Άρθρο 42: Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό»

Τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό, που συστήθηκαν με την υπ’ αρ. 7/1962 Απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, όπως κυρώθηκε με την υποπαράγραφο 3δ) του β.δ. 885/1962 (ΦΕΚ Α΄224), καταργούνται.