Άρθρο 25: Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν.3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους ενδιαφερόμενους και στη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.»