Άρθρο 8: Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών

1. Η αρμόδια λιμενική αρχή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος πυρσός, παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ΥΦ για την εκτέλεση του έργου της και έχει τις ακόλουθες ειδικότερες υποχρεώσεις:
α. Παρακολουθεί την καλή και ομαλή λειτουργία του πυρσού και σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος αναφέρει αμέσως σχετικά στην ΥΦ. Στις περιπτώσεις στελεχωμένων φάρων την ευθύνη αυτή φέρει ο υπεύθυνος φαροφύλακας.
β. Παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την αποστολή και παραλαβή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας που αφορά το φαροφύλακα και την επικοινωνία του με την ΥΦ.
γ. Συνδράμει τις συγκροτούμενες επιτροπές της ΥΦ για τη μίσθωση πλωτών ή χερσαίων μέσων μεταφοράς προσωπικού ή υλικού, από και προς τους φάρους.
2. Εφόσον δεν υφίσταται λιμενική αρχή, οι αναφερόμενες αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου εκτελούνται, κατά σειρά, από την αρμόδια κατά τόπους στρατιωτική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή».