Άρθρο 43: Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής και το ανώτατο όριο του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η άσκηση του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερομένων, η είσπραξη και η διάθεση του προστίμου και κάθε σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης της ΥΦ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης φανών και φωτοσημαντήρων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ειδικές πολεοδομικές διατάξεις για τα ακίνητα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ασφαλείας, με την οποία καθορίζονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για θέματα του φωτισμού, των υποδομών και της λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση και θέση σε εφαρμογή του παρόντος και κατόπιν πρότασης της ΥΦ, ρυθμίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες καταβολής των δαπανών που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως και 11.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ψήφιση του παρόντος, εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας και ο Πίνακας Οργανώσεως και Υλικού της ΥΦ, όπου καθορίζονται θέματα οργάνωσης, στελέχωσής της και λειτουργίας της, η κατανομή, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της, καταργούνται ή ιδρύονται Κλιμάκια της ΥΦ και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του ΠΝ και πρότασης της ΥΦ, καθορίζεται η διαδικασία της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων συμμετοχής στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων και των προϋποθέσεων ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 21.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την κατάργηση των ΓΥΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 42.
8. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται με πρόταση της ΥΦ και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΥΥ, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ιδρύονται, αντικαθιστούνται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί και καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά τους, ο σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους, ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση φωτοσήμανσης η εν λόγω απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ εκδίδεται χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.

  • 24 Μαΐου 2014, 09:50 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

    Η παράγραφος 8 του συγκεκριμένου άρθρου, με την οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες από το πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Αρχηγό του ΓΕΝ, είναι πρωτόγνωρη και νομικά προβληματική. Η αρμοδιότητα αυτή παραμένει -και ορθά- από το 1887 (το πρώτο νομοθέτημα για τους φάρους)μέχρι σήμερα στο πρόσωπο του ΥΕΘΑ. Ο Αρχηγός του ΓΕΝ δεν έχει την αρμοδιότητα π.χ. να αποφασίζει αφ’ εαυτού τη μετατροπή ενός φανού σε φάρο, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου έχει ζώνη ασφαλείας 200μ, γεγονός που συνεπάγεται πολυδάπανες ενδεχομένως απαλλοτριώσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πολιτικού του προϊσταμένου και μέλους της ελληνικής κυβέρνησης, επηρεάζοντας έτσι από μόνος του τον κρατικό προϋπολογισμό.