Άρθρο 15: Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις

1. Παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 βεβαιώνονται από όργανα της εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 8.
2. Σε περίπτωση παράβασης, ο προϊστάμενος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής:
α. Ενημερώνει σχετικά την ΥΦ.
β. Απαγορεύει αμέσως τη συνέχιση του υπό κατασκευή έργου.
γ. Καλεί το νόμιμο εκπρόσωπο του υποχρέου του φωτισμού να άρει αμελλητί την παράβαση και να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Εάν αυτός εξακολουθεί να απέχει από τις απαιτούμενες ενέργειες:
(1) Η ΥΦ αναλαμβάνει αμέσως την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τον κατάλληλο φωτισμό του υπό κατασκευή έργου ή του ναυαγίου.
(2) Με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής Αρχής επιβάλλεται στον υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πενταπλάσιο του ποσού της δαπάνης της προηγουμένης υποπαραγράφου. Από τα εισπραχθέντα πρόστιμα αποδίδεται στην ΥΦ το ποσό που δαπάνησε για το φωτισμό του εν λόγω έργου ή ναυαγίου.