Άρθρο 6: Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών

1. Στο Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών αναγράφονται και κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά οι πυρσοί, εκτός αυτών που έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή φωτοσήμανση, με το τοπωνύμιο, την ακριβή θέση και τα φαρικά χαρακτηριστικά τους.
2. Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδίδεται από την ΥΥ και ανανεώνεται κατ’ έτος. Η ΥΦ παρέχει στην ΥΥ κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία.