Άρθρο 12: Λιμενικά Έργα

Κάθε οριστική μελέτη που αφορά την εκτέλεση, την κατασκευή νέου ή την τροποποίηση υφισταμένου λιμενικού έργου, την κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση τεχνητών νήσων ή άλλων εξάλων ή υφάλων εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών, μόνιμων ή προσωρινών, καθώς και εξεδρών άντλησης πετρελαίου, ιχθυοκαλλιεργειών, αγωγών ή γεφυρών, κοινοποιείται από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στην ΥΦ, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές φωτοσήμανσης και τα αναγκαία μηχανήματα. Οι απαιτούμενες δαπάνες της ΥΦ για τον εν λόγω καθορισμό, καθώς και αυτές για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση της απαιτούμενης φωτοσήμανσης, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.