Άρθρο 33: Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών

Το άρθρο 73 παρ. 5 του ν. 3421/2005 (Α΄302) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α΄208) εξακολουθούν να διέπονται από την ίδια διάταξη. Επίσης, οι ημέρες αδείας, που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 παράγραφος 24 υποπαράγραφος δ του ν.3057/2002 (Α΄239) θεωρούνται εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου περί Στρατολογίας των Ελλήνων.»