Άρθρο 28: Εξαγορά – Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν.3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη μονάδα του ενδιαφερομένου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ιδίου, καθώς και την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.»