ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (άρθρα 3-56)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

 

Άρθρο 3

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από αυτοκαταναλωτές – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 3 ν. 4414/2016

Η παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές, αντικαθίσταται πλην της περ. α, και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«16. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές, τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των περ. α και β της παρ. 5 αφορούν στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής τους και η Λειτουργική Ενίσχυση χορηγείται στους κατόχους των σταθμών αυτών, για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, στη βάση της αντίστοιχης Τ.Α. του πίνακα 1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 ή της Τ.Α., η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Για τους αυτοκαταναλωτές που εγκαθιστούν τους ανωτέρω σταθμούς, ισχύουν τα εξής:

α. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για τους κατόχους αυτούς που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους.

β. Συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών εάν η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής είναι μεγαλύτερη ή ίση του ενός (1) MW. Σταθμοί, οι οποίοι σε ετήσια βάση εγχέουν ενέργεια που δεν υπερβαίνει την ενέργεια που αντιστοιχεί σε Μέγιστη Ισχύ ίση του ενός (1) MW, με εφαρμογή του συντελεστή απόδοσης (MWh/MW) της υποπαρ. ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τους σταθμούς της παρούσας. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα στην περίπτωση υπέρβασης της ποσότητας έγχυσης ενέργειας, που υπολογίζεται βάσει της περ. β.».

 

Άρθρο 4

Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί κόστους εξισορρόπησης, τροποποιείται ως προς τον καθορισμό του ανώτατου ορίου χρεώσεων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι σταθμοί αυτοί, φέρουν την οικονομική ευθύνη για τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κόστος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασής τους. Το κόστος εξισορρόπησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των χρεώσεων και του αντικινήτρου παρατεταμένης παραμονής που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 5 του παρόντος, για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της ίδιας κατηγορίας κατά την ίδια περίοδο εκκαθάρισης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει.».

 

Άρθρο 5

Παράταση προθεσμίας υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4414/2016

 1. Η παρ. 3γ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τροποποιείται ως προς την αναφερόμενη ημερομηνία, και η παρ. 3γ διαμορφώνεται ως εξής:

«3γ. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, δεν δύναται να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.».

 1. Η παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τροποποιείται ως προς την αναφερόμενη ημερομηνία, και η παρ. 3δ διαμορφώνεται ως εξής:

«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.».

 1. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθεται περ. 3θ), περί σύναψης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για αιολικούς σταθμούς, ως εξής:

«3θ. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, μέγιστης ισχύος παραγωγής, μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6 MW), που πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.».

 

Άρθρο 6

Έναρξη λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν. 4414/2016 – Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4414/2016

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149), περί συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 ή συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και οι οποίοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 ως ισχύει, χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτόν, καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.

Στην περίπτωση που συμμετέχουν στην αγορά ή πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

Για τις ως άνω περιπτώσεις, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στους κατόχους των σταθμών κατόπιν αιτήματός τους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και προσκόμισης της σχετικής Βεβαίωσης που εκδίδεται από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε., περί συμμετοχής των εν λόγω σταθμών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σχετικά με τη συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή την πραγματοποίηση συναλλαγών στις Αγορές από τους σταθμούς αυτούς ως Συμμετέχοντες, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 6, 7, και 14 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

 1. Στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016, περί έναρξης λειτουργίας σταθμών, εκτός καθεστώτος στήριξης, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν καταρτίσει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης του παρόντος, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως συμμετέχοντες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016, χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού. Για το διάστημα αυτό αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της αδειας λειτουργίας του σταθμού παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016

 

Άρθρο 7

Ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4414/2016

 

Το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί του καθεστώτος ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Θέσπιση ειδικού πλαισίου Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης

Θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης για Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒ.Σ.) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026, που αφορά σε Υ.Β.Σ. με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα, ως μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου εντάσσονται οι ΥΒ.Σ. οι οποίοι, κατά την 1η Μαρτίου 2023, δεν έχουν συνάψει Συμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, ούτε έχουν εκκινήσει διαδικασίες κατασκευής, με εξαίρεση τις αναγκαίες μελέτες και ενέργειες για την αδειοδότησή τους και την απόκτηση της νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην αντίστοιχη εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση των ΥΒ.Σ. με βάση το ειδικό πλαίσιο υλοποιείται με τα τρία (3) διακριτά μέτρα του άρθρου 21Α. Ειδικές διατάξεις για Ειδικά Πιλοτικά Έργα σε Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τα άρθρο 151 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και το άρθρο 152 του ίδιου νόμου, για το Ερευνητικό Επιδεικτικό Έργο, στη νήσο του Αγίου Ευστρατίου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται.».

 

Άρθρο 8

Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4414/2016

 

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 21Α, ως εξής:

 

«Άρθρο 21Α

Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών

 1. Το πρώτο μέτρο υλοποίησης του ειδικού Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21 αφορά Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒ.Σ.) που αναπτύσσονται στα εξής Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.): Μεγίστη, Αντικύθηρα, Γαύδος, Ερεικούσσα και Οθωνοί. Σε κάθε νησί του πρώτου εδαφίου οι ΥΒ.Σ. αναπτύσσονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που υποβάλλει αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), σύμφωνα με την προκήρυξη για την εγκατάσταση ΥΒ.Σ., στο εν λόγω Μ.Δ.Ν., ανεξάρτητα αν έχει ήδη λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΥΒ.Σ. για το συγκεκριμένο Μ.Δ.Ν..

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται, διακριτά για κάθε ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν. ή για περισσότερα ηλεκτρικά συστήματα Μ.Δ.Ν. του Μέτρου αυτού:

α) Το ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν., στο οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί ο ΥΒ.Σ., η σύνθεση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και αποθήκευσης, ο χρόνος υλοποίησης και ενεργοποίησης του έργου, καθώς και ειδικότερες τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις.

β) Ο τρόπος ανάπτυξης ΥΒ.Σ. και η απαιτούμενη διαστασιολόγηση, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν.. Η ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν. του Μέτρου γίνεται είτε σε μια φάση, προκειμένου να επιτευχθεί διείσδυση ενέργειας Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστημα του κάθε Μ.Δ.Ν., υψηλότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε δύο διακριτές φάσεις: τη φάση Α, η οποία διαρκεί από τρία (3) έως πέντε (5) έτη και επιτυγχάνει διείσδυση Α.Π.Ε., τουλάχιστον ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%), και τη Φάση Β η οποία ακολουθεί και οδηγεί σε επίτευξη διείσδυσης Α.Π.Ε., τουλάχιστον ίση με ογδόντα τοις εκατό (80%). Στην περίπτωση υλοποίησης σε δύο διακριτές Φάσεις Α και Β, η υλοποίηση της Φάσης Β πραγματοποιείται με επαύξηση ισχύος του ήδη ενταγμένου στο Μέτρο της παρούσας, σταθμού, κατά τη Φάση Α ή με νέα διαγωνιστική διαδικασία, όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε..

γ) Η μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης και η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12, που μπορεί να διαφοροποιείται ανά Μ.Δ.Ν. στο οποίο αφορά ο διαγωνισμός, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση.

δ) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη μέχρι την υποβολή προσφορών.

ε) Το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, το οποίο δεν υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) και των δύο (2) ανεξάρτητων συμμετεχόντων, καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, ιδίως αναφορικά με την αποφυγή συγκέντρωσης στην ανταγωνιστική διαδικασία του κάθε αυτόνομου συστήματος Μ.Δ.Ν. υποψήφιων έργων από το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα.

στ) Ο τύπος και ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

ζ) Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στις διαγωνιστικές διαδικασίες της Φάσης Α, στην περίπτωση των δύο διακριτών Φάσεων Α και Β, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο, σε περίπτωση σταδιακής διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών.

η) Το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Ε. που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες.

θ) Ο τρόπος επιλογής του παραγωγού για την υλοποίηση του ΥΒ.Σ. στα νησιά του πρώτου εδαφίου, στα οποία δεν έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον ή έχουν αποβεί άγονες οι σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12, που υποστηρίζεται από ανεξάρτητο μηχανικό, όπως προβλέπεται από την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όπως εξειδικεύεται στην ως άνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται, διακριτά και ατομικά για καθένα από τους σταθμούς αυτούς, η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.), σε «€/MWh», με την οποία τιμολογείται η εγχεόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από τον ΥΒ.Σ., ανεξαρτήτως της μονάδας του σταθμού από την οποία παράγεται, με βάση το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας («Levelized Cost of Energy – LCOE»), του εξεταζόμενου ΥΒ.Σ..

ι) Η ανώτατη τιμή προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε €/MWh, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12.

ια) Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης, κατά παρέκκλιση των ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 4685/2020 (Α΄ 92) και του παρόντος νόμου, που αφορούν ιδίως στην έκδοση Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για ΥΒ.Σ., εγκατάστασης και λειτουργίας, τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, την καταβολή εγγυοδοσίας και τη σύναψη συμβάσεων με τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν..

ιβ) Οι προθεσμίες έγκαιρης υλοποίησης των έργων.

ιγ) Κάθε άλλο σχετικά με τα ανωτέρω θέμα, βάσει και των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 1. Το δεύτερο μέτρο υλοποίησης του Ειδικού Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21 αφορά στην ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στην Κρήτη, συνολικής εγγυημένης ισχύος έως εκατόν είκοσι μεγαβάτ (120 MW), συντιθέμενης από ΥΒ.Σ. που αποτελούνται από συστήματα αντλησιοταμίευσης με αιολικούς σταθμούς, έως και πενήντα (50) MW εγγυημένης ισχύος, από ισχύ συσσωρευτών (μπαταριών) με αιολικούς σταθμούς, έως και πενήντα (50) MW εγγυημένης ισχύος, και από ισχύ συσσωρευτών (μπαταριών) με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έως και πενήντα (50) MW εγγυημένης ισχύος. Στους σταθμούς αυτούς περιλαμβάνονται κατ΄ αρχήν οι τέσσερις (4) ΥΒ.Σ. που αναφέρονται ονομαστικά στην οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκονται σε ώριμο αδειοδοτικό στάδιο, συνολικής εγγυημένης ισχύος ογδόντα τέσσερα κόμμα σαράντα πέντε (84,45) MW, και επιπρόσθετα όσοι ΥΒ.Σ. αποκτήσουν, με βάση τη χρονική σειρά ολοκλήρωσης, τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις, εντός του χρόνου που ορίζεται με την απόφαση του επόμενου εδαφίου, με στόχο την κάλυψη της εναπομένουσας ως άνω ισχύος.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται για το Μέτρο αυτό:

α) Το επίπεδο της αδειοδοτικής ωριμότητας, η διαδικασία επιλογής και η περιγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξη ΥΒ.Σ. στο Μέτρο, πέραν των τεσσάρων (4) ΥΒ.Σ. που κατονομάζονται στην οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης, η επίλυση οριακών καταστάσεων για την κάλυψη της ανώτατης επιτρεπόμενης ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών, το όριο εγγυημένης ισχύος σταθμών που αναπτύσσονται από τον ίδιο επενδυτή, το οποίο δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής εγγυημένης ισχύος του πρώτου εδαφίου, και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην ένταξη πρόσθετων σταθμών στο Μέτρο, σύμφωνα και με την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

γ) Η μορφή της λειτουργικής ενίσχυσης και ο τρόπος χορήγησης αυτής.

δ) Η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 για τον προσδιορισμό και την αναθεώρηση των Τ.Α., συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της Επιτροπής από ανεξάρτητο μηχανικό, όπως προβλέπεται από την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο τρόπος επιλογής του ανεξάρτητου αυτού μηχανικού.

ε) Αναγκαίες παρεκκλίσεις από το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης των σταθμών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

στ) Ειδικοί όροι και περιορισμοί διαστασιολόγησης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ζ) Οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων ένταξης και ζητήματα τμηματικής θέσης σε λειτουργία σταθμών που εντάσσονται στο Μέτρο, καθώς και οι ρήτρες για τη μη έγκαιρη υλοποίηση των σταθμών, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

η) Ο τρόπος συμμετοχής και τα κίνητρα αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των έργων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), μετά την πλήρη διασύνδεση της Κρήτης με αυτό.

θ) Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του Μέτρου, βάσει και των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ένταξη κάθε επιμέρους ΥΒ.Σ. στο δεύτερο μέτρο λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 5 του άρθρου 21Β και την έναρξη της κατασκευής του σταθμού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12. Με την απόφαση αυτή ορίζεται διακριτά για κάθε σταθμό, η Τ.Α., σε «€/MWh», με την οποία τιμολογείται το σύνολο της καθαρής εγχεόμενης στο δίκτυο, ηλεκτρικής ενέργειας, από τον σταθμό στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τη μονάδα του ΥΒ.Σ. από την οποία παράγεται.

 1. Το τρίτο μέτρο υλοποίησης του Ειδικού Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 21 αφορά στην ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν. που δεν εντάσσονται στα μέτρα των παρ. 1 και 2 του παρόντος. Η ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα εν λόγω Μ.Δ.Ν. και ο καθορισμός Τ.Α. για κάθε έναν από αυτούς, πραγματοποιείται μέσω μειοδοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, με δικαίωμα συμμετοχής των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν άδεια παραγωγής/βεβαίωση παραγωγού ειδικών έργων για ΥΒ.Σ., στο εν λόγω Μ.Δ.Ν. και την αντίστοιχη περιβαλλοντική αδειοδότηση, με μοναδικό κριτήριο την προσφερόμενη ελάχιστη τιμή («€/MWh»), ανά εγχεόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, ανεξαρτήτως της μονάδας του ΥΒ.Σ. από την οποία παράγεται αυτή. Η Τ.Α. που αποδίδεται σε κάθε προκρινόμενο σταθμό, ταυτίζεται με την προσφορά του στη διαγωνιστική διαδικασία («pay as bid»). Η διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών διέπεται από την παρούσα, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση του έκτου εδαφίου.

Για τα οκτώ (8) υπό διασύνδεση συστήματα Μ.Δ.Ν. των νήσων Αμοργού, Ανάφης, Δονούσας, Θήρας, Κύθνου, Μήλου, Σερίφου και Σίφνου, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στη βάση ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζεται εάν εντάσσονται στο Μέτρο, βάσει της ανάγκης εγκατάστασης νέου δυναμικού που απαιτείται να παραμένει και μετά τη διασύνδεσή τους για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού των Μ.Δ.Ν..

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται για τα Μ.Δ.Ν. που εντάσσονται στο μέτρο:

α) Ο αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγονται και τα Μ.Δ.Ν. που αφορούν.

β) Οι επιλέξιμες τεχνολογίες ΥΒ.Σ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Η διεξαγωγή μιας ή περισσότερων ανταγωνιστικών διαδικασιών και η μέγιστη ισχύς ΥΒ.Σ. που εντασσονται στο μέτρο, ανά σύστημα Μ.Δ.Ν. για την κάλυψη του αντίστοιχου περιθωρίου ανάπτυξης ΥΒ.Σ., το οποίο έχει εγκριθεί με απόφαση της Ρ.Α.Ε. βάσει του άρθρου 14 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και του άρθρου 16 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,

δ) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη κάθε διαγωνισμού μέχρι την υποβολή προσφορών.

ε) Το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού, το οποίο δεν υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%), καθώς και λοιποί κανόνες για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, ιδίως για την αποφυγή συγκέντρωσης έργων στο ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα.

ζ) Η διαδικασία έγκρισης της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά Μ.Δ.Ν. του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση.

η) Ο τύπος και ο τρόπος διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

θ) Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο, σε περίπτωση σταδιακής διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών.

ι) Το τέλος συμμετοχής υπέρ της Ρ.Α.Ε. που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες.

ια) Οι προθεσμίες έγκαιρης υλοποίησης των έργων.

ιβ) Τα ανώτατα και κατώτατα όρια ισχύος ανά έργο που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και ο ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός έργων που προκρίνονται από αυτή, ανά σύστημα Μ.Δ.Ν., εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ιγ) Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης, κατά παρέκκλιση των ν. 3468/2006 και 4414/2016, που αφορούν ιδίως στην έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, την καταβολή εγγυοδοσίας και τη σύναψη συμβάσεων με τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν..

ιδ) Η διαδικασία μετάπτωσης, ο τρόπος συμμετοχής και τα κίνητρα αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των ΥΒ.Σ. στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη διασύνδεση του νησιού με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

ιε) Ο τρόπος ανάπτυξης ΥΒ.Σ. και η απαιτούμενη διαστασιολόγηση, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. και γνώμη της Ρ.Α.Ε., ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο διείσδυσης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω, θέμα.

ιστ) Κάθε άλλο σχετικά με τα ανωτέρω θέμα, βάσει και των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

 

Άρθρο 9

Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Β στον ν. 4414/2016

 

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 21Β, ως εξής:

 

«Άρθρο 21Β

Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών

 1. Αρμόδια για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών των μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Η πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία διεξάγεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης εκάστου μέτρου και της αντίστοιχης απόφασης της παρ. 8 του παρόντος. Κάθε ανταγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), σε εφαρμογή των μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., και μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα Μ.Δ.Ν., ταυτόχρονα. Η διεξαγωγή της ανταγωνιστικής διαδικασίας και η επιλογή των έργων διεξάγονται διακριτά ανά Μ.Δ.Ν.. Με την προκήρυξη καθορίζονται και εξειδικεύονται:

α) Τα Μ.Δ.Ν. για τα οποία προκηρύσσεται η ανταγωνιστική διαδικασία.

β) Η σύνθεση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού (ΥΒ.Σ.), καθώς και οι επιμέρους τεχνικές απαιτήσεις για τους σταθμούς.

γ) Οι όροι διεξαγωγής της ανταγωνιστικής διαδικασίας, τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης των υποψήφιων έργων, καθώς και η μεθοδολογία επίλυσης οριακών καταστάσεων.

δ) Στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στη διαδικασία, καθώς και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών που επελέγησαν σε αυτή.

ε) Ρήτρες και κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υλοποίησης των έργων.

στ) Ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των αποφάσεων των μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η Ρ.Α.Ε. εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα αποτελεσμάτων.

Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν. του μέτρου της παρ. 1 του άρθρου 21Α, με την ως άνω προκήρυξη μπορούν να καθορίζονται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του κάθε ΥΒ.Σ. και του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν., κατά παρέκκλιση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εκτός αν το εν λόγω ειδικό πλαίσιο ήδη έχει τεθεί σε ισχύ με σχετική τροποποίηση του εν λόγω Κώδικα.

 1. Ο καθορισμός της Τιμής Αναφοράς (Τ.Α.) στις περιπτώσεις σταθμών του μέτρου της παρ. 1 του άρθρου 21Α που δεν επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, της Τ.Α. των σταθμών του μέτρου της παρ. 2 του άρθρου 21Α και της ανώτατης τιμής προσφορών, κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας των μέτρων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, ανά τυπικό σταθμό της αντίστοιχης κατηγορίας, που αφορά ο διαγωνισμός, γίνεται με βάση το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας («Levelized Cost of Energy – LCOE»), του εξεταζόμενου ΥΒ.Σ. ή του τυπικού ΥΒ.Σ., προκειμένου, περί ανώτατης τιμής προσφορών, να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητά του, στη βάση των όρων και των προϋποθέσεων της οικείας εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εξειδικεύονται κατά περίπτωση στην παρούσα και την οικεία απόφαση του άρθρου 21Α, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών για την κατασκευή του ΥΒ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών δαπανών της κατασκευαστικής περιόδου και του συνολικού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο κάτοχος του ΥΒ.Σ., για τη διασύνδεση του σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο.

β) Τις λειτουργικές δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα, συντήρηση και επισκευή του σταθμού και τη σύνδεσή του στο δίκτυο, κάθε είδους τέλη και δασμούς για τη λειτουργία του, πλην του φόρου εισοδήματος, καθώς και τις δαπάνες για εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας.

γ) Τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης της συνολικής επένδυσης («project IRR»), λαμβάνοντας υπόψη την οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης απόδοση των επενδυθέντων ιδίων και ξένων (δανειακών) κεφαλαίων, ανεξάρτητα από τη διάρθρωση αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.

δ) Την εκτιμώμενη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που ο σταθμός εγχέει στο δίκτυο.

ε) Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού.

στ) Τη χρονική περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης.

ζ) Κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο ή ζήτημα που καθορίζει ή επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα του σταθμού.

Οι ως άνω δαπάνες δεν λαμβάνονται υπόψη, αν και κατά το ποσό που αυτές καλύπτονται, από άλλο μέτρο οικονομικής στήριξης, εφόσον αυτό συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για έγκριση Τ.Α. χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 12 κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, στοιχείο του επιχειρηματικού τους σχεδίου και του φορέα της επένδυσης, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό Τ.Α..

 1. Για την αποζημίωση κατόχων ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν., οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα μέτρα του άρθρου 21Α, εφαρμόζονται τα άρθρα 21 έως 21Δ, μη εφαρμοζομένων του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή άλλων σχετικών διατάξεων. Εξαιρούνται οι ΥΒ.Σ. που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή εμπίπτουν στα άρθρα 151 και 152 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
 2. Για τους ΥΒ.Σ. που εντάσσονται στα μέτρα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, ο κάτοχος του ΥΒ.Σ. συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. Σταθερής Τιμής («Feed-in Tariff») με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., και λαμβάνει την προβλεπόμενη αποζημίωση, από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) Μ.Δ.Ν. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), βάσει του Κώδικα Μ.Δ.Ν., για όσο χρόνο το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού παραμένει σε καθεστώς Μ.Δ.Ν..
 3. Για τους ΥΒ.Σ. που εντάσσονται στο μέτρο της παρ. 2 του άρθρου 21Α, ο κάτοχος του ΥΒ.Σ. συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. Διαφορικής Προσαύξησης με τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) και λαμβάνει την προβλεπόμενη αποζημίωση από τον Υπολογαριασμό Νέων Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθήκευσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ή επιστρέφει ποσά σε αυτόν, σύμφωνα με την απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21Α του παρόντος.
 4. Σε περίπτωση διασύνδεσης Μ.Δ.Ν. με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, άμεσα ή μέσω του Ελληνικόυ Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους ΥΒ.Σ. που λειτουργούν στα Μ.Δ.Ν. που διασυνδέονται και οι οποίοι, είτε έχουν ενταχθεί στα μέτρα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, είτε είναι σε λειτουργία κατά την 1η Μαρτίου 2023, είτε εμπίπτουν στα άρθρα 151 και 152 του ν. 4495/2017, με πράξη του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. λήγει και συνάπτεται νέα σύμβαση με τον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., για το εναπομείναν διάστημα της σύμβασης που έληξε.
 5. Η σύμβαση της παρ. 6 που συνάπτεται με τον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. είναι Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης («Feed-in Premium»), με τη λειτουργική ενίσχυση να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της Τ.Α. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΥΒ.Σ. και της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εκκαθάρισης αγοράς που έχει διαμορφωθεί για την αντίστοιχη τεχνολογία σταθμών Α.Π.Ε., βάσει των αρχών που καθορίζονται με τις αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21Α.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., για σταθμούς που εντάσσονται στα μέτρα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α, και του Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. για τους σταθμούς που εντάσσονται στο μέτρο της παρ. 2 του άρθρου 21Α, και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη, η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. στα Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί βάσει του προϋφιστάμενου πλαισίου και αφορούν σε εν λειτουργία σταθμούς κατά την 1η Μαρτίου 2023 ή έχουν συναφθεί βάσει ειδικού πλαισίου, ιδίως των άρθρων 151 και 152 του ν. 4495/2017, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
 7. Ερευνητικά έργα ή έργα επίδειξης εντάσσονται στο ειδικό πλαίσιο του άρθρου 21 και δύναται να λαμβάνουν ενίσχυση εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον πληρούται ο ορισμός της παρ. 19 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις «Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας» (2022/C 80/01). Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 12, που υποστηρίζεται από ανεξάρτητο μηχανικό, και γνώμης της Ρ.Α.Ε., όπως προβλέπεται από την οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθορίζεται, διακριτά και ατομικά για τον κάθε σταθμό, η Τ.Α. σε €/MWh, με την οποία τιμολογείται η εγχεόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια από τον ΥΒ.Σ., ανεξαρτήτως της μονάδας του σταθμού από την οποία παράγεται, με βάση το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας («Levelized Cost of Energy – LCOE»), του εξεταζόμενου ΥΒ.Σ..».

 

Άρθρο 10

Ζητήματα αδειοδότησης των

Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Γ στον ν. 4414/2016

 

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 21Γ, ως εξής:

 

«Άρθρο 21Γ

Ζητήματα αδειοδότησης των Υβριδικών Σταθμών

 1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υβριδικών Σταθμών (ΥΒ.Σ.) ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για την υλοποίηση ΥΒ.Σ. που επιθυμούν ένταξη των σταθμών τους στα μέτρα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21Α τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ή τις Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων των σταθμών τους, ως προς το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) του ΥΒ.Σ. και της εγγυημένης ισχύος και ενέργειας αυτού, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις διαστασιολόγησης που αναφέρονται στην οικεία εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις αποφάσεις του τρίτου εδαφίου των παρ. 1 και 2, καθώς και του έκτου εδαφίου της παρ. 3, του άρθρου 21Α, καθώς και στις ειδικότερες απαιτήσεις της προκήρυξης της αντίστοιχης ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι αιτήσεις για τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων κατά τα ανωτέρω αξιολογούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατά προτεραιότητα, έναντι άλλων εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
 2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020 (A’ 92), οι αιτήσεις για τη χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για την εγκατάσταση ΥΒ.Σ. σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη, έως και τη δεκάτη ημέρα, εκάστου μήνα του έτους.
 3. Οριστική προσφορά σύνδεσης στο Δίκτυο ή το Σύστημα χορηγείται αποκλειστικά στους ΥΒ.Σ. που εντάσσονται στα μέτρα του άρθρου 21Α.
 4. Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικών Έργων για ΥΒ.Σ. οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο στήριξης των άρθρων 21 έως 21Δ, μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος του πλαισίου ή την πλήρη κάλυψη του αντίστοιχου περιθωρίου ανάπτυξης ΥΒ.Σ. των παραπάνω άρθρων, δύνανται να μετατραπούν σε άδειες σταθμών αποθήκευσης του άρθρου 132Ε του ν. 4001/2011 (Α’ 179), με μέγιστη ισχύ έγχυσης, ίση με την εγγυημένη ισχύ του ΥΒ.Σ.
 5. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, από την 1η Μαρτίου 2023, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΥΒ.Σ. ή οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικών Έργων που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε., δεν καθορίζουν τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες Α.Π.Ε. του ΥΒ.Σ., η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του ΥΒ.Σ., την τιμή με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο ΥΒ.Σ. από το Δίκτυο του Μ.Δ.Ν. για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του και την τιμή αποζημίωσης για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος του ΥΒ.Σ.. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 21Α, οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας παραγωγής από ΥΒ.Σ. ή αντίστοιχης Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, αξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε., βάσει των κριτήριων που προβλέπονται στο υφιστάμενο πλαίσιο, πλην του κριτηρίου της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου. Οι αιτούντες δεν περιλαμβάνουν στην αίτησή τους πρόταση τιμολόγησης της διαθεσιμότητας της ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του ΥΒ.Σ., της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες αυτές, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία απορροφά ο σταθμός από το Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του. Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΥΒ.Σ. ή αντίστοιχης Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, κατά την 1η Μαρτίου 2023, καταλαμβάνονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 21Δ.».

 

Άρθρο 11

Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων των

Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Δ στον ν. 4414/2016

 

Στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 21Δ, ως εξής:

 

«Άρθρο 21Δ

Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων των Υβριδικών Σταθμών

 1. Στους σταθμούς που έχουν επιλεγεί για ένταξη στα μέτρα του άρθου 21Α, δύναται να καταβάλλεται και επενδυτική ενίσχυση από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, στην περίπτωση εθνικών πόρων, εντός του ορίου του προϋπολογισμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μέσω του ν. 4887/2022 (A’ 16). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η επενδυτική ενίσχυση δύναται να συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και κατά τον καθορισμό ή επανακαθορισμό των Τιμών Αναφοράς, μέσω του προσδιορισμού του Σταθμισμένου Κόστους Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υβριδικών Σταθμών (ΥΒ.Σ.).
 2. Για τους κατόχους Υβριδικών Σταθμών που συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΥΒ.Σ. και στους οποίους χορηγείται παράλληλα επενδυτική ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3, με ομοιόμορφη ποσοστιαία απομείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας του ΥΒ.Σ.. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιμή του επιτοκίου αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης για τους ΥΒ.Σ..».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4685/2020

 

Αρθρο 12

Ρυθμίσεις για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ενσωματωμένη αποθήκευση που αναπτύσσονται στο Διασυνδεδεμένο Συστημα ή Δίκτυο – Τροποποίηση παρ. 11Α και 11Β άρθρου 10 ν. 4685/2020

Οι παρ. 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), τροποποιούνται ως προς τους ορισμούς των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και οι παρ. 11Α και 11Β διαμορφώνονται ως εξής:

«11Α. Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο: Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και περιλαμβάνει διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένες κατάντη του μετρητή, χωρίς να έχει δυνατότητα να απορροφά ενέργεια από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται για σκοπούς αποθήκευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 11Β.

11Β. Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο: Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και περιλαμβάνει διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένες κατάντη του μετρητή, ο οποίος έχει δυνατότητα να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία απορροφά από το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται, σύμφωνα με το άρθρο 19Α.».

 

Άρθρο 13

Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικών Έργων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4685/2020

Το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί ενεργειακών μελετών, επικαιροποιείται ως προς τις παραπομπές και την ορολογία, και η παρ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Ενεργειακή μελέτη και επιχειρηματικό σχέδιο του έργου.

Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς, η αίτηση συνοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του σταθμού (ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού, ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος, με και χωρίς τον υβριδικό σταθμό, για διάρκεια ενός έτους) με βάση τις αρχές που ορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Ειδικά για τους σταθμούς της παρ. 11Β του άρθρου 10, η αίτηση συνοδεύεται από μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναμενόμενα έσοδα από αυτή, με διάκριση τουλάχιστον μεταξύ εσόδων από την αγορά ενέργειας και την αγορά εξισορρόπησης, κατά τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης.».

 

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών – Τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4685/2020

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), τροποποιούνται ως προς το εύρος της εφαρμογής τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, και διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 101

Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών

 1. Η έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή υπογείων Υδροηλεκτρικών Σταθμών με τις συνοδές υπέργειες εγκαταστάσεις τους, καθώς και Υδροηλεκτρικών Σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα πέντε (15) MW γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με την διαδικασία και υπό τους όρους του παρόντος.».

 

Άρθρο 15

Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από κατ’ επάγγελμα αγρότες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 123 ν. 4685/2020

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί τιμής αποζημίωσης, προστίθεται  δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η τιμή που προκύπτει με την εφαρμογή της προσαύξησης της παραγράφου 1 δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός κατά την 1.1.2014. Στο πρώτο εδάφιο δεν συμπεριλαμβάνονται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί από κατ’ επάγγελμα αγρότες των οποίων οι τιμές αποζημίωσης διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2301/οικ.16933/9.8.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2317) και οι οποίοι ενεργοποίησαν τη σύνδεσή τους, μετά το πέρας της προθεσµίας των δεκαοκτώ (18) ή τριάντα έξι (36) µηνών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πώλησης, που τίθεται σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α’ 8) και μετά την έναρξη ίσχυος της ως άνω απόφασης.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4951/2022

 

Άρθρο 16

Αδειοδοτούσα αρχή έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας – Τροποποίηση περ. 3 άρθρου 3 ν. 4951/2022

Οι περ. α) και β) της περ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί αδειοδοτούσας αρχής, τροποποιούνται ως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αδειοδοτούσα αρχή Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας ή αδειοδοτούσα αρχή: Οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας, ήτοι:

α) Η αρμόδια κατά τον οικείο Οργανισμό Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα τα οποία κατατάσσονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, στην κατηγορία περιβαλλοντικής κατάταξης Α1, του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη, καθώς και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς με συνολική ισχύ μεγαλύτερη των δεκαπέντε μεγαβάτ (15 MW), ανεξαρτήτως περιβαλλοντικής κατάταξης.

β) Οι οικείες Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή άλλη Διεύθυνση αυτών αν διαφορετικά ορίζεται στους οικείους Οργανισμούς, για έργα τα οποία κατατάσσονται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, στις Α2 και Β΄ κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη.

γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις άδειες ή εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων των ν. 3894/2010 (Α΄ 204), 4608/2019 (Α΄ 66) και 4864/2021 (Α΄ 237), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4864/2021.».

 

Άρθρο 17

Τροποποίηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης λόγω προσθήκης εγκατάστασης αποθήκευσης – Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 5 ν. 4951/2022

Στην παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, προστίθεται περ. ζ), και η παρ. 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«19. Με την επιφύλαξη της παρ. 18, πέρα από την υποχρέωση απλής γνωστοποίησης στον αρμόδιο διαχειριστή, δεν απαιτείται τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, στην περίπτωση που υφίσταται:

α) Μεταβίβαση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής ή υποβολή νέας εγγυητικής επιστολής υπό τη νέα επωνυμία ή νομική μορφή του κατόχου του σταθμού.

β) Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής ή υποβολή νέας εγγυητικής επιστολής του κατόχου του σταθμού.

γ) Αλλαγή εξοπλισμού του σταθμού (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γεννήτριες), χωρίς αλλαγή στη μέγιστη παραγόμενη ισχύ.

δ) Αλλαγή στο δίκτυο διασύνδεσης Μέσης Τάσης σταθμού που συνδέεται στο Σύστημα.

ε) Μεταβολή του πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού.

στ) Μείωση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού, χωρίς αλλαγή του τρόπου σύνδεσης, με την αντίστοιχη τροποποίηση της εγγυητικής επιστολής,

ζ) Μετατροπή του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. των ορισμών των περ. 11Α και 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020.».

 

Άρθρο 18

Αποστάσεις μεταξύ έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κοινού αιτήματος περί χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4951/2022

Η ακτίνα εφαρμογής της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί χωρικής τοποθέτησης των αναφερόμενων σταθμών, αποσαφηνίζεται, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι σταθμοί πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι σταθμοί του κοινού αιτήματος περιέχονται στο σύνολό τους σε κύκλο με ακτίνα που δεν ξεπερνά τα είκοσι (20) χιλιόμετρα.

β) Κάθε σταθμός παραγωγής είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εκατό κιλοβάτ (100 kW).

γ) Ένας εκ των ενδιαφερομένων ορίζεται, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εκπρόσωπος των σταθμών για την υποβολή του κοινού αιτήματος, περί χορήγησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ή για την κατασκευή και διαχείριση του Υποσταθμού, μέχρι το όριο του Συστήματος, όπου απαιτείται.».

 

Άρθρο 19

Ζητήματα αρμοδιότητας για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης – Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4951/2022

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Άδεια Εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 3.».

 1. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022.

 

Άρθρο 20

Τεκμηρίωση της νομίμου χρήσεως του ακινήτου εγκαταστάσεως – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4951/2022

Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129), περί απόδειξης της νόμιμης χρήσης ακινήτου, προστίθεται και η προσκόμιση κάθε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, πρόσφορου για την απόδειξη της νόμιμης χρήσης δυνάμει περιορισμένου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, και η υποπερ. αβ) διαμορφώνεται ως εξής:

«αβ) Σε περίπτωση τρίτου που έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, τα αποδεικτικά έγγραφα της υποπερ. αα), καθώς και αποδεικτικό τίτλο νόμιμης χρήσης, ήτοι αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου αυτής του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πρόσφορο για την απόδειξη της νόμιμης χρήσης δυνάμει περιορισμένου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος.».

 

Άρθρο 21

Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4951/2022

Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς την παραπομπή της σε άρθρο του ίδιου νόμου, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στον Κανονισμό της παρ. 1 του άρθρου 51, δύναται να ορίζονται επιπλέον αποστάσεις ασφαλείας Α/Γ, καθώς και να τροποποιούνται οι υφιστάμενες αποστάσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν για το γήπεδο ασφαλείας.».

 

Άρθρο 22

Δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4951/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί εγκατάστασης σταθμών, α) προστίθεται στο εισαγωγικό εδάφιο η δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης, β) στην περ. δ) αφαιρείται η δεύτερη αναφορά στις βεβαιώσεις και διευκρινίζεται το είδος της προσφοράς, γ) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. ε), δ) προστίθεται περ. ζ), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η θέση εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), καθώς και σταθμού αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, δύναται να μεταφερθεί άπαξ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά το στάδιο χορήγησης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σε περίπτωση εξαιρούμενου σταθμού, αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεταβολής του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου της χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης του σταθμού ή εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών και της κατασκευής του σταθμού συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, που καθιστά αδύνατη την εγκατάστασή του.

β) Μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, ο οποίος είχε καθορισθεί στις απαιτούμενες άδειες και είχε βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες επήλθαν λόγω: βα) τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή ββ) πράξης των αρμοδίων υπηρεσιών, η οποία είτε εκδόθηκε μεταγενέστερα, είτε είχε εκδοθεί στο παρελθόν, αλλά δεν κοινοποιήθηκε στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ή βγ) αναγνώρισης δικαιώματος νομής ή κατοχής επί του χώρου εγκατάστασης άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι του δημοσίου.

γ) Σημαντικών μεταβολών που συνδέονται με γεωλογικά αίτια, ιδίως καθιζήσεων εδάφους, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, σεισμικών γεγονότων, και έχουν επέλθει ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθουν, λόγω των φυσικών καταστροφών και φαινομένων, στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος του σταθμού.

δ) Επικάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, του χώρου εγκατάστασης σταθμού που φέρει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής με χώρο εγκατάστασης για τον οποίο έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή άδεια ή έγκριση σε Εξαιρούμενο Σταθμό.

ε) Μείωσης του συνολικού κόστους σύνδεσης Εξαιρούμενων Σταθμών που έχουν λάβει από τον αρμόδιο Διαχειριστή κοινή οριστική προσφορά σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και εφόσον δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και δεν εγκαθίστανται σταθμοί σε θέσεις όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις ή έχουν χορηγηθεί Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες Παραγωγής ή έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την εγκατάσταση άλλων εξαιρούμενων σταθμών. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται άπαξ η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης των εξαιρούμενων σταθμών, μέχρι το ογδόντα τοις εκατό (80%) των έργων που περιλαμβάνονται, είτε στο κοινό αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, είτε στην εκδοθείσα κοινή Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, εντός της ίδιας ή όμορης περιφερειακής ενότητας, χωρίς να ελέγχεται το κριτήριο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 14, για Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

στ) Για την υλοποίηση από τον ανάδοχο των Ειδικών Πιλοτικών Έργων (Ε.Π.Ε.) του άρθρου 151 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), και χωρίς να μεταβάλλεται το χρονικό διάστημα θέσης του Ε.Π.Ε. σε λειτουργία, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη του Έργου αυτού.

ζ) Σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που χρησιμοποιούν τεχνολογία διαφορετική από αυτή των φωτοβολταϊκών σταθμών και αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον η νέα θέση εγκατάστασης βρίσκεται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 (Α’ 245).».

 

Άρθρο 23

Έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 28 του ν. 4951/2022

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστίθεται νέο εδάφιο ως προς το αρμόδιο όργανο έκδοσης της άδειας λειτουργίας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμού αποθήκευσης απαιτείται η έκδοση Άδειας Λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο παρόν και στον οικείο Κανονισμό. Η Άδεια Λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 3.

 1. Η περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022, περί δικαιολογητικών για την έκδοση αδειας λειτουργίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), για τη διαπίστωση της πληρότητας φακέλου δομικών κατασκευών σε χώρο, για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).».

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022, περί χορήγησης άδειας λειτουργίας, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο σχετικά με τη σύνθεση του κλιμακίου αυτοψίας και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Άδεια Λειτουργίας χορηγείται, εφόσον διαπιστώνεται η συμβατότητα εκτέλεσης του έργου με τους όρους της Άδειας Εγκατάστασης, όπως ορίζονται στον οικείο Κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, αποστέλλει κλιμάκιο αυτοψίας, που αποτελείται από δύο (2) στελέχη της αδειοδοτούσας αρχής, ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή, ελλείψει αυτών, άλλης σχετικής με το αντικείμενο, ειδικότητας, προκειμένου να διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία του έργου. Στα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4710/2020, στο κλιμάκιο αυτοψίας μετέχει και υπάλληλος οργανικής μονάδας υπαγόμενης στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή, ελλείψει αυτού, άλλης συναφούς, ειδικότητας. Η γνωστοποίηση της αποστολής κλιμακίου, η ημέρα και η ώρα της αυτοψίας κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο. Σε συνέχεια της διενεργηθείσας αυτοψίας, συντάσσεται έκθεση, η οποία ομοίως κοινοποιείται στον αιτούντα. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν ελλείψεις, οι οποίες δύνανται να θεραπευθούν, η έκθεση αυτοψίας συνοδεύεται από επιστολή με την οποία τίθεται ρητή προθεσμία, εντός της οποίας ο αιτών συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αδειοδοτούσας αρχής. Για τον προσδιορισμό της διάρκειας της τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης, λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα της έλλειψης ή των ελλείψεων και ο εκτιμώμενος χρόνος συμμόρφωσης. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος για παράταση της τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αιτούντος εντός της προθεσμίας, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή απορρίπτει το αίτημα περί χορήγησης της Άδειας Λειτουργίας και του κοινοποιεί την απορριπτική απόφαση.».

 1. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022.

 

Άρθρο 24

Προώθηση εγκαταστάσεων συστημάτων αποθήκευσης – Προσθήκη περ. μγ) στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται περ. μγ) σχετικά με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για εργασίες εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:

«μγ) εργασίες εγκατάστασης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας συσσωρευτών».

 1. Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και των οικίσκων στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται σε μία και μισή φορά (1,5) του ύψους της εγκατάστασης. Η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύομιση (2,5) μέτρα.

 

Άρθρο 25

Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022

Στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί τμηματικής άδειας λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Για σταθμούς Α.Π.Ε., με ισχύ μεγαλύτερη των διακοσίων μεγαβάτ (200 MW):

α) το ποσοστό της παρ. 1 ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής ισχύος για την οποία έχει εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης,

β) δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.

Ειδικά για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίστανται σε περιοχές Ζωνών Απολιγνιτοποίησης επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι και δύο (2) τμηματικές Άδειες Λειτουργίας.».

 

Άρθρο 26

Διασφάλιση υλοποίησης έργων – Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

Στο άρθρο 31 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί διασφάλισης υλοποίησης έργων: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στο τέλος της παρ. 6 προστίθεται εδάφιο, γ) προστίθενται παρ. 8 και 9, και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 31

Διασφάλιση υλοποίησης των έργων

 1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν:

α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), εάν εντός δώδεκα (12) μηνών από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης.

β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθμούς αποθήκευσης, εάν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), και για υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2) ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εάν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

Τα αποδεικτικά υποβολής για όλες τις ως άνω περιπτώσεις καταχωρίζονται από τον ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).

Οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρατείνονται για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου δηλώσει εγγράφως στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 και στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και εφόσον καταβάλλει το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών ή δεν τηρηθούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020, η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων παύει αυτοδικαίως και το ως άνω ποσό δεν επιστρέφεται.

Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται και εκκρεμεί απόφαση της αρμόδιας αρχής για την απαλλοτρίωση ή την παραχώρηση του συνόλου ή μέρους του γηπέδου εγκατάστασης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρατείνονται για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία στον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, στον αρμόδιο Διαχειριστή και την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, η οποία αξιολογεί και αποφασίζει για τη δυνατότητα ή μη παράτασης.

 1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και οι Άδειες Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Εάν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, δεν έχει υποβληθεί από τον κάτοχο του σταθμού Δήλωση Ετοιμότητας προς τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας.

β) Εάν στον ενδιαφερόμενο έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον ενδιαφερόμενο, εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας ή αυτός δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής, που είναι κατατεθειμένη στον αρμόδιο Διαχειριστή.

γ) Εάν μετά τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ο ενδιαφερόμενος είτε:

γα) δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτησης για να λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης είτε

γβ) υποβάλει σχετικό αίτημα για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6.

 1. Για την παύση ισχύος της Άδειας Παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η παύση ισχύος αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στο γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, ενημερώνεται ο αρμόδιος Διαχειριστής και αποδεσμεύεται:

α) η έκταση, η οποία είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης του σταθμού αυτού, και

β) ο δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος για το εν λόγω έργο.

4.Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων κατά τα ανωτέρω, παύουν να ισχύουν όλες οι άδειες που έχουν εκδοθεί για τον σταθμό, ιδίως Αποφάσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, πράξεις που προβλέπονται στη δασική νομοθεσία, Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και Άδειες Εγκατάστασης.

 1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος του κατόχου του σταθμού για προσωρινή σύνδεση του σταθμού ή για έκδοση Άδειας Λειτουργίας ή τμηματικής Άδειας Λειτουργίας, παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια της Άδειας Εγκατάστασης μέχρι την ημερομηνία αποδοχής ή απόρριψης του σχετικού αιτήματος. Η παράταση του πρώτου εδαφίου εκκινεί από την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης.
 2. Για τους σταθμούς του άρθρου 24, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης, μέχρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, προσαυξανόμενο κατά έξι (6) μήνες, δεν συνυπολογίζεται: α) στη διάρκεια ισχύος του άρθρου 19, β) στο διάστημα που απαιτείται για την πλήρωση των οροσήμων του παρόντος και γ) στις προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Για σταθμούς που εμπίπτουν στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για τους οποίους απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και απαιτείται η παροχή εκ νέου γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς, το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρούσας προσαυξάνεται κατά δεκαοχτώ (18) μήνες.
 3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2α, για σταθμούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί σε διαγωνιστική διαδικασία, ισχύουν οι χρονικές προθεσμίες, που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και ρυθμίζουν τον χρονικό ορίζοντα θέσης σε λειτουργία των επιλεγέντων σταθμών.
 4. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (Ο.Π.Σ.) που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 4η Ιουλίου 2022, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Άδεια Παραγωγής παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, αν ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής δεν αιτηθεί τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, εντός των κάτωθι προθεσμιών:
Χρόνος Χορήγησης Ο.Π.Σ.Προθεσμία
Οριστική προσφορά έως και την 31η.12.2020Έως την 30η.6.2023
Οριστική προσφορά από την 1η.1.2021 έως την 31η.12.2021Έως την 31η.8.2023
Οριστική προσφορά από την 1η.1.2022 έως την 4η.7.2022Έως την 31η.10.2023

Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης που χορηγήθηκαν μετά την 4η Ιουλίου 2022, ως προς την υποχρέωση υποβολής αίτησης για σύναψη σύμβασης σύνδεσης, καταλαμβάνονται από την παρ. 1.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται τα χρονικά ορόσημα της παρ. 1 και του πίνακα της παρ. 8 και να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους, την αξιοποιούμενη τεχνολογία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

 

Άρθρο 27

Αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης καταχώρισης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4951/2022

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί εξαιρούμενων σταθμών, προστίθενται πέντε νέα εδάφια, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι Εξαιρούμενοι Σταθμοί, προκειμένου να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή προκειμένου ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) να εκδώσει Βεβαίωση απευθείας συμμετοχής στην Αγορά, αναρτούν τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020. Ειδικότερα, ο ως άνω Φορέας Αδειοδότησης παρέχει οδηγίες στον ενδιαφερόμενο για την ανάρτηση στοιχείων σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό), και γεωχωρικών δεδομένων και μετά την υποβολή τους, απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου, την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό) και εκδίδει Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. Ειδικά για Εξαιρούμενους Σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς του άρθρου 14α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι αρμοδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν σχετικώς, ανα τέσσερις (4) μήνες, τον Φορέα Αδειοδότησης και παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ακριβή θέση εγκατάστασης των σταθμών.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού λόγω επικάλυψης με Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής ή Άδεια Αποθήκευσης, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των εν λόγω σταθμών με βάση τα κάτωθι κρίτηρια και προκρίνεται:

α) ο Εξαιρούμενος Σταθμός, αν ο εν λόγω σταθμός εγκαθίσταται σε ιδιωτικές εκτάσεις και ο κάτοχος του σταθμού έχει τη νόμιμη χρήση αυτής, άλλως

β) ο σταθμός που έχει σύναψει Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, άλλως

γ) βάσει χρονικής προτεραιότητας που υποβλήθηκε πλήρες αίτημα, είτε για Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής, είτε, όσον αφορά τον Εξαιρούμενο Σταθμό, για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Σε περίπτωση πρόκρισης του Εξαιρούμενου Σταθμού, ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού και αυτοδίκαια τροποποιεί τη σχετική Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής. Σε περίπτωση μη πρόκρισης του Εξαιρούμενου Σταθμού, δεν εκδίδεται Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού και η θέση του σταθμού δύναται να μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 24. Αν, εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση μη καταχώρησης του πολυγώνου, δεν έχει γίνει αίτηση για μεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθμού, παύουν αυτοδίκαια όλες οι εν λόγω άδειες και εγκρίσεις και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή του άρθρου 6, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.».

 

Άρθρο 28

Προθεσμία σύναψης σύμβασης σύνδεσης Εξαιρουμένων Σταθμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4951/2022

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί προθεσμίας σύναψης σύμβασης σύνδεσης Εξαιρουμένων Σταθμών, στο πρώτο εδάφιο προστίθεται νέα ειδικότερη προθεσμία για την υποβολή κοινών αιτημάτων εξαιρούμενων σταθμών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών, ή δώδεκα (12) μηνών στην περίπτωση κοινών αιτημάτων Εξαιρούμενων Σταθμών, από τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, άλλως η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει. Η παρούσα καταλαμβάνει και τις οριστικές προσφορές που βρίσκονται εν ισχύι κατά τη δημοσίευση του παρόντος.».

 

Άρθρο 29

Αύξηση ισχύος σταθμού ριζικής ανανέωσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4951/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129), περί ριζικής ανανέωσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, αυξάνεται το ποσοστό μέγιστης ισχύος παραγωγής της περ. α), διευκρίνιζεται το είδος της προσφοράς της περ. β) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων εφόσον δεν προκύπτει:

α) αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής, μεγαλύτερη από δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

β) ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβαρύνουν περισσότερο το δίκτυο, συγκρινόμενα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων χορηγήθηκε αρχικά η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.».

 

Άρθρο 30

Προθεσμίες εξαιρούμενων σταθμών για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4951/2022

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εν ισχύι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης καταλαμβάνονται από τον παρόντα, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 ή άλλων ειδικών ρυθμίσεων περί παρατάσεων. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 35, καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 31 καταλαμβάνουν τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που βρίσκονται εν ισχύι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τίθενται σε εφαρμογή από 1ης Σεπτεμβρίου 2022.».

 

Άρθρο 31

Διόρθωση παραπομπής για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 93 ν. 4951/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), διορθώνεται εσφαλμένη νομοθετική παραπομπή, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Τιμή Αναφοράς των Π.Θ.Π.Φ.Σ. καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.».

 

Άρθρο 32

Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταικών σταθμών – Διάθεση περιθωρίων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 97 του ν. 4951/2022

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί περιθωρίου απορρόφησης, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα μεγαβάτ (10 MW) ανά υποσταθμό πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύνολο των Υ/Σ του ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένων των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα και εξαιρουμένου μόνο του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χωρίς να καταλαμβάνεται από περιορισμούς που σχετίζονται με τα περιθώρια απορρόφησης του Συστήματος και κατανέμεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθμών ως εξής:

α) Σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (νοικοκυριά), συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),

β) σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγρότες), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

γ) σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις) σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Για την διάθεση του ως άνω περιθωρίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης με ανώτατο όριο ισχύος τα δέκα κιλοβάτ (10 KW) ανά παροχή κατανάλωσης.

Ειδικά για σταθμούς αυτοπαραγωγής ενεργειακού συμψηφισμού που υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, το όριο ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται στα ογδόντα (80) kW.

Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο Διαχειριστής του Δικτύου αξιολογεί τα διαθέσιμα περιθώρια των ανωτέρω κατηγοριών ανά Υ/Σ. Εάν το περιθώριο κάποιας κατηγορίας έχει εξαντληθεί, ο Διαχειριστής δύναται να αξιοποιεί περιθώριο άλλων κατηγοριών, εφόσον η ανακατανομή αυτή δεν υπερβαίνει την ισχύ του ενός μεγαβάτ (1 MW).».

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022, περί αύξησης εγκατεστημένης ισχύος σταθμών, το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος έως δέκα τοις εκατό (10%) αφορά αποκλειστικά σταθμούς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ή υποβάλλει δήλωση Ετοιμότητας, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις, στο τέλος της παραγράφου, προστίθενται δύο εδάφια, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο κάτοχος σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. δύναται να ορίζει τη μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού ισχύ μικρότερη της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων παραγωγής του, η οποία και λαμβάνεται υπόψη από τον Διαχειριστή του Δικτύου για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Οι κάτοχοι των σταθμών με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής, μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης μεριμνούν για την τροποποίηση των σχετικών αδειών. Η μη υπέρβαση της μέγιστης ισχύος του σταθμού αποτελεί ευθύνη του Παραγωγού και ελέγχεται από τον Διαχειριστή, ο οποίος δύναται να επιβάλει κυρώσεις στον κάτοχο του σταθμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1 ΜW) που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, και σε κάθε περίπτωση πριν την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών ή την υποβολή δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149), επιτρέπεται η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ποσοστό μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον δεν αυξάνεται η μέγιστη ισχύς παραγωγής, δεν απαιτείται η τροποποίηση της εκδοθείσας απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία και θεωρείται ισχυρή, αν δεν αυξάνεται η μέγιστη ισχύς παραγωγής, και δεν μεταβάλλονται τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλογικά και για εξαιρούμενους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα μέσω ομαδικών αιτημάτων. Για τους σταθμούς του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών σταθμών γνωστοποιούν στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή τους για τη σχετική αύξηση, ο οποίος, αποκρίνεται, θετικά ή αρνητικά, κατά προτεραιότητα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν συνιστά νέο αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.».

 1. Στο άρθρο 97 του ν. 4951/2022, περί αίτησης για άυξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο, προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του διαθέσιμου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών ανά σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (Μ.Δ.Ν.) διατίθεται σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για αυτοκατανάλωση με ανώτατο όριο ισχύος τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), ανα παροχή κατανάλωσης, που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για οικιακές χρήσεις (νοικοκυριά), τον πρωτογενή τομέα (αγρότες), καθώς και τον δευτερογενή – τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις). Αν η συνολική ισχύς των Οριστικών Προσφορών Συνδεσης που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται ως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, έως δέκα κιλοβάτ (10kW), για αυτοκατανάλωση, ανά σύστημα Μ.Δ.Ν., δεν ξεπερνά το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στο σύστημα αυτό, ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. δύναται να χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου περιθωρίου ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών του αντίστοιχου συστήματος Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και μέχρι κάλυψης του ανωτέρω ποσοστού.».

 

Άρθρο 33

Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4951/2022

Στο άρθρο 98 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί έργων επέκτασης ή ενίσχυσης: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5, περι εφαρμογής του επιμερισμού του κόστους, διευκρινίζεται για ποια τιμολόγια εφαρμόζεται ο εν λόγω επιμερισμός κόστους, καθώς και ποιους σταθμούς αφορά, στην περ. β) της ίδιας παραγράφου τίθεται προθεσμία, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, περί κατασκευής έργων, προστίθεται ποσοστό επιβάρυνσης, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και στην ίδια παράγραφο προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, γ) προστίθεται παρ. 7Α, και το άρθρο 98 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 98

Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του διαχειριστή του και των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 1. Το κόστος κατασκευής των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), το οποίο τεκμηριώνεται από τον αρμόδιο διαχειριστή, κατά το μέρος που τον βαρύνει, ακόμα και αν δεν είχαν ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του αντίστοιχου Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (Σ.Α.Δ.) του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση και ανακτάται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Χ.Χ.Δ.) ή των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Χ.Χ.Σ.) αντίστοιχα χωρίς να απαιτείται απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 2. Για τα έργα επέκτασης του ΕΔΔΗΕ που απαιτούνται εντός υποσταθμών υψηλής προς μέσης τάσης, συμπεριλαμβανομένων των έργων προσθήκης μετασχηματιστών και πυλών αναχώρησης των γραμμών μέσης τάσης, το κόστος επιβαρύνει αρχικώς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφωνα με την παρ. 1. Παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που εκμεταλλεύονται τα ως άνω έργα επέκτασης του δικτύου επιβαρύνονται με το κόστος κατασκευής των έργων αυτών, αναλογικά με την ισχύ που δεσμεύουν σε αυτά.
 3. Για τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης που αφορούν στο ΕΔΔΗΕ:

α) Σε έργα νέων τμημάτων του δικτύου μέσης τάσης, που εκκινούν από υποσταθμούς υψηλής προς μέσης τάσης,

β) σε έργα ενίσχυσης του δικτύου μέσης ή χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της αύξησης της διατομής των αγωγών ή των καλωδίων μέσης τάσης,

γ) σε έργα επέκτασης του δικτύου μέσης τάσης για τη σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους μεγαλύτερου των εκατό (100) μέτρων,

δ) σε συστήματα αναγκαία για την ποιότητα και τη ρύθμιση της τάσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς πυκνωτών και ρυθμιστών τάσης,

ε) κατασκευή νέων υποσταθμών και επέκταση υφιστάμενων υποσταθμών.

Tο κόστος επιβαρύνει αρχικώς τον ΔΕΔΔΗΕ, εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφωνα με την παρ. 1.

Εξαιρούνται: α) έργα αποκλειστικών γραμμών παραγωγών που δεν εξυπηρετούν καταναλωτές και συνδέονται σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής ή μέσης τάσης (νέο ή υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης της Ρ.Α.Ε. και β) έργα επέκτασης του δικτύου για τη σύνδεση μεμονωμένων παραγωγών μήκους μικρότερου των εκατό (100) μέτρων, το κόστος των οποίων αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

 1. Παραγωγοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκμεταλλεύονται τα ως άνω έργα επέκτασης του ΕΔΔΗΕ επιβαρύνονται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους κατασκευής των έργων αυτών. Το κόστος αυτό για τον ΔΕΔΔΗΕ κατανέμεται στους παραγωγούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αναλογικά με την ισχύ που δεσμεύουν σε αυτά.
 2. Ο επιμερισμός του κόστους των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το παρόν, εφαρμόζεται για περιπτώσεις τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σταθμούς που έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, είτε αίτηση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, είτε δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση:

α) Τροποποιεί συμβάσεις σύνδεσης που έχουν συναφθεί,

β) επιστρέφει τη διαφορά ποσού που προκύπτει κατόπιν σχετικής τροποποίησης της σύμβασης σύνδεσης, το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της αρχικής συμβασης σύνδεσης ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον οι δεκαοχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης έχουν παρέλθει,

γ) τροποποιεί οριστικές προσφορές σύνδεσης που έχουν εκδοθεί, για τις οποίες δεν έχουν συναφθεί ακόμα οι σχετικές συμβάσεις σύνδεσης.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης.

 1. Το κόστος κατασκευής των έργων επέκτασης της παρ. 1 που αφορούν στο ΕΣΜΗΕ και παραμένουν στην κυριότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., επιβαρύνει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή της βάση και ανακτάται πλήρως μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καταβάλλει την αναλογούσα οφειλή της, απολογιστικά, σε δόσεις, μετά την αποστολή όλων των επιλέξιμων τιμολογίων από τον Παραγωγό και υπό την προϋπόθεση έκδοσης Βεβαίωσης Ηλέκτρισης του σταθμού παραγωγής. Η ολική εξόφληση διενεργείται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την αποστολή του τελευταίου τιμολογίου. Ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων του πρώτου εδαφίου εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης των έργων επέκτασης ή ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία οριστική προσφορά σύνδεσης ή την οικεία σύμβαση σύνδεσης.

 1. Παραγωγοί Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκμεταλλεύονται τα ως άνω έργα επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. επιβαρύνονται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους κατασκευής των έργων αυτών. Στην περίπτωση έργων επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ο πρώτος παραγωγός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτει τη σχετική σύμβαση σύνδεσης ή οι πρώτοι παραγωγοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν ταυτόχρονα κοινή σύμβαση σύνδεσης, επιβαρύνονται με το σύνολο του αναλογούντος κόστους κατά τα ανωτέρω και ανακτούν μέρος του κόστους από τους μελλοντικούς συνδεόμενους παραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., αναλογικά με την ισχύ που δεσμεύουν σε αυτά. Η παρούσα εφαρμόζεται για έργα επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., όπως περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις σύνδεσης, σταθμών για τους οποίους εκδίδεται Βεβαίωση Ηλέκτρισης από τον αρμόδιο Διαχειριστή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7Α. Ο επιμερισμός κόστους που προβλέπεται στις παρ. 6 και 7 εφαρμόζεται και στα έργα ενίσχυσης και επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. για τη σύνδεση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης.

 1. Το κόστος των έργων επέκτασης δικτύων του παρόντος που έχει ενταχθεί στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ απομειώνεται σταδιακά και αναλογικά με το ποσό που καταβάλλεται από τους τρίτους μελλοντικούς κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται και εκμεταλλεύονται το εν λόγω έργο επέκτασης εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παρ. 1 έως 8 ρυθμίζονται στον Κώδικα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Κώδικας ΕΔΔΗΕ) και στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ).
 3. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικά και για σταθμούς αποθήκευσης και για θερμικούς σταθμούς παραγωγής.».

 

Άρθρο 34

Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4951/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129), περί αποχώρησης σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η προθεσμία υποβολής της αίτησης αποχώρησης, στο επιστρεφόμενο πόσο της περ. α), προστίθενται οι εγγυητικές επιστολές των σταθμών που προσκομίστηκαν δυνάμει της παραπάνω απόφασης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κάτοχοι βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 155/2012 (Β΄ 908) και 452/2015 (Β΄ 2859) αποφάσεις της Ρ.Α.Ε., δύνανται, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, να υποβάλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτηση αποχώρησης η οποία κοινοποιείται στον Διαχειριστή του συστήματος ή στον Διαχειριστή του δικτύου. Η Ρ.Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών, κοινοποιεί στον αιτούντα και στους αρμόδιους διαχειριστές πράξη διαπίστωσης αποχώρησης. Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διαπίστωσης του πρώτου εδαφίου, επιστρέφονται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο διαχειριστή στους κατόχους των ως άνω βεβαιώσεων παραγωγού ή αδειών παραγωγής:

α) Το σύνολο του αναλογούντος κόστους σύνδεσης για το έργο «Σύνδεση Νέα Μάκρη Πολυπόταμος και δικτύου υψηλής τάσης Νότιας Εύβοιας», το οποίο επιστρέφεται πλήρως, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκομισθεί στους αρμόδιους Διαχειριστές και τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφαση της τελευταίας,

β) το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί για τις σχετικές συμβάσεις σύνδεσης για έργα δικτύου, εξαιρουμένων των ήδη εκτελεσθέντων έργων, στο πλαίσιο των ως άνω συμβάσεων,

γ) όλες οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκομιστεί στους αρμόδιους διαχειριστές στο πλαίσιο του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

 

Άρθρο 35

Αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4951/2022

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προστίθενται τέσσερα εδάφια, σχετικά με τα πιστοποιητικά ανεμογεννητριών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκατάσταση, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάσταση για λιγότερο από είκοσι (20) έτη ειδικά για αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.), εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW). Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται με διάρκεια ισχύος μικρότερη των είκοσι (20) ετών, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 51. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, εξαιρούμενων σταθμών, υποβάλλεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ή τον Διαχειριστή του Δικτύου, βεβαίωση κατάλληλου φορέα ελέγχου, για την τεχνική και λειτουργική επάρκεια των ανεμογεννητριών, για την εγκατάστασή τους στον υπό αδειοδότηση αιολικό σταθμό, καθώς και για τον υπολειπόμενο χρόνο που δύνανται να λειτουργήσουν. Ως κατάλληλος φορέας ελέγχου θεωρείται ο κατασκευαστής των ανεμογεννητριών ή τρίτος διαπιστευμένος ως φορέας ελέγχου, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO/IEC 17020» ή άλλο αντίστοιχο. H εγκυρότητα της βεβαίωσης για την τεχνική και λειτουργική επάρκεια των ανεμογεννητριών επιβεβαιώνεται από τον φορέα, ο οποίος εκδίδει βεβαίωση πιστοποίησης τύπου για τις ανεμογεννήτριες του σταθμού. Για τους αιολικούς σταθμούς αυτής της περίπτωσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τον φορέα που εκδίδει τη βεβαίωση πιστοποίησης τύπου και πιστοποιητικά τύπου, των οποίων η ισχύς έχει λήξει, αν ο κατασκευαστής της υπό εξέταση ανεμογεννήτριας δεν εκδίδει πλέον τέτοια πιστοποιητικά, επειδή έχει σταματήσει να κατασκευάζει τον εν λόγω τύπο ανεμογεννήτριας.».

 

Άρθρο 36

Προσδιορισμός χρεώσεων προμήθειας καθολικής υπηρεσίας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 138 ν. 4951/2022

Η παρ. 6 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών, ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα («€/MWh)» σε κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες έχουν κοινοποιήσει οι προμηθευτές και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Βάσει του ανωτέρω πίνακα, η Ρ.Α.Ε. προκρίνει το ακριβότερο τιμολόγιο μεταξύ των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας ανά κατηγορία πελατών, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς». Αν στο προκρινόμενο τιμολόγιο, περιλαμβάνονται επιπλέον, είτε πάγιες, είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, αν το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας. Το Τιμολόγιο Αναφοράς που δύναται να προκριθεί με την ανωτέρω απόφαση δεν δύναται να υπολείπεται από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, τεσσάρων (4) τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Άρθρο 37

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 1. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ασκούν αρμοδιότητες φορέα υλοποίησης δράσεων ή έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή υπηρεσίας του Υπουργείου ευθύνης για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων που συνάπτονται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, με βάση την υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Β΄ 4498), καθώς και αρμοδιότητες Δικαιούχου Έργου σε δράσεις συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του «ΕΣΠΑ». Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ανατίθενται και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, καθώς και στο πλαίσιο εφαρμογής καθεστώτων επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευσης και Συμπαραγωγής Θερμότητας – Ηλεκτρισμού Υψηλής Απόδοσης , η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για την υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών, τη σύνταξη και επεξεργασία διακηρύξεων, προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης, σχεδίων συμβάσεων, αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών, την κατακύρωση διαγωνισμών και την ενημέρωση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.

 

Άρθρο 38

Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), τροποποιείται με την προσθήκη της αντίστροφης μεταφοράς προσωπικού από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), η σχετική προθεσμία παρατείνεται από τη λήξη της, και η παρ. 3Α διαμορφώνεται ως εξής:

«3Α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή και αντιστρόφως, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ, η μετακίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την 31η.12.2023. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.».

 

 

Άρθρο 39

Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης

 1. Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων έργου, οι οποίες έχουν συναφθεί με την ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) δυνάμει του άρθρου 75 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) έτη από την κατά περίπτωση λήξη αυτών. Η εν λόγω παράταση δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο κατά τη λήξη τους.
 2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δύναται να συνάψει έως οκτώ (8) συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και δύο (2) συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου με νομικούς, με διετή διάρκεια. Η πρόσληψή τους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο κατά τη λήξη τους.

 

Άρθρο 40

Προσλήψεις συγγενών θανόντων σε εργατικά ατυχήματα εργαζομένων σε εργολάβους εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 ν. 2244/1994

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 (Α’ 168), περί προσλήψεων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), συγγενών θανόντων σε εργατικά ατυχήματα, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Επίσης, με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι,  διαδικασίες και προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται στη Δ.Ε.Η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, ένα μέλος της οικογένειας μισθωτού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Με τη διαδικασία του ανωτέρου εδαφίου δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, έχει εφαρμογή η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2008. Ομοίως, με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., στις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται στη Δ.Ε.Η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ένα μέλος της οικογένειας θανόντος, του οποίου ο θάνατος επήλθε συνεπεία εργατικού ατυχήματος, το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργασίας του, σε εργολάβο, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η..».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

 

Άρθρο 41

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης και Υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4710/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί ανάπτυξης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τον φορέα εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται η λέξη «ενδεικτικές προδιαγραφές» με τις λέξεις «πρότυπα τεύχη που περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές», προστίθεται τέταρτο εδάφιο σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των πρότυπων τευχών, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται η αναφορά στα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16

Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο

 1. Η ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ελεύθερα, μετά από πρωτοβουλία όσων ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Δύναται επίσης, να πραγματοποιείται μέσω διαφανών και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμών παραχώρησης του δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας τέτοιων υποδομών, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4. Η ανάπτυξη των υποδομών γίνεται βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση που εκπονείται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του άρθρου 17. Κατά την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση λαμβάνεται υπόψη η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).
 2. Για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του άρθρου 17, οι δήμοι δύνανται να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς παραχώρησης του δικαιώματος αυτού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, που προβλέπονται στην κατά περίπτωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 40 καταρτίζει πρότυπα τεύχη που περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους διαγωνισμούς παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου. Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο χρόνος υλοποίησης, η λειτουργική διαθεσιμότητα των υποδομών και η εν γένει ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, δυνητικά, ιδίως το πλήθος, η γεωγραφική κατανομή των σημείων επαναφόρτισης και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποδομών. Τα ως άνω πρότυπα τεύχη εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.
 3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 40 προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, βάσει των δεδομένων που καταγράφονται στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης του άρθρου 13, προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο ανάπτυξης στην αγορά ηλεκτροκίνησης, καθώς και την επάρκεια των υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αναλογία δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, σε σχέση με το πλήθος των Η/Ο που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια και ανά γεωγραφική περιοχή. Στην ετήσια αξιολόγηση επισημαίνονται και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην ανάπτυξη των υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση και στα Σχέδια Φόρτισης Η/Ο των δήμων της Χώρας και προτείνονται σχετικές παρεμβάσεις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται ανά γεωγραφική περιοχή.
 4. Αν, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση, ιδίως για το πλήθος, τη γεωγραφική κατανομή και τον χρόνο υλοποίησης, δεν καταστεί εφικτή η ανάπτυξη επαρκούς δικτύου δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, μέσω του ανταγωνιστικού μοντέλου αγοράς και των διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 2, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) δύναται, μετά από συμφωνία με τον κατά περίπτωση κύριο ή έχοντα το δικαίωμα χρήσης των χώρων, να διενεργεί διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία με πρόσκληση υποβολής προσφορών, για τη χορήγηση δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας σημείων επαναφόρτισης για Η/Ο σε γεωγραφικές ενότητες ή σε τομείς ανάπτυξης των υποδομών, όπου παρατηρείται υστέρηση. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 και δύναται να γίνεται χρήση των προδιαγραφών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ίδιας παραγράφου.».

 

Άρθρο 42

Υποχρέωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020

Στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί χωροθέτησης σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2A. Οι Δήμοι των παρ. 1 και 2 εκκινούν τους διαγωνισμούς για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, σε χώρους αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο., έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών.

Στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών παραχώρησης της παρ. 2 του άρθρου 16, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του άρθρου 16.».

 

Άρθρο 43

Αξιολόγηση Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4710/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση, προστίθεται η εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης, η παρ. 2 καταργείται και το άρθρο 43 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 43

Αξιολόγηση εφαρμογής Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών του παρόντος εκπονείται Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Άρθρο 44

Προσαρμογή αποζημίωσης σταθμών βιομάζας, βιοαερίου λόγω ενεργειακής κρίσης

Για σταθμούς των κατηγοριών 5, 6, 78, 11 και 12 του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) και για τους σταθμούς του κατηγοριών 11, 12, 13, 16 και 17 του πίνακα Α της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία, οι τιμές αναφοράς και οι τιμές αποζημίωσης αυτών προσαυξάνονται για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών (12) μηνών από την πρώτη περίοδο εκκαθάρισης που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η περίοδος εφαρμογής του παρόντος.

 

Άρθρο 45

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) τροποποιούνται, προκειμένου να προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αντί για αναστολή της σχετικής υποχρέωσης, η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

 1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) οι κάτωθι κατηγορίες καταναλωτών του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79):

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,

β) Βιομηχανικής χρήσης MT,

γ) Γενικής χρήσης ΜΤ,

δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ,

ε) Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7), και

στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7).

 1. Σε εφαρμογή της παρ. 1, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. δυνάμει του παρόντος.
 2. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες καταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):

α) υπολογίζει, αλλά δεν τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου, αναφορικά με τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων μηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Δ.Σ). και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

β) κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ και των Μ.Δ.Ν. δεν λαμβάνει υπόψη τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών.

 1. Καταργείται.».

 

Άρθρο 46

Αυτοτιμολόγηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 1. Οι κάτοχοι σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, αναθέτουν υποχρεωτικά στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά περίπτωση, την έκδοση των τιμολογίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αυτοτιμολόγηση) για την παραγόμενη ενέργεια του σταθμού ή των σταθμών τους, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α’251).
 2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τη δεύτερη περίοδο εκκαθάρισης που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 47

Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, η διάρκεια των οποίων έληξε μετά την 30ή Αυγούστου 2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να αναβιώσουν και να παραταθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στη παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και ο ενδιαφερόμενος καταβάλει, εντός ενός (1) μηνός, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και το καταβληθέν τέλος επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση, δε, υποχρέωσης για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δέκα οκτώ (18) μήνες.

 

 

Αρθρο 48

Σύναψη διμερών συμβάσεων για σταθμούς – Τροποποίηση υποπαρ. ΙΓ4 παρ. ΙΓ άρθρου 1 ν. 4254/2014

Στο τέλος της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), περί σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, προστίθενται τρία εδάφια, και η υποπαρ. ΙΓ διαμορφώνεται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για όλους τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), που εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπαρ. ΙΓ.1., με την επιφύλαξη της παρ. 3 της ίδιας υποπαρ. ΙΓ.1., και λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ετών, με σημείο αναφοράς για τους σταθμούς ΑΠΕ την 1η Ιανουαρίου 2014 και για τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ την 7η Απριλίου 2014, επεκτείνονται αυτοδίκαια, κατά επτά (7) χρόνια, η σύμβαση πώλησης και η σύμβαση συμψηφισμού του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων της υπό στοιχεία 12323/ΓΓ175/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 1079), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας, και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ που είχαν κατά τα ως άνω αντίστοιχα σημεία αναφοράς. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4546/2018 (Α’ 101).

α) Στους παραγωγούς των σταθμών ΑΠΕ των προηγούμενων εδαφίων κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης χορηγείται διαζευκτικά η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των εξής τρόπων αποζημίωσης:

αα) Βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και σταθερού κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν αναπόσβεστου κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των προσδοκώμενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

αβ) Με τιμή ενενήντα (90) ευρώ/MWh για μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:

Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Χ Συντελεστής Απόδοσης (kWh/kW).

β) Στους παραγωγούς των σταθμών ΣΗΘΥΑ του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης, η παραγόμενη ενέργεια αποζημιώνεται με τιμή που προκύπτει με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και σταθερού κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν αναπόσβεστου κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των προσδοκώμενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣυντελεστής απόδοσης (kWh/kW)
Φ/Β σταθμοί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα11500
Φ/Β σταθμοί στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά21700
Φ/Β σταθμοί Ειδικού

Προγράμματος Στεγών (<=10 kW) (Β 1079/2009)

1400
Αιολικοί σταθμοί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα12250
Αιολικοί σταθμοί στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά22500
ΜικράΥδροηλεκτρικά3150
Βιομάζα7800
Αέρια από ΧΥΤΑ6500
Βιοαέριο7800
Σημειώσεις 1,2: Κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του σταθμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της υποπερ. αβ) της περ. α) διοχετεύεται στο Σύστημα ή/και στο Δίκτυο, χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον παραγωγό.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), καθορίζεται η μοναδιαία τιμή με την οποία υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Η επιλογή μεταξύ των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ή την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ή τον προμηθευτή, κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύμβασης. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω διαστήματος, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με τη μικρότερη τιμή των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α).

Ο παραγωγός, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, δύναται να επιλέξει να μην γίνει αυτοδίκαιη επέκταση της σύμβασης πώλησης κατά επτά (7) έτη ή να καταγείλει τη σύμβαση, αν αυτή έχει επεκταθεί αυτοδίκαια. Στην περίπτωση αυτή, ο σταθμός δύναται να εγχέει ενέργεια στο σύστημα μόνο στη βάση σύναψης διμερούς σύμβασης. Με την πρόσκομιση της διμερούς σύμβασης στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή παρατείνονται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια της διμερούς σύμβασης και όχι πάνω από επτά (7) έτη, οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας, για εγκατεστημένη ισχύ, ίση με την ισχύ που είχαν, κατά τα αντίστοιχα σημεία αναφοράς του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου.».

 

Άρθρο 49

Συμμόρφωση στη Συμφωνία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών («ADR») – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 15 ν. 3054/2002

Στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), περί γενικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 13, ως εξής:

«13. Οι κάτοχοι αδειών του παρόντος, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας «ADR», περί οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1741/1987 (Α’ 225), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών τους, εφόσον οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, διορίζουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ως υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες, όσον αφορά άτομα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον.».

 

Άρθρο 50

Κατανομή βιοντίζελ – Προσθήκη περ. ζ) στην παρ. 7 άρθρου 15Α ν. 3054/2002

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (A’ 230), περί βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων καυσίμων, προστίθεται περ. ζ) ως εξής:

«ζ) Η περίοδος κατανομής, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατανομή του έτους 2021 (Β’ 4643), παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και για χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης της περ. α). Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, επιπλέον της κατανομής έτους 2021, που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2021, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

ζα) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή έτους 2021, και

ζβ) το ποσοστά ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να είναι επτά τοις εκατό (7%) κατ’ όγκο.

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/1.10.2021 κοινή απόφαση.».

 

Άρθρο 51

Αξιοποίηση διαθέσιμου περιθωρίου αιολικών σταθμών στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

 1. Το ανά σύστημα Μη Διασυνδεμένου Νησιού (Μ.Δ.Ν.) διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος αιολικών σταθμών προσδιορίζεται με βάση το εγκεκριμένο, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), περιθώριο αιολικών σταθμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το οποίο αφαιρείται η μέγιστη ισχύς των εν λειτουργία αιολικών σταθμών του συστήματος, των αδειών παραγωγής που έχουν χορηγηθεί για ριζική ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, καθώς και των αιολικών σταθμών που έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης.
 2. Το διαθέσιμο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στα κορεσμένα δίκτυα των αυτόνομων συστημάτων των Μ.Δ.Ν., όπως υπολογίζεται στην παρ. 1, αξιοποιείται κατά προτεραιότητα:

α) Για αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής ήδη λειτουργούντων αιολικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν με περιορισμό της μέγιστης ισχύος παραγωγής τους σε τιμή χαμηλότερη της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των ανεμογεννητριών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια παραγωγής ή τη βεβαίωση παραγωγού που διαθέτουν. Η αύξηση λαμβάνει χώρα μέχρι το επίπεδο της εγκατεστημένης ισχύος των ανεμογεννητριών, κατ’ επιλογή των κατόχων των σταθμών. Αν η δυνατότητα αύξησης της ισχύος των ανωτέρω σταθμών υπερβαίνει το διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος αιολικών σταθμών του συστήματος Μ.Δ.Ν., τότε το διαθέσιμο περιθώριο κατανέμεται στους δικαιούμενους σταθμούς αναλογικά προς την ισχύ της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της Βεβαίωσης Παραγωγού του κάθε σταθμού. Υπολειπόμενο περιθώριο, το οποίο δεν αξιοποιείται κατά τα ανωτέρω, διατίθεται σε σταθμούς της περ. β).

β) Για την ανάπτυξη νέων αιολικών σταθμών. Η επιλογή παραγωγού στην περίπτωση αυτή γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

 1. Για την ένταξη στην περ. α) της παρ. 2 οι κάτοχοι των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) υποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στον Φορέα Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε., αίτηση για τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Παραγωγού που διαθέτουν.
 2. Για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από υφιστάμενους αιολικούς σταθμούς της περ. α), η οποία αντιστοιχεί στην επαύξηση της μέγιστης ισχύος αυτών, οι παραγωγοί λαμβάνουν την Τιμή Αναφοράς ή τιμή αποζημίωσης που ήδη ισχύει για τον εκάστοτε σταθμό.

 

Άρθρο 52

Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα – Παύση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 132 ν. 4001/2011

Στο άρθρο 132 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθίσταται η παρ. 14, ως προς την απαγόρευση χορήγησης νέων αδειών παραγωγής, προστίθεται παρ. 15, και οι παρ. 14 και 15 διαμορφώνονται ως εξής:

«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν εκδίδονται νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα. Υφιστάμενες άδειες παραγωγής για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί Προσφορά Συνδεσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν αυτοδικαίως. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλη αδεια ή εγκριση που έχει χορηγηθεί στους εν λόγω σταθμούς. Η τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα είναι δυνατή εφόσον δεν αφορά στην αύξηση ισχύος των μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση σταθμούς που βρίσκονται σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία, για τους οποίους επιτρέπεται και η τροποποίηση για την αύξηση της ισχύος τους. Οι άδειες παραγωγής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιούνται και λόγω αλλαγής καυσίμου σε καύσιμο με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά που αδειοδοτούνται για λόγους εφεδρείας και σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..

 1. Οι υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία, δύνανται έως την 30ή Ιουνίου 2023 να μετατραπούν σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από αίτημα των κατόχων των αδειών παραγωγής στη Ρ.Α.Ε.. Η ισχύς (MW) της άδειας αποθήκευσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ της ισχύος της υφιστάμενης άδειας παραγωγής. Για τη μετατροπή της άδειας παραγωγής και τη χορήγηση της άδειας αποθήκευσης εφαρμόζεται το άρθρο 132ΣΤ. Οι οικείες Προσφορές Σύνδεσης, οι αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση τροποποιούνται ως προς την τεχνολογία και τη νέα ισχύ των σταθμών, έπειτα από σχετικό αίτημα των κατόχων των αδειών αποθήκευσης. Για τους σταθμούς της παρούσας ισχύουν οι περιορισμοί έγχυσης για προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, εντός της ημέρας που επιβάλλονται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

 

Άρθρο 53

Εγγυητική επιστολή σε σταθμούς παραγωγής με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα

 1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα, στους οποίους έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων Αδειών Εγκατάστασης, έως την 30ή Ιουνίου 2023, προσκομίζουν στον αρμόδιο Διαχειριστή εγγυητική επιστολή με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη, η οποία ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι την έκδοση Άδειας Λειτουργίας, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ η Προσφορά Σύνδεσης και οι οικείες άδειες και εγκρίσεις του σταθμού.
 2. Από την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, οι σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι σταθμοί οι οποίοι, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, έχουν υποβάλλει αίτηση για μετατροπή της Άδειας Παραγωγής σε αδεια αποθήκευσης, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), καθώς και οι σταθμοί για τους οποίους οι κάτοχοί τους, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, προσκομίζουν στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υπογεγραμμένες συμβάσεις προμήθειας του κύριου παραγωγικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης. Στην περίπτωση προσκόμισης υπογεγραμμένων συμβάσεων, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Εξαίρεσης Προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Διαχειριστή. Με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο σε μεταγενέστερο χρόνο, στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υπογεγραμμένων συμβάσεων προμήθειας του κύριου παραγωγικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται κατά το ήμισυ.
 3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10.000€/MW), βάσει της ονομαστικής ισχύος της άδειας παραγωγής. Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης για τον σταθμό εγγυητικής επιστολής δύναται να καλύπτεται από περισσότερες της μιας εγγυητικές επιστολές.
 4. Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν δεν εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας για τον σταθμό, αυτή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
 5. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του σταθμού,

β) αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έγκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού ανασταλεί ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

 1. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, εντός της προθεσμίας της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 2, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και η ισχύς της Άδειας Παραγωγής και γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.
 2. Εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής.

 

Αρθρο 54

Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς σταθμούς

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί απαλλοτριώσεων, προστίθενται τα γήπεδα ασφαλείας, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή/και σταθμοί αποθήκευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών, οδοποιίας, και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και σταθμών αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων ασφαλείας του άρθρου 21, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας που εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών. Η δαπάνη για τη συντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή η Οριστική Προσφορά Συνδεσης στις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται Αδεια Εγκατάστασης. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης αυτού. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς η απαλλοτριωμένη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού γηπέδου εγκατάστασης. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 18 για την έκδοση της Αδείας Εγκατάστασης του αιολικού σταθμου αρκεί η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης.».

 

Άρθρο 55

Προώθηση υλοποίησης πιλοτικών έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Προσθήκη περ. 32λστ στο άρθρο 2 και άρθρου 7Α στον ν. 4964/2022 – Τροποποίηση άρθρου 174 ν. 4964/2022

 1. Στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός, ως περ. 32λστ:

«32λστ. Περιοχή Πρώτης Επιλογής για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): η επί εδάφους ή η θαλάσσια περιοχή που κρίνεται ως ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ, εκτός από σταθμούς βιομάζας.».

 1. Στον ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 7Α, ως εξής:

«Άρθρο 7Α

Περιοχές Πρώτης Επιλογής για Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 1. Οι Περιοχές Πρώτης Επιλογής Α.Π.Ε. είναι υποσύνολο των περιοχών που απαιτούνται για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β’ 4893/2019) για το 2030. Οι περιοχές αυτές οριοθετούνται όπου η ανάπτυξη συγκεκριμένου τύπου ή τύπων Α.Π.Ε. δεν αναμένεται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 2. Η έγκριση Περιοχής Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, κατόπιν Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με το προεδρικό διάταγμα: (α) ορίζονται οι όροι ανάπτυξης των ΑΠΕ, η κατανομή των περιοχών εγκατάστασης και η μέγιστη ισχύς των έργων σε κάθε περιοχή εγκατάστασης, (β) εγκρίνονται οι κατευθύνσεις, όροι και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
 3. Τα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται εντός Περιοχών Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ, σύμφωνα με τους όρους και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της παρ. 2, και τα οποία ευρίσκονται εκτός προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, εξαιρούνται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209).».
 4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), περί πιλοτικής εφαρμογής των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης, ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, για Έργα ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος εξακοσίων (600) MW. Η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης, ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, για Έργα ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος εξακοσίων (600) MW. Με τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), οριοθετείται τμήμα της περιοχής του πρώτου εδαφίου ως Περιοχή Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ και ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ.».

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 4964/2022 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7α του ν. 3468/2005, ορίζονται, μετά από εισήγηση του Φορέα ΥΑΠ, η κατανομή των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ και η μέγιστη ισχύς Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μια από αυτές, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) MW.».

 1. Στο άρθρο 174 του ν. 4964/2022, προστίθενται παρ. 16 έως 18, ως εξής:

«16. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων για έργα ΥΑΠ και οι κάτοχοι εκκρεμών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ, για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, για τα οποία μέρος των έργων εντάσσεται στην περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων ΥΑΠ της παρ. 1, δύνανται να αποκτήσουν Άδεια Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων για όλη την ευρύτερη Περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ της παρ. 1, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 69. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται στον Φορέα ΥΑΠ σχετική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου. Ο Φορέας ΥΑΠ αξιολογεί τις αιτήσεις και εκδίδει τις σχετικές Άδειες Έρευνας ΥΑΠ, εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1, και τις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 70. Η Άδεια Έρευνας ΥΑΠ του παρόντος έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη από την έκδοσή της και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον κάτοχο αυτής.

 1. Για τη χορήγηση Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, της παρ. 16 απαιτούνται με την υποβολή της αίτησης προς τον Φορέα ΥΑΠ η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ και αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέλους Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών που ανέρχεται σε ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Το ύψος της εγγυητικής επιστολής του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10.000 €/MW), βάσει της μέγιστης ισχύος των υφιστάμενων αδειών παραγωγής ή βεβαιώσεων ειδικών έργων τους ή εκκρεμών αιτήσεών τους που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ.
 2. Για τη διασύνδεση των Έργων ΥΑΠ του παρόντος με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεσμεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος ισχύς εξακοσίων (600) MW.».

 

Άρθρο 56

Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 56 ν. 4903/2022

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες έναρξης εφαρμογής των τιμών αναφοράς, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Παρατείνεται κατά τριάντα (30) μήνες η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς, οι οποίες ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι τιμές αναφοράς των κατηγοριών αυτών να ισχύουν από την 1η.9.2024.».

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 56 του ν. 4903/2022, τροποποιείται ως προς τις ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των τιμών αναφοράς, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Παρατείνονται:

α) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/ 882/2.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1021), ώστε να ισχύουν από την 1η.1.2025,

β) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός των τιμών αναφοράς των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ, ώστε να ισχύουν από την 1η.1.2026, αν η έναρξη εφαρμογής ήταν από 1ης.1.2022 και από την 1η.1.2027, αν η έναρξη εφαρμογής ήταν από 1ης.1.2023.».

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 10:41 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Προτείνεται η προσθήκη της λέξης «μισθωτήριο» στό άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4951/2022 :

  2. Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, ως προς την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας που δεν περιλαμβάνεται στο γήπεδο εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα, συνοδευόμενο από:
  α) Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή μισθωτήριο.

  Επίσης στην περ. αα της παραγράφου 1α του άρθρου 18 το Ν. 4951/2022 να προστεθεί το ακόλουθο:

  αα) Τίτλο κυριότητας, ήτοι αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και είτε πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, είτε, στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το σχετικό Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος «ή οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο αποδεικνύει ότι πληρούνται τα προσόντα της πρωτότυπης κτήσης της χρησικτησίας σύμφωνα με τον νόμο, όπως αποφάσεις επιδοτήσεων, μισθωτήρια, δήλωση ιδιοκτησίας κατά την κτηματολογική νομοθεσία, φορολογικές δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτου.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 10:01 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

  Άρθρο 4

  Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

  Το κόστος εξισσορόπησης για αυτή την κατηγορία των έργων πρέπει να είναι αντίστοχη του κόστους των ΦΟΣΕ.

  Εναλλακτικά, θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα ένταξης σε ΦΟΣΕ χωρίς την αλλαγή της σύμβασης σε ΣΕΔΠ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:20 | Δημήτριος Αντωνόπουλος

  Αναφορικά με τις αποστάσεις ασφαλείας προτείνεται να τροποποιηθεί και ο Ν.4512/2018 που εκ παραδρομής έχει διατηρήσει αποστάσεις των ΑΠΕ από λατομεία που δεν έχουν καμία τεχνική και περιβαλλοντική βάση πια.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΛΕΜΗΣ

  Σε συνέχεια της Αναφοράς στο Άρθρο 21 του προς διαβούλευση Νομοσχεδίου περί αποστάσεων ανεμογεννητριών, το οποίο τροποποιεί το Άρθρο 21 του Ν. 4951/2022, με το οποίο ορίζονται αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών, θα θέλαμε να θέσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται στην τήρηση αποστάσεων ασφαλείας έργων ΑΠΕ από λατομικές περιοχές.

  Όσον αφορά στους κανόνες χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων και των έργων ΑΠΕ γενικότερα και των αποστάσεων ασφαλείας που αυτές πρέπει να πληρούν, έχει εφαρμογή το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ το οποίο καθορίζει τόσο τις περιοχές αποκλεισμού και τις ζώνες ασυμβατότητας, όσο και το θέμα των αποστάσεων τους από διάφορες γειτνιάζουσες χρήσεις.
  Σύμφωνα με την παρ. 1ι) του άρθρου 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, πρέπει να αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. Επίσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Στ (Αποστάσεις από ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων) του ίδιου σχεδίου, προβλέπεται ότι οι απαιτούμενες αποστάσεις από λατομικές ζώνες και δραστηριότητες είναι αυτές που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ καθορίζονται περιοχές αποκλεισμού για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αλλά απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε αποστάσεις ασφαλείας για αυτούς.

  Αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 48 του Ν. 4512/2018, όσον αφορά τις αποστάσεις ασφαλείας από λατομικές περιοχές, προβλέπεται ότι:
  «1. Οι λατομικές περιοχές χωροθετούνται, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια ή οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με διοικητικές πράξεις και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια, σύμφωνα με τα από 21.11.1979 «Περί καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Δ΄693), 2.3.1981 «Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (Δ΄ 138) και 24.4.1985 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» (Δ΄181) προεδρικά διατάγματα. Αν πρόκειται να χωροθετηθεί λατομική περιοχή πλησίον οικισμού που έχει οριοθετηθεί με νομαρχιακή απόφαση, πριν τον καθορισμό της λατομικής περιοχής, πρέπει να γίνει αναδημοσίευση των ορίων του οικισμού με προεδρικό διάταγμα.
  Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων έξω από την οριογραμμή τους απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που έχουν άμεση σχέση με τη λατομική δραστηριότητα και ειδικότερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων εξόρυξης και λοιπών κατεργασιών καθετοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας.
  2. Το όριο των χιλίων μέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄143), για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματικών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011.
  Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα.
  Ομοίως, το όριο των χιλίων μέτρων δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 14.7.1999, Δ΄ 580), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής. Ειδικώς για τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες απαιτείται προηγούμενη θετική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού του άρθρου 4 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).
  Οι ανωτέρω αποστάσεις μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.
  Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και της παρ. 1 ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α΄79).
  Τα δασοτεχνικά έργα των άρθρων 15 και 16 του ν. 998/ 1979 εκτελούνται ανεξαρτήτως της απόστασής τους από το όριο της λατομικής περιοχής.».
  Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018, ενώ η ελάχιστη απόσταση κτιρίων και οικισμών από τα όρια λατομικών περιοχών ορίζεται στα 1.000 μέτρα, η αντίστοιχη ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης έργων ΑΠΕ από τα όρια της λατομικής περιοχής ορίζεται στα 500 μέτρα, με εξαίρεση τους πυλώνες ανεμογεννητριών, για τους οποίους γίνεται ρητή αναφορά για τήρηση απόστασης εκατόν πενήντα (150) μέτρων. Η απόσταση αυτή προφανώς έχει κριθεί επαρκής με δεδομένο ότι στους πυλώνες των ανεμογεννητριών, σε αντίθεση με τα κτίρια και τους οικισμούς, δεν βρίσκονται άνθρωποι σε μόνιμη βάση, συνεπώς τυχόν περιστατικά ασφαλείας σχετιζόμενα με την ύπαρξη και λειτουργία του λατομείου δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο νομοθέτης, έχει θέσει δυσμενέστερες αποστάσεις/όρια ασφαλείας για τα Φ/Β έργα (>500μέτρα) από ότι για τις αιολικές εγκαταστάσεις, παρόλο που τα Φ/Β έργα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (απουσία κτιρίων και ανθρώπινης παρουσίας) και μάλιστα είναι και εγκαταστάσεις εξαιρετικά περιορισμένου ύψους σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες και χωρίς κινητά μέρη. Επομένως, εκτιμούμε ότι η απόσταση των Φ/Β έργων από λατομικές περιοχές θα έπρεπε να είναι αν όχι μηδενική, τουλάχιστον πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη των ανεμογεννητριών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ώστε να αρθούν περιορισμοί ως προς την ανάπτυξη Φ/Β έργων που έχει κριθεί βαρύνουσας σημασίας στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από την Πολιτεία για ενεργειακή επάρκεια της χώρας και την πλήρη απανθρακοποίηση μέχρι το 2050.

  Προς αποφυγή αναίτιων περιορισμών στη χωροθέτηση Φ/Β έργων, προτείνεται η προσθήκη νέου Άρθρου 62α στο προς Διαβούλευση Νομοσχέδιο, το οποίο να τροποποιεί την παράγραφο 2, του άρθρου 48, του Ν. 4512/2018, ως προς την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας φωτοβολταϊκών σταθμών από τα όρια λατομικών περιοχών. Η προτεινόμενη προσθήκη έχει ως εξής:

  Στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 48 του Ν. 4512/2018, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

  «Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για τα όρια γηπέδου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ορίζεται στα είκοσι πέντε (25) μέτρα.»

  Και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

  «2. Το όριο των χιλίων μέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄143), για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματικών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011.

  Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα.

  Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για τα όρια γηπέδου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ορίζεται στα είκοσι πέντε (25) μέτρα.

  Ομοίως, το όριο των χιλίων μέτρων δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 14.7.1999, Δ΄ 580), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής. Ειδικώς για τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες απαιτείται προηγούμενη θετική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού του άρθρου 4 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).

  Οι ανωτέρω αποστάσεις μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

  Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και της παρ. 1 ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α΄79).

  Τα δασοτεχνικά έργα των άρθρων 15 και 16 του ν. 998/ 1979 εκτελούνται ανεξαρτήτως της απόστασής τους από το όριο της λατομικής περιοχής.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:43 | Αριστέα Π

  H ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των πυλώνων ανεμογεννητριών από λατομικές ζώνες έχει οριστεί στα 150 μέτρα ενώ για τα Φ/Β έργα έχει οριστεί στα 500μ. Αυτή η διαφορά είναι εις βάρος των Φ/Β έργων και ως εκ τούτου στο νόμο 4512/2018 θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, ήτοι 20μ, η ελάχιστη απόσταση των Φ/Β έργων από τις λατομικές ζώνες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΕΛΑΣ

  Στο ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ 3Α αντί για 2 έτη απο την εμπορική λειτουργία προτείνεται να αντικατασταθεί με 4 έτη καθώς τόσο τα υψηλά κόστη κατασκευής απο το 2020 όσο και κυρίως η τρομακτική αύξηση των επιτοκίων που επηρρεάζει και τα παλαιότερα έργα του Ν.4416/2016, χρειάζονται επιπλέον στήριξη για την απώλεια των κερδών τους.

  Με τιμή

  Χρήστος Συρικέλας

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:14 | Θεόδωρος Παπαδόπουλος

  Άρθρο 21:
  Ο νομοθέτης εξακολουθεί να μεταφέρει στο μέλλον και να μην επιλύει, τα γνωστά κωλύματα της Νομοθεσίας των Λατομείων (Ν.4512/2018) ως προς τα έργα ΑΠΕ. Γνωρίζουμε ότι η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα, όταν για έργα Βιομάζας και έργα Φ/Β το αντίστοιχο όριο είναι τα 500 μέτρα. Ειδικά τα έργα Φ/Β, που δεν χρειάζεται προσωπικό για τη λειτουργία τους, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, με την εγκατάστασή τους, τις πολλές αχρησιμοποίητες και «άχρηστες» για άλλες χρήσεις, εκτάσεις δίπλα στις λατομικές περιοχές. Προτείνεται το όριο αυτό, να πάει το μέγιστο στα 50 μέτρα, ενώ αντίστοιχα να επαναξιολογηθεί το όριο αυτό και για τα άλλα έργα ΑΠΕ (Βιοαέριο-Βιομάζα, κτλ).

  Με εκτίμηση
  Θεόδωρος Παπαδόπουλος

  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
  MSc in Energy Law, Businees, Regulation & Policy
  European Energy Manager (EUREM)
  Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης
  Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 14 Β’ Τάξης
  Ενεργειακός Επιθεωρητής

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:13 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Προσθήκη της λέξης «μισθωτήριο ή χρηδιάνειο» στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του υφιστάμενου άρθρου 18 του Ν. 4951/2022 :

  Συνηθώς οι ιδιοκτήτες γης επιθυμούν να λάβουν αντάλλαγμα για την συναίνεση που δίνουν. Για αυτό το λόγο προτείνεται ως κάτωθι η προσθήκη των λέξεων «μισθωτήριο ή χρησιδάνειο» στην περίπτωση α της παραγράγου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4951/2022, η οποία θα τεθεί στο παρόν άρθρο 20 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου:

  2. Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, ως προς την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας που δεν περιλαμβάνεται στο γήπεδο εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα, συνοδευόμενο από:
  α) Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη «ή μισθωτήριο ή χρησιδάνειο».

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:13 | ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 106
  Να συμπεριληφθεί στο πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979, το παρακάτω λεκτικό:
  …..και κάθε εν γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση των ανωτέρω σταθμών, των διατάξεων των υδροληψιών και των αγωγών προσαγωγής νερού και όλων των λοιπών απαραίτητων Τεχνικών Έργων των ΜΥΗΕ, καθώς και των αγωγών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης νερού, ……..»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:46 | Τάσος Γιαννέλος

  Άρθρο 4

  Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

  Πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο των χρεώσεων κόστους εξισσορόπησης και ως ποσοστό των ετησίων εσόδων του Φ/Β σταθμού. Αυτό δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% (με την παραδοχή μέσης ετήσιας παραγωγής 750.000kWh για ένα Φ/Β σταθμό ισχύος 500kW).

  Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται εύλογη και απαραίτητη, καθώς οι αντίστοιχες ετήσιες χρεώσεις για το έτος 2022 ξεπέρασαν τις 5.000€, δημιουργώντας τεράστιες αποκλίσεις από το business plan και κατ΄επέκταση προκάλεσαν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων των επενδυτών.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:25 | ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 72
  Πρέπει να είναι σαφές ότι αντικείμενο των ελέγχων θα είναι η αντικειμενική τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ και όχι υποκειμενικές αντιλήψεις και ερμηνείες ως προς το εκάστοτε έργο.

 • Το Άρθρο 48 του νομοσχεδίου αναφέρεται στο μνημονιακό Ν. 4254/2014, όπου έπειτα από την παραβίαση των 25ετών συμβάσεων με συγκεκριμένη τιμή αποζημίωσης και τις άδικες περικοπές (με έως 40% μείωση της τιμής αποζημίωσης), δόθηκε μια επιπλέον 7ετή παράταση στις συμβάσεις μονομερώς από την πολιτεία, κατεβάζοντας όμως την τιμή στα 9 λεπτά ανά kW και την παραγωγή στις 1400kWh/kW ισχύος. Ορθώς βεβαίως δίνεται η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης με τη ΔΕΗ και σύναψης νέων συμβάσεων με άλλους φορείς.
  Ωστόσο, άποψη του ΠΑΣΥΦΩΣ είναι πως το νομοσχέδιο αυτό είναι μια ευκαιρία, αυτές οι πρωτοπόρες εγκαταστάσεις Φ/Β στέγης και ιδίως αυτές που υπέστησαν τις προαναφερόμενες περικοπές να αντιμετωπιστούν «θεραπευτικά» και λαμβάνοντας υπόψη και τον κοινωνικό χαρακτήρα των Φ/Β στέγης σε μια ευνοϊκή βάση αποκατάστασης της αδικίας του Ν. 4254/2014.
  Ο ΠΑΣΥΦΩΣ θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών για την ανάπτυξη και προώθηση των ΑΠΕ σε επίπεδο κατοικίας, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:57 | ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 68

  Γίνεται αναφορά σε λειτουργία υφιστάμενων ή αδειοδοτημένων έργων (ΑΕΠΟ) εφόσον η παραμονή ή κατασκευή των έργων δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής.
  Τα κριτήρια συνέχισης της λειτουργίας αδειοδοτημένων έργων δεν πρέπει να είναι αόριστα και υποκειμενικά ή κατά περίπτωση.
  Για τα ΜΥΗΕ θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι όροι στο στενό πλαίσιο προστασίας του προστατευταίου αντικειμένου (π.χ. ενσωμάτωση και έλεγχος ορθής λειτουγίας ιχθυοδιάδρομων αν προστατεύονται ψάρια, επιπλέον μόνωση του δικτύου διασύνδεσης αν προστατεύονται πτηνά κ.ο.κ.). Σε όσες περιοχές λειτουργούν, νομίμως, έργα, να επιτρέπεται η ανανέωση των περιβαλλοντικών τους όρων ή η τροποποίηση τους όταν δεν προκύπτει περιβαλλοντική όχληση (π.χ. αλλαγή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κ.α.) ούτως ώστε οι επενδύσεις αυτές να μπορούν να εξαντλήσουν τον χρόνο που μπορούν να συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:57 | ΕΣΜΥΕ

  Αρθρο 48.
  Για άλλη μια φορά απουσιάζει ο καθορισμός εναλλακτικής επιλογής με υπουργική απόφαση και σχετικής μεθοδολογίας ανα τεχνολογία, όπως προβλέπεται από προηγούμενους νόμους αλλά και από την παρούσα ρύθμιση.
  Η μόνη δυνατή εναλλακτική που δίνεται είναι η σύναψη διμερούς συμβολαίου. Δεν δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην χονδρεμπορική αγορά. Θα πρέπει να δοθούν και άλλες εναλλακτικές, όπως:
  α) η εξάλειψη του ορίου στην μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που παράγεται από το έργο κατά τη διάρκεια της 7ετίας με διατήρηση της τιμής των 90 €/MWh ή στο σημερινό πλαφόν των 85 €/MWh ή σε άλλη χαμηλότερη τιμή που θα αντισταθμίζει με δίκαιο τρόπο την αποζημίωση των έργων, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή αναφοράς που αμείβονται σήμερα τα νέα ΜΥΗΕ.
  β) η λύση της σύμβασης πώλησης και η μετάπτωση του έργου σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς με αποζημίωση με την τιμή επόμενης μέρας και ελεύθερη εκμετάλλευση των Εγγυήσεων Προέλευσης της παραγωγής του έργου.
  Θεωρούμε δε, ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ (από την έναρξη της 7ετους παράτασης εκάστου έργου), με δεδομένη την απουσία κανονιστικής ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει εκδοθεί από καιρό.
  Στο προτελευταίο εδάφιο αναγράφεται ότι «Η επιλογή μεταξύ των υποπερ. αα) και ββ) (σημείωση: εννοεί αβ)της περ. α) γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού …….. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω διαστήματος, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με τη μικρότερη τιμή των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α).
  Με δεδομένο ότι ακόμη μέχρι σήμερα η ΥΑ της αα) δεν έχει εκδοθεί, τα πρώτα έργα που εισήλθαν στην 7ετή παράταση κατατάχτηκαν στην περίπτωση αβ’ (τιμή ενενήντα (90) ευρώ/MWh). Με την συγκεκριμένη αναφορά υπάρχει κίνδυνος κάποιο έργο που δεν έχει κάνει δήλωση και έχει ενταχθεί στην αβ) με 90 € να βγεί μια ΥΑ στο μέλλον με χαμηλότερη τιμή και να τον εντάξει εκεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:36 | ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 26.
  Γενική παρατήρηση:
  Τα χρονικά ορόσημα πρέπει να είναι διαφορετικά ανά τεχνολογία και μέγεθος έργου. Τα ορόσημα για τα υδροηλεκτρικά πρέπει να έχουν πολλαπλάσια προθεσμία από τα φωτοβολταϊκά διότι -όπως αποδεικνύεται – υποφέρουν από πολύ περισσότερο αναποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης.
  Δυστυχώς η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας δεν έχει έμπρακτη εφαρμογή στην περίπτωση των ΜΥΗΕ. Απαιτείται η θέσπιση λύσεων που θα επιταχύνουν περαιτέρω όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης των ΜΥΗΕ και η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων όπως η κωδικοποίηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και η υποκειμενική εφαρμογή της από κάποιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
  Τα χρονικά όρια που τίθενται είναι ουτοπικά με βάση τις συνθήκες και τους πραγματικούς χρόνους αδειοδότησης των έργων. Κυρίως επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι την μεγαλύτερη καθυστέρηση την προκαλούν οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν τηρούν τις προβλεπόμενες προθεσμίες.
  Θα μπορούσε τουλάχιστον να γίνει πρόβλεψη ισόχρονης παράτασης των αναγραφόμενων διαστημάτων με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς φυσικά να απαιτείται η καταβολή τέλους δέσμευσης.
  Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης ΜΥΗΕ
  Με το αρ.19 του Ν.4951/2022, ορίστηκε ότι η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης των ΜΥΗΕ ανέρχεται σε 3 έτη με δυνατότητα παράτασης 12 μηνών. Σύμφωνα με το αρ. 54 του ίδιου νόμου, η συγκεκριμένη διάταξη έχει αναδρομική εφαρμογή σε υφιστάμενα έργα. Η συγκεκριμένη διάταξη και ιδίως η αναδρομική εφαρμογή αυτής, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και ανισότητες μεταξύ έργων και παράλληλα θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή ολοκλήρωση έργων σε κατασκευή. Κι αυτό γιατί, αν σήμερα ένα ΜΥΗΕ έχει εν ισχύ άδεια εγκατάστασης, αυτή έχει διάρκεια 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 2 ετών + 18 μηνών σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006. Αν καταληφθεί από τις διατάξεις του Ν4951/2022 σημαίνει ότι η αρχική διάρκεια είναι 3 έτη και η παράταση 12 μήνες.
  Ειδικά για την τεχνολογία των ΜΥΗΕ, όπου υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες στην κατασκευή των έργων (αδυναμία εργασιών την χειμερινή περίοδο, πρόσθετες διαδικασίες αδειοδότησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης, κλπ), για την ασφαλή ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων θεωρούμε ότι η προθεσμία που έχει τεθεί δεν επαρκή και πρέπει να παραταθεί κατά 2 έτη τουλάχιστον ή να απαληφθεί η μεταβατική διάταξη με την οποία η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ισχύουσες άδειες εγκατάστασης.
  Στο 4ο εδάφιο της παραγράφου γ’, περί δυνατότητας παράτασης σε περίπτωση απαλλοτρίωσης, το χρονικό διάστημα της παράτασης να γίνει 24 μήνες από 12, καθώς είναι πολύ μικρό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Επίσης σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι δεν απαιτείται τέλος Δέσμευσης φυσικού χώρου σε αυτήν την περίπτωση.
  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η καθυστέρηση υλοποίησης των έργων και οι προώθηση των σχετικών διαδικασιών, δεν είναι υπαιτιότητα του επενδυτή, αλλά οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. προσφυγή σε διοικητικά δικαστηρία (ΣτΕ) και η μακρόχρονη αναμονή των σχετικών αποφάσεων, περιβαλλοντικές καταστροφές (π.χ. Ιανός), συχνές τα τελευταία χρόνια, κα. Τα παραπάνω επιφέρουν τις περισσότερες φορές την αναγκαιότητα τροποποίησης του σχεδιασμού και των αδειών του έργου και κυρίως των ΑΕΠΟ των έργων, προϋπόθεση για την σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης.
  Για το λόγο αυτό οι αναφερόμενες προθεσμίες για την υποβολή αίτησης για την σύναψη σύμβασης θα πρέπει να παραταθούν τουλάχιστον κατά χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον.
  Στην περίπτωση όπου απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης βρίσκονται σε διαδικασία τροποποποίησης από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. τροποποίηση βεβαίωσης ή ΑΕΠΟ), τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα πρέπει να παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως την έκδοση της σχετικής απόφασης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:28 | ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 6.
  Στην παρ.3 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149), να επεκταθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ΣΕΔΠ σε απευθείας συμμετοχή στην αγορά από 4 σε 6 έτη από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.
  Αντίστοιχα στην παρ. 3Α που προστίθεται στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016, περί έναρξης λειτουργίας σταθμών, εκτός καθεστώτος στήριξης, να επεκταθεί το χρονικό διάστημα των 2 ετών σε τρία (3) συνολικά έτη την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:49 | ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 3.
  Στην παρ. β. αναφέρεται αποζημίωση με συντελεστή απόδοσης (MWh/MW) της υποπαρ. ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), ο οποίος σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο θα προκύψει από ΥΑ που όμως ΔΕΝ έχει εκδοθεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:14 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΜΥΕ

  Άρθρο 6

  Στην παράγραφο 1, εκεί που αναφέρει «εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα Τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.», θα πρέπει τα έτη να γίνουν έξι (6), ώστε να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ που για διάφορους λόγους έχουν πληγεί είτε από τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας είτε από τη ραγδαία άνοδο του κόστους των υλικών κατασκευής είτε από τις τεράστιες καθυστερήσεις σύνδεσης στο δίκτυο, λόγω αιτιών που υπερβαίνουν τη θέληση των ιδιοκτητών ΑΠΕ.

  Στην παράγραφο 2, εκεί που αναφέρει «για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνολικά έτη από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού.» η διατύπωση είναι προβληματική και ερμηνεύεται πολύ στενά, ότι αν πχ έχει έναρξη ένα έργο την 01.01.2021 τότε τα 2 έτη έχουν ήδη λήξει την 01.01.2023.
  Η διατύπωση πρέπει να αλλάξει και να γίνει σαφέστερη και επίσης τα έτη πρέπει να αυξηθούν σε τρία (3), ώστε να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ που για διάφορους λόγους έχουν πληγεί είτε από τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας είτε από τη ραγδαία άνοδο του κόστους των υλικών κατασκευής είτε από τις τεράστιες καθυστερήσεις σύνδεσης στο δίκτυο, λόγω αιτιών που υπερβαίνουν τη θέληση των ιδιοκτητών ΑΠΕ.
  Νέα διατύπωση: «για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) συνολικά έτη από το σύνολο των ετών της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού.»

  Άρθρο 26

  Οι προθεσμίες για αποδοχή των ΟΠΣ είναι υπερβολικά μικρές, επί της ουσίας σήμερα τέλος ΦΕΒ23 δίνετε προθεσμία μέχρι και την 30.6.23, δηλαδή 4 μήνες μόλις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παραταθούν, ως εξής:

  Χρόνος Χορήγησης Ο.Π.Σ. Προθεσμία
  Οριστική προσφορά έως και την 31η.12.2020 Έως την 31η.12.2023
  Οριστική προσφορά από την 1η.1.2021 έως την 31η.12.2021 Έως την 31η.12.2023
  Οριστική προσφορά από την 1η.1.2022 έως την 4η.7.2022 Έως την 31η.03.2024

  Άρθρο 27

  Το εδάφιο «α) ο Εξαιρούμενος Σταθμός, αν ο εν λόγω σταθμός εγκαθίσταται σε ιδιωτικές εκτάσεις και ο κάτοχος του σταθμού έχει τη νόμιμη χρήση αυτής, άλλως» πρέπει να καταργηθεί, διότι δεν πρέπει να είναι κριτήριο η ιδιωτικότητα της έκτασης αλλά είτε η ωριμότητα του έργου (πχ ΟΠΣ) είτε η χρονική σήμανση του έργου.

  ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΜΥΕ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:13 | Αντωνία Χ

  Ο νόμος 4512/2018 χρήζει τροποποίησης ως προς την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας Φ/Β σταθμών από τα όρια λατομικών ζωνών δεδομένου ότι το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ 49828/2008 λαμβάνει υπόψιν του τον νόμο 1428/1984 διατηρώντας της απόσταση των 150 μέτρων για τους πυλώνες των ανεμογεννητριών και εξαίροντας πλήρως τις αποστάσεις για τους φωτοβολταικους σταθμούς. Ως εκ τούτου, ο νόμος 4512/2018 αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη Φ/Β έργων και πρέπει άμεσα να καταργηθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο (20μ) οι περιορισμοί που θέτει για τα Φ/Β έργα από τις λατομικές ζώνες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:53 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Προσθήκη στο άρθρο 54 του σχέδιου νόμου «Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς σταθμούς».
  Σταθμίζοντας το ύψιστο αγαθό της εθνικής ασφάλειας και άμυνας με το καθεστώς των απαλλοτριώσεων συνιστάται η ακόλουθη προσθήκη στο προτεινόμενο άρθρο 54:
  «Το άρθρο 7Α του Νόμου 2882/2001 (Α’ 17) εφαρμόζεται για τις απαλλοτριώσεις του παρόντος άρθρου, ακόμα και όταν η κήρυξη της απαλλοτρίωσης έχει εκδοθεί από τα λοιπά, εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά νόμω αρμόδια όργανα. Για την εφαρμογή των ανωτέρω και για έργα τα οποία βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές ή για έργα στα οποία βάσει της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει τεθεί περιορισμός αφορών την εθνική ασφάλεια και άμυνα, η εν λόγω κήρυξη θα εκδίδεται αποκλειστικά μόνο υπέρ του Δημοσίου.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:01 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο άρθρο 22 περ. Ζ του σχεδίου νόμου (Μεταφορά θέσης εγκατάστασης) προς εξασφάλιση των ήδη υπό αδειοδότηση έργων εντός Ζώνης Απολιγνιτοποιησης:

  ζ) Σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που χρησιμοποιούν τεχνολογία διαφορετική από αυτή των φωτοβολταϊκών σταθμών και αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον η νέα θέση εγκατάστασης βρίσκεται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 (Α’ 245), «χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς γειτονικοί στη νέα θέση εγκατάσταση υπό αδειοδότηση σταθμοί Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ως προς την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία τους».

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:15 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ

  Άρθρο 21
  Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4951/2022. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς την παραπομπή της σε άρθρο του ίδιου νόμου, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
  «6. Στον Κανονισμό της παρ. 1 του άρθρου 51, δύναται να ορίζονται επιπλέον αποστάσεις ασφαλείας Α/Γ, καθώς και να τροποποιούνται οι υφιστάμενες αποστάσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν για το γήπεδο ασφαλείας».

  Με βάση το παραπάνω άρθρο, ο υπουργός δύναται να προσθέτει κριτήρια αποστάσεων ασφαλείας στον προς έκδοση Κανονισμό Αδειών του Άρθρου 51 του Ν. 4951/2022. Παρόλα αυτά και εν αναμονή του Νέου Χωροταξικού για τις Α.Π.Ε., εξακολουθούν να μην επιλύονται παρωχημένοι και παράλογοι περιορισμοί εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. που επιτέλους θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και όχι να μεταφέρεται η επίλυσή τους στο μέλλον.

  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να αναφερθώ στους παρωχημένους περιορισμούς του άρθρου 48 του Ν. 4512/2018, με βάση το οποίο, απαγορεύεται η χωροθέτηση έργων Φ/Β από τα όρια της λατομικής περιοχής σε λιγότερο από τα 500 μέτρα, όταν για τους πυλώνες ανεμογεννητριών, το ίδιο όριο είναι ορθώς στα 150 μέτρα. Προφανώς και με βάση το παραπάνω, το αντίστοιχο όριο για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα έπρεπε να ήταν ελάχιστο, αν όχι μηδενικό.

  Άλλωστε, πλέον στα λατομεία, ούτε δυναμίτες έχουμε, ούτε επικίνδυνες εξορύξεις του παρελθόντος. Πέρασαν προ πολλού οι εποχές που αντιλαλούσε ολάκερο το βουνό κάθε φορά που σκάγανε τα φουρνέλα. Ειδικά για τα Φ/Β, που ούτε προσωπικό έχουν, ούτε και ψηλά κινητά μέρη, θα πρέπει το όριο να πάει πολύ κάτω από τα 50 μέτρα, αν όχι μηδέν, για να αξιοποιηθούν και «άχρηστες», για άλλη χρήση εκτάσεις, δίπλα σε λατομεία.

  Παύλος Κωτσίδης,
  Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ.Β.Α.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:57 | Κατερίνα Χ.

  Περιορισμοί όπως οι αποστάσεις φωτοβολταικών σταθμών από λατομικές ζώνες περιορίζουν την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο (20μ). Η απόσταση από πυλώνες ανεμογεννητριών ανέρχεται στα 150 μέτρα ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης έργων ΑΠΕ από τα όρια της λατομικής περιοχής ορίζεται στα 500 μέτρα. Ο νόμος 4512/2018 είναι άδικος για τους Φ/Β σταθμούς και θέλει άμεσα σχετική τροποποίηση.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:05 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Προσθήκη στο άρθρο 54 του σχέδιου νόμου «Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς σταθμούς».

  Σταθμίζοντας το ύψιστο αγαθό της εθνικής ασφάλειας και άμυνας με το καθεστώς των απαλλοτριώσεων συνιστάται η ακόλουθη προσθήκη στο προτεινόμενο άρθρο 54:

  «Το άρθρο 7Α του Νόμου 2882/2001 (Α’ 17) εφαρμόζεται για τις απαλλοτριώσεις του παρόντος άρθρου, ακόμα και όταν η κήρυξη της απαλλοτρίωσης έχει εκδοθεί από τα λοιπά, εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά νόμω αρμόδια όργανα. Για την εφαρμογή των ανωτέρω και για έργα τα οποία βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές ή για έργα στα οποία βάσει της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει τεθεί περιορισμός αφορών την εθνική ασφάλεια και άμυνα, η εν λόγω κήρυξη θα εκδίδεται αποκλειστικά μόνο υπέρ του Δημοσίου.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:26 | Μαρία Γιαννέτσου

  Άρθρο 14
  Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 101 του ν. 4685/2020 για τους υπόγειους και τους άνω των 15 MW υδροηλεκτρικούς σταθμούς, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη που έχει όλες τις συνέπειες της οικοδομικής αδείας του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), προτείνεται να προστεθεί εδάφιο κατ’ αναλογία με εκείνο που προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος υπό διαβούλευση Ν/Σ (Έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 28 του ν. 4951/2022, που αφορά στα έργα που έχουν οικοδομική άδεια με απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4710/2020) και στο κλιμάκιο αυτοψίας να μετέχει και υπάλληλος οργανικής μονάδας υπαγόμενης στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή, ελλείψει αυτού, άλλης συναφούς, ειδικότητας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 09:57 | Σόνια Μελεγου

  Το συγκεκριμένο άρθρο για την τεκμηρίωση της νόμιμης χρήσης ακινήτου πάσχει πρωτίστως ως προς την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 που δεν διορθώνεται με την παρούσα τροποποίηση/προσθήκη . Συγκεκριμένα, ενώ ο ΑΚ αναγνωρίζει ως πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας τη χρησικτησία ο συγκεκριμένος νόμος φαίνεται να το αγνοεί, με αποτέλεσμα ο δικηγόρος να μην μπορεί να βεβαιώσει τη νόμιμη χρήση ακινήτου, όταν ο εκμισθωτής-κύριος στηρίζει το δικαίωμά του της κυριότητας σε χρησικτησία. Σημειώνουμε ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις που κύριοι ακινήτων με χρησικτησία, δηλώνουν το ακίνητο στο Ε9, πληρώνουν φόρους ακίνητης περιουσίας, εκμεταλλεύονται αυτό εκμισθώνοντάς το και εισπράττοντας μισθώματα, εισπράττουν επιδοτήσεις κλπ. με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση εις βάρος τους μεταχείριση.
  Επίσης, περιορίζοντας στην περίπτωση αα) την απόδειξη της κυριότητας μόνο στις συμβολαιογραφικές πράξη ή τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αφενός μεν ο νομοθέτης παραγνωρίζει την περίπτωση να έχει καταχωριστεί σε λειτουργούν Κτηματολόγιο η χρησικτησία ως «τίτλος ιδιοκτησίας» (άρα να μην έχει συμβολαιογραφική πράξη ούτε δικαστική απόφαση, αλλά να είναι καταχωρισμένο το δικαίωμά του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αφετέρου δε δημιουργεί τον κίνδυνο εικονικών δικών προκειμένου να αναγνωριστεί η κυριότητα με δικαστική απόφαση ή ακόμη και με δικαστικό συμβιβασμό ή με πρακτικό διαμεσολάβησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  Συνεπώς, φρονούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον δικηγόρο να μπορεί να εκδώσει βεβαίωση στην οποία θα τεκμηριώνει κατά την επιστημονική του άποψη τη κτήση της κυριότητας με χρησικτησία, ενδεχομένως προσδιορίζοντας τα έγγραφα που θα πρέπει να αποδεικνύουν την κτήση κυριότητας με χρησικτησία. Προτείνουμε λοιπόν να προστεθεί στην υποπερίπτωση αα) της παραγράφου «….. και στην περίπτωση χρησικτησίας τουλάχιστον [τρία (3)] από τα παρακάτω έγγραφα ήτοι δήλωση του ακινήτου στο Ε9 για πάνω από [10] χρόνια, ένορκες βεβαιώσεις, τοπογραφικό, πράξη καθορισμού ορίων, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, μισθωτήριο, επιδοτήσεις [κλπ].

 • Θέμα :
  ———
  Αίτημα απο την Κυβέρνηση για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 4951 απο την Αποκεντρωμένη διοικηση , ωστε να παραμείνει ο καθ ύλην αρμοδιος διαχειριστής – ΑΔΜΗΕ για έκδοση της απαραιτητησ διαπιστωτικής πράξης που άλλωστε έχει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά απο τους επενδυτες για κάθε απαλλασομενο εργο στα ομαδικά αιτήματα.

  Πρόταση :
  —————
  Είναι αυτονοητο και πολύ εύκολο – απλό. απο το Υπουργειο ΥΠΕΝ & την Κυβέρνηση να καταργησει στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο την Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα . Αρθρο 24 του Ν 4951 /22 απο την Αποκεντρωμένη Διοικηση , που αποδείχθηκε στην πράξη μη αρμοδια για σχετική γνωμάτευση , αποτείνομενη ( η Αυτοδιοίκηση) στην συνέχεια στον διαχειριστή ΑΔΜΗΕ που γνωριζει το θέμα με 4 αδικαιολόγητα μπρος πίσω εγγραφων- αιτημάτων μεταξύ Αποκεντρωμενησ και ΑΔΜΗΕ και καθυστέρηςεις διαρκείας πολλών μηνών χωρις νόημα και τελικό αποτέλεσμα με προσθήκη γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας τοσο των Υπηρεσιών όσο και των Επενδυτων .

  Ε Κοιν Φωτοβολταικων Μεταλλικού
  Εκπροσωπος κοινών εργων με Ορους Συνδεσης ισχυος 200 MW απο 250 Φωτοβολταϊκούς σταθμούς

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 07:40 | Παναγιώτης Λατσούδης

  Εκτός από το ήδη υποβληθλέν σχόλιο-αίτημα που αφορά στην, ουσιαστικά, ανύπαρκτη περίοδο διαβούλευσης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου από τους/τις πολίτες, σχολιάζεται το άρθρο 54 και συγκεκριμένα η κήρυξη όλων των έργων Α.Π.Ε. ή/και αποθήκευσης ως «δημόσιας ωφέλειας». Τα έργα αυτά αποδεδειγμένα υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον και εν γένει τη φυσική κληρονομιά της χώρας χωρίς να είναι μονόδρομος. Από τη στιγμή που το δομημένο ανθρωπογενές περιβάλλον της χώρας (2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα οριζόντιας επιφάνειας) αρκεί για την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ενδεικτικά αναφέρεται η ελάχιστη παραγωγή 200 Watt /m2 για την υπάρχουσα τεχνολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων), η γενικευμένη αναφορά σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. σε όλη την επιφάνεια τςη χώρας είναι καταχρηστική. Ως εκ τούτου, στο άρθρο 54 δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε χαρακτήρα «δημόσιας ωφέλειας» για όλα τα έργα Α.Π.Ε. και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ιδία όσων υποβαθμίζουν τη φυσική κληρονομιά της χώρας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 02:02 | Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

  Άρθρο 52
  Η τροποποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους στην περίπτωση που βρίσκονται σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία έρχεται σε αντίθεση με κάθε εθνική πολιτική δέσμευση και ευρωπαϊκή στρατηγική προς την απολιγνιτοποίηση. Συνεπώς προτείνεται να τροποποιηθεί αποκλείοντας τέτοιες ασυνέπειες.

  Άρθρο 55
  Ο προστιθέμενος ορισμός των Περιοχών Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ φαίνεται μη επαρκής, καθώς αφορά στην αξιολόγηση περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη ΑΠΕ, χωρίς να συμπεριλαμβάνει κριτήρια και μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.
  Η εξαίρεση που αναφέρεται στη συγκεκριμένη παράγραφο αποδυναμώνει τον ρόλο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δείχνει διάθεση υπονόμευσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναφερθέντων έργων, δίνοντας έμφαση σε άλλα κριτήρια για την ανάπτυξή τους. Οι Περιοχές Πρώτης Επιλογής εισάγονται με στόχο την επίσπευση των ΑΠΕ, οφείλουν παρόλα αυτά να οριστούν με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας και τις ενωσιακές τις υποχρεώσεις.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Απο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης λείπει μια πολύ σημαντική ρύθμιση ποου θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί απο καιρό. Θα έπρεπε να υπάρξει πρόβλεψη για την έκδοση οριστικών προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε Υποσταθμούς όπου εκτελούνται έργα επέκτασης μέσω εγκατάστασης νέου ΜΣ ακόμα και αν ο νέος ΜΣ δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

  Αυτην την στιγμη ο ΔΕΔΔΗΕ εκδίδει οριστικές προσφορές σύνδεσης μόνον μετά την θέση του νέου ΜΣ σε λειτουργία. Αυτό σημαίνει οτι τα έργα ανάπτυξης του Δικτύου θα ολοκληρωθούν 18 μήνες μετά την θέση του ΜΣ σε λειτουργία και αντίστοιχα οι σταθμοί ΑΠΕ θα συνδεθούν στο Δίκτυο μετά την πάροδο τόσων μηνών. Χάνεται λοιπόν κρίσιμος χρόνος για όλους σε μια εποχή όπου κάθε σταθμός που συνδέεται στο Δίκτυο ή το Σύστημα αποτελεί ανάσα τόσο για τα νοικοκυριά της χώρας όσο και για την βιομηχανία που υποφέρει από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

  Ο Διαχειριστής και οι επενδυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν και να ενεργούν χέρι-χερι προς όφελος όλων μας. Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί ο ΥΣ Ιωάννινα Ι όπου εκτελούνται έργα επέκτασης και ενω τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και ο νέός ΜΣ είναι προς παράδοση, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εκδίδει ακόμα προσφορές σύνδεσης. Προτασή μας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ να εκδίδει προσφορές σύνδεσης με την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των έργων και η διαρκεια της προσφοράς σύνδεσης να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των έργων από τον ανάδοχο.

  Εν. Κοιν. Αλκμήνη
  Εν. Κοιν. Μεγαλου Γαρδικίου
  Εν. Κοιν. ΕΣΤΕΡ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:52 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 22 Δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4951/2022

  Όπως είχαμε σχολιάσει και παλαιότερα, η μεταβολή της “θέσης εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)” (όπως και η θέση οποιουδήποτε έργου απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση) επιφέρει ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (με την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ν. 4014/2011). Μάλιστα, η δυνατότητα μετεγκατάστασης λόγω “σημαντικών μεταβολών που συνδέονται με γεωλογικά αίτια, ιδίως καθιζήσεων εδάφους,κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, σεισμικών γεγονότων, και έχουν επέλθει ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επέλθουν, λόγω των φυσικών καταστροφών και φαινομένων, στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος του σταθμού” [σημείο γ)] εμπεριέχει την ομολογία ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που είχε ακολουθηθεί είχε σοβαρά σφάλματα και ελλείψεις (και μάλιστα, ελλείψεις που αφορούν την ασφάλεια). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάγεται τουλάχιστον σε τροποποίηση της ΑΕΠΟ κατόπιν υποβολής νέας ΜΠΕ, και, εφόσον απαιτείται, Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (με την έννοια του άρθ. 6 παρ. 2 β) ββ) ν. 4014/2011 όπως ισχύει).

  Άρθρο 25 Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022

  To καθεστώς αδειοδότησης οφείλει να είναι όσο πιο απλό γίνεται, και να παρέχει αντικίνητρα σε καθυστερήσεις υλοποίησης των έργων. Οι φορείς των έργων αυτών έχουν δεσμεύσει τον φυσικό και ηλεκτρικό χώρο, και τον στερούν από άλλες επιχειρήσεις, αυτοπαραγωγούς, ενεργειακές κοινότητες. Από την σκοπιά αυτή, η απαίτηση μία ελάχιστης αιτιολόγησης του αιτήματος – ότι οι λόγοι της καθυστέρησης είναι εκτός του κύκλου των θεμάτων για τα οποία ο φορέας του έργου μπορούσε να είχε μεριμνήσει – είναι απολύτως εύλογη, και η κατάργησή της (για σταθμούς ΑΠΕ, με την περ. β) της 3ης παραγράφου) δεν εξυπηρετεί κανένα απολύτως σκοπό.

  Άρθρο 32 Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών – Διάθεση περιθωρίων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 97 του ν. 4951/2022

  To περιθώριο απορρόφησης για τους αυτοπαραγωγούς που ορίζεται με την 1η παρ. (10MW ανά υποσταθμό), καθώς και το αντίστοιχο της 3ης παρ. (ΜΔΝ, φ/β, 10kw ανά παροχή) είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Η τυπική κατανάλωση ρεύματος από ένα νοικοκυριό είναι 3.5-6 MW τον χρόνο. Εφόσον υπάρχει κάποια μελέτη που δικαιολογεί τεχνικά αυτό το όριο, και μάλιστα οριζόντια για όλη την επικράτεια, θα πρέπει για λόγους διαφάνειας να συνδημοσιευθεί με την αιτιολογική έκθεση. Κατά το πρόσφατο ενωσιακό πλαίσιο, οι ενεργοί πελάτες (μεταξύ άλλων και οι αυτοπαραγωγοί) θα δυσανάλογες ή διακριτικές τεχνικές απαιτήσεις (15 παρ. 1 Οδηγίας 2019/944), ενώ η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί “ευνοϊκό πλαίσιο” για την προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης “την ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με βάση αξιολόγηση των υφιστάμενων αδικαιολόγητων φραγμών στην αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και του δυναμικού της στο έδαφος και τα ενεργειακά δίκτυά τους” (21 παρ. 6 Οδηγίας 2018/2001). Η διάταξη αυτή δεν είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις αυτές.

  Είναι σαφές ότι το όριο αυτό δεν είναι ίδιο για όλη την χώρα. Επίσης, θα μεταβάλλεται με τον χρόνο, και μάλιστα σε σύντομες χρονικές κλίμακες (π.χ., επειδή αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα, ή εκσυγχρονίζεται ή επεκτείνεται με το δίκτυο, αλλάζει το μείγμα ενέργειας, κοκ). Κατά συνέπεια, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο “δυναμικός” τρόπος καθορισμού του: η θέσπισή του με διάταξη τυπικού νόμου, ακόμα και αν προβλέπεται επαναξιολόγηση (όπως συμβαίνει με το προτελευταίο εδάφιο), δεν είναι ο καλύτερος τρόπος.

  Άρθρο 35 Αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4951/2022

  Οι ΑΠΕ είναι ένας τομέας ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Στην ουσία της, η διάταξη επιτρέπει την εγκατάσταση απηρχαιωμένων ανεμογεννητριών, δίχως να παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις (π.χ. διενέργεια ελέγχων, ύπαρξη πιστοποιητικών εν ισχύ) και μάλιστα στο απαιτητικό περιβάλλον των ΜΔΝ. Έτσι, ούτε η “τεχνική και λειτουργική επάρκεια”, ούτε η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού είναι εγγυημένες στον βαθμό που θα έπρεπε, ενώ είναι πιθανό ότι, λόγω του παλαιού εξοπλισμού, αυξάνουν οι ανάγκες κατάληψης φυσικού χώρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η νομοθεσία οφείλει να ενισχύσει τα κίνητρα για ριζική ανανέωση.

  Άρθρο 45 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021

  Στην ουσία της, η διάταξη μεταφέρει, και μάλιστα οριστικά (αφού μέχρι τώρα υπήρχε απλώς αναστολή), τις χρεώσεις ΥΚΩ στα οικιακά τιμολόγια (απαλλάσσοντας της κατηγορίες που αναφέρονται ρητά στην διάταξη). Η επιλογή αυτή εγείρει ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ειδικά σε μία περίοδο που οι επιβαρύνσεις των οικιακών καταναλωτών είναι σημαντικές. Το λιγότερο που είχε να κάνει η πολιτεία, πέρα από την επαρκή διαβούλευση, ήταν να συνοδεύσει την διάταξη με κάποια οικονομική ανάλυση. Η νομοθεσία, και μάλιστα η ενωσιακή, απαιτεί οι αντισταθμίσεις που συνδέονται με την παροχή καθολικής υπηρεσίας να επιβάλλονται “χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια” (9 παρ. 3 Οδηγίας 2019/944).

  Άρθρο 52 Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα – Παύση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 132 ν. 4001/2011

  Ενώ η ισχύουσα ξεκάθαρη διάταξη (ν. 4951/2022, άρθ. 66, παρ. 14) απαγορεύει τη «χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα ή λιγνίτη», η νέα διάταξη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο επεκτάσεων λειτουργίας και αύξησης ισχύος μονάδων που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Αφορά όλες τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, καθώς και όλες τις μονάδες ορυκτού αερίου που βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε σε δοκιμαστική λειτουργία. Με τη διάταξη αυτή, το ΥΠΕΝ δείχνει ξεκάθαρη εύνοια προς τον λιγνίτη και το αέριο και υποχώρηση σε σχέση με τις πολιτικές της δεσμεύσεις για απολιγνιτοποίηση.

  Με αυτή τη ρύθμιση, σε συνδυασμό με τις συνεχείς και παράνομες, κατά το δίκαιο της ΕΕ, παρεκκλίσεις από την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές 2010/75/ΕΕ, μπορεί εσαεί να δίνεται παράταση λειτουργίας σε ιδιαίτερα ρυπογόνες μονάδες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν κλείσει καθώς εκπέμπουν ατμοσφαιρικούς ρύπους (διοξείδιο του θείου, σκόνη, ή/και οξείδια του αζώτου) καθ’ υπέρβαση των ορίων που έχει εδώ και δεκαετίες θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Άρθρο 55 Προώθηση υλοποίησης πιλοτικών έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 32λστ στο άρθρο 2 και άρθρου 7Α στον ν. 4964/2022 Τροποποίηση άρθρου 174 ν. 4964/2022

  Παράγραφοι 1 και 2 (τροποποίηση του ν. 3468/2006): Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εισάγεται ένα νέο (χωροταξικό) εργαλείο για την ανάπτυξη ΑΠΕ, οι «Περιοχές Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ» ως «υποσύνολο των περιοχών [θαλάσσιων και χερσαίων] που απαιτούνται για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα» οι οποίες εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα κατόπιν ΣΜΠΕ και σχετικών γνωμοδοτήσεων.

  Η διάταξη αυτή φαίνεται να εισάγει κατά τρόπο αποσπασματικό, επιλεκτικό και εσφαλμένο ορισμένα στοιχεία από την προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίηση της οδηγίας 2018/2001, ενώ βρίσκεται εν εξελίξει η διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ των νομοθετικών οργάνων της ΕΕ (στάδιο του τριμερούς διαλόγου). Ειδικότερα, η παρούσα διάταξη εισάγει μια αποσπασματική προσέγγιση στη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ παραβλέποντας την ανάγκη για εθνικό κεντρικό σχεδιασμό, και χωρίς να δίνει ουδεμία κατεύθυνση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, τα κριτήρια επιλογής, ενδεχόμενες εξαιρέσεις από αυτές και τη διαδικασία επιλογής των περιοχών αυτών, σε αντίθεση με την προτεινόμενη τροποποίησης της οδηγίας η οποία έχει σαφείς προβλέψεις για τα ζητήματα αυτά (άρθρο 15 γ).

  Σε ό,τι αφορά την έγκριση των περιοχών αυτών, προβλέπεται μεν η υποχρέωση για εκπόνηση ΣΜΠΕ, δεν υπάρχει ωστόσο καμία αναφορά στη διενέργεια δέουσας εκτίμησης όπως απαιτείται από το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η οδηγία προβλέπει σαφώς ότι όλα τα “σχέδια” που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχές Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε δέουσα εκτίμηση (βλ. ενδεικτικά C-6/04, σκ. 52, C-418/04, C-441/17, σκ. 122-124)). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη διαδικασία Pilot (EUP(2021)9806) που έχει εκκινήσει κατά της Ελλάδας, ήγειρε το ζήτημα της μη συμμόρφωσης της χώρας μας με το άρθρο 6 παρ. 3 καθώς η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων των “σχεδίων” σε περιοχές του δικτύου Natura. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε πρόσφατα αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ κατά τον σχεδιασμό αιολικών πάρκων και ειδικότερα κατά τη διαμόρφωση και έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η αναθεώρηση του οποίου καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και χρόνια (βλ. Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις (europa.eu)). Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο καθορισμός “περιοχών πρώτης επιλογής” θα πρέπει να υπόκειται σε δέουσα εκτίμηση βάσει του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

  Ιδιαίτερα προβληματική είναι η παράγραφος τρία του άρθρου 7Α με την οποία εξαιρούνται έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται εντός των περιοχών πρώτης επιλογής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (εφόσον είναι “σύμφωνα με τους όρους και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της παρ. 2 και τα οποία βρίσκονται εκτός προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000”). Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα με τις οδηγίες 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ, και 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους.

  Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τους οικοτόπους, η γενική απαλλαγή ορισμένων δραστηριοτήτων από την υποβολή τους στη διαδικασία δέουσας εκτίμησης, όπως αποφάνθηκε το ΔΕΕ, δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 (C-256/98, C6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) (εκτός υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες όμως δεν πληρούνται στην παρούσα περίπτωση). Επιπλέον, το ΔΕΕ σε πάγια νομολογία του έχει τονίσει ότι η δέουσα εκτίμηση βάσει του άρθρου 6 παρ. 3 (όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα με τη ΕΟΑ του ν. 4014/2011) διενεργείται εφόσον υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή του δικτύου Natura ανεξάρτητα από το αν το έργο βρίσκεται εντός ή εκτός της εν λόγω περιοχής, και μάλιστα ανεξάρτητα από τη σχετική απόσταση (βλ. ενδεικτικά C–98/03, σκ. 51, C-418/04, σκ. 232-233). Το ζήτημα αυτό έχει εγείρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Pilot σχετικά με την ασαφή διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4014/2011 για τη διενέργεια ΕΟΑ όταν το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής του δικτύου Natura. Η μη πρόβλεψη στην εθνική νομοθεσία διαδικασίας προελέγχου (screening), όπως προβλέπει το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας, δυσχεραίνει την εφαρμογή της δέουσας εκτίμησης ειδικά για έργα ή σχέδια τα οποία βρίσκονται εκτός των ορίων περιοχών Natura.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 2018/2001, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αναφέρεται σε ορισμένες εξαιρέσεις από την εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει της οδηγίας 2011/92/EE και του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (προτεινόμενο άρθρο 16Α παρ. 3), προβλέπει ωστόσο μια διαδικασία προελέγχου προκειμένου να ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές αν τα έργα αυτά είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στην εν λόγω περιοχή (άρθρο 16Α παρ. 4 και 5). Στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου, δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία.

  Η προωθούμενη διάταξη του νομοσχεδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατ’ εφαρμογή του προσφάτως θεσπιθέντος κατεπείγοντος Κανονισμού 2022/2577 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμη ενέργειας, και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτού. Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι η διάταξη αυτή αφορά μόνο εξαιρέσεις «από την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ» και όχι από το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη δέουσα εκτίμηση. Η διάταξη επίσης προβλέπει τη θέσπιση κατάλληλων και αναλογικών μέτρων μετριασμού για τη διασφάλιση προστασίας των ειδών, ή χρηματική αποζημίωση για προγράμματα προστασίας των ειδών, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης των θιγόμενων ειδών. Ουδεμία τέτοια ρύθμιση προβλέπεται παράλληλα με τις εισαχθείσες με το νομοσχέδιο εξαιρέσεις. Επιπροσθέτως, η απουσία οιωνδήποτε κατευθύνσεων σε σχέση με την επιλογή και τα χαρακτηριστικά των επιλεγεισών «περιοχών πρώτης επιλογής» δεν διασφαλίζει, παρά την πρόβλεψη για ΣΜΠΕ, ότι οι περιοχές που θα επιλεγούν θα είναι περιοχές στις οποίες η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  Η ad hoc αποσπασματική ρύθμιση της χωροθέτησης έργων ΑΠΕ χωρίς τη διαμόρφωση ενός εθνικού ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού δυσχεραίνει, αντί να προωθεί, την ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη των έργων αυτών. Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων θα πραγματοποιηθεί σε εναρμόνιση με την προστασία της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών, και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις προστατευόμενες περιοχές και την αποκατάσταση της φύσης.

  Το WWF Ελλάς έχει διαμορφώσει, κατόπιν διαβούλευσης, και καταθέσει στο ΥΠΕΝ μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για τον συμμετοχικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο χωρικό σχεδιασμό των ΑΠΕ που προδιαγράφει αναλυτικά τους στόχους, τη διαδικασία και τα επιμέρους εργαλεία σχεδιασμού σε ένα νέο σύστημα-πρότυπο για τη χωροταξία των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Την πρότασή μας μπορείτε να δείτε στον εξής σύνδεσμο https://www.wwf.gr/?uNewsID=8221291.

  Παράγραφος 2: Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι η περιοχή πιλοτικής εφαρμογής ΥΑΠ «θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης» θα οριοθετηθεί ως Περιοχή Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ και ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Καθώς απουσιάζουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και κριτήρια για καθορισμού των περιοχών πρώτης επιλογής αλλά και ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση του συνολικού αιολικού δυναμικού της χώρας, δεν είναι σαφές γιατί και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η εν λόγω περιοχή.

  Ειδικά σε ό,τι αφορά τα υπεράκτια αιολικά και όπως έχουμε ήδη αναφέρει κατά τη διαβούλευση και ψήφιση του ν. 4964/2022, η ad hoc αποσπασματική χωροθέτηση τους στον θαλάσσιο χώρο αντίκειται στον σκοπό και τις προβλέψεις της οδηγίας 2014/89/ΕΕ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) η οποία προωθεί μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και ενοποιημένη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από την οδηγία για τον ΘΧΣ καθότι δεν έχει θεσπίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (31 Μαρτίου 2021) όπως απαιτεί η οδηγία (άρθρο 4 και 15 (3)). Το ζήτημα αυτό εγείραμε και σε πρόσφατη επιστολή που αποστείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που έχει εκκινήσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή (δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=9045416).

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:44 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 8 Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4414/2016

  Με το νέο άρθ. 21Α ν. 4414/2016 δίνεται η δυνατότητα “παρεκκλίσεων” από το αδειοδοτικό καθεστώς των υβριδικών σταθμών [πρβλ. σημείο ια) της 1ης παραγράφου, όπου γίνεται λόγος για “ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης”, και σημείο ε) της 2ης παραγράφου (για την Κρήτη), όπου προβλέπονται “αναγκαίες παρεκκλίσεις από το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης”].

  Πρώτα από όλα, οι διατάξεις αυτές είναι ασαφείς, και δεν ορίζουν πλαίσιο της εξουσιοδότησης με την απαραίτητη ευκρίνεια. Στην συνέχεια, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι όποιες παρεκκλίσεις δεν μπορούν να αφορούν το χωροταξικό καθεστώς, και τις διατάξεις της προστασίας του περιβάλλοντος (όπως προστατευόμενες περιοχές, προστασία των υδάτων, δασική νομοθεσία, κ.α.). Δυστυχώς, για πολλοστή φορά θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα έργα ΑΠΕ (και μάλιστα οι, απαραίτητοι για την “πράσινη μετάβαση” και τεχνολογικά προηγμένοι) υβριδικοί σταθμοί, ιδίως όταν υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης (βλ. και τα νέα επίσης άρθ. 21Γ και 21Δ), θα πρέπει να είναι πρότυπα έργα περιβαλλοντικής προστασίας, και όχι να επωφελούνται από “καθεστώτα εξαιρέσεων” που μονίμως υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Άρθρο 32: Θεωρούμε οτι Θα πρέπει να υπάρχει απλή γνωστοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την πρόθεση του παραγωγού να κάνει χρήση της διάταξης και, αν ο ΔΕΔΔΗΕ το κρίνει απαραίτητο, να επιβληθεί περιορισμός ως προς την μέγιστη ισχύς των μετατροπέων του σταθμού ώστε να μην επηρεαστεί η συμβολή του σταθμού στην βραχυκύκλωση του ΜΣ σύνδεσης. Επιλέον, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η αλληλεπίδραση της παρούσας διάταξης με το άρθρο 10 του Ν. 4951/2022 ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές παρερμηνείες από τον Διαχειριστή.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 00:06 | Κ.Φ.

  Το άρθρο 6 δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι κατανοητό πότε ισχύει το 3, και πότε το 3Α.
  Στο Αρ. 22, η τροποποιηση δηλαδή του αρ 24 παρ.1 του 4951, να μην περιορίζεται η περίπτωση ε) μόνο στους Εξαιρούμενους Σταθμούς με κοινή οριστική προσφορά σύνδεσης. Υπάρχουν και ΜΗ εξαιρούμενοι σταθμοί με κοινή προσφορά σύνδεσης που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το LCOE αν μετακινηθούν ΟΤΑΝ λάβουν τους οριστικούς όρους. Καθώς είναι σχεδόν σίγουρο πλέον πως το σημείο σύνδεσης δεν θα είναι αυτό που υπολόγιζαν εξ αρχής.
  Στο Αρ. 29 γιατί η επαυξηση έγινε 15% από 10%; Από την μια υπάρχει το άρθρο 10 του 4951 για τους λειτουργικούς περιορισμούς του 5% και από την άλλη μπαίνουν αυτά τα έργα και «κλέβουν» αυτό το 5%; Απαραδεκτο!

 • Σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν Ενεργειακή Κοινότητα ευρείας συμμετοχής (με σημαντικό αριθμό μελών από το νησί) και συμμετοχή του Δήμου, τον πρώτο λόγο για την επιλογή και υλοποίηση υβριδικών σταθμών πρέπει να έχει η συγκεκριμένη Ενεργειακή Κοινότητα. Σημειώνουμε τη σχετική πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς όλα τα νησιά κατά την εκδήλωση για τον ενεργειακό σταθμό της Χάλκης.
  Η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου έχει 146 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Σίφνου, έχει ηδη από το 2016 προτείνει τη κατασκευή ενός υβριδικού σταθμού που έχει λάβει επαίνους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς και μάλιστα έχει επιλεγεί ως το πρώτο Πιλοτικό Νησί στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Clean Energy for EU islands.
  Με αυτά τα δεδομένα η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου είναι αντίθετη με τις διαδικασίες για τους υβριδικούς σταθμούς που προτείνονται στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος» που αναρτήθηκε και μπήκε σε δημόσια διαβούλευση στις 24 Φεβρουαρίου με προθεσμία μόλις 5 ημερών από τις οποίες οι 3 αργίες.
  Ειδικότερα εκφράζεται η αντίθεσή σε όσα προτείνονται:
  1) στο ΜΕΡΟΣ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, άρθρο 8 και ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 21Α παράγραφος 3 που προστίθεται στον Ν. 4414/2016.
  Δεν θεωρούμε σύμφωνη με την Οδηγία 2003/35/EC την αναφορά ότι την αναγκαιότητα για ένα υβριδικό σταθμό στη Σίφνο θα αποφασίσει η ΡΑΕ ύστερα από μελέτη που εκπονείται από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η σχετική αναγκαιότητα έχει ήδη αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου και έχει λάβει την υποστήριξη του Δήμου Σίφνου. Στόχος μας είναι η πλήρης ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου με Α.Π.Ε.
  Παρομοίως αντίθετη με τη παραπάνω Οδηγία 2003/35/EC είναι η αναφορά ότι οι επιλέξιμες τεχνολογίες ΥΒ.Σ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη Σίφνο θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Οι τεχνολογίες για τον ΥΒ.Σ. Σίφνου έχουν επιλεγεί από την Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου ύστερα από μελέτη που ανατέθηκε στον εξειδικευμένο καθηγητή κ. Δημήτριο Κατσαπρακάκη.
  Όπως προαναφέρθηκε η πρόταση που εκπονήθηκε έχει επαινεθεί από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, εγκρίθηκε μάλιστα και από τη ΡΑΕ που χορήγησε Βεβαίωση Παραγωγού το 2020, βεβαίωση την οποία μεταγενέστερες νομοθετικές απαιτήσεις (εγγυήσεις, προθεσμίες) και η απουσία σαφούς ρύθμισης για την τιμολόγηση μας υποχρέωσαν να εγκαταλειφθεί.
  Η πρόταση της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου παρουσιάστηκε στον Υπουργό κ. Σκρέκα και στην Γ.Γ. κα Σδούκου σε χωριστές συναντήσεις στο Υπουργείο.
  Εξηγήθηκε και εκτιμάται ότι έγινε αντιληπτό, ότι ένας ΥΒ.Σ. στη Σίφνο όπως προτάθηκε θα μπορούσε να είναι πρότυπο για όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές καθώς συνδυάζει τις περισσότερο αποδοτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικά αποδεκτές τεχνολογίες παραγωγής (ανεμογεννήτριες) και αποθήκευσης (αντλησιοδεξαμενή).
  Με δεδομένα όσα προαναφέρθηκαν. προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ως εξής:
  «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά στα οποία η εγκατάσταση ΥΒ.Σ. έχει αποφασιστεί από την Ενεργειακή Κοινότητα του νησιού με υποστήριξη του τοπικού Δήμου. Τα μέτρα ενίσχυσης προς Υβριδικούς Σταθμούς αυτής της κατηγορίας θεσπίζονται με χωριστές διατάξεις».
  Και
  2) Στη περίληψη της νήσου Σίφνου στα υπό διασύνδεση συστήματα Μ.Δ.Ν δεδομένου ότι η διασύνδεση της Σίφνου δεν περιλαμβάνεται στα ανακοινωμένα σχέδια των αρμοδίων για διασυνδέσεις φορέων ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
  Συγκεκριμένα η διασύνδεση της Σίφνου αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 785/2019 απόφαση ΡΑΕ στην οποία όμβς απόφαση, επίσης αναφέρεται ότι:
  Επειδή, ο τελικός τεχνικός σχεδιασμός των έργων των διασυνδέσεων αποτελεί αρμοδιότητα των Διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, προκειμένου για την ένταξη των εν λόγω έργων στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4001/2011 και στο αντίστοιχο Σχέδιο ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128 του ν. 4001/2011, με βάση και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης.

  Στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) που αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ρόλου του ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στη Δ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνονται συγκεκριμένα τα νησιά Σαντορίνη-Φολέγανδρος-Μήλος και Σέριφος.
  Ομοίως και στο νέο ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 2023-2032 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ ΜΕΤΑΦΌΡΑΣ του ΔΕΣΜΗΕ στο ΚΥΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ, δεν υπάρχει αναφορά διασύνδεσης της Σίφνου.
  Όσον δε αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ στη σελ.17 του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025 υπάρχει αναφορά σε «μελλοντική» διασύνδεση της Σίφνου σε χρόνο που δεν έχει προσδιοριστεί.
  Αφού λοιπόν δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί από τους μόνους υφιστάμενους αρμόδιους φορείς ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ η περίληψη της νήσου Σίφνου στα υπό διασύνδεση συστήματα Μ.Δ.Ν είναι σε αντίθεση με τις δημοσιευμένες θεμελιώδεις προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ενέργειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 23:25 | Παντελής Μπίσκας

  ΑΡΘΡΟ 22 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου:
  «1. Η θέση εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), καθώς και σταθμού αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, δύναται να μεταφερθεί άπαξ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά το στάδιο χορήγησης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σε περίπτωση εξαιρούμενου σταθμού, αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση στη θέση που είχε
  αρχικά προβλεφθεί, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:»
  Ο όρος «άπαξ» πρέπει να απαλειφθεί, καθώς υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
  a) Να μεταφερθεί ο σταθμός για μείωση του κόστους σύνδεσης (περίπτωση ε) και στην συνέχεια, να βρεθούν αρχαιότητες ή να αλλάξει το νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο (περίπτωση α και β)
  b) Να μεταφερθεί ο σταθμός επειδή βρέθηκαν αρχαιότητες κατά την κατασκευή, και να βρεθούν εν νέου αρχαιότητες στο νέο γήπεδο (πραγματική περίπτωση!)
  c) Πολλοί άλλοι συνδυασμοί των ανωτέρω περιπτώσεων
  Όμως το υπό τροποποίηση άρθρο δεν αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το παρόν πλαίσιο, δηλαδή την εμπλοκή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του ν.4951/2022:
  «2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και ειδικά σε περίπτωση Εξαιρούμενου Σταθμού στην οικεία αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την άπαξ μεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθμού, εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας […].
  3. Το αίτημα περί μεταφοράς της θέσης εγκατάστασης γίνεται δεκτό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη […] Ο ενδιαφερόμενος για τη μεταφορά της θέσης και τις ενέργειες του πρώτου εδαφίου προσκομίζει ως πρόσθετο δικαιολογητικό τη σχετική διαπιστωτική πράξη.»
  Στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ένα παντελώς ανούσιο γραφειοκρατικό στάδιο, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δεν μπορούν να γνωρίζουν αν ισχύουν ή όχι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις αντίστοιχες περιπτώσεις και ζητούν γνωμοδοτήσεις άλλων
  υπηρεσιών ή φορέων.
  Επί παραδείγματι, σχήμα οξύμωρο αποτελεί η περίπτωση ε), όπου οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ζητούν την γνώμη του ΑΔΜΗΕ για το αν μειώνεται ή όχι το συνολικό κόστους σύνδεσης Εξαιρούμενων Σταθμών, προκειμένου να εκδώσουν την διαπιστωτική πράξη, την οποία θα προσκομίσει ο παραγωγός ξανά στον ΑΔΜΗΕ (!!!), για να τροποποιηθεί η ΟΠΣ.

  Προτείνουμε την τροποποίηση των Παρ. 2 & 3 ούτως ώστε ο έλεγχος των προϋποθέσεων της κάθε
  περίπτωσης να γίνεται απευθείας από τον αρμόδιο διαχειριστή, αφού ο ενδιαφερόμενος
  προσκομίσει αίτημα που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
  Περίπτωση α): ΦΕΚ Μεταβολής του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου ή απόφαση διακοπής
  εργασιών ή αρνητική γνωμοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας κατόπιν διενέργειας δοκιμαστικών
  τομών.
  Περίπτωση β): Γνωμοδότηση δικηγόρου περί συνδρομής των προϋποθέσεων μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
  Περίπτωση γ): Γνωμοδότηση διπλωματούχου ή πτυχιούχου κατάλληλης ειδικότητας.
  Περίπτωση δ): Απόσπασμα γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ
  Περίπτωση ε): Ηλεκτρολογική τεχνοοικονομική μελέτη διπλωματούχου ή πτυχιούχου κατάλληλης ειδικότητας
  Περίπτωση ζ): Τοπογραφικό Διάγραμμα διπλωματούχου ή πτυχιούχου κατάλληλης ειδικότητας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 23:13 | Κυπαρίσσης Στράτος

  Άρθρο 4
  Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016

  Η εφαρμογή ανώτατου ορίου χρεώσεων στο 50% πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά από 1.1.2021 ως ελάχιστη αποζημίωση για τις χρεώσεις που έχουν υποστεί οι σταθμοί αυτοί λόγω της ενεργειακής κρίσης για την οποία δεν υπήρχε εξαρχής κατάλληλος μηχανισμός ανώτατων χρεώσεων.

  Οι συμβάσεις ΣΕΣΤ επιβαρύνθηκαν με την έναρξη του target model από 1.1.2020 με πλήρες κόστος εξισορρόπησης σε αντίθεση με τις ΣΕΔΠ για τις οποίες οι
  χρεώσεις αυτές ξεκίνησαν μόλις από τον Δεκέμβριο του 2022.

  Συγκεκριμένα τυπικό έργο 500kW με σύμβαση ΣΕΣΤ πλήρωσε για το 2021 3000 Ευρώ ή 3,75Ευρώ ανά MWh παραγώμενης ενέργειας και για το 2022 ήδη 5000 Ευρώ ή 6,875Ευρώ ανά MWh παραγώμενης ενέργειας.

  Μεταγενέστερες συμβάσεις ΣΕΔΠ 500kW πληρώνουν συμβολικά ποσά των 250 Ευρώ ανά έτος για 2021 και 2022 δλδ. 0,3 Ευρώ ανά MWh παραγώμενης ενέργειας.

  Αποτελεί τεράστια αδικία σταθμοί που υπέγραψαν και συνδέθηκαν πρωτύτερα έναντι των συμβάσεων ΣΕΔΠ να χρεώνονται με δεκαπλάσιο ως εικοσαπλάσιο κόστος σε σχέση με τις ΣΕΔΠ για αντίστοιχες υπηρεσίες. Η επιλογή του ΔΑΠΕΕΠ ως ΦΟΣΕ για τις συμβάσεις ΣΕΣΤ είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική εκ’ μέρους των παραγωγών. Αυτό έχει ως συνέπεια η χρέωση για το αντικίνιτρο παρατεταμένης παραμονής στον ΦΟΣΕΤΕΚ να μην έχει βάση αφού δεν υπάρχει περιθώριο επιλογής εναλλακτικού ΦΟΣΕ για τις συμβάσεις ΣΕΣΤ.

  Η χρέωση αυτή αποτελεί έμμεση μείωση της υπογεγραμμένης Τ.Α του κάθε σταθμού και θα έπρεπε να υπάρχει και ανώτατο πλαφόν σε συνάρτηση με την Τ.Α κάθε σταθμού με μέγιστο το 3% της Τ.Α κάθε σύμβασης.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:03 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί η Κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνει παράταση της Προθεσμίας για την Υποβολή Βεβαίωση Πολυγώνου .

  Σύμφωνα με τον Ν.4951/2022, όλοι οι Φ/Β Σταθμοί που εξαιρούνται από την έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ έχουν υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταχώρησης πολυγώνου μέχρι τις 31/3/2023. Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου σταθμού στη ΡΑΕ, αφορά πάνω από 20.000 «μικρά» έργα, τα οποία είτε έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν εδώ και αρκετά έτη, είτε έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν ηλέκτριση. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση Πολυγώνου έως την 31 Μαρτίου 2023, θα σταματά η καταβολή αποζημιώσεων για την παραγωγή του Φ/Β Σταθμού. Δυστυχώς, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Πολυγώνου Εξαιρούμενου είναι αρκετά.

  Καταρχήν, η ΡΑΕ δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον όγκο των βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βεβαιώσεις πολυγώνων των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη! Συνεπώς, αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης εξαιρούμενων σταθμών που θα κατατεθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ΡΑΕ, καθώς η ίδια δηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στον όγκο των αιτήσεων λόγω υποστελέχωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο ΔΑΠΕΕΠ τις πληρωμές εκατοντάδων μικρών παραγωγών, των οποίων όμως τα δάνεια στις τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και όλα αυτά, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν την παραμικρή ευθύνη, αφού οι ίδιοι εκπληρώνουν την υποχρέωση τους για υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εξαιρούμενου πολυγώνου. Για ακόμη μία φορά τον πρόχειρο σχεδιασμό θα κληθούν να την πληρώσουν οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί.
  Πρόταση
  Για του παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι σύντομα αναμένεται η προκήρυξη Εθνικών Εκλογών όπου δεν θα μπορεί να γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την άμεση παράταση της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού τουλάχιστον κατά 4 μήνες, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις πληρωμές των χιλιάδων μικρών παραγωγών με το παρόν Νομοσχέδιο .

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:27 | The Green Tank

  Άρθρο 52
  Το άρθρο 52 περιέχει δύο θετικά στοιχεία: Α) την κατάργηση της άδειας παραγωγής μονάδων ορυκτού αερίου που δεν έχουν ως τώρα προσφορά σύνδεσης Β) τη δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγής μονάδων με καύσιμο το ορυκτό αέριο που δεν έχουν ακόμα προσφορά σύνδεσης σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα κατατεθεί ως τη 30η Ιουνίου 2023. Το Β) δε, φαίνεται να αφορά τις νέες μονάδες αερίου που έχουν προσφορά σύνδεσης αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται, όπως συμβαίνει με τη νέα μονάδα στην Κομοτηνή και αυτή στην Αλεξανδρούπολη.

  Επιπλέον η παράγραφος 14 του άρθρου φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης της λιγνιτικής Πτολεμαΐδας 5 από μονάδα ορυκτού αερίου και μάλιστα μεγαλύτερης ισχύος, η οποία σύμφωνα με παλαιότερες ανακοινώσεις της ΔΕΗ μπορεί να φτάσει τα 1100 MW.

  Καταρχάς, με δεδομένο ότι η ΔΕΗ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 μετά την παύση της λιγνιτικής της λειτουργίας ως το 2028 το αργότερο – σύμφωνα τον εθνικό κλιματικό νόμο 4936/2022 – είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ανοικτό το ενδεχόμενο μετατροπής της σε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με τη μορφή θερμότητας (θερμική αποθήκευση). Αυτό μπορεί να συμβεί με την ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο 14 που τροποποιεί το άρθρο 52:

  «…Οι άδειες παραγωγής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τροποποιούνται και λόγω αλλαγής καυσίμου σε καύσιμο με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου «ή λόγω μετατροπής σε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας».»

  Επιπλέον, οι ρυθμίσεις του άρθρου 52 είναι προβληματικές ως προς τη συνέπειά τους με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο η ισχύς μονάδων ορυκτού αερίου ως το 2030 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6.9 GW. Υπογραμμίζεται δε ότι το στοιχείο αυτό παρέμεινε αναλλοίωτο και στο σχέδιο αναθεώρησης του ΕΣΕΚ που παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΝ πολύ πρόσφατα (16 Ιανουαρίου 2023). Δεδομένου ότι σήμερα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία περισσότερα από 6 GW ισχύος μονάδων ορυκτού αερίου, και είναι σε στάδιο κατασκευής μονάδα αερίου ισχύος 877 MW, προκειμένου και να εγκατασταθεί και η δεύτερη νέα μονάδα στην Αλεξανδρούπολη ισχύος 840 M, πολλώ δε μάλλον η νέα ισχύς 1100 MW της μονάδας με καύσιμο το ορυκτό αέριο που ενδέχεται να αντικαταστήσει τη λιγνιτική Πτολεμαΐδα 5, είναι απαραίτητο να αποσυρθεί ίση ισχύς υφιστάμενων μονάδων αερίου, ώστε να μην παραβιαστεί ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Για να εξαλειφθεί αυτή η διαγραφόμενη ασυνέπεια με το ΕΣΕΚ προτείνεται η γίνει η ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο 14:

  «Η έγκριση τροποποιήσεων των αδειών παραγωγής μονάδων με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα προβλεπόμενα για τη συνολική ισχύ τέτοιων μονάδων στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.»

  Άρθρο 55
  Με το άρθρο εισάγεται μία νέα έννοια: οι «Περιοχές Πρώτης Επιλογής Α.Π.Ε.», η οποία φέρεται να είναι σε συμμόρφωση με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2022/2577 για την επιτάχυνση των ΑΠΕ. Ενώ πράγματι υπάρχει ανάγκη για επιτάχυνση των ΑΠΕ, ο κανονισμός θέτει ορισμένες πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες δεν μεταφέρονται πλήρως με την προτεινόμενη ρύθμιση. Οι ασφαλιστικές δικλείδες αφορούν: 1) στη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης από τη νομοθεσία λόγω των έκτακτων συνθηκών, 2) στη διευκρίνιση ότι κυρίως καλύπτει εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης, και 3) στην υποχρέωση θέσπισης αναλογικών μέτρων μετριασμού ή, εάν δεν είναι διαθέσιμα, αντισταθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προστατευόμενων ειδών.

  Με δεδομένα τα τεράστια κενά που έχει η χώρα στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικά την εφαρμογή των υποχρεώσεων που αφορούν στις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά, η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να γίνει με τον πλέον αυστηρό τρόπο και κυρίως σε μικρές αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις με σκοπό τη μεμονωμένη ή συλλογική (από ενεργειακές κοινότητες) αυτοκατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας σε ΑΠΕ.

  Επιπλέον, θα πρέπει να οδηγήσουν σε παράλληλη επιτάχυνση των ενεργειών εκ μέρους της πολιτείας για την εκπλήρωση των βασικών υποχρεώσεων που αφορούν στην προστασία της φύσης, ήτοι τον ορισμό τοπικών στόχων διατήρησης για τις περιοχές Natura 2000, τη συμπλήρωση στόχων διατήρησης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας και σε εθνικό επίπεδο για τα προστατευόμενα άγρια πτηνά, την ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές, την έγκριση των σχεδίων δράσης ειδών που εκκρεμούν και την εφαρμογή όλων των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων.

  Παράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ ώστε η εγκατάσταση των ΑΠΕ να μην γίνεται στη βάση ad hoc σχεδιασμών αλλά στη βάση ενός νέου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές και προτεραιότητες: ενεργειακές, οικολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:39 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  Άρθρο 32, παράγραφος 2

  Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος χωρίς την αύξηση της εξερχόμενης ισχύος δεν επηρεάζει καθόλου το σύστημα ΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς το θερμικό όριο όσο και ως προς το όριο στάθμης βραχυκύκλωσης.

  Συνεπώς ένας ΦΒ σταθμός είτε έχει εγκατεστημένη ισχύ 1MW είτε 1,1MW, αν η εξερχόμενη ισχύς είναι 1 MW, το σύστημα ΕΔΔΗΕ θα “βλέπει” πάντα 1MW

  Συνεπώς κρίνουμε ότι δεν είναι αναγκαία η γνωμοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος κατά 10%.

  Θα ήταν αρκετή μία απλή γνωστοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ της πρόθεσης του παραγωγού για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος.

  Η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στον παραγωγό, θα αφαιρέσει πόρους από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι είναι ήδη ελλιπείς, και θα προκαλέσει δυσλειτουργία στην όλη διαδικασία.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την εξής διατύπωση :

  «…Για τους σταθμούς του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών σταθμών γνωστοποιούν στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή τους για τη σχετική αύξηση. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν συνιστά νέο αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:36 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ . ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 4951

  Τέλος θεωρούμε ότι θα πρέπει με το Παρόν Νομοσχέδιο να Καταργηθεί η Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα . Αρθρο 24 του 4951 /22 .

  Σύμφωνα με το 4951/22 παράγραφος 2 ο Ενδιαφερόμενος για μεταφορά Θέσης Εξαιρούμενος Σταθμού απευθύνεται στην αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να αποφανθεί ότι το κόστος σύνδεσης είναι μικρότερο , και ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης κάτι που γνωρίζει ο Διαχειριστής και δε γνωρίζει η Αρμόδια Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αδυνατεί να εκδόσει την διαπιστωτική απόφαση και απευθύνεται εκτος Διαδικασιας του άρθρου 24 εκ των προτέρων στον ΑΔΜΗΕ για την διαπίστωση του κριτηρίου της παρ.1ε, ήτοι της μείωσης του κόστους σύνδεσης και επιπλέον για την διαπίστωση ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης, το οποίο μόνο ο διαχειριστής – ΑΔΜΗΕ γνωρίζει από την στιγμή που έχει αναλάβει την έγκριση καταλληλότητας του προτεινόμενου υποσταθμού σύνδεσης των έργων κοινού αιτήματος.
  Εχουμε λοιπόν το Σουρεαλιστικό η ο Επενδυτής να αποστέλει αίτημα στην Αρμόδια αρχή , η Αρμόδια αρχή να αποτανθεί στον ΑΔΜΗΕ γιατί αδυνατεί να αποφανθεί , ο ΑΔΜΗΕ να βεβαιώσει ότι έτσι είναι , να αποστείλει Σχετική βεβαίωση στην Αρμόδια Αρχή και η αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εκδόσει διαπιστωτική πράξη που θα την χορηγήσει στον Επενδυτή που θα την Προσκομίσει στο Διαχειριστή ΑΔΜΗΕ .

  Αντί να έχουμε :
  ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ >ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ> ΑΔΜΗΕ>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ>ΕΠΕΝΔΥΤΗ > ΑΔΜΗΕ

  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ > ΑΔΜΗΕ .

  Άλλωστε όπως προκύπτει απο την τρέχουσα πολύμηνη προσπάθεια επενδυτων δεν έχει εκδοθεί κατ ουσία καμμιά διαπιστωτική πράξη μεταφορας απο την θέσπιση του Ν 4951 /2022 και μεχρι τωρα
  5,Η μεχρι σήμερα προσπάθειες των επενδυτων χωρις αποτέλεσμα δείχνει ότι ειναι χρονοβόρα και μη πρακτικη οπως αρχικά ορίστηκε στο αρθ 24 , του Ν 4951/2022, η Αποκεντρωμενης Διοικησης της Περιφερειας και ότι θα πρέπει ανελαστικά να καταργηθεί απο το άρθρο 24 διότι άλλως συνιστά αδικαιολόγητη τροχοπέδη που μόνο ερωτηματικά προξενεί .

  ΠΡΟΤΑΣΗ .
  Είναι προφανές ότι θα πρέπει να καταργηθεί η Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα . Αρθρο 24 του 4951 /22 .

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:05 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  ΑΡΘΡΟ 33 .

  ΤΟ Συγκεκριμένο άρθρο Είναι μία ακύρωση της Νομοθετικης πρωτοβουλιας του Υπουργείου που εισήχθη με το άρθρο 98 του 4951/22 .

  Με το άρθρο που εισήγαγε το Υπουργείου μόλις πρίν από 8 μήνες ουσιαστικά επιστρέφεται στους Φωτοβολταικούς Παραγωγούς το 50 % του κόστους των Δικτύων που ενώ είναι περιουσία του ΔΕΔΔΗΕ , το εκμεταλεύεται ο ΔΕΔΔΗΕ και εισπράτεται τέλος χρήσης , το πλήρωνε εξολοκλήρου ο Παραγωγός .
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση , ο νομοθέτης θεσπίζει αναδρομικό επιπρόσθετο κριτήριο υπαγωγής στην ρύθμιση την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021, αποστερώντας αίφνης το κεκτημένο αυτό δικαίωμα των παραγωγών οι οποίοι, αποκλειστικά εξαιτίας των καθυστερήσεων του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων και σύνταξη του απολογισμού, δεν είχαν λάβει τιμολόγιο έργων σύνδεσης προ την 1.10.2021.

  Ο ΔΕΔΔΗΕ όμως όπως έχει καταγγείλει η Ομοσπονδία μας και μέσα στη Βουλή εισπράτει τα χρήματα των Δικτύων και τον ΦΠΑ και εδώ και χρόνια δεν εκδίδει Τα τιμολόγια εγκαιρα . Καθυστερεί μερικά χρόνια .

  Επειδή η Κυβέρνηση συνειδοτοποιεί ότι δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια Σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ για χρόνια τροποποιεί το νόμο που ψήφισε πριν οκτώ μήνες και βαζει κάποιες επιπλέον προυποθέσεις προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ να επιστρέψει πολύ λιγότερα χρήματα . Να έχει δηλώσει και Ετοιμότητα ή να έχει συνδεθεί ο Παραγωγός μετά την 1-1-21 .
  Ετσι ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει ανενόχλητος να εξακολουθεί να μην εκδίδει τιμολόγια και να φοροδιαφεύγει χωρίς περιττές νομοθετικές οχλήσεις .

  Η εν λόγω επιλογή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021 ως «κρίσιμη ημερομηνία», δεν προκύπτει από κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό που να διαχωρίζει τους παραγωγούς που υπέβαλαν δήλωση ετοιμότητας ή αίτηση ενεργοποίησης λ.χ. τους τελευταίους μήνες του 2020, σε σχέση με αυτούς που υπέβαλαν αντίστοιχες δηλώσεις/αιτήσεις τους πρώτους μήνες του 2021, ως προς την ενδεχόμενη διαφοροποίηση του συνολικού κόστους σύνδεσης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης σταθμών που καταρτίσθηκαν εντός του 2020 ή ακόμα και εντός του 2019, οι οποίες περιείχαν ενισχύσεις γραμμών ή νέες γραμμές ή έργα σε υφιστάμενους ΥΣ διανομής του ΕΔΔΗΕ, ενώ αντίστοιχα υπήρξαν περιπτώσεις εντός του 2021 που δεν περιείχαν απολύτως κανένα έργο επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ! Απεναντίας, προκύπτει ότι οι παραγωγοί που κατήρτισαν συμβάσεις σύνδεσης εντός του 2019 και του 2020 για οποιονδήποτε λόγο καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τους σταθμούς τους (λ.χ. εξάντλησαν τα χρονικά περιθώρια των συμβάσεων) και άρα δήλωσαν ετοιμότητα το 2021 επιβραβεύονται σε σχέση με τους επιμελείς, που έσπευσαν νωρίτερα να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Είναι, συνεπώς, δικαιοκρατικά επιβεβλημένο το ΥΠΕΝ να μην υποκύψει στην παντελώς αδικαιολόγητη άρνηση εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας από πλευράς του ΔΕΔΔΗΕ και να παραμείνει η διάταξη ως έχει, με μόνο κριτήριο εφαρμογής την έκδοση τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1.10.2021.
  Εφόσον παρόλα αυτά είναι αναγκαίος, για λόγους μη αντιληπτούς και χωρίς καμία αντικειμενική αιτιολογία, ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας – φίλτρου μετά την 1.1.2021, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η ημερομηνία Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο, η οποία εμπεριέχει τις καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων σύνδεσης, καθώς είναι αυτονόητο ότι κατά την ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας ή αίτησης ενεργοποίησης, ο σταθμός δεν παράγει έσοδα για τον παραγωγό και συνεπώς μια ημερομηνία προγενέστερη της 1.1.2021 δεν νοείται να λειτουργήσει περαιτέρω τιμωρητικά για αυτόν.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:16 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  ΑΡΘΡΟ 6 .
  Το άρθρο 6 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον .
  Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά με ταυτόχρονη παράταση της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης και επαναφορά στο καθεστώς οποτε το επιθυμείς .
  Απλά θα πρέπει να γίνει από Εξαιρούμενο σταθμό που δεν έχουν περάσει 2 χρόνια από τη σύνδεση τους . ( Είναι κακογραμμένο αλλά θεωρούμε ότι αυτό εννοεί ) .
  Για θέμα ίσης μεταχείρισης θα πρέπει η διετία να ισχύει από τη ψηφιση του Νόμου . Αλλιώς είναι άδικο για τους παλιούς σταθμούς .
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
  Δυνατότητα συμμετοχής στην Αγορά θα πρέπει να έχουν και όλοι οι Φωτοβολταικοί Σταθμοί που θα συνδεθούν μέχρι και 2 χρόνια μετά τη ψήφιση του Νόμου .

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:09 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  Το Νομοσχέδιο εισάγει παράταση για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς . Θεωρούμε ότι η το αρθρο είναι ελλιπές .

  Παρατείνεται κατά ένα χρόνο η Προθεσμία Υπογραφής της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης . Ταυτοχρονα όμως οι Διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ μπορούν να κανουν και 30 μήνες για την έκδοση Οριστικών Ορων Σύνδεσης από τη στιγμή της Κατάθεσης της αίτησης .
  Αρα ο Κάθε επενδυτής χάνει ή έστω περιορίζει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επένδυσης όχι με ευθύνη του αλλά με ευθύνη και καθυστέρηση των Διαχειριστών .
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
  Η Παράταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 31-12-2024 .

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:34 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Δεδομένων των χρονικών προθεσμιών του άρθρου 94 του Νόμου 4951/2022, προτείνεται για την ομαλή εξέλιξη των πλωτών θαλάσσιων πιλοτικών φωτοβολταϊκών πάρκων, η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του Ν.4951/2022 ως εξής:
  «2. Η αίτηση για έκδοση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι την 30ή.6.2024».

  Επίσης, προτείνεται αντίστοιχα να προστεθεί στο άρθρο 31 του παρόντος Νόμου και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 93 ως προς την ημερομηνία σύναψης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης ως εξής: «1. Οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και δύνανται να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του ν. 4414/2016 μέχρι την 31η.12.2024,η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς της παρ. 2
  του παρόντος.»