ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 57-62)

 

 

Άρθρο 57

Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου – Αντικατάσταση άρθρου 1 ν.δ. 4433/1964

Το άρθρο 1 του ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεμβρίου 1964 (Α΄ 219, διόρθωση σφάλματος  Α΄ 31/1965), περί μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου

 1. Το Δημόσιο έχει δικαίωμα να διενεργεί σε όλη την επικράτεια έρευνες για την αναζήτηση και ανακάλυψη αξιοποιήσιμων μεταλλευτικών ορυκτών.
 2. Οι έρευνες του Δημοσίου αφορούν:

α) στη διερεύνηση τμημάτων της Επικράτειας με αεροφωτογεωλογικές και αερογεωφυσικές μεθόδους,

β) στη διερεύνηση μεταλλοφόρων περιοχών με γεωλογικές – κοιτασματολογικές χαρτογραφήσεις, γεωφυσικές και γεωχημικές μεθόδους,

γ) στη διενέργεια επιφανειακών ή υπόγειων εργασιών σε περιοχές μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, ιδίως γεωτρήσεις και φρέατα,

δ) στη μελέτη και διερεύνηση μεθόδων εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών και εν γένει υλών, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ελέγχου τους.

 1. Για τη διενέργεια ερευνών των περ. β) και γ) της παρ. 2, καθορίζονται ερευνητέες περιοχές με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτημα του φορέα που διενεργεί την έρευνα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το αίτημα του ερευνητικού φορέα περιλαμβάνει:

α) την περιγραφή του αιτούμενου χώρου με συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο προβολικό σύστημα «HATT»,

β) στοιχεία περί των υφιστάμενων μεταλλευτικών τίτλων και αιτήσεων για Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), εντός του αιτούμενου χώρου,

γ) στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησης της έρευνας, εφόσον προκύπτει σχετική δαπάνη.

Με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277) που αφορούν την υποβολή αιτήσεων προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη περί χορήγησης ΑΜΕ εντός των ανωτέρω περιοχών. Η αναστολή δεν δύναται να υπερβεί την τριετία από τη δημοσίευση της απόφασης, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης κήρυξης ερευνητέας περιοχής, ο φορέας που διενεργεί την έρευνα υποβάλλει εισήγηση, είτε για την εξαίρεση της περιοχής υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, είτε για την αποδέσμευση αυτής. Η εισήγηση σε κάθε περίπτωση συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών και την αξιολόγησή τους.

Εάν με την εισήγηση προτείνεται η αποδέσμευση της περιοχής, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί άρσης της αναστολής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν λήξει η διάρκεια ισχύος της απόφασης κήρυξης ερευνητέας περιοχής, χωρίς να υποβληθεί εισήγηση, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αποδέσμευσής της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις η άρση της αναστολής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, θεωρείται ότι συντελείται και ισχύει από τον χρόνο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Εάν, εντός των ερευνητέων περιοχών, υφίστανται δικαιώματα που απορρέουν από ΑΜΕ ή παραχώρηση μεταλλείου, αυτά δεν θίγονται από το παρόν. Υποβληθείσες πριν την κήρυξη ερευνητέας περιοχής αιτήσεις για έκδοση ΑΜΕ δεν θίγονται και εξετάζονται σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα.
 2. Αν σε μια περιοχή υφίσταται εκκρεμής αίτηση για χορήγηση ΑΜΕ και υποβληθεί αίτημα του ερευνητικού φορέα για την ίδια περιοχή, περί καθορισμού ερευνητέας περιοχής υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ΑΜΕ, ο οικείος Περιφερειάρχης ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της απόφασης κήρυξης ερευνητέας περιοχής, σύμφωνα με την παρ. 3. Από την έκδοση της απόφασης περί απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, περί υποβολής αιτήσεων ΑΜΕ.».

 

Άρθρο 58

Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτικών ερευνών – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν.δ. 4433/1964

Το άρθρο 2 του ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεμβρίου 1964 (Α΄ 219, διόρθωση σφάλματος Α΄ 31/1965), περί μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτικών ερευνών

 1. Η διεξαγωγή της μεταλλευτικής έρευνας του Δημοσίου δύναται να εντάσσεται σε έργα και επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικές ή ευρωπαϊκές πηγές και υλοποιείται κατά κανόνα υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Για την ένταξη κατά το πρώτο εδάφιο δύναται να προηγείται ο σχεδιασμός της μεταλλευτικής έρευνας, μετά από πρόταση -εισήγηση που συντάσσεται με συνεργασία της ΕΑΓΜΕ και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Τρίτοι οικονομικοί φορείς (ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που παρέχουν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων της μεταλλευτικής έρευνας, δύνανται να αναλαμβάνουν μέρος των ερευνητικών εργασιών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ένταξης των σχετικών υποέργων σε έργα και επιχειρησιακά προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της ΕΑΓΜΕ.».

 

Άρθρο 59

Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές – Αντικατάσταση άρθρου 3 ν.δ. 4433/1964

Το άρθρο 3 του ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεμβρίου 1964 (Α΄ 219, διόρθωση σφάλματος Α΄ 31/1965), περί μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές

 1. Οι περιοχές που κηρύσσονται ερευνητέες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1, εξαιρούνται υπέρ του Δημοσίου, ως δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον, πριν τη λήξη της ερευνητικής περιόδου, υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προβλεπόμενη εισήγηση του ερευνητικού φορέα της παρ. 4 του άρθρου 1, με την οποία τεκμηριώνεται το μεταλλευτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, κατόπιν επιπρόσθετης εισήγησης υπέρ της εξαίρεσης, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην περίπτωση αυτή η άρση της αναστολής της ισχύος των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277) θεωρείται ότι ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης εξαίρεσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ομοίως, σε περίπτωση έκπτωσης μεταλλειοκτήτη από το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, χωρίς να έχει ακολουθήσει κατάργηση του δικαιώματος, ο χώρος της μεταλλευτικής παραχώρησης εξαιρείται υπέρ του Δημοσίου, ως δημόσια μεταλλευτική περιοχή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με την οποία τεκμηριώνεται το μεταλλευτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, κατόπιν επιπρόσθετης εισήγησης, υπέρ της εξαίρεσής της, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται και ζητήματα διαχειρίσεως μη αποκομισθέντων από τον προηγούμενο εκμεταλλευτή εξορυγμένων υλικών επί της εκτάσεως.

 1. Εάν εντός των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων περιοχών υφίστανται δικαιώματα ιδιωτών από άδεια μεταλλευτικών ερευνών ή οριστική παραχώρηση μεταλλείου, τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από το παρόν.

Σε περίπτωση απώλειας των δικαιωμάτων από άδεια μεταλλευτικών ερευνών ή κατάργησης της μεταλλειοκτησίας, σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα, ο χώρος αυτών δεν αποδεσμεύεται, αλλά θεωρείται αυτοδικαίως ως μεταλλευτική περιοχή του Δημοσίου.».

 

Άρθρο 60

Τρόπος αποδείξεως δικαιώματος έρευνας και εκμεταλλεύσεως – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4512/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί απόδειξης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το δικαίωμα της παρ. 1, σε περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, αποδεικνύεται με:

α) συμβολαιογραφικό έγγραφο ιδιοκτησίας, στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής τυγχάνει ιδιοκτήτης της εδαφικής έκτασης ή

β) συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της έκτασης, αν ο εκμεταλλευτής είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ιδιοκτήτη.

Τα ανωτέρω συνοδεύονται από πιστοποιητικά μεταγραφής στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα, καθώς και από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, αρμοδίως υπογεγραμμένο, που απεικονίζει τα όρια της έκτασης, όπως περιγράφονται στις περ. α) και β). Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα είναι εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) και συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.».

 

Άρθρο 61

Παράταση προθεσμίας υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία λατομείων σχιστολιθικών πλακών

 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί συνέχισης της εκμετάλλευσης λατομείων, παρατείνεται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται οι παραπομπές και προστίθεται και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μέχρι 1.7.2024. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται βάσει της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 (Β’ 2909) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

 

Άρθρο 62

Καταβολή επιδικασθέντων ποσών μειώσεων αποδοχών του προσωπικού του πρώην Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

 1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές αποδοχών του προσωπικού του πρώην Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45), οι οποίες επεβλήθησαν σύμφωνα με την περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 1η Αυγούστου 2018, καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση για έκαστο δικαιούχο θετικής σχετικής τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως και σχετικής αιτήσεως αυτού προς τον φορέα καταβολής, περί αποδοχής των όρων της παρούσης ειδικής ρυθμίσεως.
 2. Αποκλειστικώς για τους σκοπούς του παρόντος, φορέας καταβολής ορίζεται η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), σύμφωνα και με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019.
 3. Ποσά που έχουν καταβληθεί από το Ι.Γ.Μ.Ε., την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ή το Δημόσιο προς το ανωτέρω προσωπικό, ως εκ της ανωτέρω αιτίας, συμψηφίζονται με απαιτήσεις τους από την αιτία αυτή.
 4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις του προσωπικού του Ι.Γ.Μ.Ε. για ποσά που αντιστοιχούν ή συναρτώνται με περικοπές αποδοχών για το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αποσβέννυνται.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

 

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 07:38 | Παναγιώτης Καστανίδης

  Με δεδομένο ότι το παρόν Νομοσχέδιο αφορά διατάξεις τόσο Λατομικές όσο και διατάξεις σχετικές με τις ΑΠΕ, είναι μία καλή ευκαιρία να διορθωθεί ένα λάθος που αφορά τις αποστάσεις στις οποίες μπορούν να αναπτύσσονται σταθμοί ΑΠΕ από λατομεία. Στο Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018, αναφέρεται ότι:

  «1. Οι λατομικές περιοχές χωροθετούνται, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια ή οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με διοικητικές πράξεις και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια, σύμφωνα με τα από 21.11.1979 «Περί καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Δ΄693), 2.3.1981 «Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (Δ΄ 138) και 24.4.1985 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» (Δ΄181) προεδρικά διατάγματα. Αν πρόκειται να χωροθετηθεί λατομική περιοχή πλησίον οικισμού που έχει οριοθετηθεί με νομαρχιακή απόφαση, πριν τον καθορισμό της λατομικής περιοχής, πρέπει να γίνει αναδημοσίευση των ορίων του οικισμού με προεδρικό διάταγμα.

  Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων έξω από την οριογραμμή τους απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που έχουν άμεση σχέση με τη λατομική δραστηριότητα και ειδικότερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων εξόρυξης και λοιπών κατεργασιών καθετοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας.

  2. Το όριο των χιλίων μέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄143), για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματικών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011.

  Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα.»

  Θεωρώ ότι δεν είναι λογικό το να επιτρέπεται η χωροθέτηση πυλώνων αιολικών σταθμών στα 150 μέτρα από λατομεία, αλλά οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί να επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια λατομείων, δεδομένου ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν έχουν κτιριακές εγκαταστάσεις και η λειτουργεία τους δεν απαιτεί την ανθρώπινη παρουσία. Θα πρότεινα να προστεθεί αναφορά για τις ελάχιστες αποστάσεις χωροθέτησης από τα όρια λατομικής περιοχής όταν πρόκειται για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε συνέχεια της αντίστοιχης αναφοράς για τους πυλώνες αιολικών σταθμών και θα πρότεινα η απόσταση να οριστεί στα 25 μέτρα. Ο ορισμός της απόστασης είναι ενδεικτικός και έχει να κάνει με το μέγεθος των κατασκευών των πυλώνων των ανεμογεννητριών και των ακτίνων των φτερωτών τους που αθροιστικά συχνά ξεπερνούν τα 120-130 μέτρα. Αντίθετα τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ελαφρές κατασκευές οι οποίες πακτώνονται σε απόσταση της τάξης των 1,5-2 μέτρων από το έδαφος, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να αποκλείεται η χωροθέτησή τους σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 20-25 μέτρων.

  Έτσι προτείνω το Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018 να διαμορφωθεί ως εξής:

  «1. Οι λατομικές περιοχές χωροθετούνται, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια ή οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με διοικητικές πράξεις και εγκεκριμένες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ή εγκεκριμένα όρια, σύμφωνα με τα από 21.11.1979 «Περί καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Δ΄693), 2.3.1981 «Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (Δ΄ 138) και 24.4.1985 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» (Δ΄181) προεδρικά διατάγματα. Αν πρόκειται να χωροθετηθεί λατομική περιοχή πλησίον οικισμού που έχει οριοθετηθεί με νομαρχιακή απόφαση, πριν τον καθορισμό της λατομικής περιοχής, πρέπει να γίνει αναδημοσίευση των ορίων του οικισμού με προεδρικό διάταγμα.

  Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων έξω από την οριογραμμή τους απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που έχουν άμεση σχέση με τη λατομική δραστηριότητα και ειδικότερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων εξόρυξης και λοιπών κατεργασιών καθετοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας.

  2. Το όριο των χιλίων μέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄143), για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματικών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις μονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011.

  Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα.

  Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται για τα όρια πολυγώνου φωτοβολταϊκού σταθμού, ορίζεται στα είκοσι πέντε (25) μέτρα.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 02:10 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

  Σχετικά με άρθρο 32 (αύξηση εγκατεστημένης ισχύος ΦΒ σταθμών)
  Στο προστεθειμένο τέταρτο εδάφιο παρ.3 του άρθρου 97 του ν.4951/22 (Α’129)
  Σχετικά με την διάθεση από τον διαχειριστή του δικτύου περιθωρίου απορρόφησης ισχύος 10MW ανά Υ/Σ για εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ.
  Να συμπεριληφθεί και η κατηγορία των ΦΒ σταθμών που έχουν βεβαίωση πληρότητας αίτησης σύνδεσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132του ν.4819/21 (ΦΕΚ 4221/10-8-22)
  Η αιτιολόγηση για την συμπερίληψη αυτής της κατηγορίας ΦΒ σταθμών,στο τέταρτο εδάφιο έγκειται στο γεγονός ότι τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος κάποιων Μετασχηματιστών σε Υ/Σ, από τον Οκτωβρίο εως και σήμερα έχουν καλυφθεί από μεταγενέστερες αιτήσεις αυτοπαραγωγών.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:02 | Maria Linardou

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:39 | Maria Afthentopoulou

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:12 | Meliti Tsangaiou

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:59 | Eirini Ragia

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:30 | A. Ragia

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:49 | ioulia ragia

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:58 | Panagiotis Tsangaios

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:37 | Stavros Tsangaios

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:30 | Ourania Ragia

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 21:01 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

  Θέμα: Προώθηση τροπολογίας για τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών (παρέμβαση στην παρ. 7 του άρθρου 48 του Λατομικού νόμου (ν. 4512/2018 (΄ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018).

  Αιτολογική έκθεση
  Υφίστανται περιπτώσεις θεσμοθετημένων λατομικών περιοχών εξόρυξης λατομικών ορυκτών (μαρμάρων, κλπ), που ενώ ισχύουν απαγορευτικές διατάξεις για τη μη εκχώρηση τους για εκμετάλλευση, εν τούτοις το αρχικό καθεστώς ρύθμισης τους παραμένει, χωρίς προσαρμογή στις απαγορευτικές αυτές διατάξεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχετικές συγχύσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Συγκεκριμένα:
  Υφίστανται πδ ή άλλες ανάλογες σχετικές ρυθμίσεις, που ενώ προστατεύουν περιοχές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ταυτόχρονα όριζαν εντός αυτών, λατομικές ζώνες για τα ήδη λειτουργούντα λατομεία ορυκτών υλών.
  Μάλιστα δε, για ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές, μεταγενέστερα θεσμοθετήθηκαν επί πλέον και ρυθμιστικά ή πάσης φύσεως χωροταξικά σχέδια, με προβλέψεις που εναρμονίσθηκαν με το παραπάνω καθεστώς προστασίας, καθορίζοντας απαγορευτικές κατευθύνσεις για τέτοιου είδους λειτουργίες. Αυτός δε είναι ο λόγος που οι λατομικές ζώνες αυτές, περιέπιπταν έκτοτε σε πλήρη αδράνεια.
  Στην ουσία, για τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζονταν αρχικά, μεταβατικές λειτουργίες, προκειμένου να μην αναστατωθεί η λειτουργία των αντίστοιχων λατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες επειδή δεν συνάδουν με το καθεστώς των ρυθμίσεων που ακολούθησαν, περιέπιπταν στη συνέχεια, σε καθεστώς αδράνειας, μετά την λήξη της αδειοδότησης των. Όσο όμως η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και να μην ρυθμίζεται, δημιουργείται σύγχυση, με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Με την προτεινόμενη τροπολογία, προσδιορίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε αυτού του είδους οι περιοχές να αποχαρακτηρίζονται, εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι όποιες συγχύσεις.
  Η προτεινόμενη τροπολογία, που αφορά τον αποχαρακτηρισμός λατομικών ζωνών στις εν λόγω περιοχές, έχει ως εξής:

  Η Τροπολογία

  Προσθήκη νέου εδαφίου β στην παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (΄ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018).

  Η μέχρι σήμερα διατύπωση της παρ. 7, αριθμείται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται νέο εδάφιο β και επομένως η παρ. 7 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
  ΄΄Άρθρο 48, παρ. 7΄΄
  α) Λατομικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον τεκμηριωμένα δεν συντρέχουν πλέον λόγοι διατήρησής τους. Η απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αιτιολογημένη γνώμη των Συμβουλίων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού και κοινοποιείται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.
  β) Λατομικές περιοχές εξόρυξης λατομικών ορυκτών, εντός των οποίων έχουν λειτουργήσει λατομεία τα οποία έχουν περιέλθει σε δεκαετή τουλάχιστον αδράνεια, σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας, που ενέκρινε την τελευταία σύμβαση μίσθωσης, αποχαρακτηρίζονται, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, εφόσον ισχύει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:
  β.1) Έχει εκδοθεί σχετικό Π.Δ. ή άλλη ανάλογη ρύθμιση, οι οποίες προστατεύουν τη συγκεκριμένη περιοχή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
  β.2) Έχει θεσμοθετηθεί Ρυθμιστικό Σχέδιο, ή Τ.Π.Σ ή Ε.Π.Σ. ή γενικότερα Χωροταξικός Σχεδιασμός, οι διατάξεις των οποίων είναι αντίθετες προς την λειτουργία λατομείων στη συγκεκριμένη λατομική περιοχή.
  Επισπεύδοντες για την έκδοση της ως άνω απόφασης μπορεί να είναι ο Υπουργός ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ενεστώς και πρόδηλο έννομο συμφέρον.
  Η ως άνω διαδικασία, πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση κατάθεσης αιτημάτων αδειών έρευνας ή έγκρισης σύμβασης εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 00:00 | ΔΚ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 21:55 | Παναγιώτου Βικτώρια

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική, καθώς δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 18:03 | Αλέξανδρος

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

  Ελπίζουμε επιτέλους η κυβέρνηση να αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη της για ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική σταθερότητα, με στόχο την ισχυρή και τεκμηριωμένη κοινωνική συμβολή και την ουσιαστικά βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

  Οποιαδήποτε διευκόλυνση για λατομεία ,όπως παράδειγμα αυτή στο νόμο αχαιας στο χωριό μου ,Κατω Λουσοι του Δήμου Καλαβρύτων, μέσα στο δάσος του Χελμού, θα ήταν καταστροφή για όλους μας ,αλλά και κυρίως για το μοναδικό δάσος του Χελμού

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:46 | Ιωάννα Καρβέλη

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.
  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 15:52 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ

  στο αρθ. 53 σχετικά με το επιτρεπτό της επέμβασης για τους σταθμούς αποθήκευσης, αυτές να ακολουθούν τους όρους και περιορισμούς των φωτοβολταϊκων σταθμών καθώς τεχνικά αλλά και σαν επεμβάσεις εμφανίζουν παρόποια χαρακτηριστικά δηλ. επιτρεπτή σε δασικές εκτάσεις (όχι Δάσος). Αν δεν γνωρίζουν το χαρακτήρα των εκτάσεων (ΔΔ), οι επιτροπές δασολογίου να το καθορίζουν. Τα συνοδά έργα (διασύνδεση αυτών ) να είναι επιτρεπτά στο σύνολο των εκτάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας.
  Επίσης η επέμβαση να επιτρέπεται στην απόλυτα απαραίτητη έκταση για να γίνει η επέμβαση συμπεριλαμβανομένου και τα 10μ απόσταση από την περίφραξη για πολεοδομικούς λόγους ( μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος γήπεδο άδειας παραγωγής και γήπεδο εγκατάστασης).
  Επίσης σε υφιστάμενους Υ/Σ εντός δασικών εκτάσεων η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης εντός των εκτάσεων αυτών να απαλλάσσεται από την διαδικασία έγκρισης επέμβασης (οι υφιστάμενοι Υ/Σ έχουν λάβει έτσι και αλλιώς Ε.Ε)

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 15:53 | Marianthi

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 13:38 | Αθηνά Ραγιά

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

  Οποιαδήποτε περαιτέρω διευκόλυνση για δημιουργία λατομείου είναι καταστροφική για το περιβάλλον. Περιοχή natura, γεωπάρκο, παρθένο ελατοδάσος, πλησίον αρχαίων και όμως υπάρχει η δυνατότητα αδείας για έρευνα κοιτασμάτων. Η περιοχή είναι στην καρδιά του ΧΕΛΜΟΥ στο χωριό Κάτω Λουσοί. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ή άλλης εκμετάλευσης.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 09:20 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 09:15 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΣύνδεσμοςΖητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 06:21 | Εμμανουήλ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 03:13 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 19:41 | Βασίλης

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:04 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ

  Οποιαδήποτε περαιτέρω διευκόλυνση για δημιουργία λατομείου είναι καταστροφική για το περιβάλλον. ΠΧ σε περιοχή natura,γεωπάρκο, παρθένο ελατοδάσος,πλησίον αρχαίων και όμως υπάρχει η δυνατότητα αδείας για έρευνα κοιτασμάτων.(εταιρεία έχει ζητήσει άδεια)Η περιοχή είναι στην καρδιά του ΧΕΛΜΟΥ Κ ΛΟΥΣΟΙ. ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ. Επίσης ο ελάχιστος χρόνος που δίνεται για διαβούλευση είναι απαράδεκτος και εκ του πονηρού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 18:46 | Αικατερίνη Μπαραμπούτη

  Ως Ελληνίδα υπήκοος απαιτώ από την Ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί το Νόμο και να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον δύο εβδομάδων ή ιδανικά ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία και καταστώντας σαφές ότι δεν σας ενδιαφέρει η φωνή και η γνώμη των Ελλήνων πολιτών.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:48 | Γρηγόρης Μερτινός

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:38 | Μαρία

  Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 17:46 | AΝΕΣΤΗΣ ΜΑΛΤΙΔΗΣ

  «Ζητώ από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η διαβούλευση αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα προσχηματική. Δίνετε μόνο 4 ημέρες για να σχολιάσουμε ένα νομοσχέδιο 143 άρθρων παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

  Ζητώ σε όλα τα νομοσχέδια να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας».