Άρθρο 38: Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στο άρθρο 2 του ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α΄112) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Σε υποθέσεις που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, οι ιατροδικαστικές πράξεις της παραγράφου 1 διενεργούνται σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, από Αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητα ιατροδικαστή. Εάν αυτοί αδυνατούν να διενεργήσουν ιατροδικαστικές πράξεις ή κινδυνεύει η έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή του στρατιωτικού δικαστηρίου αναθέτει τη διενέργειά τους στους φορείς της παραγράφου 1.
5. Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καταρτίζει πίνακα στρατιωτικών ιατροδικαστών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν, με ειδική αναφορά στην τοπική τους αρμοδιότητα, τον οποίο κοινοποιεί στα στρατιωτικά δικαστήρια και στον Άρειο Πάγο με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή του.»