Άρθρο 22: Ποινικές Διατάξεις

1. Όποιος προκαλεί βλάβη σε κτήριο ή μηχάνημα πυρσού ή σε ναύδετο, καθώς και όποιος παρεμποδίζει ή μεταβάλλει τη λειτουργία του ή προκαλεί σβέση του πυρσού:
α. Εάν ενήργησε με πρόθεση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
β. Εάν ενήργησε από αμέλεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι ποινές της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλονται εάν δεν συντρέχουν λόγοι επιβολής βαρύτερης ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
3. Στον υπαίτιο της πράξης της παραγράφου 1 καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης και επαναλειτουργίας του πυρσού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΥΦ.
4. Η πρόσδεση λεμβών επιτρέπεται μόνο σε κτιστές στήλες, ενδεικτικές υφάλων ή αβαθών γενικά, εάν αυτές είναι εφοδιασμένες με κρίκους πρόσδεσης.
5. Όποιος προσδένει πλωτό μέσο σε φωτοσημαντήρα ή ενδεικτικό σημαντήρα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.