Άρθρο 29: Ανυπότακτοι

Στο άρθρο 51 του ν.3421/2005:
α. Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη διακοπή της ανυποταξίας του.»
β. Στην παράγραφο 3 προστίθεται υποπαράγραφος ζ ως εξής:
«ζ. Με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και επομένων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»