Άρθρο 16: Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων

Εάν απαιτείται προσωρινός φωτισμός σημείου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, το Δημόσιο δύναται να εκμισθώνει σε υποχρέους φωτοσήμανσης τους απαραίτητους προς τούτο φανούς ή φωτοσημαντήρες. Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος προσδιορίζεται από την ΥΦ το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.