Άρθρο 7 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά & διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

1. Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να τους χορηγηθεί αντίστοιχη άδεια, υποβάλλουν στο ΤΕΕ, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις, καθώς και ένταξης στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

β) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν τυχόν νομικά ή άλλα κωλύματα και ειδικότερα ότι δεν τυγχάνουν υπάλληλοι της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ ή μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. και ότι αποδέχεται το δικαίωμα της παραπάνω υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων, εφόσον ο υποψήφιος ενταχθεί στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς επίσης και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που συνοδεύει την αίτησή του.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος από ελληνικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής. Για διπλωματούχους μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ όσοι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής.

στ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΤΕΕ για τους υποψηφίους ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών ή πιστοποιητικό εγγραφής στους οικείους συλλόγους πτυχιούχων για τους υποψηφίους άλλων ειδικοτήτων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι.

ζ) Επικυρωμένο/α αντίγραφο/α μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από ανώτατες σχολές της ημεδαπής, ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που χορηγούν ισότιμους και αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, αναγνωρισμένων από την αρμόδια Ελληνική Αρχή.

θ) Φωτοαντίγραφο καταβολής παραβόλου εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

ι) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τους φορείς στους οποίους εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος, στα οποία να καταδεικνύονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησής του (αντικείμενο, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση στο φορέα). Τα πιστοποιητικά παρέχονται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και στελέχη Οικοδομικών Αδειών συνοδευόμενα από βεβαίωση του εργοδότη ή εφόσον ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, τα πιστοποιητικά εκδίδονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτών.

κ) Πίνακας διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων προ της έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είτε μετά την έκδοση αυτού και σύμφωνες προς αυτόν.

2. Το ΤΕΕ, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου παρέχει τη δυνατότητα ή μη στον ενδιαφερόμενο παρακολούθησης του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις.

3. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος το ΤΕΕ εκδίδει για κάθε υποψήφιο Πιστοποιητικό Επαρκούς Παρακολούθησης, ενώ μετά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων, το ΤΕΕ υποχρεούται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να εκδώσει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης ανά ενδιαφερόμενο, καθώς επίσης να αποστείλει λίστα επιτυχόντων στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ, συνοδευόμενη από τους φακέλους με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου.

4. Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ, εξετάζει τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου για ένταξή του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, ελέγχει την εκπλήρωση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτήσεων, την επάρκεια των προσόντων και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το παρόν και υποβάλει σχετική εισήγηση στη Γ.ΕΠ.Ε.Ε., η οποία γνωμοδοτεί σχετικά προς τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ένταξη ή μη των υποψηφίων στο αντίστοιχο Μητρώο και τη χορήγηση ή μη των αντίστοιχων αδειών.

5. Εφόσον η γνωμοδότηση γίνει αποδεκτή με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται η ένταξη των υποψηφίων στα αντίστοιχα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και χορηγούνται οι σχετικές άδειες από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβληθούν επιπρόσθετα στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)  Πίνακας των ενεργειακών επιθεωρητών που περιλαμβάνονται στο προσωπικό του, με αναφορά στον Αριθμό Μητρώου που έλαβαν κατά την ένταξή τους στο ανάλογο Μητρώο.

β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών των εν λόγω Ενεργειακών Επιθεωρητών.

γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος της Εταιρείας, από την αρμόδια εφορία.

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν. 1599/1986) των ενεργειακών επιθεωρητών που βεβαιώνουν τη συνεργασία τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.

ε) Πίνακας που εμφανίζει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, έρευνες και άλλες σχετικές εργασίες και υπηρεσίες που παρείχε το νομικό πρόσωπο, με αναφορά του αντικειμένου αυτών και των αντίστοιχων χρονικών περιόδων απασχόλησης, καθώς και του βαθμού συμμετοχής των μελών – εταίρων του σε κάθε μία από τις δραστηριότητες/έργα. Ο παραπάνω πίνακας συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα σχετικών φορολογικών στοιχείων χρέωσης των πελατών προς τους οποίους παρασχέθηκαν οι εργασίες/υπηρεσίες ή τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια, κλπ) που τεκμηριώνουν την παροχή της αντίστοιχης εργασίας/υπηρεσίας ή πιστοποιητικά-βεβαιώσεις των πελατών.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:40 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΡΘΡΑ 7 & 11

  Δεν είναι σαφές πότε και πώς θα ξεκινήσουν τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των Ε.Ε. από το ΤΕΕ.
  Απεναντίας εδώ και πολύ καιρό αναγγέλονται και πραγματοποιούνται διάφορα σεμινάρια από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΕ, χωρίς κάν να έχει ψηφισθεί ο σχετικός νόμος !

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 01:49 | virginios
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  προσοχή να μην καταντήσει γραφειοκρατική η όλη διαδικασία.
  Επίσης στο 6ε ίσως δεν αρκούν τα γραφόμενα για τις απαγορεύσεις των εταιρίών

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  – Σχετικά με την δημιουργία του μητρώου επιθεωρητών από την Ε.Υ.ΕΠ.Ε.Ν. με γνωμοδότηση Γ.ΕΠ.Ε.Ε.
  Προτείνουμε αυτό να αναρτάται, προς αποφυγή φαινομένων εξαπάτησης των πολιτών.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στο σημείο 5 του άρθρου αυτού θα θέλαμε να επισημάνουμε τη διαφορά που υπάρχει, ή πρέπει να υπάρχει, μεταξύ της αδειοδότησης(χορήγηση αδείας/καταχώρησης σε μητρώο) και της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των δικαιουμένων να λάβουν τον τίτλο του ενεργειακού επιθεωρητή.
  Σε ότι αφορά την πιστοποίηση δεξιοτήτων, αυτή πρέπει να παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ/ ή άλλο ισοδύναμο φορέα διαπίστευσης) φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και αξιοπιστία της πιστοποίησης. Το ΤΕΕ, δυνητικά, θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος φορέας, εφόσον διαπιστευθεί κατάλληλα.

 • 29 Ιανουαρίου 2010, 09:49 | DREPANIDIS XRISTOFOROS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κ.Υπουργοί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα η οποία να εξασφαλίζει ότι ο επιθεωρητής θα επιτελεί απρόσκοπτα το έργο του ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ (κάτι ανάλογο δηλαδή με τις μελέτες δημοσίων έργων στις οποίες ΔΕΝ επιτρέπεται να συμμετέχουν κατασκευαστές για προφανείς λόγους).
  ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ με την ιδιότητα του επιθεωρητή είναι όσοι έχουν την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ιδιότητα με αντικείμενα τα οποία μπορεί να προταθούν για την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου όπως :
  1) θερμομόνωσης κτιρίων (π.χ. συμμετέχοντες σε εταιρίες εμπορίας ή κατασκευής θερμομόνωσης κελύφους, κουφωμάτων, μονωτικών υλικών κ.α.)
  2) συσκευές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, πυκνωτικές μονάδες, λαμπτήρων LED ,συστήματα BMS κ.α.
  3) συσκευές εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας π.χ. θερμοστατικές κεφαλές, συστήματα αντιστάθμισης, ΣΗΘ, κ.α.
  και πολλά άλλα πιθανά αντικείμενα τα οποία απαιτούν ενδελεχή μελέτη για την καταγραφή τους.
  Συμπερασματικά στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπάρχει προσθήκη:
  ….δεν είμαι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή ΕΜΠΟΡΟΣ παθητικών ή ενεργητικών συστημάτων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας.
  Η παραπάνω προσθήκη εξασφαλίζει την ακεραιότητα της ενεργειακής επιθεώρησης και αποτρέπει πιθανές «δόλιες» σκοπιμότητες.
  Επίσης πολύ σωστή είναι η πρόταση πολλών συναδέλφων να προστεθεί επίσης στην υπ.δήλωση:
  ….δεν είμαι ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  Κατά τα λοιπά το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση αρκεί να προωθηθεί σύντομα.
  Ευχαριστώ
  Msc Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 20:19 | ΔΗΜΗΤΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «Φωτοαντίγραφο καταβολής παραβόλου εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος»

  Με ποια λογική καθορίζονται οι τιμες για τα παράβολα? 150eur για την κατάθεση της αίτησης? Και αν τελικά οι αξιότιμοι υπέυθυνοι αποφανθούν ότι δεν πληρώ τα προσόντα, μήπως θα μου επιστραφούν τα 150eur?

  Υπερβολικά παράβολα, τελη τήρησης μητρώου, σεμινάρια, εξετάσεις και όλα αυτά με επιβάρυνση μας…

  Μας έχετε εξαθλιώσει…

 • 28 Ιανουαρίου 2010, 11:15 | Χόης Στυλιανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κατά την άποψη μου το ΤΕΕ, με τα κατά τόπους τμήματα του, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης των δικαιολογητικών ένταξης στο μητρώο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν αδικίες εις βάρος νέων μηχανικών, μηχανικών που δεν ανήκουν σε κομματικούς μηχανισμούς. Νομίζω ότι η λύση των γραπτών εξετάσεων (διατηρώ και εδώ επιφυλάξεις) από το Υπουργείο, όπως ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους, θα αποτελούσε μία καλή λύση.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | glaps
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΤΙ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ?
  ΑΝ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΑ ΤΗΝ Η/Μ Η ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ? ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ( Π.Χ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΕΤΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΠ ).
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΤΑ .
  ΦΘΑΝΕΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 17:14 | ΚΕΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ,

  είμαι Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω:

  1. Ζητώ να καταργηθεί πλήρως η παράγραφος ζ) των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο των Ενεργιακών Επιθεωρητών.

  «ζ) Επικυρωμένο/α αντίγραφο/α μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από ανώτατες σχολές της ημεδαπής, ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που χορηγούν ισότιμους και αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, αναγνωρισμένων από την αρμόδια Ελληνική Αρχή.»

  Θεωρώ απαράδεκτο να ζητείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για την διεξαγωγή ενεργιακών επιθεωρήσεων. Η ενεργιακή επιθέωρηση Κτιρίων καθώς και Καυστήρων, Λεβήτων & Κλιματιστικών Συστημάτων δεν είναι καμία φοβερή Επιστήμη. Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία μεθοδολογία υπολογισμών Θερμικών Απωλειών η οποία σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εμπειρία δίνει τα σωστά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω θα προσδώσει ένας μεταπτυχιακό τίτλος σε σχέση με την απόκτηση του πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού από το ΕΜΠ και την 7χρονη εμπειρία μου στον ηλεκτρομηχανολογικό τομέα.

  2. Δεν μπορώ να καταλάβω πως θα παραδώσω στο Τ.Ε.Ε. το δικαιολογητικό της παραγράφου κ) όταν είμαι νέος επιθεωρήτής και δεν έχω κάνει καμία ενεργιακή επιθεώρηση βάση του ΚΕΝΑΚ.

  «κ) Πίνακας διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων προ της έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είτε μετά την έκδοση αυτού και σύμφωνες προς αυτόν.»

  3. Είναι απαράδεκτο να ζητείται να γίνεται υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων καθώς και διεξαγωγή εξετάσεων από το ΤΕΕ τα οποία θα πρέπει και να χρυσο-πληρώσουμε. Γιατί για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης και την έκδοση του ενεργεικού πιστοποιητικού (ένταξη στο σώμα επιθεωρητών) πρέπει να απαιτειται η παρακολούθηση σεμιναριων ενώ για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας ή την έκδοση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας παραγωγικών μοναδών δεν απαιτείται; Μήπως πάλι κάποιοι προσπαθούν να επωφεληθούν χρηματικά και όλη η διακικασία πραγματοποιείται για την είσπραξη των χρημάτων;
  Μήπως δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο Ελληνικό

  4. Δεν μπορώ να κατάλάβω την απαίτηση του νόμου όσον αφορά την παράγραφο ι) (βεβαίωση προυπηρεσίας) και αφορά την προσκόμιση βεβαίωσης εργοδοτών (ιδιωτών ή Δημοσίου) αφού τα δελτία παροχής υπηρεσιών καθώς και οι επικυρωμένες οικοδομικές άδειες είναι πέραν του δέοντος αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία.

