Άρθρο 2: Υπηρεσία Φάρων

1. Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Της ΥΦ προΐσταται ανώτατος Αξιωματικός του ΠΝ.
3. Το προσωπικό της ΥΦ διακρίνεται σε διοικητικό και τεχνικό και συγκροτείται από:
α. Στρατιωτικό προσωπικό.
β. Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό.
γ. Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4. Η οργάνωση της ΥΦ, η στελέχωσή της με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας (ΚΟΛ) της ΥΦ και από τον Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) της.
5. Αποστολή της ΥΦ είναι η εισήγηση για ίδρυση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασμός, η επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του συνόλου του φαρικού δικτύου του ελλαδικού χώρου, η ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) επί συναφών με τους πυρσούς θεμάτων προς έκδοση και δημοσίευση σχετικών αγγελιών στους ναυτιλλόμενους και η συνεργασία με αυτήν για τη σύνταξη και τη δημοσίευση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών, με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας.»
6. Το προσωπικό της ΥΦ υπάγεται διοικητικά στην ΥΦ. Σε επόμενο κλιμάκιο διοίκησης οι φαροφύλακες υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των Ναυτικών Διοικήσεων και Ναυτικών Υπηρεσιών της περιφέρειάς τους, όπως αυτό καθορίζεται από το ΓΕΝ. Στους Ναυτικούς Διοικητές δύναται να ανατεθούν καθήκοντα εκπαίδευσης και επιθεώρησης του προσωπικού και υλικού των φάρων και φανών της περιφέρειας.»