Άρθρο 31: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους

Στο άρθρο 57 του ν.3421/2005 οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2016, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
5. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται οι σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου».