Άρθρο 37: Κάλυψη δικαστικών εξόδων

Το άρθρο 64 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία υποβάλλονται με την ιδιότητα των κατηγορουμένων ή εναγομένων ή πολιτικώς εναγόντων, σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Στις πιστώσεις αυτές συνυπολογίζονται και τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη των οικογενειών των εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συμμετέχουν στις ίδιες ως άνω δίκες με την ιδιότητα των κατηγορουμένων, εναγομένων ή πολιτικώς εναγόντων.
2. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, ο υπολογισμός του ύψους του καταβαλλομένου ποσού και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α’), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α’) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α’), καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (ΦΕΚ 11/Α’) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κάθε είδους και κατηγορίας στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους των Ενόπλων Δυνάμεων ή μελών των οικογενειών τους για την υπεράσπιση ή την παράστασή τους ως πολιτικώς εναγόντων ενώπιον δικαστικών αρχών σε υποθέσεις που πηγάζουν από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.»