Άρθρο 17: Φορολογικές απαλλαγές

Η κίνηση χρηματικών καταθέσεων των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, εάν αποσκοπεί στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, δεν υπόκειται σε φόρο ή τέλος σήμανσης.