Άρθρο 35: Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών

1. Η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 «Κριτήρια» του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».»

  • 19 Μαΐου 2014, 19:09 | Χαράλαμπος

    Η μη πρόβλεψη στον Ν3883/2010 ειδικότητας Πληροφορικής στην ΠΑ για Αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΣΥ, καθιστά αδύνατη την μετάταξη των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών στο σώμα Έρευνας Πληροφορικής της ΠΑ. Επιπλέον, λόγω του άρθρου 28 του Ν3883/2010, οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ πρέπει να συμπληρώσουν χρόνο διοίκησης, ή ειδικής υπηρεσίας, στην βασική τους ειδικότητα, απομακρυνόμενοι από τις θέσεις πληροφορικής στις οποίες υπηρετούν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν προβλήματα εξέλιξης. Όμως η απομάκρυνση έμπειρου προσωπικού θα δημιουργήσει σοβαρές δυσχέρειες στην επιχειρησιακή λειτουργία των φορέων πληροφορικής της ΠΑ, σε εποχές που, λόγω και της μείωσης των διαθέσιμων πόρων, καθίσταται μονόδρομος για την ΠΑ η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η πληροφορική, τόσο στην αυτοματοποίηση και τον κεντρικό έλεγχο των τεχνικών, εφοδιαστικών και οικονομικών διαδικασιών, όσο και (το κυριώτερο) στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και έλεγχο των αεροπορικών δυνάμεων σε ένα σύγχρονο ψηφιοποιημένο θέατρο επιχειρήσεων

  • 13 Μαΐου 2014, 21:50 | Γιάννης

    Σημαντική εκκρεμότητα, καθώς δεν ρυθμίστηκε όπως θα έπρεπε με το Ν. 3883/2010, αποτελεί η έλλειψη ειδικότητας Αξιωματικών Π.Α. Σώματος Έρευνας Πληροφορικής προερχόμενων από ΑΣΣΥ. Λόγω της έλλειψης αυτής δεν είναι δυνατή η μετάταξη στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής στελεχών Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών με ειδικότητα Πληροφορικής και μακρόχρονη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.
    Σχέδιο για την τροποποίηση του Ν. 3883/2010, ώστε να ρυθμιστεί το εν λόγω ζήτημα έχει εγκριθεί από το Α.Α.Σ. και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο, επομένως εκτιμώ ότι είναι δυνατή η συμπερίληψη της ρύθμισης αυτής στο υπ’ όψη σχέδιο νόμου.