ΑΡΘΡΟ 6. Αναστολή εφαρμογής και κατάργηση διατάξεων του ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ Α΄303)

1. Αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/2003) κατά το μέρος που αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289) με τις οποίες θεσπίστηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασοβιοκοινότητας και καθορίστηκαν προϋποθέσεις δημιουργίας δασογενούς περιβάλλοντος, που προβλέπουν οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύουν.

2. Καταργείται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 για τα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδιδόμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 114 του ν.1892/1990 πρωτόκολλα.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει στο παρόν άρθρο και παρέμβαση σε διατάξεις του Ν.3208/2003(ΦΕΚ Α’ 303), θεωρούμε ότι επιβάλλεται πλέον η θεσμοθέτηση της προσβασιμότητας α) των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών και β) των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία, στο πνεύμα της νέας διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΟΗΕ 2007), την οποία συνυπέγραψε η χώρα μας και η οποία στο άρθρο 9: «Προσβασιμότητα» κάνει ειδική αναφορά στην προσβασιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ενημέρωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, με στόχο την άρση του αποκλεισμού τους από το φυσικό περιβάλλον και τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε όλες τις δραστηριότητες άσκησης, αναψυχής και κοινωνικοποίησης που αυτό προσφέρει.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της επικεφαλίδας του άρθρου 6 σε «ΑΡΘΡΟ 6. Αναστολή εφαρμογής, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ Α΄303)» και τη συμπερίληψη σε αυτό τουλάχιστον των παρακάτω:

  Α) στο άρθρο 1: «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν.3208/2003, παράγρ. 4 το νέο εδάφιο που προστέθηκε να διαμορφωθεί ως εξής «Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα και άλση ενεργείται μετά από σχετική μελέτη, που εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή και με την εποπτεία της, με την προϋπόθεση ότι η μελέτη διασφαλίζει την προσβασιμότητα του έργου και στους πολίτες με αναπηρία. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού, όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας αρχαιοτήτων.»
  Β) στο άρθρο 1: «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.7 στην νέα παράγραφο 4 -όπως αντικαταστάθηκε- να προστεθεί στο τέλος η πρόταση «Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κοινού και μετάδοσης μηνυμάτων για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και στους πολίτες με αναπηρία.»
  Γ) στο άρθρο 1: «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.7 η νέα παράγραφος 5 -όπως αντικαταστάθηκε- να διαμορφωθεί ως εξής «…Επιτρέπεται, επίσης, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος , μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας η εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες ξύλινων λυόμενων οικημάτων σε επιλεγμένες θέσεις των ανωτέρω περιοχών και σε περιορισμένο αριθμό, μη δυνάμενο να υπερβεί τα τριάντα, για την παροχή καταλυμάτων σε επισκέπτες των δασών. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων γίνεται κατά παρέκκλιση πολεοδομικών ή άλλων διατάξεων και διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 237 του ΝΔ 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7Α) διασφαλίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση την προσβασιμότητα και σε πολίτες με αναπηρία. Η επιτρεπόμενη χρήση και λειτουργία των οικημάτων…»
  Δ) στο άρθρο 1 : «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.13 το πρώτο εδάφιο -όπως αντικαταστάθηκε- να διαμορφωθεί ως εξής «Η εκτέλεση μικρών δημόσιων ή δημοτικών και κοινοτικών έργων , καθώς και μικρών έργων λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , όπως μετεωρολογικών σταθμών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή εγκαταστάσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης έργων συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς υδάτων (εξωποτάμιες και εσωποτάμιες λιμνοδεξαμενές με τη βοήθεια μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρες φραγμάτων) για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς και αντλιοστασίων εντός δασών και δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή ύστερα από άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής. Με την ίδια διαδικασία θα κατασκευάζονται δημόσια ή δημοτικά και κοινοτικά έργα, καθώς και μικρά έργα λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των δασών και δασικών εκτάσεων και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος στους πολίτες με αναπηρία και τη συμμετοχή αυτών στις δραστηριότητες που επιτρέπονται για το ευρύ κοινό»
  Ε) στο άρθρο 4: «Τροποποίηση διατάξεων του δασικού κώδικα (ΝΔ 86/1969)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.8 η παράγραφος που προστέθηκε να διαμορφωθεί ως εξής «6. τα δάση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1του άρθρου 69, που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή υπόκεινται σε διαχείριση ως δάση-πάρκα και επιτρέπεται σε αυτά η κατασκευή έργων και η εκτέλεση εργασιών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών με αναπηρία και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου…..»
  ΣΤ) στο άρθρο 8: «Χρηματοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) » του Ν. 3208/200, παράγρ. 5, το εδάφιο στ να διαμορφωθεί ως εξής «…στ) την ίδρυση χώρων αναψυχής και την εκτέλεση έργων εξωραϊσμού δασικών τοπίων και βελτίωσης της προσβασιμότητας στους πολίτες με αναπηρία…»
  Ζ) στο άρθρο 18: «Κατασκηνώσεις- παιδικές εξοχές» του Ν. 3208/2003, η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής «Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων των κατηγοριών γ’ έως και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979 για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών στο δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , κοινωφελή ιδρύματα και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και στους πολίτες με αναπηρία…..»

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 14:26 | Τάσος Δημαλέξης, Δρ, Βιολογίας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

  Δεδομένης της ανυπαρξίας ουσιαστικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία των μικρών υγροτόπων στη χώρα μας, που στην πλειοψηφία τους παραμένουν αχαρτογράφητοι και χωρίς καμία οριοθέτηση, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να πέφτουν θύματα καταπατήσεων, μπαζωμάτων και γενικότερης υποβάθμισης, τόσο από ιδιώτες, όσο και από ΟΤΑ, αλλά συχνά και από την κεντρική διοίκηση, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συμπερίληψή τους στο προστατευτικό πλαίσιο που διέπει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.

  Με τον τρόπο αυτό θα τεθούν υπό την προστασία της Δασικής Υπηρεσίας, η οποία διαθέτει τη στελέχωση και τεχνογνωσία, ώστε να περιορίσει ή/και εξαλείψει το άμεσο και διαρκές πρόβλημα της καταστροφής -υποβάθμισης των υγροτόπων της χώρας μας που σημειωτέον, μέσα στον 20ο αιώνα έχασαν τουλάχιστον το 75% της αρχικής τους έκτασης.

  Λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους για τη βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα για την ορνιθοπανίδα, οι υγρότοποι, μικροί και μεγάλοι προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ αλλά και από την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας. Λόγω όμως της ασάφειας που διέπει τον ορισμό τους στη χώρα μας και της ανυπαρξίας σχετικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και αρμόδιας για την προστασία τους υπηρεσίας, πολύ συχνά καταλήγουν να είναι σκουπιδότοποι, χώροι απόθεσης μπάζων ή να υπόκεινται σε παράνομη εκχέρσωση ή/και αποστράγγιση.

  Από τους εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής, σχεδόν όλοι (ενδεικτικά αναφέρονται οι υγρότοποι Σχινιά, Λούτσας, Βραυρώνας, Βουρκαρίου, Ψάθας), έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια θύματα μπαζωμάτων και άλλων άμεσων καταστροφών, πολύ συχνά από τους οικείους ΟΤΑ.

  Με την ευκαιρία της αναστολής της εφαρμογής «της διάταξης του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/2003) κατά το μέρος που αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289) με τις οποίες θεσπίστηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασοβιοκοινότητας και καθορίστηκαν προϋποθέσεις δημιουργίας δασογενούς περιβάλλοντος»

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: την προσθήκη εδαφίου που να αναφέρει ότι» Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, μετά από το εδάφιο (Ως δασικές εκτάσεις νοούνται …των ορέων.) να προστεθεί η φράση «Ως δασικές εκτάσεις νοούνται και όλοι οι υγρότοποι, με βάση τον ορισμό περί υγροτόπου που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη Ραμσάρ, όπως ισχύει σύμφωνα με το Ν. 191/1974 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του».

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 12:24 | ΕΝΟΤΗΤΑ & ΔΡΑΣΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μετά από δηλώσεις της νέας Υπουργού κας Μπιρμπίλη, ότι σύντομα φέρνει νομοσχέδιο στη Βουλή όπου μεταξύ των άλλων καταργείται το άρθρο 1 του Ν. 3208 τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 2003 και ως επακόλουθο επανέρχονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ομόφωνα αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στην κα Υπουργό και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ζητήσει συνάντηση μαζί της και να την ενημερώσει ότι η ενέργειά της αυτή είναι πισωγύρισμα στο δασικό πρόβλημα και φέρνει σε δεινή κατάσταση χιλιάδες πολίτες στη Σαλαμίνας. Συγχρόνως ζήτησε από όλους τους Βουλευτές Β’ Πειραιά και τον Νομάρχη Πειραιά να παρέμβουν και να αποσοβήσουν παρόμοια αρνητική εξέλιξη. Προς την κα Υπουργό εδόθη στο γραφείο της το πιο κάτω έγγραφο

  Προς Υπουργό Περιβάλλοντος – Βουλευτές Β’ Πειραιά
  Νομάρχη Πειραιά – Δήμο Σαλαμίνας – Δήμο Αμπελακίων
  Πολιτικά κόμματα
  Ο.Ε.Ε.Σ. – Μ.Μ.Ε Σαλαμίνα 26-10-09

  Κυρία Υπουργέ ΕΠΕΙΓΟΝ

  Πληροφορηθήκαμε ότι πολύ σύντομα προχωρείτε στην κατάθεση Νομοσχεδίου όπου μεταξύ των άλλων , για τον περιορισμό των αποχαρακτηρισμών δασικών εκτάσεων καταργείτε τις ρυθμίσεις του Ν. 3208 του 2003 και συγκεκριμένα το άρθρο 1 που αναφέρεται στην δασοκάλυψη του 25% , επαναφέροντας το προηγούμενο αυστηρότερο καθεστώς του 15%.
  Η συγκεκριμένη ενέργεια εφ’ όσον υλοποιηθεί αποτελεί πισωγύρισμα στο μεγάλο δασικό πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες στη Σαλαμίνα, οι οποίοι νόμιμα αγόρασαν αγροτεμάχιο, έκτισαν , νομιμοποίησαν το κτίσμα τους , βρισκόμενοι σήμερα σε οικισμούς με φως, νερό τηλέφωνο , συγκοινωνία.
  Σας καλούμε να παγώσετε κάθε ενέργειά σας που αποσκοπεί σε κατάργηση των ρυθμίσεων του Ν. 3208 αφού πρωτίστως ενημερωθείτε από τους φορείς για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες στη Σαλαμίνα.

  Ζητούμε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας , όπως πράξαμε στα τελευταία 15 χρόνια πολλάκις στο παρελθόν για ανεύρεση λύσης του προβλήματος.
  Ζητούμε περιληπτικά
  1. Προώθηση και ψήφιση της τροπολογίας για μη έκδοση των προστίμων μέχρι ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, τροπολογία την οποία έχετε στο Υπουργείο σας και βρίσκεται ήδη στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και την οποία επίσης έχουν οι Βουλευτές Β’ Πειραιά
  2. Κριτήριο για τους δασικούς χάρτες οι οποίοι είναι έτοιμοι στην διεύθυνση Δασών να είναι οι αεροφωτογραφίες τουλάχιστον του 1975 με σεβασμό πάντοτε σε αυτούς που οι αεροφωτογραφίες του 1945 έχουν την έκτασή τους μη δασική. Οι Δασικοί χάρτες που είναι έτοιμοι στην Διεύθυνση Δασών δυστυχώς δεν επιλύουν το πρόβλημα.
  3. Μέχρι κύρωσης των δασικών χαρτών ο πολίτης να έχει δικαίωμα να πουλά την περιουσία του. Σήμερα η περιουσία των πολιτών έχει δεσμευτεί.
  4. Μέχρι κύρωσης των δασικών χαρτών να μπορεί ο πολίτης να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Πολλοί πολίτες σήμερα στη Σαλαμίνα ζουν στο σκοτάδι και μάλιστα έχοντας σοβαρά θέματα υγείας, ενώ δυστυχώς τον τελευταίο καιρό ο ΟΤΕ κόβει τα τηλέφωνα σε όσους έχουν έλθει πρωτόκολλα κατεδάφισης με φόβο να ακολουθήσει και η ΔΕΗ.
  Κυρία Υπουργέ , εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων πολιτών παραδίδουμε σήμερα στο γραφείο σας φάκελο με τις πάγιες θέσεις του Συλλόγου μας και σας κάνουμε έκκληση , μη προχωρήσετε σε καμία ενέργεια για κατάργηση άρθρων του Ν. 3208 χωρίς πρωτίστως να ενημερωθείτε για το τεράστιο πρόβλημα της Σαλαμίνας.
  Καλούμε τους Βουλευτές Β’ Πειραιά και τον Νομάρχη Πειραιά οι οποίοι γνωρίζουν το μεγάλο πρόβλημα της Σαλαμίνας να παρέμβουν άμεσα ενημερώνοντας την κ. Υπουργό για την τραγική κατάσταση χιλιάδων οικογενειών στη Σαλαμίνα
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Μάνος Δερτούζος Αδαμόπουλος

