Άρθρο 7: Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου

Στην ΥΦ τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών, η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στο οποίο καταχωρίζονται:
α. Το έτος κατασκευής τους.
β. Ο τόπος λειτουργίας τους.
γ. Οι τεχνικές τους προδιαγραφές.
δ. Η συντήρηση και οι επισκευές στις οποίες έχουν υποβληθεί.
ε. Τα γεωμετρικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους.
στ. Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.