Άρθρο 26: Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

Στο άρθρο 33 του ν.3421/2005:
α. Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Έναν κατώτερο αξιωματικό του Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, πλην της περίπτωσης κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατό να στελεχώνεται από κατώτερο αξιωματικό της μονάδας που χειρίζεται θέματα στρατολογίας.»
β. Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας και εντάσσουν τους οπλίτες σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην αυτής των ακατάλληλων για στράτευση, εκδίδοντας ομόφωνα αιτιολογημένες αποφάσεις για όλες τις ως άνω κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην της πρώτης κατηγορίας (Ι/1).»
γ. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για την κατάταξη εφέδρων είναι δυνατή η συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (ΕΣΣ) στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής με αρμοδιότητα την εξέταση των κατατασσομένων εφέδρων στις μονάδες της Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της. Τα καθοριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για τα ΕΣΣ που λειτουργούν στις Επιστρατεύουσες Αρχές.»