ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (άρθρα 138-142)

 

 

Άρθρο 138

Εγκατάσταση μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας – Τροποποίηση περ. α παρ. 6 άρθρου 56 ν. 2637/1998

Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) προστίθενται εδάφια πέμπτο και έκτο, περί δυνατότητας εγκαταστάσεως μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας, και η περ. α) της παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση – αγροτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α‘ 151), και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν στην εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση κάθε έργου που αφορά στην υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου, σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010, ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων. Κτίρια και εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενα προ της 3.12.2019 επί αγροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, μπορούν να αλλάξουν χρήση, ώστε να αξιοποιηθούν για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει και για την κατασκευή μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, μικρής ισχύος, έως τριών χιλιάδων (3.000) ισοδυνάμων κατοίκων, από παρόχους υπηρεσιών ύδατος, σε όσες δημοτικές ενότητες, μετά από ειδική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας της χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας τους, δεν υφίσταται λιγότερο περιβαλλοντικά επαχθής, τεχνικά εφικτή και βιώσιμη εναλλακτική λύση. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες υποχρεούνται να διαθέτουν, κατά προτεραιότητα, προς επανάχρηση τα επεξεργασμένα λύματα για την άρδευση παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής κειμένης νομοθεσίας. Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, μετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3149), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%), καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οχτώ τοις εκατό (0,8%) του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να προσδιορίζονται περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθμών.».

 

Άρθρο 139

Ζώνες προστασίας του Όρους Αιγάλεω – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 2742/1999

 1. Η υποπερ. η) της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), περί εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση, επεξεργασία, μεταφόρτωση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, εξαιρουμένης της διάθεσης, εφόσον προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, και αφορούν στις παρακάτω περιπτώσεις: α) συνορεύουν με τη Ζώνη Ε3 που είναι περιοχή εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και κτηνιατρείου, β) βρίσκονται εντός της Ζώνης Α’ και καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση, μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό (0,3%), της συνολικής έκτασης της Ζώνης Α’, γ) βρίσκονται εντός της Ζώνης Δ’ και καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση, ένα τοις εκατό (1%), της συνολικής έκτασης της Ζώνης Δ’,

δ) βρίσκονται εντός της Ζώνης Β’ στον υπό στοιχεία (Κ1,Κ2,……Κ10 Κ33,Κ34,Κ35,Κ1) χώρο του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Παραρτήματος VI.

Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης, συντήρησης και εξυπηρέτησης οχημάτων και εξοπλισμού, χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, καθώς και τα λοιπά συνοδά τους έργα.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις δύναται να καταλαμβάνουν και τμήμα της Ζώνης Ε3.

Ως την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, ο οικείος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για τη λειτουργία του πρώην Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Σχιστού, ως περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό, και, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υπέχει υποχρέωση συντήρησης του περιβαλλοντικού πάρκου.

Για τους όρους δόμησης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς.

 1. Στην υποπερ. α) της περ. 2 της παρ. IV του άρθρου 21 του ν. 2742/1999, προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Ζώνη Ε:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, μέσα στην οποία επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις  που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για την περιβαλλοντική αποκατάσταση τμημάτων της Ζώνης Ε, επιτρέπεται  να υλοποιούνται και έργα εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη αποκλειστικά ενεργειακών αναγκών του οικείου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 14Β του ν. 3468/2006 (Α΄129). Αν η εγκατάσταση γίνεται σε δασικές εκτάσεις είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση επέμβασης για τη χρήση αυτή, σύμφωνα με τον ν. 998/1979.».

 

 

Άρθρο 140

Διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Θήρας

Σε τμήμα της περιοχής «Αλωνάκι» του Δήμου Θήρας, μπορεί να εγκατασταθεί μονάδα μεταβατικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων με δυνατότητα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, η οποία εμφαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, …, Κ, Λ, Μ, Α στο Διάγραμμα Ι του Παραρτήματος VII. Η εν λόγω μονάδα λειτουργεί μέχρι την υλοποίηση και την έναρξη λειτουργίας της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 141

Κατανομή αρμοδιοτήτων περί την διαχείριση προσμίξεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 4819/2021

Η παρ. 5 του άρθρου 31 ν. 4819/2021 (Α΄ 129), περί διαχείρισης υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η διαχείριση της ποσότητας των προσμίξεων, ήτοι του υπολείμματος από τα ΚΔΑΥ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 3, και λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητας των Φ.Ο.Δ.Σ.Α. ή σε λοιπές εγκαταστάσεις επιλογής των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, το κόστος δε της διαχείρισης βαρύνει τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.».

 

Άρθρο 142

Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4819/2021 (Α΄129), περί Μητρώου Μεταχειρισμένων Οχημάτων,  καταργείται.

 

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:01 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) τοπική επιτροπή Σαντορίνης

  Θεωρούμε χρέος μας να παρέμβουμε στην φωτογραφική ρύθμιση νόμου που εισάγεται στο άρθρο 140 για την εγκατάσταση της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου Θήρας. Η θέση που υποδεικνύεται είναι ακατάλληλη και εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για καθυστέρηση στο μείζον και επείγον ζήτημα της χωροθέτησης της οριστικής διαχείρισης των απορριμμάτων, για τους λόγους που εκθέτουμε εν συντομία παρακάτω.
  Το αγροτεμάχιο που προτείνεται βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου, εντός της ζώνης Ι απολύτου προστασίας της Καλντέρας, όπως ορίζεται με το ΠΔ144/2012, όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 «Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η δόμηση ή αλλοίωση της μορφολογίας του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος». Αυτή η χωροθέτηση είναι λανθασμένη χωροταξικά αλλά και νομικά. Η ζώνη Ι της καλντέρας στη Σαντορίνη είναι περιοχή απολύτου προστασίας συνεπώς η πράξη αυτή αντίκειται στο περιβαλλοντικό κεκτημένο για την περιοχή και έχει σοβαρό κίνδυνο να κριθεί ως αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πρώτη προσφυγή που θα γίνει από όμορους ιδιοκτήτες.
  Η θέση που χωροθετείται η μονάδα μεταβατικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων με αυτό το άρθρο παρουσιάζει μηδενική απόκρυψη από κατοικημένες περιοχές. Είναι μια τοποθεσία θεατή από την πρωτεύουσα του νησιού, την πόλη των Φηρών, όπου βρίσκονται πολυάριθμα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης. Το εν λόγω αγροτεμάχιο γειτνιάζει με τον κεντρικότερο δρόμο του νησιού, την ευθεία Φηρών – Πύργου ευρισκόμενο σε απόσταση μόλις 15 μέτρων από αυτή. Επίσης γειτνιάζει με κατοικίες (70μέτρα) , με σούπερ μάρκετ (Βασιλόπουλος – 80μέτρα, Lidl) με ζυθοποιία ΦΤΕΛΟΣ (300μέτρα) με το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας (600μέτρα) Εμπορικά καταστήματα-φαρμακείο-την Τράπεζα Πειραιώς (40 μέτρα) και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5* (El Greco-280 μέτρα, Lilium, Volcano View). Eίναι προφανές ότι οποιαδήποτε διαχείριση πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο χώρο θα είναι θεατή και θα έχει συνέπειες για σχεδόν όλους τους επισκέπτες του νησιού αλλά και τους μόνιμους κατοίκους καθώς βρίσκεται στην είσοδο της πόλης των Φηρών σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία.
  Καθώς η τοποθεσία είναι προστατευόμενη περιοχή και υπάρχουν αρκετοί όμοροι που θίγονται, υπάρχει η βεβαία πιθανότητα για προσφυγές οι οποίες θα εμπλέξουν και τον φορέα που θα διαχειριστεί τη μονάδα σε μια ατέρμονη ταλαιπωρία. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ανασφαλές επενδυτικό κλίμα και θα θέσει σε κίνδυνο σημαντικών καθυστερήσεων ακόμα και για τη μεγάλη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που ετοιμάζεται μέσω ΣΔΙΤ.
  Στην τοπική κοινωνία της Σαντορίνης δεν έχει παρασχεθεί ενημέρωση για τις ενέργειες αυτές γεγονός που δημιουργεί εντάσεις και ανασφάλεια στους μόνιμους κατοίκους.
  Με πάγιες δημοσιοποιημένες θέσεις η ΕΛΛΕΤ έχει επιχειρηματολογήσει υπέρ της ανάγκης αξιοποίησης των αποφάσεων και ενεργειών σχετικά με την χωροθέτηση και διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Θήρας που έχουν γίνει από τον Δήμο Θήρας και έχουν τελεσιδικήσει. Σύμφωνα με αυτές κατάλληλη θέση είναι να χωροθετηθεί τόσο η μεταβατική όσο και η οριστική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων στα πρώην ορυχεία Μαυρομάτη (νυν Μεταξά) στο Μεγαλοχώρι Θήρας. Υπάρχει μακρόχρονη διαδικασία η οποία έχει τελεσφορήσει δικαστικά μετά από προσφυγές που έγιναν στο παρελθόν κατά του Δήμου Θήρας και ο Δήμος δικαιώθηκε. (Δείτε αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Πειραιά : Α2299/2019 , Α5/2020 , Α6/2020, Α7/2020 , Α8/2020 , Α4/2020 και Συμβούλιο της Επικρατείας 1378/2016 καθώς και έγκριση εγκατάστασης ΟΕΔΑ από το Υπουργείο Πολιτισμού ΑΔΑ: ΒΕΔΦΓ-ΙΡ2 06/03/2013)
  Η θέση πρώην ορυχεία Μαυρομάτη στο Μεγαλοχώρι Θήρας δεν ενέχει κίνδυνο για δικαστικές και διοικητικές ταλαιπωρίες, δεν ανήκει στη ζώνη Ι προστασίας του 144/2012 και παρέχει πλήρη απόκρυψη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 08:34 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Σχετικά με το άρθρο 140 για τη νέα εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι και να απορριφθεί η πρόταση αυτή καθώς θα υπονομεύσει την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων διότι:

  1) Βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
  2)Βρίσκεται 300 μέτρα από το ΔΑΠΠΟΣ- το κλειστό αθλητικό κέντρο Θήρας.
  3) Βρίσκεται 800 μέτρα από το Γενικό Λύκειο Θήρας 4)Βρίσκεται λιγότερο από 50 η και 100 μέτρα από αγορές τροφίμων- φαρμακεία τράπεζες- ξενοδοχεία- πολιτιστικούς χώρους -μεταποιητικές μονάδες τροφίμων 5)Υποβαθμίζει το λεγόμενο “φρύδι «της καλντέρας- γεωλογικό θαύμα παγκόσμιας ακτινοβολίας στην είσοδο της πρωτεύουσας Φηρά 6)Υποβαθμίζει έναν από τους ελάχιστους χώρους περιπάτου του νησιού επί της ευθείας Φηρών-Πύργου, 6)Μειώνει τισ εμπορικές αξίες των πολυπληθών ακίνητων περιουσιών 7)Εφάπτεται του κεντρικού οδικού άξονα του νησιού και δη στο πλέον πολύσύχναστο σημείο του

  Στο παρελθόν εγκρίθηκε από την πολιτεία ο καταλληλότεροσ χώρος για την εγκατάσταση. Η πρόταση του άρθρου 140 είναι καταστροφική για τη Σαντορίνη. Θα διασυρθεί το νησί για αυτήν την επιλογή παγκοσμίως και σίγουρα θα προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

  Είναι μείζονοσ σημασίας η οριστική απομάκρυνση από τη θέση αυτή που προτείνεται στο άρθρο

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 04:56 | Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

  Άρθρο 142
  Η κατάργηση της εγγραφής των, κατ’ επάγγελμα, εισαγωγέων μεταχειρισμένων οχημάτων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών αποδυναμώνει τη συμμετοχής τους στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρότι η εισαγωγή προϊόντων καθιστά τον εισαγωγέα τους «παραγωγό» σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προβλέποντας τη συμβολή τους στη διαχείριση αποβλήτων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:45 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΛΩΡΙΔΗΣ

  Το άρθρο 140 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ/139/Δ/1990 που αφορά στην προστασία της Θήρας.
  Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων βρίσκεται στη ζώνη προστασίας της Καλδέρας της Σαντορίνης.
  Ακριβώς απέναντι από το χώρο και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων βρίσκεται κατάστημα super market που εξυπηρετεί το νησί και ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα στη λειτουργία του.
  Έμπροσθεν του σημείου χωροθέτησης διέρχεται ο κεντρικότερος δρόμος του νησιού, ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι με την πρωτεύουσα των Φηρών. Καθημερινά όλοι οι επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού διέρχονται υποχρεωτικά από το συγκεκριμένο δρόμο, εισπνέοντας επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς να ενδιαφέρεται κάποιος αρμόδιος.
  Στην ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα μικρότερη των 500 μέτρων περιμετρικά του σημείου χωροθέτησης, υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ένα σύγχρονο ζυθοποιείο, γκαλερί, γραφεία και καταστήματα. Όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές, εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας, λόγω της εναπόθεσης απορριμάτων, της ανάπτυξης τρωκτικών, εντόμων και της αποσύνθεσης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, είναι εκτεθειμένοι σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.
  Η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή οποιασδήποτε μονάδας, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντίθετα οξύνει τα έντονα προβλήματα που έχει προκαλέσει η παράνομη λειτουργία χωματερής, η λειτουργία της οποίας θα συνεχίσει.
  Υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης στα «ορυχεία Μεταξά» της ενδιάμεσης λύσης, πρόκειται για ένα χώρο μακρυά από κατοικίες, όπου ήδη έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας, ως ο χώρος για τη χωροθέτηση της οριστικής λύσης διαχείρισης των απορριμάτων.
  Σταματήστε το έγκλημα που προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία της παράνομης χωματερής και τοποθετήστε την ενδιάμεση λύση στο χώρο όπου ήδη έχει αποφασιστεί να χωροθετηθεί η οριστική λύση.
  Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση των απορριμάτων στην περιοχή όπου διέρχονται καθημερινά όλοι οι κάτοικοι του νησιού, λειτουργούν ήδη δύο super market, έχουν μεταφερθεί όλες οι τράπεζες και αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, να αποφασίζετε με πλάγιους τρόπους να συνεχίσετε τη διαχείριση των απορριμάτων.
  Απαιτείται άμεσα να ξεκινήσει η εγκατάσταση και λειτουργία ΟΕΔΑ και εκεί να εγκατασταθεί η ενδιάμεση λύση, μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας ΟΕΔΑ.
  Οι αντιδράσεις θα είναι έντονες από όλους τους κατοίκους του νησιού.
  Κανείς δεν θα επιτρέψει την παράνομη εγκατάσταση της ενδιάμεσης λύσης και θα εκτεθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας του τουρισμού και της αδυναμίας διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται, όπως ακριβώς έγινε πέρυσι το καλοκαίρι.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:06 | Ελένη Κολαϊτου

  Σχετικά με το άρθρο 140 θα είθελα να σχολιάσω τα εξείς:
  Η περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 140 και που γιά πέντε χρόνια
  εξαιρείται των απαγορεύσεων της Α’ ζώνης του προεδρικού διατάγματος———
  βρίσκεται πάνω στην επαρχιακή οδό Φηρών -Πύργου.
  Είναι ο κεντρικότερος δρόμος του νησιού που διαθέτει φαρδύ πεζοδρόμιo προς την πλευρά της καλντέρας
  και που πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες κάνουν την καθημερινή τους άσκηση (τρέξιμο-πεζοπορία) απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και το μαγευτικό τοπίο!
  Σ’αυτο το δρόμο έχουν αναπτυχθεί πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες,ξενοδοχεία ,σούπερ μάρκετ,τράπεζες,φαρμακεία,ένα κέντρο τεχνών,καφέ,μπυραρία
  και είναι επίσης αρκετά κοντά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης.
  Στο ίδιο ακριβώς σημείο βρίσκεται και ο σημερινός ΧΑΔΑ ,η γνωστή ως χωματερή,με άπειρους λόφους σκουπιδιών,
  ”πολυκατοικίες”στοιβαγμένων κάδων,πλήθος απορριμματοφόρων με την σχετική δισοσμία,αποικίες αρουραίων,ενοχλητικών και επικίνδυνων εντόμων κλπ.
  Ενεργοποιεί όλες μας τις αισθήσεις αρνητικά!
  Η χρήση ένος τόσο μικρου και σε τόσο κεντρικό σημείο χώρου γιά την ενδιάμεση επεξεργασία των αποβλήτων
  θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα με αμφίβολα αποτελέσματα ως προς την όχληση τις οσμές την διακίνηση των απορριμματοφόρων
  την έκθεση πελώριων κύβων απο συμπιεσμένα σκουπίδια και άγνωστο τι άλλο είθελε προκύφει!
  Τα πέντε χρόνια είναι αρκετα για να υποβαθμιστει το τουριστικό προιόν της Σαντορίνης,και να μειώσει δραματικά την οικονομική ανάπτυξη του νησιού!!!
  Η “χωματερή” και όποια άλλη διαχείρηση ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ!!!

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:16 | Αριστείδης

  Το άρθρο 140 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ/139/Δ/1990 που αφορά στην προστασία της Θήρας.
  Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων βρίσκεται στη ζώνη προστασίας της Καλδέρας της Σαντορίνης.
  Ακριβώς απέναντι από το χώρο και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων βρίσκεται κατάστημα super market που εξυπηρετεί το νησί και ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα στη λειτουργία του.
  Έμπροσθεν του σημείου χωροθέτησης διέρχεται ο κεντρικότερος δρόμος του νησιού, ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι με την πρωτεύουσα των Φηρών. Καθημερινά όλοι οι επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού διέρχονται υποχρεωτικά από το συγκεκριμένο δρόμο, εισπνέοντας επικίδυνα απόβλητα, χωρίς να ενδιαφέρεται κάποιος αρμόδιος.
  Στην ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα μιρκότερη των 500 μέτρων περιμετρικά του σημείου χωροθέτησης, υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ένα σύγχρονο ζυθοποιείο, γκαλερί, γραφεία και καταστήματα. Όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές, εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας, λόγω της εναπόθεσης απορριμάτων, της ανάπτυξης τρωκτικών, εντόμων και της αποσύνθεσης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, είναι εκτεθειμένοι σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.
  Η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή οποιασδήποτε μονάδας, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντίθετα οξύνει τα έντονα προβλήματα που έχει προκαλέσει η παράνομη λειτουργία χωματερής, η λειτουργία της οποίας θα συνεχίσει.
  Υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης στα «ορυχία Μεταξά» της ενδιάμεσης λύσης, πρόκειται για ένα χώρο μακρυά από κατοικίες, όπου ήδη έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας, ως ο χώρος για τη χωροθέτηση της οριστικής λύσης διαχείρισης των απορριμάτων.
  Σταματήστε το έγκλημα που προσπαθείτει να νομιμοποιήσετε, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία της παράνομης χωματερής και τοποθετήστε την ενδιάμεση λύση στο χώρο όπου ήδη έχει αποφασιστεί να χωροθετηθεί η οριστική λύση.
  Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση των απορριμάτων στην περιοχή όπου διέρχονται καθημερινά όλοι οι κάτοικοι του νησιού, λειτουργούν ήδη δύο super market, έχουν μεταφερθεί όλες οι τράπεζες και αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, να αποφασίζετε με πλάγιους τρόπους να συνεχίσετε τη διαχείριση των απορριμάτων.
  Απαιτείται άμεσα να ξεκινήσει η εγκατάσταση και λειτουργία ΟΕΔΑ και εκεί να εγκατασταθεί η ενδιάμεση λύση, μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας ΟΕΔΑ.
  Οι αντιδράσεις θα είναι έντονες από όλους τους κατοίκους του νησιού.
  Κανείς δεν θα επιτρέψει την παράνομη εγκατάσταση της ενδιάμεσης λύσης και θα εκτεθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας του τουρισμού και της αδυναμίας διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται, όπως ακριβώς έγινε πέρισυ το καλοκαίρι.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:48 | Ασιμής Χριστόφορος

  Σε αυτό το χώρο των 6 στρεμμάτων(κάτω δεξιά από το σχεδιάγραμμα της περιοχής του άρθρου 140) που παραλάβαμε από τους παπούδες μας εδώ και δεκαπέντε χρόνια,χτίσαμε τη ζωή μας,εμείς και τα δύο παιδιά μας,όλοι μας καλλιτέχνες,βάλαμε εδώ μέσα το σπίτι μας και την καλλιτεχνική μας δημιουργία.Εδώ δημιουργήθηκε ο χώρος τέχνης “ΑΚ” που όλοι γνωρίζουν,με τοπική και διεθνή αναγνώριση και αναφορές στα ελληνικά καί διεθνή μέσα!

  Μας διαβεβαίωναν ότι σε δύο χρόνια ο ΧΑΔΑ θα κλείσει!Πιστέψαμε και 15 χρόνια μετά,βλέπουμε η υγεία μας και η καλλιτεχνική μας εργασία να κινδυνεύουν!Ο παράδεισος δίπλα ακριβώς στην κόλαση της μύγας της δυσοσμίας και της αρρώστιας!!!Εμείς βρισκόμαστε στα 20 μέτρα από τον ΧΑΔΑ,μιά πέτρινη μάντρα μας χωρίζει!

  Αυτό που πάει να ψηφιστεί θα είναι το τελειωτικό για μας χτύπημα.Αναλαύετε τις ευθύνες σας,δεδομένου ότι υπάρχει ήδη χώρος εγκεκριμένος και απαλλαγμένος από κάθε δικαστική προσφυγή!!!
  Η εμμονή του δημάρχου το λιγότερο περίεργη, με τόσα ξενοδοχεία,φαρμακείο καταστήματα τροφίμων σε λιγότερο απο 300 μέτρα σ’ένα χώρο σε κεντρικό δρόμο και εμφανή απο παντού!
  Το γεγονός ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή έχει σχέδιο διαχείρησης
  Εκγεκριμμένο και απαλλαγμένο απο κάθε δικαστική προσφυγη καί με σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας,καθιστά την ευθύνη της σημερινής δημοτικής αρχής υπεύθυνη που φθάσαμε στο σημείο μηδέν!!!
  Οσο γιά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ που επικαλείται ο δήμαρχος,υπάρχουν αρκετά φορτηγα αυτοκίνητα στο νησί γιά να μεταφέρουν τα ήδη θαμένα απορρίμματα στον από επιτροπή αξιολόγησης εγκεκριμένο χώρο.
  Ο υποψήφιος εταίρος του Δήμου Θήρας γιά ΣΔΙΤ το γνωρίζει αυτό;
  Κατόπιν των ανωτέρω κατατεθέντων,επιφυλάσομαι των δικαιωμάτων μου να ζητήσω τηνπροστασία μου και ενώπιον των δικαστηρίων για την κατάφορη καταπάτηση των δικαιωμάτων μου!

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:28 | Αριστείδης Χλωρίδης

  Το άρθρο 140 έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ/139/Δ/1990 που αφορά στην προστασία της Θήρας.
  Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων βρίσκεται στη ζώνη προστασίας της Καλδέρας της Σαντορίνης.
  Ακριβώς απέναντι από το χώρο και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων βρίσκεται κατάστημα super market που εξυπηρετεί το νησί και ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα στη λειτουργία του.
  Έμπροσθεν του σημείου χωροθέτησης διέρχεται ο κεντρικότερος δρόμος του νησιού, ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι με την πρωτεύουσα των Φηρών. Καθημερινά όλοι οι επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού διέρχονται υποχρεωτικά από το συγκεκριμένο δρόμο, εισπνέοντας επικίδυνα απόβλητα, χωρίς να ενδιαφέρεται κάποιος αρμόδιος.
  Στην ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα μιρκότερη των 500 μέτρων περιμετρικά του σημείου χωροθέτησης, υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ένα σύγχρονο ζυθοποιείο, γκαλερί, γραφεία και καταστήματα. Όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές, εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας, λόγω της εναπόθεσης απορριμάτων, της ανάπτυξης τρωκτικών, εντόμων και της αποσύνθεσης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, είναι εκτεθειμένοι σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.
  Η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή οποιασδήποτε μονάδας, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αντίθετα οξύνει τα έντονα προβλήματα που έχει προκαλέσει η παράνομη λειτουργία χωματερής, η λειτουργία της οποίας θα συνεχίσει.
  Υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης στα «ορυχία Μεταξά» της ενδιάμεσης λύσης, πρόκειται για ένα χώρο μακρυά από κατοικίες, όπου ήδη έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας, ως ο χώρος για τη χωροθέτηση της οριστικής λύσης διαχείρισης των απορριμάτων.
  Σταματήστε το έγκλημα που προσπαθείτει να νομιμοποιήσετε, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία της παράνομης χωματερής και τοποθετήστε την ενδιάμεση λύση στο χώρο όπου ήδη έχει αποφασιστεί να χωροθετηθεί η οριστική λύση.
  Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση των απορριμάτων στην περιοχή όπου διέρχονται καθημερινά όλοι οι κάτοικοι του νησιού, λειτουργούν ήδη δύο super market, έχουν μεταφερθεί όλες οι τράπεζες και αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, να αποφασίζετε με πλάγιους τρόπους να συνεχίσετε τη διαχείριση των απορριμάτων.
  Απαιτείται άμεσα να ξεκινήσει η εγκατάσταση και λειτουργία ΟΕΔΑ και εκεί να εγκατασταθεί η ενδιάμεση λύση, μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας ΟΕΔΑ.
  Οι αντιδράσεις θα είναι έντονες από όλους τους κατοίκους του νησιού.
  Κανείς δεν θα επιτρέψει την παράνομη εγκατάσταση της ενδιάμεσης λύσης και θα εκτεθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας του τουρισμού και της αδυναμίας διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται, όπως ακριβώς έγινε πέρισυ το καλοκαίρι.

 • “Σε αυτό το χώρο των 6 στρεμμάτων(κάτω δεξιά από το σχεδιάγραμμα της περιοχής του άρθρου 140) που παραλάβαμε από τους παπούδες μας εδώ και δεκαπέντε χρόνια,χτίσαμε τη ζωή μας,εμείς και τα δύο παιδιά μας,όλοι μας καλλιτέχνες,βάλαμε εδώ μέσα το σπίτι μας και την καλλιτεχνική μας δημιουργία.Εδώ δημιουργήθηκε ο χώρος τέχνης “ΑΚ” που όλοι γνωρίζουν,με τοπική και διεθνή αναγνώριση και αναφορές στα ελληνικά καί διεθνή μέσα!

  Μας διαβεβαίωναν ότι σε δύο χρόνια ο ΧΑΔΑ θα κλείσει!Πιστέψαμε και 15 χρόνια μετά,βλέπουμε η υγεία μας και η καλλιτεχνική μας εργασία να κινδυνεύουν!Ο παράδεισος δίπλα ακριβώς στην κόλαση της μύγας της δυσοσμίας και της αρρώστιας!!!Εμείς βρισκόμαστε στα 20 μέτρα από τον ΧΑΔΑ,μιά πέτρινη μάντρα μας χωρίζει!

  Αυτό που πάει να ψηφιστεί θα είναι το τελειωτικό για μας χτύπημα.Αναλαύετε τις ευθύνες σας,δεδομένου ότι υπάρχει ήδη χώρος εγκεκριμένος και απαλλαγμένος από κάθε δικαστική προσφυγή!!!
  Η εμμονή του δημάρχου το λιγότερο περίεργη, με τόσα ξενοδοχεία,φαρμακείο καταστήματα τροφίμων σε λιγότερο απο 300 μέτρα σ’ένα χώρο σε κεντρικό δρόμο και εμφανή απο παντού!
  Το γεγονός ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή έχει σχέδιο διαχείρησης
  Εκγεκριμμένο και απαλλαγμένο απο κάθε δικαστική προσφυγη καί με σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας,καθιστά την ευθύνη της σημερινής δημοτικής αρχής υπεύθυνη που φθάσαμε στο σημείο μηδέν!!!
  Οσο γιά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ που επικαλείται ο δήμαρχος,υπάρχουν αρκετά φορτηγα αυτοκίνητα στο νησί γιά να μεταφέρουν τα ήδη θαμένα απορρίμματα στον από επιτροπή αξιολόγησης εγκεκριμένο χώρο.
  Ο υποψήφιος εταίρος του Δήμου Θήρας γιά ΣΔΙΤ το γνωρίζει αυτό;
  Κατόπιν των ανωτέρω κατατεθέντων,επιφυλάσομαι των δικαιωμάτων μου να ζητήσω τηνπροστασία μου και ενώπιον των δικαστηρίων για την κατάφορη καταπάτηση των δικαιωμάτων μου!

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 17:48 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  Η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4819/2021 (Α΄129), περί Μητρώου Μεταχειρισμένων Οχημάτων δεν είναι δόκιμη.

  Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4819 /2021, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων από την 16/1/2023, θα είναι απολύτως αποτελεσματική ώστε οι υπόχρεοι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας να συμβληθούν με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, ελαστικών και συσσωρευτών.

  Η μη συμμετοχή αυτών στα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης, όταν βάσει κοινοτικού και εθνικού δικαίου είναι ρητά υπόχρεοι, δημιουργεί επιπλέον, σημαντικά οικονομικά βάρη στους νομότυπους εισαγωγείς καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων και προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό, υπέρ των εισαγωγέων που απέχουν της συμμετοχής /καταβολής εισφορών ανακύκλωσης για είδη που κομίζουν στην ελληνική αγορά.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 09:55 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Δεν είναι δυνατόν η ίδια Κυβέρνηση που ψήφισε ένα άρθρο με ένα νόμο το 2021 ,και πριν αυτός εφαρμοστεί να προβαίνει σε κατάργηση του .
  Οι τροποποιήσεις ,εάν αυτές απαιτουνται γίνονται αφού εφαρμοστούν πρώτα και εκ των υστέρων αποδεικτή ότι απαιτειται τροποποίηση με στόχο πάντα την βελτίωση
  της διαδικασίας ,και την προστασία της κοινωνίας.
  Επιπρόσθετα η πολιτεία προέβη στην αναβολή και καθυστέρηση εφαρμογής του ΜΕΜΟ γιατί δεν είχε προβλεφθεί η συγκεκριμένη απαίτηση του νόμου.
  Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που σχετίζεται με το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την διαχείριση ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ δεν είναι δυνατόν να μην δίνεται επαρκής χρόνος για συζήτηση και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο και ΟΧΙ μονόπλευρο οι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 11:36 | Ecoelastika AE

  Αρθρο 142: Είναι πραγματικά λυπηρό να καταργείται η υποχρέωση των Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Οχημάτων να εγγράφονται στο ΕΜΠΑ πριν την εγγραφή και την καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο Μεταχειρισμένων Οχημάτων, ένα μέτρο που θα συνέβαλε ουσιωδώς στη διαφύλαξη της νομιμότητας ως προς την εκπλήρωση μιας σημαντικής νομικής υποχρέωσης των Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων οχημάτων.
  Στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό των οχημάτων που εισάγονται είναι μεταχειρισμένα. Κάθε όχημα από τη στιγμή που μπαίνει στην κυκλοφορία μέχρι και τη στιγμή που θα αποσυρθεί παράγει απόβλητα. Αυτά τα απόβλητα είναι τα μεταχειρισμένα ελαστικά, η μπαταρία και το ίδιο το όχημα μετά την απόσυρσή του.
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία ο εισαγωγέας του οχήματος θεωρείται «παραγωγός» και οφείλει κατά την εισαγωγή στην Ελληνική αγορά του μεταχ. οχήματος, να πληρώσει χρηματικές εισφορές:
  1.Για τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που θα προκύψουν από την πρώτη αλλαγή των ελαστικών που φέρει το όχημα (Χ4), με νέα ελαστικά
  2. Για την διαχείριση της άχρηστης μπαταρίας του οχήματος όταν γίνει αντικατάστασή της με καινούργια
  3. Για την διαχείριση του άχρηστου οχήματος κατά την απόσυρσή του όταν αυτό καταστεί απόβλητο
  Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 6000 επιχειρήσεις που εισάγουν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μεταχειρισμένα οχήματα. Για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από την χρήση/απόσυρση αυτών των οχημάτων (ελαστικά, οχήματα, μπαταρίες) είναι υπεύθυνα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) που έχουν εγκριθεί από το Ελληνικό κράτος. Με τη μη συμμετοχή στα ΣΣΕΔ των 6000 επιχειρήσεων που εισάγουν μεταχειρισμένα οχήματα, το κόστος για τη διαχείριση για παράδειγμα των μεταχειρισμένων ελαστικών (5.500 τόνοι ελαστικών ανά έτος) το επιβαρύνονται οι σύννομες επιχειρήσεις του κλάδου (εισαγωγείς ελαστικών και εισαγωγείς οχημάτων) που συμμετέχουν στα ΣΣΕΔ. Αυτή η άνιση μεταχείριση (σύννομων και παράνομων) επιχειρήσεων γίνεται ανεκτή από την Ελληνική Πολιτεία με τη χθεσινή αποσύνδεση του Μητρώου Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) με το Ελληνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), διαιωνίζοντας έτσι μια κατάσταση που υπάρχει από το 2004, χρονιά που εγκρίθηκαν τα συλλογικά συστήματα για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και μπαταριών αυτοκινήτου. Δηλαδή ο κλάδος των εισαγωγέων μεταχειρισμένων οχημάτων (6000 επιχειρήσεις) θα είναι στο διηνεκές ο μόνος που είχε έχει και θα έχει το προνόμιο να διαφεύγει μονίμως από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και να παράγει ανενόχλητος απόβλητα για τα οποία θα πληρώνουν άλλοι κλάδοι! Συγχαρητήρια!

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 14:07 | Bb

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 09:42 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ

  Η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4819/2021 (Α΄129), περί Μητρώου Μεταχειρισμένων Οχημάτων θεωρώ ότι είναι εσφαλμένη. Καθώς νομιμοποιεί την μη συμμετοχή «Παραγωγών» στο ΕΜΠΑ όπως ο νόμος ορίζει. Νομιμοποιεί επίσης την εισφοροδιαφυγή καθώς «Παραγωγοί» μπορούν κατά το δοκούν να μην συμμετέχουν σε συστήματα ανακύκλωσης όπως έχουν υποχρέωση κατά τον ν2939/2001 και των μετέπειτα διατάξεων.
  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 53/2000 της ΕΕ:
  1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία M1 ή N1, όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ – ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΟΧΗΜΑ.
  2. «παραγωγός», ο κατασκευαστής του οχήματος ή ο επαγγελματίας εισαγωγέας του οχήματος σε κράτος μέλος· – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ Ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ.
  Δυστυχώς αλλά με την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου η Πολιτεία ανταμείβει τους νομοθετικά ασυνεπείς!

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 03:08 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».6

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 19:48 | Βασίλης

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:16 | Αικατερίνη Μπαραμπούτη

  Ως Ελληνίδα υπήκοος απαιτώ από την Ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί το Νόμο και να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον δύο εβδομάδων ή ιδανικά ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία και καταστώντας σαφές ότι δεν σας ενδιαφέρει η φωνή και η γνώμη των Ελλήνων πολιτών.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:05 | theoni

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:05 | Γρηγόρης Μερτινός

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:01 | Maria

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:24 | AΝΕΣΤΗΣ ΜΑΛΤΙΔΗΣ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».