Άρθρο 14: Φωτοσήμανση ναυαγίων

1. Κάθε ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε λιμένα ή σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από την ακτή και εφόσον κριθεί από την ΥΥ ότι αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο, φωτοσημαίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ.
2. Η φωτοσήμανση ναυαγίων που βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ζωνών γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ.
3. Η αρμόδια λιμενική Αρχή, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάρχει ναυάγιο, καθώς και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα τη θέση του στην ΥΥ και στην ΥΦ, οι οποίες εξετάζουν εάν αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο και να αναλαμβάνουν ενέργειες σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.