Άρθρο 10: Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών

1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η ΥΦ αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή πυρσών μετά την πλήρη εγκατάστασή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και τη μεταφορά υλικών και τεχνικού συνεργείου της ΥΦ στη περιοχή που θα γίνει η εγκατάσταση , η δε δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή το φορέα επ’ ωφελεία του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση.
2. Το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους η ΥΦ ενημερώνει τους ανωτέρω φορείς ως προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της απαιτούμενης δαπάνης συντήρησης των πυρσών για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
3. Οι ήδη εγκατεστημένοι αεροναυτικοί φάροι συντηρούνται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της ΥΦ.

  • 23 Μαΐου 2014, 09:21 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

    Για την πληρότητα του Άρθρου 10.1, θεωρείται σκόπιμη η ακόλουθη προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου «Για την περίπτωση ιδιωτικού Φορέα εκμετάλλευσης λιμένα η συντήρηση και επισκευή πυρσών καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους γίνεται από το Φορέα εκμετάλλευσης με τις υποδείξεις της ΥΦ».