους οποίους είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο 1629/1951 μέχρι το πέρας των εργασιών. Για πυρσούς που είναι μισθωμένοι ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο 1629/1951 μέχρι το πέρας της μίσθωσης.
9. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται.
10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του νόμου αυτού, το άρθρο 3 του ν.3282/2004 (Α ΄208) καταργείται.