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 12:55 | ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εχω καταταλαιωρηθει με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών .Σε τμηματα μεταξύ ανισόπεδων αγροκτηματων.Τα τα πρανή αυτά δεν καλιεργουνται αλλα αποτελλουν υποστηρηξη του ανω επιπέδου,εδώ ερχεται και παρεμβαινει η δασική υπηρεσία και τα χαρακτηρίξει δασικα.
  α)Αποτέλεσμα να μην μπορει να επέμβει ο κάθε ιδιοκτήτης ωστε να καθαρίσει το πρανές ,και να αναπτύσεται σε παμπολες περιπτωσεις μεγάλη θαμνωδη βλαστηση και εστι να μπορει ευκολα να περνουν ή και να μεταδίδουν φωτιά .
  β)Με το χαρακτηρισμό των ως άνω πρανών ως δασικών επιχειρήτε η καταπάτηση ιδιοκτησιών απο το δημόσιο με αθέμητο τροπο
  γ)Αποτελουν κινητρο οι χαρακτηρισμοι τέτοιου είδους εκτάσεων ως δασικών για αθεμητες συναλαγες μεταξύ ιδιοτων και δασικων υπαλληλων και ειδικά όταν ειναι όρια οικοπεδικών εκτάσεων.
  δ)Οδηγούν σε χιλιάδες εκδικάσεις για αποχαρακτηρισμό
  Προτείνω :
  1)Τα πρανή τμηματα μεταξυ ανισοεπιπέδων εκτάσεων αγροτικών τεμαχίων να μην χαρακτηρίζονται ως δασικά εφόσον σε αυτα το μήκος απο το χείλος έως το πόδι του πρανους δεν υπερβαίνει τα 15 μέτρα .
  2)Εάν ανοικουν σε οικοπεδικές εκτάσεις να μην μπορουν να κτίζεται το τμήμα απο το χείλος έως το πόδι του πρανους
  3)Να δενδροφυτευεται υποχρεωτικά εφοσον δεν είναι καθετα με μη παραγογικά δεντρα αλλα δενδρα δασους.
  4)Εφοσον οικοδομιθεί το κάτω επίπεδο αν απέχέι ή οικοδομή απο το πόδι του πρανούς 12 μέτρα τουλάχιστον και να δενδροφυτευεται με δένδρα δάσους
  Ευχαριστώ που μου δόσατε τον λόγω
  ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 12:16 | Δημήτρης Συριόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να υπάρξει μέριμνα με χρονικό ορίζοντα 2 ετών για οικισμούς εντός και εκτός σχεδίου δόμησης που εμπλέκονται σε δασικές εκτάσεις

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 12:01 | WWF Ελλάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. Κρίνεται απαραίτητος ο χρονικός προσδιορισμός της διάρκειας της αναστολής.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 11:18 | Λουκάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Νομίζω ότι αρχικά θα έπρεπε να γίνει μια συνταγματική ρύθμιση νοικοκυρέματος. Υποθέτω ΄΄οτι θα πρέπει να είναι συνταγματική καθώς δε γνωρίζω λεπτομέρειες.
  Θα αφορά τους κάθε είδους «συνεταιρισμούς» και ενώσεις παντώς είδους που λυμαίνονται τόσο την Αττική όσο και άλλα μέρη. ΚΑι φαντάζομαι έιναι πολλοί και βρίσκονται ήδη στα διακστήρια για διεκδικήσεις. Δεν θα έιναι δύσκολο να εντοπιστούν.
  Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτές τις ενώσεις ως εν δυνάμει κακόβουλες και να δεσμέυει τα οποιαδήποτε εδάφη εμφανίζονται ως διεκδικούμενα και να προχωράει στη χωροθέτησή τους ακόμη και στην δημιουργία ορίων με συρματοπλέγματα. Η Ρύθμιση αυτή θα ήταν καλό να θέτει τις οποιεσδήποτε διατάξεις κάτω από την ομπρέλλα του όρου «Εθνική ασφάλεια». Αναφέρω αυτόν τον όρο καθώς ο παραλογισμός του πλέγματος : καταπατηση, πυρκαγιές, οικοδομική δραστηριότητα, χωροθέτηση κλπ απειλεί πλέον άμμεσα ποιότητα ζωής αλλά θέτει και σε κίνδυνο την ίδια την ζωή. Άρα θα π΄ρεπει να αντιμετώπίζεται σαν ένα είδος εσωτερικού κινδύνου. Επίσης οι τίτλοι ιδιοκτησίας που συν΄δεονται με παραχωρήσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς ιδιώτες αυτόματα να χάσουν την οποιαδήποτε νομική τους υπόσταση και να δεσμευτου΄ν προς όφελος του κρα΄τους τα οποιαδήποτε εδάφη. Όσοι ιδιώτες αξιώσουν τίτλους βάσει τέτοιων συμβολαίων να παραπέμπονται άμεσα στην παραπάνω ρύθμιση όπο υκαι θα τους αναγνωρίζεται ενδεχόμενω δόλος στις διεκδικήσεις τους. ΘΑ ήταν καλό ως έξτρα ρύθμιση να γίνει ένας έλεγχος διαστάυρωσης μεταξύ κατασκευαστικών εταιριών,οικοδομικών συνεταιρισμών, συμβολαιογρα΄φων αλλά και δασαρχείων όσον αφορά το που κάθε ένας δραστηριοποείτε. ίσως απο εκεί να φανούν ενδιαφέροντα στοιχεία απο τις διασταυρώσεις.
  ΚΑι τέλος επειδή απο ότι φαίνεται το κτηματολ΄γιο και δασολόγιο καμία κυβέρνηση δεν θα έχει την ειλικρινή πρόθεση να το κάνει αξιόπιστο μέσω μηχανογράφησης και νέων τεχνολογιών θα πρότεινα έως ότου αυτό τελεσφορήσει να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Δικαστήριο Δασών και οικοδομών με ταχείς διαδικασίες να ασχολείτε μόνο με τυχόν διεκδικήσεις πο υθ απροκύψουν απο την παρα΄πάνω ρύθμιση.
  ΣΑς ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και έιναι μόνο τα ελάχιστα..

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 10:16 | ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΜΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Με αφορμή το νομοσχέδιο προς ψήφιση, και συγκεκριμένα το άρθρο 6, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι χιλιάδες πολίτες της σαλαμίνας βρίσκονται σε απόγνωση και οργή. Δεν καταπατήσαμε κανένα οικόπεδο, καθώς αγοράσαμε όλοι νόμιμα τα αγροτεμάχια,βρισκόμενοι σε οικισμούς με φως, νερό, τηλέφωνο και συγκοινωνία. Με αυτή την ενέργειά σας μας οδηγείτε σε απόγνωση. Ζητούμε την δικαίωσή μας καθώς δεν καταπατήσαμε. Ο νόμος 3208 δεν επίλυσε αλλά βοηθά στην μελλοντική επίλυση του προβλήματος. Η αναίρεση των άρθρων του νόμου αυτού που επιδιώκετε πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω το δασικό πρόβλημα. Συμφωνούμε στη προστασία του περιβάλλοντος αλλά πρώτα απ’όλα πρέπει να δείτε με ευαισθησία την κοινωνική διάσταση του προβλήματος.Εάν η τελική σας απόφαση είναι ή ανίρεση του νόμου 3208 που το ίδιο το πασόκ ψήφισε, τότε σας διαβεβαιώ πως η σαλαμίνα θα ξεσηκωθεί.

  Με εκτίμηση
  Μάνος Δερτούζος
  Πρόεδρος Πανσαλαμήνιου Συλλόγου
  «Ενότητα και Δράση για την Επίλυση του Δασικού Προβήματος»

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 08:02 | Κωστας Μιχαηλιδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  χρειάζονται εκπαίδευση όλοι οι υπαλλήλοι από έμπειρους για να μάθουν όλοι σε ένα ενιαίο τρόπο χαρακτηρισμού και όχι κάθε Περιφέρεια και κάθε υπάλληλος να εφαρμόζει ότι νομίζει και ότι καταλαβαίνει

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 08:29 | Κωστας Μιχαηλιδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  να καταργηθεί και το άρθρο 12 που επιτρέπει καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων προ του 1946 με περίεργους τίτλους και έμμεσα νομομοποιεί τις εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων έως το 1960 κατά παράβαση του νόμου που θέτει ως βάση το 1945.
  Επίσης έτσι όπως γίνεται η κατάργηση των παραγραφων δημιουργείται πρόβλημα αναρίθμησης καθώς και παρουσία 2 παραγράφων στο τέλος με ίδιο περιεχόμενο!!! Ξαναγράψτε όλο το άρθρο από την αρχή

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 01:07 | αλεξης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εύκρατο World:

  Υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης

  Στoν εύκρατο κόσμο υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορούν να επηρεάσουν τη διατήρηση και την αποκατάσταση του πιο πολύτιμου πόρου μας, τα δάση. Αυτό δραστηριότητες ακόμη και δύσκολο να παρακολουθήθουν από πολλές οργανώσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν. Ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι παρόμοιες με τις εναλλακτικές λύσεις της αποδάσωσης στις τροπικές περιοχές, αλλά η διαφοροποίηση στο οικολογικό κοινωνικό και οικονομικό περιεχομενο της ελλαδας θετει αλλους περιορισμους.
  χρειάζονται αποτελεσματικές προσαρμογές.

  Αειφόρο διαχείριση των δασών
  Βιώσιμη επίβλεψη των δασών θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Με την αναδάσωση των υποβαθμισμένων δασών με τα κατάλληλα είδη που θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις ειδικές βιολογικές συνθήκες των γεοβιοκοινοτητων της βιογεωγραφικης αυτης ζωνης της περιοχής θα συμβάλει ακόμη αργά για να την αφθονία των πόρων. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν. Πρώτη για τον προσδιορισμό των ζωνών της καθε φυτοκοινωνιας κάθε σημαντική θέση και το βαθμό της κακής χρήσης του. Επίσης για να αποφευχθεί η διατάραξη της ροής ενέργειας μέσω της διατήρησης των οικολογικών διαδρόμων μεσω της δασοκομίας. Ακόμη πιο προληπτικα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως το διάταγμα για τα ευάλωτα σε ρυάκια νερού, δασικές περιοχές. Τέλος, η συνολική προστασία των παρθένων δρυμων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

  Επιστροφή των παροχών σε ποιον ανήκει

  Τα κέρδη από την εκμετάλλευση του δάσους είναι σε κίνδυνο σήμερα από πολυεθνικούς οργανισμούς και ότι δημιουργεί ανισότητα στη χρήση των εν λόγω πόρων. Τα οφέλη του κεφαλαίου των δασών πρέπει να δοθεί σε εκείνους που είναι πραγματικά αλληλένδετα, όπως το τοπικό ή αυτοχθόνων πληθυσμών. Επιπλέον πρώην παρακολούθηση και ρυθμιστικές πολιτικές θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να αυξήσει την είσπραξη των φόρων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μία προσπάθεια να υποστηρίξει τη συνεργασία σε παραγωγή ορισμένων ειδών που προέρχονται από το δάσος. Τέλος, μια μεταρρύθμιση στο σύστημα της μησθωσης και της νομης που θα λύσει ρυθμίσεις πρόσβασης στη γη μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ενισχυθεί.

  Αποθάρρυνση των δραστηριοτήτων εξόρυξης

  Ορυχεία δραστηριότητες πρέπει να γίνεται με λιγότερο καταστροφικές εργαλεία, ακόμη και αν αυτό χρειάζεται περισσότερο εργατικό δυναμικό και επιχειρήσεις. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρακολουθησουν τη ρύπανση που προκαλείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις εξόρυξης. Επίσης, το θέμα της μικρής κλίμακας ανθρακωρύχειων που ενεργούν παράνομα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως και διαδραστικα. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των εθνών σε μια πρωτοβουλία για τον έλεγχο της ρύπανσης, διότι τα ποτάμια στην Ευρώπη λειτουργούν σε πολλές χώρες.

  Εναλλακτική χρήση των πόρων

  Οικοτουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί ως πηγή εισοδήματος με τη χρήση τους θησαυρούς των φυσικών πόρων. Κατά την διάρκεια της απουσίας κατάλληλων πολιτικών αυτής της δραστηριότητας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Τόσο είναι επείγον επίσημων οργανισμών για τη διεξαγωγή ενός οικοτουριστικού σχέδιο διαχείρισης. Πολλές περιοχές δεν διαθέτουν αποτελεσματικά με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό.

  Θεσμική βάση για την περιβαλλοντική σκοπό

  Θεσμικών φορέων για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και την αειφόρο ανάπτυξη εν γένει θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υλοποιηθεί. Επί του παρόντος τα ζητήματα αυτά είναι αδύναμες στην λειτουργία τους και την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως εργαλείο εργασίας για το μέγεθος της λειτουργίας τους καθιστούν δυνατή την εφαρμογή της Ατζέντας 21, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

  Νέες πολιτικές

  Πολιτικές θα πρέπει να υλοποιηθούν για την ενδυνάμωση της ανατίμησης της αξίας των δασών για την παροχή υπηρεσιών από το περιβάλλον. Οι καταναλωτές πρέπει να δεχθεί επιβαρύνσεις που είναι ενσωματωμένες στο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και γραμμάτια οικοτουρισμού για τη διατήρηση των δασών και την αναδάσωση.

  Έρευνα και εκπαίδευση

  Τέλος εκπαίδευση ειδικευμένου προσωπικού και πληροφοριών είναι θεμελιώδεις πολιτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να παρέχει ορθή οικολογική χρήση. Ειδικευμένο προσωπικό αναφέρεται στην ένταση και την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτά περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο, την ανάλυση του οικοσυστήματος, την καινοτομία στον τομέα του περιβάλλοντος προσαρμοστικές τεχνολογίες. Η εκπαίδευση και η τεχνολογία θεωρεί ότι η ανάγκη για ενημέρωση από τους ντόπιους και κυρίως απο τους αγρότες, για την πιο λογική και σωστή πρακτικη που μπορούν να μετεχουν στα πλαισια σχεδιασμου αγροδασοκομιας και να επεκτείνουν τον όγκο της παραγωγικότητας.

 • 30 Οκτωβρίου 2009, 00:07 | ΛΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικα με το αρθρο 6 κρινεται θετικο. Για την αποφυγη των φαινομενων διαφορας, θα πρεπει να δημιουργηθει μια κεντρικη διευθυνση αποχαρακτηρισμου δασικων εκτασεων η οποια θα κρινει τις γνωμοδοτησεις των τοπικων δασαρχειων. Οι αποχαρακτηρισμοι δασικων εκτασεων δεν μπορει να ειναι αρμοδιοτητα τοθ εκαστοτε τοπικου δασαρχη.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 21:05 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Περιοχές πυκνοκατοικημένες, (βλέπε περίπτωση Σαλαμίνας) στις οποίες τα οικόπεδα έχουν αγορασθεί με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και έχουν οικοδομηθεί, με οικοδομικές άδειες επί «χούντας» οι οποίες νομιμοποιήθηκαν με μεταγενέστερους νόμους (πχ νόμος Τρίτση) και διαθέτουν άπο το 1975 φως, νερό και τηλέφωνο, ενώ έχουν οριοθετημένους δρόμους και φωτισμό επ΄αυτών,
  ΣΗΜΕΡΑ με τις Α/Φ του 1945- 1946 κρίνονται ώς δασικές και οι χιλιάδες «όχι εύποροι» ιδιοκτήτες τους που επί το πλείστον τις χρησιμοποιούν ως πρώτη και κύρια κατοικία, από νόμιμοι έγιναν παράνομοι, ενώ έχουν γίνει εδώ και χρόνια όμηροι προεκλογικών υποσχέσεων «δήθεν τακτοποίησης»
  – Βλέπουμε μία από της δεκάδες συγκέντρωσεις διαμαρτυρίας για το δασικό, των κατοίκων Σαλαμίνας τον Σεπτέμβριο 2008 στο Δημαρχείο Σαλαμίνας με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
  – Παρευρισκόμενοι και ομιλούντες με θέσεις επίλυσης του προβλήματος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ οι κκ Λοβέρδος, Νιώτης, Διαμαντίδης, Λιντζέρης. (Υπάρχουν και πρακτικά της συγκέντρωσης)
  Ερώτημα: Τί άλλαξε σήμερα; Θα συνεχισθεί η ομηρία;
  Σημείωση : Πρέπει να σωθούν τα δάση! Ομως δεν χρειάζονται κινήσεις και άποφάσεις εν βρασμώ.
  ΝΑΙ στην αναδάσωση των καμμένων!
  ΝΑΙ στην διατήρηση και προστασία του δάσους!
  ΝΑΙ στον ορισμό του δάσους με σύγχρονο τρόπο!
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ! ΟΧΙ στην εκμετάλευση των ανήμπορων πολιτών, αλλά και όχι στους καταπατητές και παρανόμους! Εκεί η πολιτεία πρέπει να είναι αμίληκτη!

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 17:25 | Σπυρος Βλάχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  νομιζω οτι για το δασος και τη δασικη εκταση φτανει ο ορισμός του Συνταγματος, αν θελετε να βαλετε ποσοστό δασοκάλυψης να το αναφερει ο νομος και παρακαλώ πολυ να σταματησουν οι ερμηνευτικές εκγκυλιοι, συνηθως γραφουν άλλα αντί άλλων και μας μπερδευουν!!!!

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 17:54 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σαν πρώτο βήμα κρίνεται θετικό. Ώστε να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών και να ολοκληρωθεί επιτέλους το δασολόγιο στην χώρα μας.
  Πρόσθετα όμως θα πρέπει να θεσπιστεί το ελάχιστο ικανό εμβαδό και το ελάχιστο ικανό μέσο πλάτος που πρέπει να διαθέτει μία έκταση ώστε να κρίνεται δασική. (Να δύναται να αποτελέσει δηλαδή αντικείμενο ιδιαίτερου δασοκομικού χειρισμού.) π.χ ένα ελάχιστο εμβαδόν 700 τ.μ. και μέσο πλάτος 20 μέτρα για τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της χώρας μας.

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 17:54 | Σπυρος Βλάχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  πολυ σωστό…

  να εξετασετε την καταργηση του διαχωρισμού του δασους από τη δασική έλταση και τη χορτολιβαδική (τη δημόσια) μας εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα…φανταστειτε να κοιτατε μια Α/Φ του 1945 και να πρεπει να καταθεσετε σε δικαστηριο με ορκο τη διάκριση μεταξυ των παραπάνω περιπτώσεων,…. η βλάστηση ειναι ενα δυναμικ΄σταδδιο δεν εχει νοημα να τα ξεχωρίζουμε!!!!

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 09:23 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός της ύπαρξης περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες κατόπιν της οικιστικής τους ανάπτυξης και οι οποίες είχαν δοθεί σε άλλη χρήση με νόμιμο τρόπο (αποφάσεις κατάτμισης του Υπουργείου Γεωργίας)πριν την κύρωση του Συντάγματος το 1975. Σε κάποιες από αυτές, τα κατά τόπους Δασαρχεία έχουν αποστείλει πρωτόκολλα κατεδάφισης και εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση για αυτές τις περιοχές, οι οποίες σημειωτέον είναι αδύνατον να αποκτήσουν δασικό χαρακτήρα, αφού κάποιες από αυτές δεν είχαν ποτέ, απλά συνόρευαν με δάση????

 • 29 Οκτωβρίου 2009, 03:07 | Δημήτρης Παλάσκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η θέσπιση κριτηρίων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, παρ’ όλο που εκείνα του ν.3208/03 ήταν αυθαίρετα και παρεμπόδισαν την κύρωση των Δασικών Χαρτών του Α και Β Πιλοτικού και του 1ου Κυρίου Προγράμματος Κτηματογράφησης.
  Προτείνεται η υιοθέτηση των κριτηρίων του Καν.2153/03 τα οποία είναι:
  — Για το δάσος:
  α) ελάχιστη έκταση 5 στρ.
  β) ποσοστό δασοκάλυψης 10%
  γ) ύψος βλάστησης 5μ (δυνητικό ύψος)
  δ) λωρίδα πλάτους 20μ
  — Για τη δασική έκταση:
  α) ως ανωτέρω, αλλά ύψος βλάστησης 5μ τότε απαιτείται δασοκάλυψη τουλάχιστον 5%
  Ειδικά για τις ελληνικές συνθήκες προτείνεται και η προστασία εκτάσεων ως δασικών, οι οποίες δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και εντάσσονται στις «άλλες εκτάσεις» του ανωτέρω Κανονισμού*:
  α) ποσοστό δασοκάλυψης <5% εφόσον πρόκειται για εκτάσεις που περικλείονται ή βρίσκονται υπεράνω δασών και δασικών εκτάσεων (ισχύει και σήμερα)
  β) έκταση <5στρ. και λωρίδα 3στρ. και το ύψος τα 2μ. τότε κατ’εξαίρεση οι εκτάσεις προστατεύονται ως δάση
  δ) εκτάσεις με έκταση μικρότερη από 3 στρ. χαρακτηρίζονται μόνο ως δασικές εφ’όσον η δασοκάλυψη είναι τουλάχιστον 25%.

  *η οριστικοποίηση των κριτηρίων αυτών προτείνεται να γίνει έπειτα από διαβούλευση

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 22:50 | Παναγιώτης Βαρλάγκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο 24 του Συντάγματος με την αναθεώρηση 2001:

  «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.»

  Ο Έλληνας συντακτικός νομοθέτης έκρινε, κατά παγκόσμια ομολογουμένως πρωτοτυπία, να προσδώσει συνταγματική περιωπή στον ορισμό του δάσους (!), ερειδόμενος για την εξαγωγή του ορισμού αυτού στη νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

  Με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3208/2003, ο κοινός νομοθέτης, αντικατέστησε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 με verbatim (!) τον συνταγματικό ορισμό της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρ. 24 Σ:

  «1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

  2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.»

  Αφ’ ης στιγμής υφίσταται συνταγματική διάταξη, η επανάληψη της συνταγματικής διάταξης σε κανόνα δικαίου απλής νομοθετικής ισχύος είναι προφανές ότι *παρέλκει* και είναι νομοτεχνικά μάλλον προβληματική.

  Οι παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 989/1979 όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3208/2003 και ισχύουν, προτείνω να *καταργηθούν* ολωσδιόλου ως υπερκαλύπτομενες πλήρως (ως verbatim αντιγραφή άλλωστε αυτής!) από την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Οι δε επόμενες παράγραφοι να αναριθμηθούν κατάλληλα, οποιαδήποτε δε αναφορά στις καταργηθησόμενες παραγράφους 1 και 2 να αντικαθισταθεί με αναφορά «στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγματος», η οποία αναφορά (η οποία άλλωστε και τώρα εξυπονοείτο) σε διάταξη συνταγματικής περιωπή θα δώσει, καθώς θα γίνεται άμεσα έστω και στο επίπεδο των εντυπώσεων, μεγαλύτερο κύρος και σημαντικότητα στο νομοθέτημα. Όμως, θα είναι και νομοτεχνικά αρτιότερο.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 21:44 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΒΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  όχι άλλοι ελαιώνες στα καμμένα.

 • 28 Οκτωβρίου 2009, 01:44 | Μιχάλης Δαβής, Δασολόγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289).
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 24 του Συντάγματος, Ψήφισμα της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων,
  »Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».
  Σε αντιδιαστολή με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289), »Ως δασική έκτασις νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, καλυπτομένης υπό αραιάς ή πενιχράς υψηλής ή θαμνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναμένη να εξυπηρετήση μίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουμένη παραγράφω λειτουργιών».