Άρθρο 9: Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών

1. Κάθε δαπάνη εγκατάστασης πυρσού περιλαμβάνει τη μελέτη φωτοσήμανσης, την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης πυρσού:
α. Εάν αυτός έχει ως αποκλειστικό σκοπό το φωτισμό εισόδου λιμένα ή προλιμένα ή και των δύο, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.
β. Εάν εξυπηρετεί επιπλέον σκοπούς, βαρύνει ισομερώς το Δημόσιο και τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, εκτός αν υπάρχει άλλος πυρσός σε απόσταση μικρότερη των δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων, οπότε βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
3. Εάν κατά τη λειτουργία του πυρσού προκύψει ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης του φωτιστικού μηχανήματος, τα απαραίτητα τεχνικά εξαρτήματα παρέχονται από την ΥΦ και οι σχετικές δαπάνες κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.
4. Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης ή αντικατάστασης ενδεικτικών σημαντήρων βαρύνει εξ ολοκλήρου το φορέα προς όφελος του οποίου γίνεται η φωτοσήμανση, .