Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία πυρσών

1. Εγκατάσταση πυρσού ή μεταβολή στη λειτουργία πυρσού του φαρικού δικτύου της χώρας γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Οι πυρσοί ιδρύονται και λειτουργούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α. Της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της εγκατάστασης, η οποία αφορά:
(1) Την πελαγοδρομία.
(2) Την ασφαλή προσέγγιση σε όρμους και λιμένες.
(3) Την ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων και διαύλων.
(4) Την ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.
(5) Την ένδειξη υφάλων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων.
(6) Την ένδειξη ύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών, άκρης υποθαλασσίων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων στη θάλασσα .
β. Της πηγής ενέργειας λειτουργίας τους.
γ. Των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους.
δ. Του τόπου και της μορφολογίας της περιοχής εγκατάστασης.
ε. Της γενικής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.