Άρθρο 19: Ύδρευση πυρσών

Εάν δεν είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας η παροχή αναγκαίου ποσίμου ύδατος σε φάρους, επιτρέπεται η προσωρινή προμήθειά του με μέριμνα του προϊσταμένου του και με δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΥΦ.