ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 111-137)

 

 

Άρθρο 111

Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997

Στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254), περί Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), κατά το μέρος που αφορά στην απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, καθώς και το άρθρο 14Α του ν. 3986/2011, εφαρμόζονται αναλόγως για τις Π.Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, οι παραχωρήσεις του άρθρου 14Α του ν. 3986/2011 γίνονται αποκλειστικά προς τον Φορέα Ίδρυσης και Εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α., εφόσον η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του αριθμού των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων εντός Π.Ο.Τ.Α.. Αν σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου από την τουριστική λιμενική εγκατάσταση εντός Π.Ο.Τ.Α., βρίσκεται τουριστικός λιμένας αναψυχής εν λειτουργία, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε τριάντα τοις εκατό (30%). Η δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση των αναγκών Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται και εντός περιοχών που προστατεύονται από τον ν. 1650/1986 (Α΄160), εφόσον  προβλέπεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού και προστασίας και την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη κάθε περιοχής, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους, μέτρα και περιορισμούς.».

 

Άρθρο 112

Χώροι στάθμευσης κάτωθι ασκεπών αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4067/2012

Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί υπολογισμού της επιτρεπόμενης κάλυψης οικοπέδων, προστίθεται περ. θ, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:

α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο.

β. Ανοιχτών και κλειστών εξωστών.

γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ι`, ια`, ιβ`, ιγ`, ιθ`, κ`, κα`, κβ`, κγ`, κε`, κστ`, κη` και λα` της παρ. 6 του άρθρου 11.

δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

ε. Αίθριων, ηλιακών αίθριων, οποιασδήποτε μορφής διαμπερών ανοιγμάτων και κατακόρυφων φρεατίων του κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων, στην περίπτωση που ξεκινούν κάτω ή από τη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους και μόνο για το τμήμα εκείνο που δεν καλύπτεται με ανωδομή.

στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.

ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια αυτή.

η. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ` εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.

θ. Υπόγειοι και ημιυπόγειοι χώροι στάθμευσης κάτωθι ασκεπών αθλητικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών σε αυτές διαμορφώσεων, αν η στάθμη των υπερκείμενων αθλητικών εγκαταστάσεων δεν ξεπερνά το ενάμιση μέτρο (1,50) από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους του περιβάλλοντος χώρου της εν λόγω περιοχής, υπό τις εξής προϋπόθεσεις:

θα) η κλίση του εδάφους δεν ξεπερνά το έξι τοις εκατό (6%),

θβ) διαθέτουν τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις στάθμευσης,

θγ) το εσωτερικό ύψος των χώρων στάθμευσης δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2,30 μ.), από τα φέροντα στοιχεία.».

 

Άρθρο 113

Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012

Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 9, και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Κάτωθι των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων του οικισμού επιτρέπεται η εγκατάσταση υπογείων ή ημιυπογείων χώρων στάθμευσης και των συνοδευτικών σε αυτές διαμορφώσεων, εφόσον η στάθμη των υπερκείμενων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων δεν ξεπερνά το ενάμιση μέτρο (1,50) από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους του περιβάλλοντος χώρου της εν λόγω περιοχής, υπό τις εξής προϋπόθεσεις:

α) η κλίση του εδάφους δεν ξεπερνά το έξι τοις εκατό (6%),

β) διαθέτουν τουλάχιστον πενήντα (50) θέσεις στάθμευσης,

γ) το εσωτερικό ύψος των χώρων στάθμευσης δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα και τριάντα εκατοστά (2, 30 μ.), από τα φέροντα στοιχεία.».

 

Άρθρο 114

Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί θόλων αθλητικών εγκαταστάσεων, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών αδειών μικρής κλίμακας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους. Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Για την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόμενων θόλων απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στατικής επάρκειας, β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων γ) βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού, ότι έχουν εφαρμοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς χώρους της παρ. 1 απαιτείται προ της έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.».

 

Άρθρο 115

Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012

Στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύνανται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου 12 και της παρ. 9 του άρθρου 20, καθώς και να θεσπίζονται νέες.».

 

Άρθρο 116

Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2012

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 795) έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.».

 

Άρθρο 117

Ελάχιστες αναγκαίες αποστάσεις των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας από τον αιγιαλό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί απόστασης κτηρίων τουριστικών καταλυμάτων, προστίθενται οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και εντός μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Τα κτήρια των τουριστικών καταλυμάτων σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και εντός μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας, οι μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις εντός ΠΟΤΑ και οι κατοικίες εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ύψους μέχρι και 7,50 μέτρα, τοποθετούνται σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.».

 

Άρθρο 118

Ανέγερση κτιρίων ευαγών ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4296/2014

Η περ. 4 της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), περί χρήσης υφιστάμενων κτιρίων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων κτιρίων επιτρέπεται η χρήση, λειτουργία και ανέγερση νέων κτιρίων ευαγών ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης στις περιπτώσεις ακίνητων με χρήση γεωργικής γης, ως αποτυπώνονται στο οικείο ρυθμιστικό σχέδιο.».

 

Άρθρο 119

Ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας – Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 10 ν. 4315/2014

Η παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), περί ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας, αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Στις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) ή σε γήπεδα της παρ. 1 του 32 του ν. 4759/2020 που έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένη δημοτική, επαρχιακή ή εθνική οδό επιτρέπεται η χορήγηση προέγκρισης και η έκδοση οικοδομικής άδειας για κτίρια κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του ν. 4759/2020 ή τα π.δ. 6/1978 (Δ` 1978) και από 24.5.1985 (Δ’ 270), αντίστοιχα, μετά από γνώμη του φορέα λειτουργικότητας, εφόσον υφίσταται, και του οικείου ΣΥΠΟΘΑ Α΄ για την καταλληλότητα του γηπέδου, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).».

 

Άρθρο 120

Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016

Στο τέλος της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), περί Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, προστίθεται εδάφιο, και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Τα Ε.Π.Σ. εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους, εντός της περιοχής επέμβασης. Εκτός της περιοχής επέμβασης είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτό τα Ε.Π.Σ. να προσδιορίζουν υποδομές, μέτρα και όρους που είναι αναγκαίοι για την οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει. Στην περίπτωση που με το Ε.Π.Σ. προσδιορίζεται κοινόχρηστη οδός, με την οποία επιτυγχάνεται η οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στη ζώνη άμεσης επιρροής ή και στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα η κυκλοφοριακή σύνδεση με το υφιστάμενο κοινόχρηστο οδικό δίκτυο, ισχύουν τα εξής:

γα) Η προσδιοριζόμενη κοινόχρηστη οδός αξιολογείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινομένων από την κύρια μελέτη ρυθμίσεων και κατευθύνσεων του Ε.Π.Σ..

γβ) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη της νέας οδού ή τη βελτίωση της χάραξης και των λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών υφισταμένης οδού, ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, ώστε να καταστεί η περιοχή επέμβασης κατάλληλη, είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων, είτε για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων και παρεμβάσεων της παρ. 1. Η απαλλοτρίωση εγκρίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, εφόσον έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία για την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου στην οικεία έκθεση αξιολόγησης.

γγ) Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού στην περίπτωση που η ζώνη απαλλοτρίωσης εμπίπτει σε περιοχή ελεγχόμενη βάσει του ν. 4858/2021 (Α’ 220), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή φορέων Γενικής Κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπερ’ ού η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου, που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17). Η προσδιοριζόμενη αποζημίωση βαρύνει τον φορέα υλοποίησης του Ε.Π.Σ..

γδ) Τα παρόδια στην κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη και υλοποιούμενη κοινόχρηστη οδό γήπεδα, δεν αποκτούν οικοδομησιμότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις δόμησης που θέτουν τα από 24.5.1985 (Δ΄ 270) και 6.10.1978 (Δ΄ 538) π.δ. ή άλλες ανάλογες διατάξεις. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις δόμησης των εν λόγω γηπέδων καθορίζονται στο πλαίσιο του προεδρικού διατάγματος έγκρισης ή αναθεώρησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτουν.».

 

Άρθρο 121

Αναθεώρηση μέσω Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4447/2016

H παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4447/2016 τροποποιείται ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Πολεοδομικές Μελέτες και γενικότερα σχέδια Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4269/2014 (Α` 142) και τις χρήσεις γης του Κεφαλαίου Β` του ν. 4269/2014, εξακολουθούν να ισχύουν και αναθεωρούνται ως προς τις χρήσεις γης με την έγκριση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.».

 

Άρθρο 122

Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης ομόρων γηπέδων – Αυθεντική ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4759/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) περί προσθέτων προϋποθέσεων επιτρεπτής συνενώσεως ομόρων γηπέδων έχει από την έναρξη ισχύος της, την εξής έννοια:

 1. Δεν απαγορεύεται η λειτουργική συνένωση ακινήτων, υπό τους γενικούς ή ειδικούς όρους που τίθενται για κάθε περιοχή.
 2. Η λειτουργική συνένωση γηπέδων είναι επιτρεπτή και για την οικοδομική αξιοποίηση ομόρων γηπέδων και στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα εξ αυτών ήταν, ακόμη και κατά παρέκκλιση, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), αρκεί το προκύπτον από τη λειτουργική συνένωση γήπεδο να έχει εμβαδόν τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., χωρίς να απαιτούνται για την οικοδομησιμότητά του περαιτέρω προϋποθέσεις.

 

Άρθρο 123

Κατανομή αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4315/2014, παρ. 3 άρθρου 35 και παρ. 2 και 6 άρθρου 38 ν. 4495/2017

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4315/2014 (A’ 269), περί αναθεώρησης των χρήσεων γης, εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα από 21.9.1979 (Δ’ 567) και 26.5.1989 (Δ’ 411) προεδρικά διατάγματα, την αρμοδιότητα αναθεώρησης των ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, εποπτείας της ορθής εφαρμογής τους, της έγκρισης για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και κάθε σχετικής διαδικασίας, έχει η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων βεβαιώνει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις καθορισμού χρήσεων γης, με εξαίρεση την περιοχή της Πλάκας (Δ’ 1329/1993), για την οποία η ανωτέρω αρμοδιότητα συνεχίζει να ασκείται από την ΔΟΑΚΑ, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ή της περιφέρειας ασκεί τον επιβαλλόμενο έλεγχο των ειδικών διαταγμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ορίζονται προδιαγραφές και κατευθύνσεις για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.».

 1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται εδάφιο σχετικά με τη χορήγηση προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την οικεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. και διαβιβάζεται στην αρμόδια για την έκδοση της προέγκρισης υπηρεσία. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ιδίου ως άνω νομοθετικού πλαισίου, η προέγκριση εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τις οικοδομικές άδειες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η προέγκριση είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την ίδια τη Διεύθυνση.».

 1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2A. Οι οικοδομικές άδειες των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν. 3986/2011 (Α’ 152) εκδίδονται σύμφωνα με την περ. α) της παρ 1 του άρθρου 15 του ν. 3986/2011 και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες για την έκδοση αυτών, όπως καθορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.».

 1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως προς τη μη απαίτηση ελέγχου των αποδεικτικών και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού του έργου, πραγματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, δήμου, e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του προϋπολογισμού του έργου, έως την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου του προϋπολογισμού του έργου από το πληροφοριακό σύστημα. Στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και το Γραφείο Ελληνικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν απαιτείται ο έλεγχος των ανωτέρω αποδεικτικών, για την ορθότητα των οποίων την ευθύνη φέρουν οι μελετητές μηχανικοί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.».

 

Άρθρο 124

Εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής της εισφοράς σε γη προς Δήμους σε εισφορά σε χρήμα για την ανέγερση εκτός σχεδίου τουριστικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4759/2020

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί όρων δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου, αντικαθίστανται σε ένα ενιαίο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μέγιστη επιφάνεια που δύναται να δομηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ. Μπορεί να δομηθεί επιφάνεια που υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., μόνο υπό την προϋπόθεση ότι, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και εν όψει αυτής, θα έχει παραχωρηθεί μέρος του γηπέδου στον οικείο Δήμο με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αντάλλαγμα, ως εξής:

α) εάν πρόκειται να δομηθεί έκταση από οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ. έως είκοσι χιλιάδες (20.000) τ.μ., παραχωρείται στον Δήμο έκταση ίση με το ήμισυ της έκτασης που θα δομηθεί επιπλέον των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ.,

β) εάν πρόκειται να δομηθεί έκταση πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) τ.μ., παραχωρείται στον Δήμο έκταση έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ. και, πλέον αυτής, έκταση ίση με αυτήν που θα δομηθεί πλέον των είκοσι χιλιάδων (20.000) τ.μ.

Στην περίπτωση αυτή, η αρτιότητα και τα ποσοστά εκμετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σε ολόκληρο το γήπεδο, πριν από την προβλεπόμενη παραχώρηση. Το παραχωρούμενο τμήμα του γηπέδου καθορίζεται, κατ’ επιλογή του κυρίου του οικοπέδου, στο σχέδιο της γενικής διάταξης της και παραμένει αδόμητο. Σε κάθε περίπτωση, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο.

Αντί του πιο πάνω τμήματος, επιτρέπεται η παραχώρηση ενιαίας έκτασης σε άλλο γήπεδο, όμορο ή μη προς την έκταση όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση, το οποίο βρίσκεται πάντως εντός των διοικητικών ορίων της ίδιας δημοτικής ενότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου στην περίπτωση, που η προς παραχώρηση έκταση βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από το γήπεδο, όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση. Η προς παραχώρηση ενιαία έκταση πρέπει να έχει την αυτή ή μεγαλύτερη αντικειμενική αξία με το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση και πολεοδομική καταλληλόλητα για την ανάπτυξη των χρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

Ως χρήσεις γης της παραχωρούμενης έκτασης ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδιές, λουτρικές εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής – τεχνικής υποδομής και αποκλείονται κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου είναι δυνατόν να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο χρηματικού ποσού. Το χρηματικό ποσό στην περίπτωση αυτή ορίζεται ίσο με την αξία της προς παραχώρηση έκτασης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Σε περίπτωση που η περιοχή της προς παραχώρηση έκτασης δεν καλύπτεται από το σύστημα αντικειμενικών αξιών, το τίμημα καθορίζεται με βάση συγκριτικά στοιχεία από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ και στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το πενήντα τοις εκατό (50%) της προκύπτουσας από την μέση τιμή ανά m2 της εγγεγραμμένης αξίας γηπέδου στα βιβλία της εταιρείας στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα: α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου και β) από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί τούτο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη η συναίνεση του δήμου θεωρείται δεδομένη. Η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται εντός συνολικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό.

Η κατά τα ανωτέρω γνώμη των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βασίζεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου που έχει πραγματοποιηθεί στην ίδια ή, ελλείψει αυτής, σε αντίστοιχες περιοχές, αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα.

Τα περιερχόμενα στον δήμο χρηματικά ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται υποχρεωτικά για τις ανάγκες καθαριότητας, φωτισμού, για τη δημιουργία έργων κοινωνικής – τεχνικής υποδομής ή κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και για έργα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Στην ανωτέρω απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται, μετά και από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται το οφειλόμενο χρηματικό ποσό, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου του χρηματικού ποσού μέσα στα πρώτα τρία (3) χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδας.

Η αναστροφή της παραχώρησης της έκτασης και η μετατροπή της αντίστοιχης υποχρέωσης σε χρηματική είναι δυνατή οποτεδήποτε, ακόμα και μετά την αποπεράτωση της τουριστικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και έκδοση απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από τήρηση της παραπάνω αναφερομένης διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας υπολογίζεται ως ανωτέρω αλλά με βάση την αξία της έκτασης κατά τον χρόνο της αναστροφής.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και για εκκρεμείς υποθέσεις, στις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της έκτασης στον Δήμο ή δεν έχει εκδοθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, αμετάκλητη απόφαση καθορισμού τιμής μονάδας κατά τη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.».

 

Άρθρο 125

Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών – Τροποποιήση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4495/2017

 1. Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών της περ. γ) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μέχρι την 1η Μαΐου 2023.
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως προς τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης οικοδομικής άδειας και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για δύο (2) έτη ανεξαρτήτως επιφανείας κτιρίου.».

 

Άρθρο 126

Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 ν. 4759/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) αριθμείται σε περ. α), συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί μέχρι δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων, προστίθεται περ. β), και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α. Στις περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών, μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων και προ του έτους 1923), που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ.) ή από Προεδρικά Διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση είτε της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228), είτε του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), περί Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), όπου προβλέπονται ως χρήση γης από τα παραπάνω εργαλεία και διατάγματα είτε τα «απολύτως απαραίτητα» ή «απολύτως αναγκαία» ή «απαραίτητα» ή «αναγκαία» έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, είτε τα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, ως τέτοια χρήση γης νοούνται οι ειδικές χρήσεις γης της παρ. 33 και της περ. α’ της υποπαρ. 48. 2 της παρ. 48 του Μέρους ΙΙ του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγματος.

Στο μέτρο που τα ως άνω εργαλεία, διατάγματα και αποφάσεις παραλείπουν τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης για την εν λόγω χρήση γης, εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος, το π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270).

β. Στις περιοχές της περ. α), στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923 ν.δ., ή του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, περί Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 59/2018, επιτρέπεται η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres) της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα ειδικές χρήσεις γης και εγκαταστάσεις, εντός ζωνών όπου επιτρέπεται η δόμηση και αν οι ζώνες αυτές δεν διέπονται από ειδικό προστατευτικό καθεστώς, όπως της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών, των Α΄ ζωνών προστασίας αρχαιολογικών χώρων και άλλων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι όροι δόμησης προβλέπονται στην περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 33 του παρόντος.».

 

Άρθρο 127

Οικοδομική άδεια σε οικοδομές μη ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 88 ν. 4759/2020

Στο άρθρο 88 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί άρσης ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Για τις ιδιοκτησίες της παρ. 2 δύναται να εκδίδεται άδεια για πάσης φύσεως εργασίες αποκαταστάσεως και αισθητικής, λειτουργικής ή ενεργειακής αναβαθμίσεως, ιδίως επισκευής, συντηρήσεως, στατικής ενισχύσεως, ανακαινίσεως, συνδέσεως με δίκτυα κοινής ωφελείας, σε νομίμως υφιστάμενες οικοδομές, εφόσον αυτές δεν κείνται στο ρυμοτομούμενο τμήμα του ακινήτου και δεν επέρχεται αύξηση των πολεοδομικών όγκων, μη λαμβανομένης υπόψη αυξήσεων στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία, από εργασίες εξωτερικής θερμομονώσεως και από ανακατασκευή στέγης, κατά την παρ. 80 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79). Για πραγματοποιηθείσες ανάλογες οικοδομικές εργασίες δύναται να υποβληθεί έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, αίτηση του ιδιοκτήτη για την έκδοση κάθε απαιτούμενης αδείας.».

 

Άρθρο 128

Διορθώσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4759/2020

 1. Το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 93 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί μεταβατικών διατάξεων για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, διευρύνεται ως προς το πεδίο εφαρμογής του, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 3, αντικαθίστανται, και το άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 93

Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτική διάταξη

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 87 έως 91 εφαρμόζονται και επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυχθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Οι διατάξεις των άρθρων 87 έως 91 εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος ή που θα εκδοθεί επί προσφυγής με αίτημα την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει κατατεθεί και συζητηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων ακινήτων, οι οποίοι έχουν ασκήσει προσφυγή με αίτημα την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αυτών, ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 88, εφόσον παραιτηθούν από τα δικόγραφα των εν λόγω προσφυγών.
 3. Το Πράσινο Ταμείο δύναται να καλύπτει το σύνολο της προσήκουσας αποζημίωσης για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων της παρ. 1 στο πλαίσιο ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος, στο οποίο προβλέπονται ρητά οι διαδικασίες, με τις οποίες ανακτώνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, μετά τη σύνταξη της πράξης αναλογισμού ή τον δικαστικό καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης. Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.».

 

Άρθρο 129

Διεύρυνση του πεδίου και της παράτασης του χρόνου αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021

Η αναστολή οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, διευρύνεται ως προς το πεδίο εφαρμογής της και τη χρονική της διάρκεια, και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72

Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρετάθη με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 213), με το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και με το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) από τη λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων και πάντως όχι πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου 2023.».

 

Άρθρο 130

Επανέκδοση Βεβαιώσεως λόγω μεταφοράς θέσεως πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 91 ν. 4951/2022

Στο άρθρο 91 του ν. 4951/2022 (A’ 129), περί της διαδικασίας χωροθέτησης και αδειοδότησης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. δύναται να επανεκδώσει τη βεβαίωση της παρ. 8, σε περίπτωση που ο κάτοχος Βεβαίωσης αιτηθεί μεταφορά της εκδοθείσας Βεβαίωσης σε άλλη θέση του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος Βεβαίωσης υποβάλλει αίτηση μεταφοράς της Βεβαίωσης η οποία ακολουθεί τις διαδικασίες του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. για τη μεταφορά της Βεβαίωσης σε νέα θέση, ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμά του στην αρχική θέση.».

 

Άρθρο 131

Εξαίρεση πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4964/2022

Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150), περί επιβολής ειδικού τέλους, προβλέπεται επιβολή του τέλους και στην περίπτωση των πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εξαιρούνται από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους:

α) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος,

β) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς,

γ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του ενός (1) MW, πλην των Πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών του μέρους Δ του ν. 4951/2022 (Α’ 150).

δ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, πλην των φωτοβολταϊκών σταθμών που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τον ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.».

 

Άρθρο 132

Δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης

 1. Στο δημόσιο ακίνητο «ΒΚ 1656» Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών που ευρίσκεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο 183α του Δήμου Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής, η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε με την υπ’ αρ. 72/81 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, όπως αυτό εμφαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος V, με σκοπό τη δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης, καθορίζονται οι κάτωθι όροι και περιορισμοί δόμησης για τους σκοπούς της παραχώρησης:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%).

β. Συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα ενενήντα πέντε (0,95).

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

δ. Οικοδομικό Σύστημα: Πανταχόθεν ελεύθερο.

ε. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: τρεις (3).

στ. Απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές: τέσσερα (4) μέτρα.

 1. Κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, δύναται να υπαχθούν στον ν. 4495/2017 (Α’ 176), υφιστάμενα κτίσματα, εντός του ακινήτου της παρ. 1, προς έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1. Η οικοδομική άδεια εκδίδεται με τη διαδικασία της κατηγορίας «3» του άρθρου 36 του ν. 4495/2017.

 

 

Άρθρο 133

Κατασκευή ράμπας προσβάσεως στη θάλασσα για βιομηχανικούς σκοπούς

 1. Βιομηχανικές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν λιμενικές εγκαταστάσεις σε παραχωρούμενες εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας και εν γένει θαλάσσιο χώρο, επιτρέπεται να κατασκευάζουν, συντηρούν και επισκευάζουν με ιδία δαπάνη έως μια (1) ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα, η οποία εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους σκοπούς της συγκεκριμένης λιμενικής εγκαταστάσεως. Δίδεται η δυνατότητα κατασκευής έως δύο (2) ραμπών για βιομηχανικούς σκοπούς σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται άδεια του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, η οποία χορηγείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως, που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίον απεικονίζεται η ράμπα. Η άδεια χορηγείται, κατόπιν γνώμης της οικείας λιμενικής αρχής, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως και την παραλαβή της γνωμοδοτήσεως της λιμενικής αρχής από την αδειοδοτούσα αρχή. Η λιμενική αρχή γνωμοδοτεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Οι ανωτέρω ράμπες, μετά την κατασκευή τους, νοούνται ως συνοδό έργο των λιμενικών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής επιχειρήσεως.
 2. Οι εργασίες της παρ. 1 θεωρούνται διαφοροποίηση μικρής κλίμακας κατά την έννοια της παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Αν οι λιμενικές εγκαταστάσεις ευρίσκονται εντός περιοχής που ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000», διεξάγεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 52983/1952/25.9.2013 (Β΄ 2436) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που συνοδεύει την αίτηση. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 της ανωτέρω αποφάσεως, ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της Ε.Ο.Α. ορίζεται η αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της οικείας λιμενικής εγκαταστάσεως.

 

 

Άρθρο 134

Επισκευή για αποκατάσταση ζημιών από ακραία φυσικά φαινόμενα σε λιμενικές εγκαταστάσεις

 1. Σε λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί σε παραχωρημένες από το Δημόσιο εκτάσεις και των οποίων την αποκλειστική χρήση έχουν βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε νόμους που παρέχουν αναπτυξιακά κίνητρα, η αποκατάσταση των ζημιών ή η ανακατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση ολικής καταστροφής τους, που προκαλούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα, επιτρέπεται να εκτελείται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις με δικές τους ευθύνη και δαπάνες και κατά τη διαδικασία του παρόντος.
 2. Η πληττόμενη επιχείρηση υποβάλλει αίτημα, για την πιστοποίηση της μερικής ή ολικής καταστροφής, σε τριμελή επιτροπή στην Κτηματική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η λιμενική εγκατάσταση που έχει υποστεί καταστροφή. Το αίτημα συνοδεύεται από πράξη έγκρισης της κατασκευής της λιμενικής εγκατάστασης. Η τριμελής επιτροπή εκδίδει πράξη πιστοποίησης μερικής ή ολικής καταστροφής της λιμενικής εγκατάστασης, κατόπιν αυτοψίας που διενεργεί άμεσα. Η πράξη πιστοποίησης εκδίδεται το αργότερο εντος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
 3. Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, έναν (1) πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της υπηρεσίας και έναν (1) υπάλληλο της υπηρεσίας. Ελλείψει μηχανικού στην Κτηματική Υπηρεσία, δύναται να ζητείται η συνδρομή αρμόδιου μηχανικού από την τεχνική υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Περιφέρειας.
 4. Η πληττόμενη επιχείρηση υποβάλλει την πράξη πιστοποίησης της παρ. 3 συνοδευόμενη από Μελέτη Αποκατάστασης, στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου 44 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), η οποία ελέγχει την πληρότητά της και την εγκρίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Εν συνεχεία ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για ενημέρωση της επιτροπής της παρ. 3 και για τον προγραμματισμό της αυτοψίας, μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.

 

Άρθρο 135

Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι Γραφείου Ελληνικού

Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία του Γραφείου Ελληνικού για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή. Οι ειδικοί σύμβουλοι του πρώτου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οικοδομικών αδειών και πολεοδόμησης ή έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποστηρίζουν το Γραφείο και προσλαμβάνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης καθηκόντων. Ο αριθμός των αμίσθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2).

 

Άρθρο 136

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Έως την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, οι διορθώσεις σφαλμάτων ορίων οικισμών πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Μέχρι την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περ γ) της ιδίας παραγράφου, και εν πάση περιπτώσει όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024, εφαρμόζεται η ισχύουσα, κατά την 29η Ιουλίου 2021, διαδικασία για την αναγνώριση ως κοινοχρήστων, κύριων δημοτικών οδών ή οδών προϋφιστάμενων του 1923.

 

Άρθρο 137

Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 8 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), περί συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση ή τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:46 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Για τις διορθώσεις – τροποποιήσεις ορίων οικισμών ισχύει η διαδικασία του αρ. 4 της απόφασης ΥΠΕΝ / ΔΠΟΛΣ/ 73670/ 1765 (Β’ 3733/14.07.2022 ), ειδικότερα παρ. 1 του αρ. 4 .
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί πότε θα ισχύει η διαδικασία της παρ. 1 του 136 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και για ποιες διορθώσεις σφαλμάτων ορίων οικισμών.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:34 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ Ε.

  Σχόλιο για το αρθ. 116 που αφορά την παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2012.
  Η διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης που περιγράφεται στο άρθρο προκειμένου να μπορεί να γίνει η συνέχιση των εργασιών, δεν περιγράφεται πια στον Ν.4495/17. Θα πρέπει η ενέργεια αυτή να γίνεται με κάποια από τις πράξεις που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 08:06 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Λόγω α.της ανόδου του κατασκευαστικού κόστους των οικοδομών
  – β. της αναμενόμενης, μελλοντικά, σοβαρής μείωσης, διεθνώς, των αποθεμάτων χαλκού
  – γ. της αύξησης της τιμής Φ.Α. (που δεν είναι ανανεώσιμη μορφή ενέργειας και η άντληση-μεταφορά-καύση του, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον)
  – δ. Των επιπτώσεων που θα υπάρξουν από αστοχίες σε περίπτωση ισχυρού σεισμού με επίκεντρο πλησίον αστικών περιοχών, προτείνεται:
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του Π.Δ.420 της 19/20.10.87 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003) να αντικατασταθεί ως εξής:
  Η μελέτη και εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται στο λεκανοπέδιο Αττικής και μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και προορίζεται για χρήση
  κατοικίας, προσωρινής διαμονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και
  κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εμπορική και επαγγελματική χρήση οποιασδήποτε
  μορφής και για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου
  Τομέα».
  Ειδικά στις οικοδομές με χρήση κατοικίας, η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι προαιρετική.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:19 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 111 Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997

  Με τη συγκεκριμένη διάταξη, και εκτός των λοιπών μεταβολών, καταργείται η ισχύουσα απαγόρευση δημιουργίας τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης εντός προστατευόμενων περιοχών (άρθ. 14Α παρ. 1 του ν. 3986/2011) και προτείνεται να επιτρέπεται η δημιουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης “εφόσον προβλέπεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού και προστασίας και την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη κάθε περιοχής, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους, μέτρα και περιορισμούς”. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των χρήσεων που δυνητικά επιτρέπονται εντός των προστατευόμενων περιοχών, και βέβαια το ότι ο ειδικότερος καθορισμός τους ή και ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και περιορισμών γίνεται από την ΕΠΜ με βάση τις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευτέων αντικειμένων, δεν είναι αθέμιτη η προτεινόμενη εδώ τροποποίηση. Ωστόσο, υφίσταται ένα σοβαρό ζήτημα εφαρμογής: Κρίνοντας από τις μέχρι σήμερα δημοσιοποιημένες ΕΠΜ, δεν είναι διόλου σαφές κατά πόσο αυτές έχουν προβεί σε καθορισμό χρήσεων, αλλά και ειδικότερων όρων και περιορισμών, έχοντας εξετάσει με συστηματικό και ουσιαστικό τρόπο τη συμβατότητα ανάμεσα στους επιδιωκόμενους σκοπούς προστασίας και άλλα σχέδια ή έργα, υφιστάμενα ή προτεινόμενα. Κατ’ αυτήν την έννοια, είναι πιθανό με την προτεινόμενη εδώ διάταξη να δημιουργείται ένα «παράθυρο» στο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη χρήσεων και δραστηριοτήτων, χωρίς τον αναγκαίο έλεγχο της συμβατότητάς τους με τους σκοπούς προστασίας σε κάθε περιοχή.

  Άρθρο 117 Ελάχιστες αναγκαίες αποστάσεις των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας από τον αιγιαλό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013

  Σε καιρό κλιματικής κρίσης, κάθε διευκόλυνση της δόμησης σε ζώνη μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των φυσικών συστημάτων προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματικές καταστροφές. Εντείνει επίσης τους κινδύνους για ζημιές σε υποδομές, υλικές περιουσίες και απώλεια ανθρώπινων ζωών.

  Άρθρο 120 Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων Τροποποίηση παρ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016

  Με την προτεινόμενη διάταξη επαυξάνονται οι δυνατότητες παρεμβάσεων για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), και συγκεκριμένα τίθενται ορισμένες διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού μέσω των ΕΠΣ και ιδίως η δυνατότητα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη νέας ή τη βελτίωση υφιστάμενης οδού.

  Γίνεται έτσι προφανής η γενικότερη επιδίωξη του νομοθέτη που είναι η περαιτέρω ενίσχυση του πολεοδομικού εργαλείου των ΕΠΣ, σκοπιμότητα η οποία ωστόσο είναι κάθε άλλο παρά θεμιτή. Σύμφωνα με τα σχόλια που είχαμε υποβάλλει τόσο κατά τη διαβούλευση των σχετικών ν. 4269/2014 και ν. 4447/2016, όσο και του πιο πρόσφατου ν. 4759/2020, πρόκειται για ad hoc “ιδιωτικό” πολεοδομικό σχεδιασμό με χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ συγκεκριμένων εγχειρημάτων και φορέων, ο οποίος μάλιστα περιορίζει σημαντικά τη σκοπιμότητα και το εύρος εφαρμογής του βασικού, ολοκληρωμένου και δημόσιου χαρακτήρα πολεοδομικού εργαλείου των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Επομένως οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση των ΕΠΣ πρέπει άμεσα να παύσει, αλλά και το ίδιο το εργαλείο των ΕΠΣ θα πρέπει να αποσυρθεί από το σύστημα χωρικού σχεδιασμού ή να αναθεωρηθεί δραστικά.

  Επίσης, δεν μπορεί κανείς παρά να υποθέσει βάσιμα ότι τέτοιου είδους αποσπασματικές αλλαγές του νομικού πλαισίου έχουν “φωτογραφικό” χαρακτήρα, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα ίσως εγχειρήματα. Συγχρόνως, οι διαδοχικές τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου, που όπως φαίνεται είναι “αναγκαίες” -έστω και “κατά παραγγελία”- σε επίπεδο εφαρμογής, φανερώνουν την αδυναμία της διοίκησης να διαμορφώσει ένα λειτουργικό πολεοδομικό εργαλείο ή ένα αποτελεσματικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Από αυτήν την αναποτελεσματική πολεοδομική πολυνομία είναι βέβαιο ότι δεν εξυπηρετούνται ούτε τα αναπτυξιακά εγχειρήματα, και σίγουρα ούτε και το δημόσιο συμφέρον.

  Άρθρο 136 Μεταβατικές διατάξεις

  Σύμφωνα με την παρ. 1, οι διορθώσεις σφαλμάτων ορίων οικισμών προτείνεται να γίνονται με υπουργική απόφαση υπό ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις (εισήγηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Με την προτεινόμενη αυτή διάταξη εισάγεται ακόμα μια “προσωρινή” παρέκκλιση από τις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με την οριοθέτηση οικισμών αλλά και σχετικά με ένα ειδικότερο επίμαχο ζήτημα, τη διόρθωση σφαλμάτων σε υφιστάμενες οριοθετήσεις.

  Σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 (άρθ. 12), η οριοθέτηση οικισμών γίνεται μόνο με π.δ., είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Η θέσπιση με π.δ. αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό της διαδικασίας οριοθέτησης οικισμών, το οποίο έχει αναδείξει σε σειρά αποφάσεών του και το ΣτΕ (πρβλ. ΣΤΕ Ε’ Τμ. 1268/2019). Επίσης, παρά τον προβληματικό χαρακτήρα των ειδικών προβλέψεων του νόμου σχετικά με την αλλαγή των ορίων σε ήδη οριοθετημένους οικισμούς (άρθ. 12, παρ. 2 ν. 4759/2020, διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα για επαναοριοθέτηση με νέα πράξη για λόγους νομιμότητας της αρχικής οριοθέτησης όπως “η πλάνη περί τα πράγματα” – ουσιαστικά πρόκειται για μια ασαφή και δυσχερή στην εφαρμογή της διάταξη που «ανοίγει παράθυρο» για επεκτάσεις οικισμών), τεκμαίρεται ότι, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, η τροποποίηση της οριοθέτησης οικισμών δεν μπορεί παρά επίσης να γίνεται μέσω του νομικού εργαλείου του π.δ.

  Επομένως είναι προφανές ότι η προτεινόμενη εδώ διόρθωση σφαλμάτων σε υφιστάμενες οριοθετήσεις οικισμών μέσω υ.α. δυσχεραίνει τις ήδη προβληματικές προβλέψεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και αγνοεί την πάγια νομολογία του ΣΤΕ. Συγχρόνως, δεν υφίσταται κανένας επείγων ή άλλος λόγος για τη θέσπισή της, εκτός από την “πάγια”, “φωτογραφική” και πελατειακού χαρακτήρα διαχείριση τέτοιου είδους ζητημάτων, π.χ. για εξυπηρέτηση της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης σε πολλές περιοχές της χώρας ή ακόμα και εκ των υστέρων «νομιμοποίηση» συγκεκριμένων περιπτώσεων πολεοδομικών παραβάσεων, και μάλιστα σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, πολιτισμικής, ιστορικής ή άλλης αξίας.

  Εάν η διάταξη αυτή γίνει δεκτή, είναι βέβαιο ότι θα προκληθεί νέος κύκλος προσφυγών κατά πράξεων της διοίκησης και άρα δεν θα δοθεί λύση ούτε στο γενικότερο πρόβλημα της οριοθέτησης οικισμών αλλά ούτε και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται να είναι η επιδίωξη του ΥΠΕΝ, τη στιγμή μάλιστα που η μόνη ορθή και συστηματική διέξοδος, η ενεργοποίηση των πολεοδομικών εργαλείων, συνεχίζει να καθυστερεί υπέρμετρα και αδικαιολόγητα. Για τους λόγους αυτούς, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να αποσυρθεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:06 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Θα έπρεπε να υπάρχει ένα αρθρο που να αφορά στην εγκατάσταση υποσταθμών ΔΕΗ και τη δέσμευση χώρου σε ιδιωτικά κτίρια. Το ισχύον νομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί με όρους ασαφείς την εγκατάσταση ΥΣ τροποποιώντας μελέτες και δεσμεύοντας λειτουργικούς χώρους κτιρίων. Το σχέδιο εγκατάστασης που επιβάλλει να τοποθετηθεί είναι από το 1993!!! 30 έτη οι προδιαγραφές παραμένουν στάσιμες!!! Θα έπρεπε να υπάρχει χάρτης με τις θέσεις εγκατάστασης των νέων υποσταθμών, που να ελέγχεται από το ΥΠΕΚΑ. Επίσης θα πρέπει σε κάθετες ιδιοκτησιες διαφορετικών ιδιοκτητών, ο όγκος για τον οποίο ελέγχεται για την αναγκαιότητα ΥΣ να αφορά το υπο ανέγερση κτίριο ξεχωριστά όπως άλλωστε είναι στην αίτηση προς το ΔΕΔΔΗΕ. Υπάρχει η αντίφαση, οτι οι ΥΔΟΜ ελέγχουν τον όγκο της συνολικού οικοπέδου και από την αλλη η αίτηση προς το ΔΕΔΔΗΕ αφορά τον ένα ιδιοκτήτη με τις παροχές που αιτείται αλλά τον ελεγχόμενο όγκο να αφορά 2 κτιρια! Χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη απο το αντικαθίστανται έτσι:
  “5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις οποίες προβλέπεται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δομήσεως να αποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύτερο των 2.500 κ.μ., απαιτείται γνώμη της ΔΕΗ για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. , αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας και έλεγχος για την εγκατάσταση των ΥΣ. Τέλος η αποζημίωση του κάθε ιδιοκτήτη για τη δέσμευση του χώρου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:17 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στο άρθρο 11 παρ 6.ιστ του ΝΟΚ (όπως αναθεωρήθηκε με το 4759/2020) γράφει ότι στο σ.δ. δεν προσμετρώνται « Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 19 (όχι ΕΚΤ) με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά, πλην του ηλιακού χώρου.»
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι προφανώς η διατύπωση αυτή εξαιρεί τον Ηλιακό Χώρο όχι από την μη προσμέτρηση στον σ.δ. αλλά από την υποχρέωση των ελαχίστων διαστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 19 και που δεν αφορούν (προφανώς) τον ηλιακό χώρο (του οποίου δεν γίνεται καν μνεία στα άρθρα αυτά) αλλά τις άλλες κατασκευές και συστήματα.
  Η συγκεκριμένη ερμηνεία του άρθρου 11 παρ 6.ιστ του ΝΟΚ και η επακόλουθη προσμέτρηση του Ηλιακού Χώρου στον σ.δ. δημιουργεί αντίφαση με την παρ. 6κη του ίδιου άρθρου, καθώς και τα άρθρα 2 παρ. 57, το άρθρο 17 παρ. 7.η και τη γενικότερη φιλοσοφία του νόμου όσον αφορά τα παθητικά ηλιακά συστήματα.
  Προτείνω να αφαιρεθεί η διατύπωση » ,πλην του ηλιακού χώρου».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 14:03 | γιάννης

  Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που έχουν τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ενδεικτικά: ΕΣΠΑ) προτείνεται να προστεθεί στον άρθρο 30 του Ν.4495/2017 η παράγραφος:

  «Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης, κατεδάφισης, προσθήκης, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ανακαίνισης κτιρίων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων από τον ΟΔΑΠ δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Η έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο υπέχει θέση οικοδομικής άδειας.»

  Όπως έχει αναφερθεί πολλάκις από την ΕΜΔΥΔΑΣ, οι πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) είναι υποστελεχωμένες, πολλές δεν διαθέτουν μηχανικούς:

  https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/4.3.2022_exodiko_omospondies_apergia_apoxi.pdf

  Επιπλέον η πολεοδομική νομοθεσία είναι πολύπλοκη και ιδιαίτερα σε σύνθετα έργα, όπως οι εργασίες σε κτίρια εντός αρχαιολογικών χώρων. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των έργων με κίνδυνο την απώλεια εγκεκριμένων κονδυλίων λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

  Αντιθέτως το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει τεράστια εμπειρία στην έγκριση μελετών έργων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και στελεχώνεται από υψηλού επιπέδου προσωπικό, όπως καθηγητές ΑΕΙ – συμπεριλαμβανόμενων και πολυτεχνικών σχολών, υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΠΟΑ, νομικούς συμβούλους.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 20:31 | κώστας Παπαδόπουλος

  Στις διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση θεωρούμε σημαντικό και κρίσιμο να προστεθεί ένα Επι πλέον άρθρο ειδικά για την χωροθέτηση έργων βιομηχανικής παραγωγής αερίων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2010/75/ΕΕ όπου σε αυτή κατατάσσεται και το υδρογόνο είτε προερχόμενο από αναμόρφωση του φυσικού αερίου ως πρώτη ύλη ορυκτό είτε ως βιο-μεθάνιο(πρώτη ύλη ) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2018/2001/ΕΕ ,είτε απο ηλεκτρόλυση γνωστό ως πράσινο υδρογόνο, είτε απο την διαδικασία πλασμόλυση για την παραγωγή πάλι πράσινου υδρογόνου.
  Γενικά αυτό που παρατηρούμε εμείς στο εξωτερικό ,είναι διαφορετική προσέγγιση της κοινοτικής οδηγίας SEVEZO III ως πρός την χωροθέτηση των έργων αυτών .Δηλαδή στην Ευρώπη εφαρμόζουν διαφορετικά πράγματα για την εφαρμογή της ίδιας κοινοτικής οδηγίας .Μήπως δεν έχουμε σωστή εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO III στην ελλάδα ????.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 12 που αναφέρει :

  Το άρθρο 12 και παρ.2 της Sevezo III αναφέρει :

  2. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών χρήσης γης ή και των άλλων σχετικών πολιτικών καθώς και κατά τις διαδικασίες εφαρμογής των πολιτικών αυτών, πρέπει να συνεκτιμούν μακροπρόθεσμα την ανάγκη:
  α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και των οικιστικών ζωνών, των κτιρίων και των χώρων δημόσιας χρήσης, των χώρων αναψυχής και, στο μέτρο του δυνατού, του κύριου δικτύου μεταφορών,

  και συγκεκριμένα την φράση , α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Κατά κύρια υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι να τηρείται η συγκεκριμένη παράγραφος πρώτων και κύριων κάτι που δεν εφαρμόζεται με τις υπάρχων κανονιστικές διατάξεις όπως είναι το χωροταξικό πλαίσιο για να γίνει αυτό και θα έπρεπε τουλάχιστον για μια κοινοτική οδηγία που έχει εναρμονιστή από το έτος 2016 μετά από 7 χρόνια να έχει γίνει!!!.

  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για την εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου και σε αντιθέσει με την παράγραφο ,αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα είναι βάλτε όλες τις μονάδες παραγωγής εύφλεκτων ουσιών ,αερίων ,χημικών ουσιών ,χύδην ουσιών, αναφλέξιμων χρωστικών ουσιών μέσα σε περιοχές βιομηχανιών ζωνών ( ΒΙΠΕ) που κατά περίπτωση δεν είναι οι βιομηχανικές περιοχές σε έκταση μεγαλύτερες από 50 στρέμματα ,όπως π.χ η ΒΙΠΕ στο αστακό Αιτωλοακαρνανίας ,100 στρέμματα ή το πολύ 150 στρέμματα μόνο στην ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ και ούτω κάθε εξής.

  Ο νομοθέτης ως κύριο μέλημα των ευρωπαϊκών χώρων να δίνουν έμφαση στην αποφυγή φαινομένων DOMINO πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα εφαρμοζόμενα μέτρα και πολιτικές που θέλουν αυτά τα έργα να γειτνιάζουν το ένα δίπλα στο άλλο και με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις και καταστρατήγηση και των περιβαλλοντικών πολιτικών .Αυτό που βλέπουμε εμείς ως μηχανικοί σε άλλες χώρες να εφαρμόζουν είναι να επιτρέπουν την χωροθέτηση τέτοιων έργων σε αγροτικές χρήσης εφόσον οι εκτάσεις εκεί είναι ελεύθερες στην χωροθέτηση τέτοιων έργων και δεν υπάρχει κίνδυνος κατά προτεραιότητα να προκληθεί φαινόμενο DOMINO ΑΠΟ ΈΚΡΙΞΗ ΑΕΡΙΩΝ ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ SEVEZO III.

  Πουθενά στις παραγράφους της SEVEZO III ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β` 17.2.2016) δεν αναφέρονται χρήσης ΒΙ.ΠΕ περιοχών για την περιγραφή τον περιοχών ως ζώνες χωροθέτησης έργων SEVEZO IIΙ αλλά απεναντίας αναφέρει για μέν την ανώτερη βαθμίδα των χαρακτηρισμό ως Ζώνη ΙΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΛΥΘΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ (παραγ. 3) τις περιοχές αυτές για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση…..ΤΑ παράρτημα ΙΧ για την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΥΤΩΝ…
  και για την περίπτωση εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας, την ίδια Ζώνη ΙΙΙ μέσα σε ακτίνα 1 Κm ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ :
  αα) όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού όπως στρατιωτικές μονάδες, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εκκλησίες,
  αβ) οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού όπως σχολεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις και,
  αγ) οι οικισμοί..

  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙ.ΠΕ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ) ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ,ΣΧΟΛΕΙΑ,ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ,Κ.Λ.Π ????????????

  Επίσης ένα σημαντικό σημείων της νέας εναρμονισμένης κοινοτικής οδηγίας SEVEZO III με την τροποποιημένη παλαιά SEVEZO II είναι το άρθρο 12 και η παράγραφος 1 .

  Σας υπενθυμίζω ότι οι δύο παλιές sevezo I & II έχουν τροποποιηθεί σε πολλά σημεία με την νέα SEVEZO IΙI και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 των χρήσεων γης δεν υφίσταται πλέον στην παράγραφο 1 το κείμενο :

  1. Οι αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη :

  α) κατά τη κατάρτιση των σχεδίων χρήσεων γης μέσα από τις κείμενες διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου, και β) κατά τη διαδικασία
  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

  ΑΛΛΑ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ :

  1. Οι αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή σε άλλες σχετικές πολιτικές.

  Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το ΦΕΚ151/11508 /13-04-2009 Του χωροταξικού σχεδιασμού , αναφέρει ακόμα τις διατάξεις της παλαιάς SEVEZO I & II οι οποίες έχουν τροποποιηθεί και δεν χρειάζεται πλέον μελέτη ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας της SEVEZO III κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση !!

  Επειδή η κοινοτική οδηγία SEVEZO ΙII δεν αποτελεί οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , για τις οποίες και γίνεται η δημόσια διαβούλευση για το χωροταξικό τους πλαίσιο ,θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η κοινοτική οδηγία 2018/2001/ΕΕ είναι κοινοτική οδηγία η οποία τροποποιήθηκε πρόσφατα από με την REpowerEU για το πράσινο υδρογόνο αλλά και από τα «ανανεώσιμα αέρια και καύσιμα» ( κατ΄εξουσιοδοτικές πράξεις ) στα οποία και σε αυτά υφίσταται το πράσινο υδρογόνο , το ανανεώσιμο φυσικό αέριο ,το μπλέ υδρογόνο κ.λ.π τα οποία θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτρογεννήτριες , κυψέλες καυσίμου ,μεταφορές κ.λ.π αλλά και ως «πρώτη ύλη» στην παραγωγή του υδρογόνου όπως είναι η τεχνολογία της αναμόρφωσης του φυσικού αερίου σε παραγωγή υδρογόνου απο πρώτη ύλη το ανανεώσιμο φυσικό αέριο. Επίσης πολύ σημαντικός είναι και ο τρόπος υπολογισμού των μειωμένων εκπομπών απο την χρήση αυτων των ανανεώσιμων αεριών που με ψήφισμα εφάρμοσε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με την πρώτη και δεύτερη κατ΄εξουσιοδοτική πράξει την, Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1087 final( Article 12 ) ,Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1086 final (Article 4 ) και τα παραρτήματα του Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1086 final ANNEX .Κατά συνέπεια εφόσον τα ανανεώσιμα αυτά αέρια αποτελούν τροποποίηση με τις παραπάνω εξουσιοδοτικές πράξεις της κοινοτικής οδηγίας Α.Π.Ε 2018/2001/ΕΕ θεωρούνται και αυτά ανανεώσιμη αέρια Α.Π.Ε και θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική για την χωροθέτηση τους στο ΥΠΟ διαβούλευση χωροταξικό πλαίσιο των Α.Π.Ε.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 19:54 | Δημήτρης Πράπας

  Σχετικά με το προτεινόμενο άρθρο 118.
  1. Προφανώς πρόκειται για Αττική ή Θεσσαλονική εφ’ όσον γίνεται αναφορά σε ρυθμιστικό σχέδιο. Το εν λόγω άρθρο δεν διευκρινίζει το δικαίωμα επέκτασης στα όμορα. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη ισχύει το σχετικό 132 Ν. 4759/20, το οποίο θα εξακολουθήσει να ισχύει ανεξάρτητα, συνδυαστικά ή καθόλου?
  2. Επίσης η αναφορά σε υφιστάμενα κτίρια ως γενική αφορά κάθε υφιστάμενο κτίριο και δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης?

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 14:31 | κώστας Παπαδόπουλος

  Στις διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση θεωρούμε σημαντικό και κρίσιμο να προστεθεί ένα Επι πλέον άρθρο ειδικά για την χωροθέτηση έργων βιομηχανικής παραγωγής αερίων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2010/75/ΕΕ όπου σε αυτή κατατάσσεται και το υδρογόνο είτε προερχόμενο από αναμόρφωση του φυσικού αερίου ως πρώτη ύλη ορυκτό είτε ως βιο-μεθάνιο(πρώτη ύλη ) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2018/2001/ΕΕ ,είτε απο ηλεκτρόλυση γνωστό ως πράσινο υδρογόνο, είτε απο την διαδικασία πλασμόλυση για την παραγωγή πάλι πράσινου υδρογόνου.
  Γενικά αυτό που παρατηρούμε εμείς στο εξωτερικό ,είναι διαφορετική προσέγγιση της κοινοτικής οδηγίας SEVEZO III ως πρός την χωροθέτηση των έργων αυτών .Δηλαδή στην Ευρώπη εφαρμόζουν διαφορετικά πράγματα για την εφαρμογή της ίδιας κοινοτικής οδηγίας .Μήπως δεν έχουμε σωστή εφαρμογή της οδηγίας SEVEZO III στην ελλάδα ????.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 12 που αναφέρει :

  Το άρθρο 12 και παρ.2 της Sevezo III αναφέρει :

  2. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών χρήσης γης ή και των άλλων σχετικών πολιτικών καθώς και κατά τις διαδικασίες εφαρμογής των πολιτικών αυτών, πρέπει να συνεκτιμούν μακροπρόθεσμα την ανάγκη:
  α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και των οικιστικών ζωνών, των κτιρίων και των χώρων δημόσιας χρήσης, των χώρων αναψυχής και, στο μέτρο του δυνατού, του κύριου δικτύου μεταφορών,

  και συγκεκριμένα την φράση , α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. Κατά κύρια υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι να τηρείται η συγκεκριμένη παράγραφος πρώτων και κύριων κάτι που δεν εφαρμόζεται με τις υπάρχων κανονιστικές διατάξεις όπως είναι το χωροταξικό πλαίσιο για να γίνει αυτό και θα έπρεπε τουλάχιστον για μια κοινοτική οδηγία που έχει εναρμονιστή από το έτος 2016 μετά από 7 χρόνια να έχει γίνει!!!.

  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για την εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου και σε αντιθέσει με την παράγραφο ,αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα είναι βάλτε όλες τις μονάδες παραγωγής εύφλεκτων ουσιών ,αερίων ,χημικών ουσιών ,χύδην ουσιών, αναφλέξιμων χρωστικών ουσιών μέσα σε περιοχές βιομηχανιών ζωνών ( ΒΙΠΕ) που κατά περίπτωση δεν είναι οι βιομηχανικές περιοχές σε έκταση μεγαλύτερες από 50 στρέμματα ,όπως π.χ η ΒΙΠΕ στο αστακό Αιτωλοακαρνανίας ,100 στρέμματα ή το πολύ 150 στρέμματα μόνο στην ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ και ούτω κάθε εξής.

  Ο νομοθέτης ως κύριο μέλημα των ευρωπαϊκών χώρων να δίνουν έμφαση στην αποφυγή φαινομένων DOMINO πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα εφαρμοζόμενα μέτρα και πολιτικές που θέλουν αυτά τα έργα να γειτνιάζουν το ένα δίπλα στο άλλο και με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις και καταστρατήγηση και των περιβαλλοντικών πολιτικών .Αυτό που βλέπουμε εμείς ως μηχανικοί σε άλλες χώρες να εφαρμόζουν είναι να επιτρέπουν την χωροθέτηση τέτοιων έργων σε αγροτικές χρήσης εφόσον οι εκτάσεις εκεί είναι ελεύθερες στην χωροθέτηση τέτοιων έργων και δεν υπάρχει κίνδυνος κατά προτεραιότητα να προκληθεί φαινόμενο DOMINO ΑΠΟ ΈΚΡΙΞΗ ΑΕΡΙΩΝ ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ SEVEZO III.

  Πουθενά στις παραγράφους της SEVEZO III ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β` 17.2.2016) δεν αναφέρονται χρήσης ΒΙ.ΠΕ περιοχών για την περιγραφή τον περιοχών ως ζώνες χωροθέτησης έργων SEVEZO IIΙ αλλά απεναντίας αναφέρει για μέν την ανώτερη βαθμίδα των χαρακτηρισμό ως Ζώνη ΙΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΛΥΘΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ (παραγ. 3) τις περιοχές αυτές για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση…..ΤΑ παράρτημα ΙΧ για την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΥΤΩΝ…
  και για την περίπτωση εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας, την ίδια Ζώνη ΙΙΙ μέσα σε ακτίνα 1 Κm ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ :
  αα) όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού όπως στρατιωτικές μονάδες, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εκκλησίες,
  αβ) οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού όπως σχολεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις και,
  αγ) οι οικισμοί..

  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙ.ΠΕ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ) ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ,ΣΧΟΛΕΙΑ,ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ,Κ.Λ.Π ????????????

  Επίσης ένα σημαντικό σημείων της νέας εναρμονισμένης κοινοτικής οδηγίας SEVEZO III με την τροποποιημένη παλαιά SEVEZO II είναι το άρθρο 12 και η παράγραφος 1 .

  Σας υπενθυμίζω ότι οι δύο παλιές sevezo I & II έχουν τροποποιηθεί σε πολλά σημεία με την νέα SEVEZO II και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 των χρήσεων γης δεν υφίσταται πλέον στην παράγραφο 1 το κείμενο :

  1. Οι αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη :

  α) κατά τη κατάρτιση των σχεδίων χρήσεων γης μέσα από τις κείμενες διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου, και β) κατά τη διαδικασία
  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

  ΑΛΛΑ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ :

  1. Οι αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή σε άλλες σχετικές πολιτικές.

  Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το ΦΕΚ151/11508 /13-04-2009 Του χωροταξικού σχεδιασμού , αναφέρει ακόμα τις διατάξεις της παλαιάς SEVEZO I & II οι οποίες έχουν τροποποιηθεί και δεν χρειάζεται πλέον μελέτη ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας της SEVEZO III κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση !!

 • Αρση της υποχρέωσης μελέτης και κατασκευής δικτύου Φ.Α. σε νεόδμητα κτίρια!Σύμφωνα με τον κλιματικό νόμο 4936/2022 και το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΦΕΚ Β.4893) γίνεται προσπάθεια να μειώνεται η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και κατ’ επέκτασιν οι εκπομπές άνθρακα.

  Σύμφωνα με μελετη της Greenpeace και του Ινστιτούτου για την Ευρωπαϊκή και Κλιματική Πολιτική (https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/46840/to-pragmatiko-ofelos-einai-stin-eksoikonomisi-energeias-oxi-sto-aerio/) τα κονδύλια για τις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του δικτύου φυσικού αερίου (Φ.Α.) θα ήταν προτιμότερο να διοχετευθούν κατευθείαν στην δραστική εξοικονόμηση ενέργειας στα νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια.
  Λαμβάνοντας υπόψη και τον πόλεμο στην Ουκρανία και την προσπάθεια απεξάρτησης από το Φ.Α., αλλά και την ανάγκη για ταχύτερη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, η διοίκηση πρέπει να άρει την υποχρέωση κατασκευής δικτύου Φ.Α. σε νέες οικοδομές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις!
  Η υποχρέωση της μελέτης και κατασκευής δικτύου Φ.Α. σε νεόδμητα κτίρια, ανεξαρτήτως εάν θα χρησιμοποιηθεί, νομοθετήθηκε τη δεκαετία του 1990, γιατί τότε υπήρξε προσπάθεια διείσδυσης του καθαρότερου Φ.Α. σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο κύκλος έκλεισε πλέον και πρέπει οι κανόνες να κοιτάξουν μπροστά και να εξυπηρετήσουν τους μελλοντικούς στόχους που είναι φυσικά η δραστική εξοικονόμηση ενέργειας και η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές πάνω ή πλησίον στο κτίριο.
  Τα χρήματα που δαπανώνται για την κατασκευή της εγκατάστασης Φ.Α. σε ένα κτίριο από τους ιδιοκτήτες και τους εργολάβους, θα πρεπει να δοθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους εγκατάστασης κεντρικώνΑντλιών Θερμότητας και όχι να διευκολύνουν την κατανάλωση Φ.Α. με προεγκατεστημένα δίκτυα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 03:30 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 00:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ

  Κύριε Υπουργέ παρακαλώ να περιλάβετε στο νομοσχέδιο την αλλαγή ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, της παραγράφου 5. β) 1) του ΝΟΚ ΤΟΥ 2012 ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ. Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΑΓΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΚ 20212, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ.

  ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΚ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. α) Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων, που περιέχονται στον παρόντα νόμο. β) Οι διατάξεις του παρόντος κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.), με τις οποίες θεσπίζονται όροι δόμησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, θέση υπογείου κ.λπ.), εκτός από: 1) οποιουδήποτε είδους διατάγματα και 2) πράξεις, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτίρια κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της διοίκησης.

  Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ….ΑΡΘΡΟ 1, Παράγραφος 5. β) 1) Δεν θίγονται ειδικές διατάξεις για την προστασία αρχαιολογικών χώρων, οικισμών ή τμημάτων οικισμών, μεμονωμένων κτιρίων ή περιοχών, για τη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς ή την προστασία περιοχών χαρακτηρισμένων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

  ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΓΟΚ ΤΟΥ 1985 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 21:44 | ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΠΑΚΤΙΤΗ

  Παρακαλώ να δωθεί παράταση στη διαβούλευση! Είναι αδύνατον να προλάβουμε να εκφερουμε γνώμη για το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου με τόσα άρθρα! Ούτε οι Επενδυτές θα προλάβουν να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Προτείνω να παραταθεί έως 31 Μαρτίου 2023.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 19:47 | Τατιάνα Ρ.

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 19:27 | Βασίλης

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:31 | Αιθκατερίνη Μπαραμπούτη

  Ως Ελληνίδα υπήκοος απαιτώ από την Ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί το Νόμο και να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον δύο εβδομάδων ή ιδανικά ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία και καταστώντας σαφές ότι δεν σας ενδιαφέρει η φωνή και η γνώμη των Ελλήνων πολιτών.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:24 | apostolia3465.ap@gmail.com

  Nai. Ala pos poy thapav. Na to kanv

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:33 | Γρηγόρης Μερτινός

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:36 | Maria

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:48 | AΝΕΣΤΗΣ ΜΑΛΤΙΔΗΣ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».