Άρθρο 21: Σύστημα αναδοχής φάρων

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η ΥΦ καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσοτέρων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου.

  • 24 Μαΐου 2014, 09:20 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

    Ισχύει ο σχολιασμός που ήδη ανέπτυξα στο άρθρο 5. Επικουρικώς αναφέρω ως ιστορικό παράδειγμα την Γαλλική Εταιρεία Οθωμανικών Φάρων. Η γαλλική αυτή εταιρεία είχε αναλάβει μέχρι το 1915 από το τότε οθωμανικό κράτος την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του οθωμανικού φαρικού δικτύου. Την εταιρεία αυτή αποζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο μετά από απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης, όταν οι φάροι αυτοί περιήλθαν στην ελληνική επικράτεια με την πρόσκτηση των «νέων χωρών» μετά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Οι γείτονές μας είχαν την πρόνοια να μην ξοδεύονται οι ίδιοι αλλά να αναθέσουν το τότε φαρικό έργο σε ιδιωτικό φορέα. Αυτό που σήμερα προτείνω, μέσω του σχολιασμού του άρθρου 5, εκτιμώ ότι είναι πολλαπλώς πιο στοχευμένο και προσοδοφόρο, ενώ παράλληλα δεν απεμπολούνται τα εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου.