Άρθρο 13: Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή

1. Κάθε ύφαλος προέκταση Λιμενικού Έργου που τελεί υπό κατασκευή επισημαίνεται με Φωτοσημαντήρα τεχνικής δυνατότητας συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών χωρίς ανάγκη ανταλλακτικών ή αναλωσίμων υλικών, αγκυροβολημένο σε κατάλληλο σημείο των υφάλων έργων, με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου.
2. Η άκρη των εξάλων κατασκευών Λιμενικού Έργου που προεξέχει προς την πορεία των πλοίων φωτοσημαίνεται σε κατάλληλο σημείο με φανό ονομαστικής φωτοβολίας 3 ναυτικών μιλίων (σε μετεωρολογική ορατότητα 10 ναυτικών μιλίων) και φως (σταθερό ή αναλάμπον), πράσινου μεν χρώματος όταν ο εισερχόμενος αφήνει το υπό κατασκευή Λιμενικό Έργο από την δεξιά του πλευρά, ερυθρού δε εάν το αφήνει αριστερά του. Εάν από το έξαλο τμήμα των έργων υπάρχει προέκταση υφάλου τμήματος άνω των δέκα (10) μέτρων, η φωτοσήμανση της άκρης γίνεται με Φωτοσημαντήρα και με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού.
3. Η θέση των ανωτέρω τοποθετουμένων πυρσών μεταβάλλεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου.