Άρθρο 40: Επάρκεια τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση των ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία.»