Άρθρο 6 – Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας έχουν οι:

Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής,

Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

εφόσον:

ι) Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, το οποίο πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

ιι) Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων κτιρίων,  ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων.  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου (ι) και έχει ολοκληρώσει συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές, τα έτη των σπουδών αυτών λαμβάνονται ως επαγγελματική εμπειρία.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν επίσης:

α) Οι ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποκτήσει ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους στην ημεδαπή ή/και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική ή και επιστημονική ως άνω εμπειρία. Οι εν λόγω ενεργειακοί επιθεωρητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος.

β) Νομικά πρόσωπα της οποίας τα μέλη – εταίροι κατέχουν ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

3.    Οι πληρούντες τα προσόντα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, και χορήγησης των αντίστοιχων αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος, ως εξής:

3.1 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθούν άδειες Α’ ή/και Β’ τάξης και για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρήσεων (Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίου, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) και να ενταχθούν στα αντίστοιχα Μητρώα.

3.2 Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθούν άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίου, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού μόνο Α’ τάξης και να ενταχθούν στα αντίστοιχα Μητρώα. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών και τη διενέργεια ενδεικτικού αριθμού ενεργειακών επιθεωρήσεων, έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των αδειών τους από Α’ σε Β’ τάξη, μετά από γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 23:05 | Κονταράτος Ιάκωβος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

  Σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα των Ενεργ. Επιθεωρητών θέλω να σχολιάσω τα εξής:

  α) Αν και είμαι Μηχανικός ΠΕ θεωρώ ότι από την στιγμή που θα υπάρχουν εξετάσεις για την εγγραφή στα Μητρώα, δεν χρειάζεται να υπάρχουν αποκλεισμοί και διακρίσεις μεταξύ ΠΕ και ΤΕ.

  β) Οι εξετάσεις θα πρέπει να διεξάγονται από το ΤΕΕ εφόσον πιστοποιηθεί, αλλά και από άλλους πιστοποιημένους ανεξάρτητους φορείς.

  γ) Όσον αφορά το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανήκω στους Μηχανικούς που έχουμε ήδη παρακολυθήσει (άλλος λιγότερες, άλλος περισσότερε ώρες, εγώ προσωπικά έχω 140 ώρες), το απόλυτα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενεργειακών σεμιναρίων του ΤΕΕ με εισηγητή τον Μηχανολόγο Μηχανικό Κο Σταμάτη Περδίο, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωριστεί.

  δ) Όσον αφορά το θέμα της εμπειρίας, πιστεύω ότι πρέπει να απαιτέιται για την Β’ Τάξη των Επιθεωρητών και να περιλαμβάνει και τις Η/Μ μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων, βάσει βεβαιώσεων.

  Ευχαριστώ,

  Ιάκωβος Κονταράτος
  Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 23:11 | Γιώργος Βαλαβάνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους εκπαιδεύονται κατά τεκμήριο και κατά κύριο λόγο οι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Με τη σημερινή εξειδίκευση στη διάρκεια σπουδών, ελάχιστοι και από αυτούς έχουν διδαχθεί όλα τα σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση θέματα.

  Όλες οι άλλες ειδικότητες που αναφέρονται στο Σχέδιο Π.Δ/τος εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα.

  Για να πιστοποιηθεί κάποιος ως Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων, πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία ειδικά μαθήματα.

  Πριν καθορισθεί ποια είναι τα απαραίτητα μαθήματα, που πρέπει να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και η διάρκειά τους, επιβάλλεται να περάσει από διαγνωστικό τεστ. Άλλοι μπορεί να χρειάζονται 100 ώρες, άλλοι 300 και άλλοι … 1.000 ώρες διδασκαλίας! Δε μπορεί να μπαίνουν όλοι σε ένα τσουβάλι.

  Από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 γίνεται φανερό, ότι επιδιώκεται οι εμπλεκόμενες ειδικότητες Μηχανικών με το θέμα και τον σκοπό της ΚΥΑ να είναι του Αρχιτέκτονα, του Πολιτικού, του Μηχανολόγου και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Όλες μαζί και όχι η καθεμία για όλα.

  Αν υπήρχε στα Πολυτεχνεία ειδικότητα Μηχανικού κτιρίων και εγκαταστάσεών τους, θα μπορούσε το θέμα να αφορά μόνο αυτήν την ειδικότητα.

  Αν υπήρχε η ειδικότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που υπήρχε κάποτε στο ΕΜΠ, θα μπορούσε το μεγαλύτερο μέρος του σκοπού της ΚΥΑ να αφορά αυτήν την ειδικότητα.

  Σήμερα όμως, καλώς ή κακώς, υπάρχουν πολλές ειδικότητες και ακόμη περισσότερες εξειδικεύσεις Μηχανικών.

  Η άποψη, ότι η εκπαίδευση σε μια ειδικότητα, ακόμη περισσότερο η εξειδίκευση σε έναν τομέα και πολύ περισσότερο η σχετική με την ειδικότητα και την εξειδίκευση εμπειρία, μπορεί να αντικατασταθεί, υποκατασταθεί ή αναπληρωθεί από (ή με) ένα «σεμινάριο» κάποιων ωρών, φαίνεται τουλάχιστον «άστοχη». Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε, ότι υποκρύπτει και ταυτόχρονα αποκαλύπτει (!) τις συντεχνιακές επιδιώξεις διαφόρων ομάδων συμφερόντων, που κατάφεραν να περάσουν τις απόψεις τους στο Σχέδιο της ΚΥΑ για να εξυπηρετήσουν μόνο τα στενά οικονομικά τους συμφέροντα.

  Με βάση τους στόχους του άρθρου 1, θα έπρεπε να καταλήξει κανείς λογικά σε δύο προτάσεις:

  1) Η μελέτη σχεδιασμού νέων κτιρίων ή η ανακαίνιση υφισταμένων, πρέπει να υπογράφεται από Μηχανικούς των παραπάνω αναφερόμενων τεσσάρων ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονα, Πολιτικού, Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού). Τα μεμονωμένα γραφεία του ενός Μηχανικού, της μιας ειδικότητας για όλα, δεν είναι επαρκή για έναν ορθολογικό σχεδιασμό των κτιρίων.
  2) Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αποδοτικότητας κτιρίου πρέπει να υπογράφεται από Μηχανικούς των δύο ειδικοτήτων (Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), αφού διεξαχθεί έλεγχος με κατάλληλο εξοπλισμό και από τις δύο ειδικότητες Μηχανικών, παρουσία εξειδικευμένου τεχνίτη. Αυτό προκύπτει από την παράγραφο 3.1 του άρθρου 1: «ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧ».

  Οι παραπάνω προτάσεις θα μπορούσε να θεωρηθούν από όσους δεν συμπεριλαμβάνονται, ως «συντεχνιακές». Από κάποιους καλοπροαίρετους, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν «γραφειοκρατικές» ή «δαπανηρές».

  Η λύση στις ενστάσεις αυτές είναι η θεσμοθέτηση του «Πιστοποιημένου» (Certified) Μηχανικού και του «Επαγγελματία» (Professional) Μηχανικού.

  Πολλά Διπλώματα και τα περισσότερα από τα εγχώρια ή εισαγόμενα Πτυχία δεν έχουν αντίκρισμα γνώσεων. Είναι καιρός πια, υπό την πίεση μάλιστα διαφόρων ομάδων συντεχνιακών συμφερόντων, που διεκδικούν δια Νόμου απονομή ή/και διατήρηση «επαγγελματικών δικαιωμάτων», να μπει ο καθένας στη θέση του.

  Για τον ΚΕΝΑΚ και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, θεωρώ, ότι πρέπει να πιστοποιείται κάποιος ύστερα από αντικειμενικές και αδιάβλητες εξετάσεις, όχι (ή όχι μόνο) με βάση το Δίπλωμα/Πτυχίο και την πραγματική ή εικονική εμπειρία που κατέχει ή θα παρουσιάσει.

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

  Το ΤΕΕ θα μπορούσε / θα έπρεπε να αναλάβει το ρόλο του φορέα πιστοποίησης σε συνεργασία με ΑΣΕΠ και συναρμόδια Υπουργεία.

  Γιώργος Βαλαβάνης
  Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 22:03 | Λασκαρίδης Ισαάκ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ,
  με αυτό το σχέδιο νόμου έχω την αίσθηση οτι αποκλείονται ομάδες επαγγελματιών με επιστημονική κατάρτιση και με εμπειρία.Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου που αναφέρει σχετικά προυποθέσεις συμμετοχής «πενταετης εμπειρία στο σχεδιασμό κτιρίων», αναρωτιέμαι τι θα γίνει με όλους εκείνους τους επιστήμονες-επαγγελματίες,διπλωματουχους μηχανικους που διάλεξαν τον δρόμο της κατασκευής. Ιδιωτικές κατασκευές ελαχιστες,δημόσια έργα μηδαμινά και αποκλεισμός απο την συμμετοχή στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών? εχω ακομη μια απορία: πολιτικος μηχανικος ΑΠΘ/ΕΜΠ/αλλοδαπης σχολης,επαγγελματικη εμπειρία άνω των πέντε ετών ,κάτοχος Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Β΄τάξης θα μπορεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια? μάλλον οχι… απο πότε οι κατασκευαστές που εφαρμόζουν την μελέτη είναι υποδυέστεροι των μελετητών?
  Η προτασή μου είναι η εξής:
  Δώστε δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια σε περισσότερες όμαδες επιστημόνων-επαγγελματιών και αφήστε μετά τις εξετάσεις να καθορίσουν ποιοι θα εγγραφούν στα μητρώα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει διαφανείς εξετάσεις και κατάλληλη υποδομή(αιθουσές,εκπαιδευτες σωστοί).Να μην κάνει δηλ κάποιος αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια το 2010 και να γίνεται δεκτός το 2012 λόγω των πολλών συμμετοχών…. Το ΤΕΕ πρέπει να προστατεύσει την αξιοκρατία και να διασφαλίσει τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων μεταξύ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.. εξάλου όλοι πληρώνουμε τις συνδρομές μας σε αυτό….Όλοι οι συνάδελφοι επαγγελματίες εχουν δικαίωμα στην εργασία!
  Αξιοκρατεία,διαφάνεια,εξετάσεις και τέρμα πια οι συντεχνείες και οι πελατειακές σχέσεις!
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
  Λασκαρίδης Ισαάκ
  Διπλωματουχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 22:40 | XK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Γιατροί μας, ελάτε να αναστήσετε τους αδικοχαμένους της Ricomex, να αποσυμφορήσετε την ολοκαίνουρια Αττική Οδό και τον περιφερειακό Υμηττού, να αναστήσετε τους αδικοχαμένους απο εισπνοή Μονοξειδίου του Ανθρακα σε δύο τρία Ξενοδοχεία όπου είχε επιθεωρήσει Γιατρός – περίπου Θεός ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ πενταετούς φοίτησης. Το αληθινό πρόβλημα κύριοι δεν είναι οτι εμείς θέλουμε να κάνουμε την δικιά σας δουλειά αλλά το ότι εσείς θέλετε να κάνετε την δικιά μας δουλειά. Θα περίμενα απο τόσους παραγόμενους διπλωματούχους η Ελλάδα (μας) τους να είναι γεμάτη απο βιομηχανίες με καινοτόμα και προωθημένα προιόντα και οι κύριοι αυτοί να είναι η ατμομηχανή, αλλα δυστυχώς αυτό που θέλουνε είναι να σφραγίζουνε και να επιβλέπουν έργα απο το γραφείο τους. Το παραπάνω έργο έχω δεί να το κάνουνε απόφοιτοι «Τεχνίτες» σε πολλές περιπτώσεις.
  Ακόμη θα ήθελα να μάθω γιατί τόσοι υπερεπιστήμονες θέλουνε να καταταχτούνε σε τμήματα ΤΕΙ, για όσους δεν το πιστέυουνε ίσως θα μπορούσανε να ελέγξουν τις καταστάσεις με τους επιτυγχόντες. Τελικά αυτό που θέλουνε να επιβάλλουν και τώρα με αυτό τον έλεγχο των κτιρίων είναι η χρήση σφραγίδας και τίποτε άλλο, χωρίς να έχει σημασία η σχολή και το γνωστικό αντικείμενο. Πιστεύω πως θα πρέπει οι μηχανικοί που θα αναλάβουνε να εκτελέσουν αυτη την αποστολή θα πρέπει να έχουνε συνάφεια με το αντικείμενο δηλαδή μηχανολόγοι.

  ΧΚ απόφοιτος Τμήματος Ηλεκτρονικής Χανιά

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:30 | Δημήτριος Φείδαρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύουμε ότι η προϋπηρεσία που ζητείται είτε για την ένταξη στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών (5 έτη) είτε για την προσωρινή άδεια διενέργειας επιθεωρήσεων κατά το μεταβατικό πρώτο διάστημα (10 έτη) θα πρέπει να εξαρτάται από την ειδικότητα του Μηχανικού. Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός που μόλις έχει αποφοιτήσει είναι σαφώς πιο κατάλληλος για να διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση από έναν Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία 10 ετών. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση ανάλογα με την ειδικότητα και τα μαθήματα που έχει διδαχθεί ο κάθε υποψήφιος σε προπτυχιακό επίπεδο ξεκινώντας από μηδενική προϋπηρεσία για την πλέον σχετική ειδικότητα τους Μηχανολόγους Μηχανικούς (και αντίστοιχα τους Ενεργειακούς Μηχανικούς) και αυξάνοντας το χρόνο προϋπηρεσίας για ειδικότητες με λιγότερη σχέση με το αντικείμενο της μετάδοσης θερμότητας, της ενέργειας, του ΘΨΚ και εν γένει των Η/Μ συστημάτων.
  Πιθανόν να πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα εξαίρεσης από τη διαδικασία των σεμιναρίων ή/και των εξετάσεων ανάλογα με το επιστημονικό υπόβαθρο και την επαγγελματική προϋπηρεσία του αιτούντος.
  Θα θέλαμε επίσης να ρωτήσουμε κατά πόσο θα ληφθούν υπόψη σεμινάρια για ενεργειακές επιθεωρήσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν από το ΚΑΠΕ ή από ΑΕΙ βασισμένα πάνω στην οδηγία Δ6/Β.οικ.11038/27-7-99 ΥΑ ‘Διαδικασία, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων’.

  Δημήτριος Φείδαρος
  Μηχ/γος Μηχ/κος, ΜΔΕ, PhD

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:54 | Γ. Μαυρίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κα Υπουργέ,

  Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει φτάσει στο σημείο μηδέν με ευθύνη όλων μας. Έχουμε αφήσει μια μαύρη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία με τα αναρίθμητα «κατορθώματά» μας τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα ευθύνη φέρουμε όλοι μας. Ενδεικτικά αναφέρω: διαφθορά παντού, ανομία επίσης παντού, έλλειψη πολιτισμού και αλληλεγγύης σε κάθε τομέα της ζωής , αδιαφορία για την κοινωνία κ.α.α. (και άπειρα άλλα)… Δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσω, νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει…
  Αυτή η σελίδα λοιπόν, δυστυχώς δε σβήνει. Είναι στο χέρι μας, όμως να γράψουμε δίπλα της μια κατάλευκη που θα μας κάνει περήφανους και θα μας επιτρέψει να ζήσουμε όμορφα και με κανόνες ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στην Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, σίγουρα υπάρχει η βούληση από εκατομμύρια πολίτες. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση, η οποία είναι εκείνη που πρέπει να δώσει την ώθηση στους πολίτες για να πετύχουμε όλοι μαζί ένα σύγχρονο, οργανωμένο κράτος.
  Στο θέμα μας, ως συνέχεια των παραπάνω, η συγκεκριμένη Οδηγία 2002/91/ΕΚ θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 2002, αλλά ως γνώρισμα του λαού μας πήραμε παράταση μέχρι το 2006 και ξανά μέχρι το 2008, όμως ακόμα και σήμερα δεν έχουμε εναρμονιστεί με την Οδηγία! Πλήρης αδιαφορία για το περιβάλλον, την ανάπτυξη αλλά και την ίδια την ελληνική οικονομία…

  Κα Μπιρμπίλη,

  Είμαι κι εγώ άλλος ένας νέος πολίτης-μηχανικός απογοητευμένος, πικραμένος και πολλές φορές εξοργισμένος από αυτά που συναντώ στις δημόσιες υπηρεσίες προσπαθώντας είτε να εξυπηρετηθώ ως πολίτης είτε να ασκήσω το επάγγελμά μου ως μηχανικός. Και πάλι δε θα επεκταθώ… Σεις γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
  Όσον αφορά το Άρθρο 6 του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» θα ήθελα να προσθέσω την προσωπική μου άποψη, μιας και πολύ σωστά έχετε δημιουργήσει αυτόν τον ιστότοπο για δημόσιες διαβουλεύσεις.

  1. Προτείνω τη θέσπιση εξετάσεων αυξημένης δυσκολίας για την επιλογή των ενεργειακών επιθεωρητών. Αυτές θα μπορούσαν να διεξαχθούν απευθείας από το Υπουργείο με μια διαδικασία όπως π.χ. αυτή των Πανελλαδικών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια ώστε να είναι αδιάβλητες και να μην υπάρχει θέμα αμφισβήτησης από κανέναν.
  2. Τα σεμινάρια να διεξάγονται από διάφορους πιστοποιημένους φορείς, με βασική προϋπόθεση πάντα, την ιδιαίτερη δυσκολία των τελικών εξετάσεων. Έτσι δε θα παρεμβάλλεται το ΤΕΕ και δε θα υπάρχουν ενστάσεις από τους αποφοίτους των ΑΤΕΙ.
  3. Δε νομίζω ότι είναι σωστό να δοθούν προσωρινές άδειες σε μηχανικούς με μόνη προϋπόθεση τη 10ετη εμπειρία. Γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ τώρα, ενώ έχουμε καθυστερήσει περίπου 8 χρόνια; Γιατί να μην κάνουμε κάτι σωστό από την αρχή και να ξεκινήσουμε με προχειρότητες;
  4. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων είναι έννοιες εντελώς νέες στην Ελλάδα. Πόσοι μηχανικοί έχουν σήμερα εμπειρία πάνω σε αυτά; Ελάχιστοι, ίσως και κανένας! Γιατί λοιπόν απαιτείται 5ετης εμπειρία στο συγκεκριμένο Άρθρο 6, αφού ανάλογη εμπειρία δεν υπάρχει; Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που προτείνει ο νέος ΚΕΝΑΚ… Αυτήν, λοιπόν, την εμπειρία χρειάζεται ένας ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων;;;
  Προτείνω την εξάλειψη του συγκεκριμένου όρου.

  Επειδή είμαι ένθερμος υποστηριχτής της συγκεκριμένης Οδηγίας της ΕΕ και πραγματικά με ενδιαφέρει η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, για λόγους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς αλλά και εθνικούς (ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας), τα τελευταία 2 χρόνια έχω παρακολουθήσει μια σειρά από σεμινάρια και ημερίδες επί του θέματος. Σας πληροφορώ ότι οι αίθουσες ήταν γεμάτες από νέους μηχανικούς που έδειχναν πραγματικό ενδιαφέρον για το θέμα ενώ ελάχιστοι ήταν οι «έμπειροι» ή παλιοί μηχανικοί.

  Κα Υπουργέ,

  Το έργο των παλιών το είδαμε και το βλέπουμε…
  Εμπιστευτείτε τους νέους!

  Γρηγόριος Μαυρίδης
  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:54 | Αριστείδης Μυτάκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώντας βασικό στοιχείο δημοκρατίας τη δημόσια διαβούλευση, καταθέτω τις προσωπικές μου απόψεις για το θέμα, που δεν δεσμεύουν τους φορείς, των οποίων είμαι μέλος :
  Η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η σύνταξη των ενεργειακών μελετών ήταν απαραίτητη και θα οδηγήσει σε ενεργειακή εξοικονόμηση για τη χώρα μας αλλά και σε άμεσο όφελος για το κοινωνικό σύνολο, με τη μείωση της κατανάλωσης. Τη σημαντικότητα του βασικού στόχου, που σίγουρα θα έχει οφέλη για όλους μας, δεν θα πρέπει να την επισκιάζουν πιθανές (σωστές ή λιγότερο σωστές) παρατηρήσεις σε επιμέρους ζητήματα (τεχνοκρατικά, ισότιμης μεταχείρισης επαγγελματιών, χρηματοδότησης οικονομικά ασθενέστερων κλπ). Με το παραπάνω σκεπτικό θα πρέπει όλοι οι Μηχανικοί αλλά και οι φορείς τους, να ενημερώσουμε σωστά το κοινό, να ζητήσουμε την άμεση και αυστηρή εφαρμογή του νομοσχεδίου που κινείται σε σωστή κατεύθυνση, και να εργαστούμε με επαγγελματικό ήθος για το καλό του κοινωνικού συνόλου.
  Για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι απαραίτητα τα παρακάτω:
  1. H ενεργειακή επιθεώρηση να γίνεται από τους καλύτερα καταρτισμένους επιθεωρητές που θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών.
  2. Η εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να αποτελεί σοβαρή εξειδίκευση και επιμόρφωση πάνω στο αρχικό γνωστικό αντικείμενο και να υπάρχει πολύ αυστηρή πιστοποίηση.
  3. Να γίνονται υποχρεωτικοί και αυστηροί έλεγχοι των επιθεωρήσεων, υποχρεωτικά σε κάποιο σημαντικό ποσοστό, και όχι μόνο μετά από καταγγελία. Η υπηρεσία που θα κάνει τους ελέγχους να στελεχωθεί με ικανό αριθμό υπαλλήλων και να έχει γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Οι έλεγχοι να γίνονται με βάση τυποποιημένο πρωτόκολλο που να ελαχιστοποιεί την αυθαιρεσία και να κατευθύνει τον ελεγκτή.
  4. Να ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα το κοινό για το οικονομικό όφελος που θα έχει και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για πιθανή ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων (π.χ. με φοροαπαλλαγή, αντικατάσταση επιδομάτων θέρμανσης ή κοινωνικής αλληλεγγύης από δάνειο για ενεργειακές επεμβάσεις).
  Αριστείδης Μυτάκος
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc
  Ειδ. Γραμματέας Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Β. Ε.
  Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:15 | Βενιαμήν Αριστοτέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία υπουργέ,
  αξιότιμοι συνάδελφοι μηχανικοί,

  με το Προεδρικό Διάταγμα Ενεργειακών Επιθεωρητών ΚΕΝΑΚ που κατατέθηκε για διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και καθορίζεται ένα πλαίσιο λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η οργανωτική και διοικητική μορφή του Μητρώου που δημιουργείται, ο τρόπος δράσης των μελών του, ο ελεγκτικός μηχανισμός τους και εισάγονται οι σχετικές έννοιες.
  Διαπιστώνεται όμως μια πρωτοτυπία σε σχέση με ο,τιδήποτε ανάλογο έχει προηγηθεί. Ποτέ στο παρελθόν η αλλαγή ή η προσθήκη κάποιου κανονισμού, κάποιας κανονιστικής διάταξης ή κάποιου τεχνικού κώδικα δεν οδηγούσε αυτομάτως σε απαξίωση του μηχανικού ως επιστήμονα και ως επαγγελματία. Διότι αυτό ακριβώς θα συμβεί με την εισαγωγή του ΚΕΝΑΚ και τη δημιουργία του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΜΕΕ).
  Η εισαγωγή του κανονισμού θερμομόνωσης, η θέσπιση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του ΄85 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του, η δημιουργία του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος και γενικώς όλες οι αλλαγές στον τρόπο που μελετούμε ή ελέγχουμε κάποια κατασκευή, δεν οδήγησε ποτέ στη δημιουργία ενός νέου σκέλους εντός του σώματος των μηχανικών. Ακόμα και όταν εισάγαμε ως εργαλεία μελέτης των κατασκευών τους Ευρωκώδικες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό αφορούν την ασφάλεια των κατασκευών και των χρηστών τους, δεν προέκυψε η ανάγκη ενός νέου ξεχωριστού κλάδου μηχανικών με νέο ξεχωριστό μητρώο και νέα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  Θα ήταν δύσκολο για κάποιον να φανταστεί την ύπαρξη Μητρώου Μελετητών Αρχιτεκτονικών που θα ήταν πιστοποιημένοι γνώστες του ΓΟΚ 85, Μητρώου Μελετητών Στατικών που θα ήταν πιστοποιημένοι γνώστες του Ευρωκώδικα 3 ή του Ευρωκώδικα 5 ή Μητρώου Επιβλεπόντων Μηχανικών για βιομηχανικά κτίρια κ.ο.κ.
  Η δημιουργία ενός νέου σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών δημιουργεί μια νέα «υποομάδα» μηχανικών εντός των μηχανικών, με μια ανεξήγητη ανοχή και συμμετοχή του ΤΕΕ, το οποίο αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει και να εξετάσει τους μηχανικούς στο νέο γνωστικό αντικείμενο. Πρωτοφανές!!!
  Θα ήταν παράλογη, για παράδειγμα, η ανακοίνωση ότι, για κάθε νέα θεραπεία, οι γιατροί θα αναγκάζονταν να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν νέα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να την εφαρμόσουν σε ασθενείς. Το μέτρο θα φάνταζε αυτόματα γελοίο και ας πρόκειται άμεσα για την υγεία και την ασφάλειά μας. Αντίστοιχα εάν κάθε φορά, που ψηφιζόταν ένας νέος νόμος, οι δικηγόροι καλούνταν να κάτσουν στα θρανία για να πιστοποιήσουν ότι τον έμαθαν και ξαναγράφονταν εκ νέου στους δικηγορικούς συλλόγους τους, θα είχαμε πλήθος ενστάσεων.
  Ο μηχανικός που αποφοιτά από μια σχολή είναι ένας επιστήμονας με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να εφαρμόσει κάθε κανονισμό, κώδικα ή διάταξη που διέπουν μια κατασκευή. Πολύ περισσότερο, είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος θα κατανοήσει την ιδιαιτερότητα κάθε έργου, θα ιεραρχήσει τις ανάγκες και τους κινδύνους του και θα δώσει λύσεις, κινούμενος μέσα στο πλήθος των νόμων και των κανονισμών, αναλαμβάνοντας με την υπογραφή του την ευθύνη για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του.
  Εάν θεωρήσουμε ότι ο ΚΕΝΑΚ και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις είναι κάτι τόσο πολύπλοκο και εξειδικευμένο ώστε να απαιτεί νέες σπουδές, νέες εξετάσεις και μια νέα ειδικότητα μηχανικών, τότε η σωστή οδός είναι η δημιουργία νέων πανεπιστημιακών σχολών με αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Εάν, όμως, θεωρούμε ότι οι ενεργειακές επιθεωρήσεις είναι μέσα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου των μηχανικών και επαφίεται στην επιστημονική αρτιότητα και την επαγγελματική συνέπεια του κάθε μηχανικού να ελέγξει και να υπογράψει μια μελέτη ή έναν έλεγχο, όπως ήδη συμβαίνει με όλους τους άλλους ελέγχους, τότε το νέο ΜΕΕ είναι περιττό.
  Φυσικά δεν είναι όλες οι ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών ή πτυχιούχων μηχανικών ικανοί και αρμόδιοι να εκτελέσουν τέτοιου είδους ελέγχους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο και δυσάρεστο κεφάλαιο.
  Είναι επίσης δύσκολο να κατανοηθεί το σκεπτικό, με το οποίο δίνονται Προσωρινές Άδειες διάρκειας 12 μηνών σε μηχανικούς με δεκαετή εμπειρία, ώστε να πραγματοποιούν ενεργειακούς ελέγχους. Οι μηχανικοί αυτοί για 12 μήνες θεωρούνται ικανοί να κάνουν τους εν λόγω ελέγχους, μετά όμως καθίστανται αυτομάτως ανίκανοι, τους αφαιρείται η άδεια και πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να δώσουν εξετάσεις! Και η Προσωρινή Άδεια και η αφαίρεσή της αποτελούν τραγέλαφο. Απλώς χρυσώνουν το χάπι στους «παλαιούς».
  Οι έλληνες μηχανικοί έχουν αποδείξει ότι είναι ικανοί επιστήμονες και μπορούν να εκτελέσουν σύνθετες μελέτες, δύσκολους ελέγχους και άρτια τεχνικά έργα. Αποτελεί πρωτοφανή καινοτομία και ανεξήγητη υποχώρηση από μέρους του ΤΕΕ η αναγνώριση ενός νέου σώματος μηχανικών εντός του. Εάν το ΥΠΕΚΑ αποφάσιζε να προσλάβει έναν αριθμό μηχανικών για να τους χρησιμοποιήσει ως υπαλλήλους του, θα είχε το δικαίωμα να τους αξιολογήσει και να επιλέξει τους άριστους.
  Εδώ όμως δεν πρόκειται περί αυτού. Όλοι οι μηχανικοί συνεχίζουν την επαγγελματική τους δράση, εφαρμόζοντας απλώς ένα νέο κανονισμό. Τα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων τους ανακοινώνονται στο ΥΠΕΚΑ. Με παρόμοιο όμως τρόπο εδώ και χρόνια, π.χ. οι στατικοί υπολογισμοί κάθε κτιρίου ελέγχονται κατά το στάδιο ανέγερσής του από επιβλέποντες μηχανικούς και, κατά την διαδικασία τελικής θεώρησης της οικοδομικής άδειας, κατατίθενται στην αρμόδια πολεοδομία οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις. Δεν έγινε ποτέ όμως ξεχωριστό Μητρώο Ελεγκτών Στατικών Μηχανικών.
  Η επιμόρφωση των μηχανικών σε ένα νέο επιστημονικό εργαλείο όπως ο ΚΕΝΑΚ και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις είναι σαφώς απαραίτητη. Και σε αυτόν τον τομέα το ΚΑΠΕ θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο σε συνεργασία με το ΤΕΕ.
  Ο ΚΕΝΑΚ μπορεί να γίνει ένα σπουδαίο εφόδιο στα χέρια του μηχανικού. Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που στόχο έχει αφενός την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας των κτιρίων. Μπορεί να έχει κενά και παραλείψεις και λάθη. Μπορεί στην πορεία να χρειαστεί αλλαγές και προσθήκες. Δεν μπορεί, όμως, αυτοί που καλούνται να τον εφαρμόσουν και να τον υλοποιήσουν να θεωρούνται εκ προοιμίου ανίκανοι.
  Οι ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ να εκτελούνται από όλους τους μηχανικούς, οι οποίοι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους έχουν τα αναγκαία επιστημονικά εφόδια για να επιμορφωθούν, να κατανοήσουν τον ΚΕΝΑΚ και να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους ελέγχους. Η ευσυνειδησία και η συνέπεια του κάθε μηχανικού προσωπικά είναι το κριτήριο που θα τον οδηγήσει να αναλάβει την ευθύνη να διενεργήσει και να υπογράψει έναν ενεργειακό έλεγχο. Εάν το ΥΠΕΚΑ θέλει να παρακολουθεί και να ελέγχει τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και να επιβάλει κυρώσεις σε αυτούς που δεν εκπληρώνουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, καλώς να το πράξει. Γι’ αυτό όμως δε χρειάζεται ένα καινούριο Μητρώο.
  Όπως και να’ χει, το ΤΕΕ και τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν μπορεί να σιωπούν μπροστά σε μια τέτοια αλλαγή εργασιακών δεδομένων και μια τέτοια αμφισβήτηση της επιστημονικής κατάρτισης των μηχανικών.

  Βενιαμήν Αριστοτέλης
  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:43 | Θεοδώρου Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός απο το έτος 1992 και κάτοχος πτυχίου ΜΕΚ Δ’τάξης στούς τομείς Η/Μ ,Βιομηχανικά-Ενεργειακά,Υδραυλικά υψηλής πίεσης.

  Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι προκειμένου να αναβαθμιστεί το πτυχίο ΜΕΚ απο τάξης Β΄ αρχικά σε τάξης Δ’ ,έχω καταθέσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ τις σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

  Διαβάζοντας τις προυποθέσεις του άρθρου 6 που πρέπει να πληρούν οι Μηχανικοί για την έγγραφή στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ,διαπιστώνω ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν πουθενά οι προαναφερόμενες προυπηρεσίες και ότι για να ενταχτώ στο μητρώο θα πρέπει να παρουσιάσω την σχετική εμπειρία και να παρακολουθήσω τα υπο διοργάνωση σχετικά σεμινάρια.

  Ρωτώ λοιπόν τα εξής:

  1) Οι σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας που έχω καταθέσει στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για μένα και για όλους τους συναδέλφους που είναι κάτοχοι σχετικών πτυχίων ΜΕΚ???????

  2) Μετά απο 18 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στην μάχιμη επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού ,είναι απαραίτητο να παρακολουθήσω τα σχετικά σεμινάρια που θα οργανωθούν απο το ΤΕΕ ,προκειμένου να ενταχτώ στο μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών?????

  Υ.Γ. Θα ήθελα τις απόψεις των συναδέλφων που είναι κάτοχοι πτυχίων ΜΕΚ και τις σχετικές προτάσεις/ενέργειες.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:19 | Θεοδώρου Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός απο το έτος 1992 και κάτοχος πτυχίου ΜΕΚ Δ’τάξης στούς τομείς Η/Μ ,Βιομηχανικά-Ενεργειακά,Υδραυλικά υψηλής πίεσης.

  Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι προκειμένου να αναβαθμιστεί το πτυχίο ΜΕΚ απο τάξης Β΄ αρχικά σε τάξης Δ’ ,έχω καταθέσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ τις σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

  Διαβάζοντας τις προυποθέσεις του άρθρου 6 που πρέπει να πληρούν οι Μηχανικοί για την έγγραφή στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ,διαπιστώνω ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν πουθενά οι προαναφερόμενες προυπηρεσίες και ότι για να ενταχτώ στο μητρώο θα πρέπει να παρουσιάσω την σχετική εμπειρία και να παρακολουθήσω τα υπο διοργάνωση σχετικά σεμινάρια.

  Ρωτώ λοιπόν τα εξής:

  1) Οι σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας που έχω καταθέσει στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για μένα και για όλους τους συναδέλφους που είναι κάτοχοι σχετικών πτυχίων ΜΕΚ???????

  2) Μετά απο 18 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στην μάχιμη επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού ,είναι απαραίτητο να παρακολουθήσω τα σχετικά σεμινάρια που θα οργανωθούν απο το ΤΕΕ ,προκειμένου να ενταχτώ στο μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών?????

  Υ.Γ. Θα ήθελα τις απόψεις των συναδέλφων που είναι κάτοχοι πτυχίων ΜΕΚ και τις σχετικές προτάσεις/ενέργειες.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 17:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο Άρθρο 6. Παρ. 1 πρέπει να προστεθεί η ενότητα Γ:

  «Γ. Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων να περιληφθούν στο μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών.»

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 16:35 | Ευαγγέλου Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θέλω να κάνω ένα από τα τελευταία σχόλια που θέλω να κάνω, μίας και κλείνει σήμερα η διαβούλευση. Κυρία υπουργέ είναι επιτακτική η ανάγκη να καταργείσετε την απαιτούμενη εμπειρία, πρέπει εμείς οι νέοι διπλωματούχοι να δουλέψουμε, είμαστε νέοι με όρεξη, αλλά άνεργοι, στα πρόθυρα της καταστροφής προτού μπορέσουμε καν να ονειρευτούμε. Δώστε μας δουλεία και να είστε σίγουρη πως θα σας δικαιώσουμε. Όλοι αυτοι που φέραν την Ελλάδα μας στο χείλος του γκρεμού, τώρα δεν μπορούν να διορθώσουν τίποτα, αφήστε μας να διορθώσουμε αυτά που μας γκρέμισαν!
  Ευχαριστώ πολύ
  Msc Μηχανικός περιβάλλοντος ΔΠΘ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 16:05 | Ελεάνα Κοντού
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  31 Ιανουαρίου 2010

  Θέμα: «Αντίφαση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Ενεργειακών Επιθεωρητών και Νόμου 3661/ ΚΕΝΑΚ»

  Προς κα Μπιρμπίλη
  Υπουργό Περιβάλλοντος

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός του Α.Π.Θ. Με αφορμή το Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτηρίων – ΚΕΝΑΚ και έχοντας χαράξει επαγγελματική πορεία στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, αποφάσισα στις αρχές Μαΐου 2009 να στείλω αίτηση συμμετοχής στα ενεργειακά σεμινάρια του ΤΕΕ/ΙΕΚΕΜ (ΕΝΕΡ1,1,2,3,4,6,7,8). Κατόπιν όμως απογοήτευσής μου για τους πολύ αργούς ρυθμούς διεξαγωγής των σεμιναρίων του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ και διαβάζοντας πολύ προσεκτικά το Σχέδιο Πλαισίου Δημιουργίας Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών § 5.6 «…Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται από ανώτατα επιστημονικά ή άλλα ιδρύματα ή/και φορείς σχετικούς με το αντικείμενο, έχοντες αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάλληλα μέσα…» πήρα την απόφαση να παρακολουθήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης της Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. πληρώνοντας τα κατάλληλα δίδακτρα.
  Με μεγάλη μου απογοήτευση όμως και εφόσον είχα ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΒΕΤΑΜ διαβάζω στο Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Ενεργειακών Επιθεωρητών, άρθρο 6 Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών: “…δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν όσοι παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)…” ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Περιττό βέβαια να σας πω ότι εξακολουθώ μετά από 1 χρόνο σχεδόν να μην έχω καμία ειδοποίηση από το ΤΕΕ για την παρακολούθηση έστω του 1ου κύκλου.

  Αυτό που κυρίως θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι, ότι περάν των αναφερόμενων αντιφάσεων, όλοι οι νέοι μηχανικοί / επιστήμονες / τεχνικοί / τεχνίτες της Ελλάδας…εξακολουθούμε να επιθυμούμε βασική αρχή της χώρας μας να γίνει η αξιοκρατία και η έγκαιρη/κατάλληλη πληροφόρηση από τους αρμόδιους φορείς. Η απόκτηση γνώσης πρέπει να είναι ελεύθερη και να μην μονοπωλείται μέσω δύσκαμπτων μηχανισμών.

  Εύχομαι να μην σας κούρασα και να εισακουστεί η επιθυμία μου.

  Με εκτίμηση,
  Ελεάνα Κοντού

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 15:17 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ
  Αναρτήσατε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για δημόσια διαβούλευση σχέδιο Π.Δ που αφορά την θεσμοθέτηση Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών .
  Δυστυχώς δεν πέρασαν παρά μόνο 100 ημέρες για να αποδειχθεί ότι ΕΙΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ.
  Είναι ένα σχέδιο Π.Δ αναχρονιστικό , ξεπερασμένο ,ρατσιστικό και κινείται στην σκληρή φιλοσοφία της φασιστικής συντεχνίας του Τ.Ε.Ε που είναι και ο συντάκτης του.
  Είναι ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει υπ΄όψιν τα νέα δεδομένα αλλά έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο.
  Σας θυμίζω ότι τα Τ.Ε.Ι της χώρας είναι ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
  Ν.2916/2001 , Ν. 3549/2007.Το άρθρο 16 παρ. 5 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ρητά αναφέρει ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αποτελείται από δύο παράλληλους
  τομείς αα)Τον Πανεπιστημιακό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια ,Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
  β)Το Τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τ.Ε.Ι και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης.
  Η αξιολόγηση των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ από τα Πανεπιστήμια , Πολυτεχνεία και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ , επειδή διεξάγουν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , άρα είναι ικανά να επιμορφώσουν τους αποφοίτους τους σε αντίστοιχα θέματα σε επίπεδο σεμιναρίων και σε ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ε. , αφού δεν ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ και ούτε έχει ως αποστολή να ενσωματώνει τις ραγδαίες εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά.
  Με το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ μεθοδεύεται ο τρόπος κατανομής των αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών Α΄& Β’ τάξης στους Μηχανικούς Π.Ε εξαιρώντας τους Μηχανικούς Τ.Ε.
  Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ , 92/51/ΕΟΚ , 2005/36/ΕΕ , αφού σύμφωνα με αυτές δεν υφίστανται διαφορές στα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ μεταξύ πτυχιούχων με σπουδές 3,4,ή 5 ετών.
  Δεν μπορεί οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΥΠΟΔΙΑΙΣΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ , σε σχέση με τους πτυχιούχους που παρηκολούθησαν σπουδές σε ΚΕΣ(Προγράμματα Δικαιοχρήσεως)και οι οποίοι έχου λάβει πτυχίο από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και είναι μέλη του Τ.Ε.Ε.
  Σας καλώ να αποσύρετε το κατάπτυστο σχέδιο Π.Δ , αφού ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ και να αναρτήσετε άλλο ΣΥΓΧΡΟΝΟ , ΤΟΛΜΗΡΟ , ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ.
  Κυρία Υπουργέ
  Ο λαός σας έδωσε την εξουσία στις πρόσφατες εκλογές για να κάνετε ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙΤΕ με κοινωνικές ομάδες και συντεχνίες που χρόνια τώρα με ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ.
  ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΟ Τ.Ε.Ε.
  ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ επιτέλους για να πάει ο τόπος μπροστά.
  Ή ΑΛΑΖΟΥΜΕ Ή ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ και επειδή από ότι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα δεν ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΑΡΑ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 15:51 | ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

  ΠΡΟΣ: Σύγκλητο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο Τμήματος Φυσικής, Γ.Σ. Τμήματος Φυσικής
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Διευθυντές Τομέων

  Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τμήματος Φυσικής

  Εσχάτως το Υπουργείο Περιβάλλοντος δημοσίευσε πρόταση υπουργικής απόφασης για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, στον οποίο προβλέπεται η εισαγωγή του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Για να αποκτήσει κάποιος αυτή την ιδιότητα θα πρέπει να παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων και στη συνέχεια να δώσει γραπτές εξετάσεις.
  Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι οι μηχανικοί (ανεξαρτήτως ειδίκευσης!) και αρκετοί απόφοιτοι ΤΕΙ αλλά όχι Φυσικοί(!), παρ’ότι οι τελευταίοι έχουμε ένα πλήρες επιστημονικό υπόβαθρο για να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες (πληρέστερο ίσως απ’ότι πολλοί από τους έχοντες δικαίωμα στην εξέταση!!!). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο προσχέδιο της υπουργικής απόφασης υπήρχε σχετική δυνατότητα για τον κλάδο μας η οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκε!!!
  Ύστερα από τη μεθοδευμένη εδώ και καιρό επαγγελματική απαξίωση των Φυσικών (θυμηθείτε άλλωστε και την ίδρυση της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο ΕΜΠ επί υπουργείας Γερ.Αρσένη, που βγάζει αποφοίτους Φυσικούς κατόχους Master(!), αποκλειστικά και μόνο για να «ανοίξουν» πανεπιστημιακές θέσεις!), την προκήρυξη συνεχώς λιγότερων θέσεων στη ΄β βάθμια εκπαίδευση, την εκδίωξη από το ΤΕΕ των κατόχων Ρ/Η, απορρίπτεται ξανά η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής των Φυσικών σε κάποιες επαγγελματικές προοπτικές!
  Επιθυμούμε την άμεση ένταξή μας στο Προεδρικό Διάταγμα για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και το δικαίωμα σε ισότιμη συμμετοχή μας στη διαδικασία!!! Απαιτούμε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Φυσικής την άμεση αντίδρασή τους και τη συντεταγμένη διαμαρτυρία τους προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος – σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα και Τμήματα Φυσικής της χώρας(!) – ως άμεσα θιγόμενοι από τις «περίεργες» αυτές μεθοδεύσεις!

  Με τιμή

  Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΦΥΣΙΚΟΥ

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 13:25 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είμαι πτυχιούχος Φυσικός με MSc στη Φυσική Περιβάλλοντος και θεωρώ απαράδεκτη και άδικη την εξαίρεση του κλάδου μου από το δικαίωμα να συμμετάσχει στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, εφόσον το αντικείμενο σπουδών μας στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που κατέχουμε είναι απόλυτα ταιριαστό.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 13:34 | Π.ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρια υπουργε,
  Αδυνατω να κατανοησω την λογικη της προαπαιτουμενης εμπειριας, προκειμενου να αποκτησει ενας νεος πτυχιουχος ΑΕΙ-ΤΕΙ το δικαιωμα εγγραφης στα μητρωα των ενεργειακων επιθεωρητων.

  Προσπαθω να καταλαβω που βασιζετε αυτη η λογικη που ομολογω δυσκολευομαι να κατανοησω, δεδομενου οτι δεν ειστε σε θεση να υποδειξετε με πιο τροπο ο νεος μηχανικος θα αποκομησει την εμπειρια.

  Εστι τον αναγκαζετε να παει υπαλληλος σε εναν εμπειρο μηχανικο να κανει τις μελετες και απλα να τις υπογραφει ο εμπειρος μηχανικος.

  Ο νεος μηχανικος κυρια υπουργε ειναι πιο εξειδικευμενος και ευαισθητοποιημενος σε θεματα περιβαλλοντος και ενεργειας

  Με ολο τον σεβασμο στους εμπειρους μηχανικους, πιστευω οτι σε πολλες των περιπτωσεων η πειρα εχει αμεση συναφεια με πολλα κακως κειμενα σε αυτη την χωρα.

  Με ιδιαιτερη ικανοποιηση διαπιστωσα οτι στην διαβουλεση συμμετεχουν διαπρεποντες επιστημονες, με λαμπρες σπουδες στην χωρα μας αλλα και το εξωτερικο, με διδακτορικα, στον ενεργειακο τομεα, καθηγητες, των οποιων οι προτασεις ειναι βαρυσημαντες
  Προτεινουν τροπους εκπαιδευσης των ενεργειακςν επιθεωρητων και διαδικασιες που δεν θα επιτρεψουν να γινουν μονοπωλια, κακης ποιοτητας
  Σας προτρεπω κυρια υπουργε να τους αφουγκραστειτε, προκειμενου να βγει απο ατη την διαβουλευση κατι ποιοτικο και αντικειμενικο