Άρθρο 18: Μεταφορά προσωπικού

1. Η ΥΦ δύναται να αναθέτει σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιών Δημοσίου τη μεταφορά του προσωπικού της από και προς τους πυρσούς σε ιδιώτες μόνο στις περιπτώσεις που η αρμόδια λιμενική, στρατιωτική ή άλλη δημόσια Αρχή δεν μπορεί να καλύψει την εν λόγω ανάγκη.
2. Ο προϊστάμενος του Φάρου μεριμνά για την εκτέλεση των δρομολογίων σύμφωνα με τις εκάστοτε διαταγές του Διοικητή της ΥΦ.