Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 «Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους» αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι και την 1 Ιανουαρίου 2016 και παρουσιαστούν εμπρόθεσμα για την εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ως άνω υπαγωγής τους, εξαιρούνται για την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
4. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται οι σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.»