  5. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι το προσχέδιο του παράντος νόμου όπως είναι δομημένο θεωρεί ότι το Ελληνικό Τεχνικό Δυναμικό είναι ανίκανο να εκτελέσει χωρίς σεμινάρια, εξετάσεις και πιστοποιήσεις μία απλή μεθοδολογία υπολογισμού «Θερμικών Απωλειών Κτιρίου».

  6. Παρακαλώ πολύ να δώσετε μεγάλη σημασία στις κατηγορίες μηχανικών οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενεργιακοί επιθεωρητές. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι οι πλέον κατάλληλοι είναι:
  α) Οι Αρχιτέκτωνες Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί ως προς τα δομικά στοιχεία των κτιρίων.
  β) Οι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι & Χημικοί Μηχανικοί ως προς τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

  7. Τέλος δεν μπορώ να καταλάβω την δημιουργία νέου μητρώου ενεργιακών επιθεωρητών δηλαδή μηχανικών εφόσον υπάρχει ήδη το ηλεκτρονικό μητρώο του Δ15 του ΥΠΕΧΩΔΕ (μελετητικά πτυχία για δημόσια έργα) που δίνει αναλυτικά τις κατηγορίες μελέτης που μπορεί να κάνει ο κάθε μηχανικός.

  Ευχαριστώ πολύ
  Με εκτίμηση

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 13:38 | Ηλίας Βασιλείου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Για όσους έχουμε ήδη παρακολουθήσει τα σεμινάρια του ΤΕΕ για τα ενεργειακά θα υπάρχει κάποια ρύθμιση?

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 19:07 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ A.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ:
  πολλές ειδικότητες π.χ. Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι εκτελούν σχετικές εργασίες για τις οποίες ΔΕΝ απαιτείται οικοδομική άδεια π.χ. άδεια εγκατάστασης, πραγματογνωμοσύνες κλπ οπότε για τα αντίστοιχα ιδιωτικά έργα στα οποία ΔΕΝ απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μια φωτοτυπία του Δελτίου Παροχής Υπηρεσίας συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητά του πιστεύω ότι αρκεί για την απόδειξη της εμπειρίας .
  ευχαριστώ

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 15:48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στα προσόντα για εγγραφή στα μητρώα ενερ. επιθεωρητών του ΤΕΕ θα πρέπει να συνυπολογισθούν και γνώσεις από παρακολούθηση σχετικών σεμιναριακών κύκλων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ενδεχομένως θα τύχουν της διαπίστευσης.

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 11:44 | ΗΛΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΟΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΔΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΣΤΩ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ. Ο
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ:
  ΚΑΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΕΧΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 140 ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. ΤΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 09:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το ΤΕΕ, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου παρέχει τη δυνατότητα ή μη στον ενδιαφερόμενο παρακολούθησης του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις.?

  Προτείνω μετά από αυτό επίσημα το ΤΕΕ να μετονομαστεί σε ΦΟΥΣΚΑ !!!
  (Φορέας Ομαδοποιημένης Υπεράσπισης Συμφερόντων Κλίκας Αχόρταγων)

  Πίνακας διεξαχθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων προ της έκδοσης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είτε μετά την έκδοση αυτού και σύμφωνες προς αυτόν. !!!!???

  Μήπως αυτή η παράγραφος είναι φωτογραφική ? Λέω μήπως ! Πόσοι είναι αυτοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ? Πιστεύω πως τα δάχτυλα του χεριού περισσεύουν για να τους μετρήσεις !!!

  Αν δουλεύεις σε μελετητικό γραφείο με παροχή υπηρεσιών και δεν υπογράφεις άδειες ποιος υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση και ποιο αδειότυπο προσκομίζεις ? Πάλι οι μικροί στην απέξω !!!!

  Πιστεύω ακράδαντα από πως τα σεμινάρια και οι εικονικές εμπειρίες που ζητάτε θα πρέπει να αφαιρεθούν. Το μοναδικό κριτήριο πέρα από το πτυχίο πρέπει να είναι γραπτές πανελλήνιες αδιάβλητες εξετάσεις από το Υπουργείο. Όποιος έχει γνώσεις θα κάνει και καλή δουλειά. Όποιος δεν ξέρει την τύφλα του να κάτσει σπίτι του.

  ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ.
  ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ ?

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 19:53 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ A.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην Υπεύθυνη δήλωση:
  Δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος.

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 19:22 | TASOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυρία Υπουργέ
  Εφ’οσον θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας ειναι υψηλού επιπέδου δεν χρειάζεται καμμία περαιτέρω εξέταση των μηχανικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να μπορούν να εκπονήσουν ενεργειακές μελέτες και να κάνουν ελέγχους οταν εχουν γνώσεις για να μελετουν και κατασκευάζουν απο μικρά μέχρι μεγάλα έργα με ευθύνη της υπογραφής τους. Το μόνο που χρειάζεται ειναι να καθορισθεί ποιές ειδικότητες με βάση το γνωστικό αντικειμενό τους έχουν το δικαίωμα να χρησθούν και ενεργειακοί μηχανικοί.Νομίζω ότι οι πλέον κατάλληλοι είναι α)ως προς τα δομικά στοιχεία των κτιρίων ειναι οι αρχιτέκτονες και πολιτικοίμηχανικοί β)ως προς τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς διακρίσεις & αποκλεισμούς.Σε ειδικά έργα θα πρέπει να υπάρχει και η συνδρομή χημικών και μεταλειολόγων μηχανικών οι οποίοι κάτω από προυποθέσεις θα μπορούν να ονομασθούν και ενεργειακοί μηχανικοί.
  Οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση συνεχίζει το συντεχνιακό καθεστώς και περιορίζει την αγορά εργασίας που είναι σημαντική η επεκτασή της σήμερα παρά ο περιορισμός της.
  Εάν τελικά επιμένεται στη δημιουργία ειδικού μητρώου με μηχανικούς με σημαντική επαγγελματική εμπειρία έχετε στα μητρώα μελετητών αλλα και στο ΜΕΚ της Δ15 του υπουργείου σας πιστοποιημένο αρκετά έμπειρο στελεχιακό δυναμικό από μηχανικούς κάθε ειδικότητας για να ξεκινήσει το μητρώο των ενεργειακών μηχανικών.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ. ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 18:50 | Ευάγγελος Γυφτοδήμος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εφοσον υπαρχει η Δ15 του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υφίσταται λογος δημιουργίας νεας υπηρεσιας τήρησης μητρώου. Το μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών μπορεί να τηρηθει εκεί, παρέχοντας τα καταλληλα στελέχη και τα χρήματα τους που το κράτος (ημιπαρανομα) παρακρατεί.

  Οι κάτοχοι μελετητηκων και εργοληπτικών πτυχιων της Δ15 (ΜΕΕΠ-ΜΕΚ-ΜΕΛ), από καποιο επίπεδο και ανω φυσικά, δεν υφισταται λογος να εγγράφονται εκ νέου και να προσκομιζουν οικοδομικες άδειες κλπ, παρά μονο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής τους, και με αυτήν να εγγράφονται ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Δηλαδή ηλεκτρομηχανολογοι για θέρμανση, κλιματισμο, λεβητες και κάτοχοι βεβαιωσεων ΟΙΚ στα οικοδομικά (μονώσεις, κουφώματα, κλπ).

  Το να εγγράφεται κάποιος σε όλες τις κατηγορίες είναι λαθος, διότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα εκπαιδευσης (ασχέτως αν εχει επαγγελματικη εμπειρία, την οποια μπορει να έχει και ως εμπειροτέχνης). Απο εκεί και περα πρεπει να λαμβάνονται υποψη τα επαγγελματικα δικαιώματα του καθενος.

  Οι κάτοχοι βεβαιώσεων της Δ15 θα παρακολουθούν ένα απλο σεμινάριο του ΤΕΕ, το οποίο θα αφορά τα διαδικαστικά της επιθεώρησης.

  Το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, και καλό θα είναι να σταματήσουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ να το αμφισβητούν.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 18:40 | Νικος Θ. Νικολαιδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άρθρο 7, παρ. 1 (ι):
  – Οι βεβαιώσεις εργοδότη είναι περιττές, όταν υπάρχουν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.
  Ας πάψουμε επί τέλους να σπαταλάμε χαρτί, μελάνι, αποθηκευτικούς χώρους και εργατοώρες για να αποδεικνύουμε το αυτονόητο! Αυτό είναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συνεισφορά στην ανάπτυξη και στην προστασία περιβάλλοντος!
  Άρθρο 7, παρ. 1 (κ):
  Πως είναι δυνατόν να έχουν γίνει επιθεωρήσεις ΠΡΟ της έκδοσης ΚΕΝΑΚ «και σύμφωνες προς αυτόν»?
  Ποιοί έχουν ΗΔΗ κάνει επιθεωρήσεις? Έχουν σχέση με την σύνταξη του Νόμου?
  Τέτοια διάταξη που προσβάλλει την νοημοσύνη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη καλόν είναι να απαλειφεί από τον Νόμο.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77 ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛ :210 5227812- 210 5227276 FAX : 210 5243701
  URL http ://www.eetem.gr / E-mail: eetem@hol.gr

  Αθήνα 19-1-2010
  Αριθ.Πρωτ.211

  ΠΡΟΣ : κα Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
  Κοινοποίηση:
  Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Γ. Παπανδρέου
  Υπουργό Επικρατείας, κ. Χρ. Παμπούκη

  Θέμα :«Αντίθεση προς το κοινοτικό δίκαιο συγκεκριμένων διατάξεων του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με τις οποίες ανατίθενται ορισμένες αρμοδιότητες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος»

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Με το παρόν έγγραφο επισημαίνονται ορισμένες διατάξεις του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο. Η θέσπιση του Προεδρικού Διατάγματος στην παρούσα μορφή του θα έχει ως αποτέλεσμα την παράβαση του κοινοτικού δικαίου εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας και την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Ως εκ τούτου, απαιτείται η άμεση αντικατάσταση των συγκεκριμένων αντικοινοτικών διατάξεων του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με ρυθμίσεις συμβατές με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου.
  Αντικείμενες στο κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού είναι οι διατάξεις οι οποίες αναθέτουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) τον καθορισμό και οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την πιστοποίηση του συνόλου των ενεργειακών επιθεωρητών. Το ΤΕΕ βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων να ευνοήσει κατά τις διαδικασίες εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης τα μέλη του (διπλωματούχοι μηχανικοί) εις βάρος των ανταγωνιστών των μελών του (πτυχιούχοι μηχανικοί). Η ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στο ΤΕΕ θα επιτρέπει στους διπλωματούχους μηχανικούς να ανταγωνίζονται στη σχετική αγορά τους πτυχιούχους μηχανικούς και παράλληλα να θέτουν τους όρους του παιγνιδιού υπέρ τους. Επομένως, το ΤΕΕ θα διευκολύνει την είσοδο των μελών του στη σχετική αγορά, ενώ θα θέτει κωλύματα στην είσοδο των ανταγωνιστών τους. Το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει την ανωτέρω σύγκρουση συμφερόντων και επιτάσσει οι αρμοδιότητες να ανατεθούν σε ένα φορέα ανεξάρτητο από τους ανταγωνιζόμενους επαγγελματίες, ο οποίος θα παρέχει εγγυήσεις ανεξαρτησίας και διαφάνειας ως προς την ίση μεταχείριση διπλωματούχων μηχανικών (μελών ΤΕΕ) και πτυχιούχων μηχανικών (μελών ΕΕΤΕΜ).
  Αντί του αυθαίρετου ορισμού του ΤΕΕ, το οποίο εξάλλου δε συνιστά εκπαιδευτικό φορέα, θα μπορούσαν να οριστούν ως εκπαιδευτικοί και εξεταστικοί φορείς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα ή και άλλες πιστοποιημένες δομές κατάρτισης που λειτουργούν στην Ελλάδα. Αντιθέτως, με το παρόν Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος όλοι οι ανωτέρω ανεξάρτητοι και κατεξοχήν εκπαιδευτικοί φορείς ουσιαστικά αποκλείονται από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίες ανατίθενται σε μια επαγγελματική ένωση που αντιπροσωπεύει μόνο μέρος των εν δυνάμει ενεργειακών επιθεωρητών και που είναι συνεπώς κατά τεκμήριο μεροληπτική υπέρ των μελών της. Εξάλλου, ορισμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όπως το ΤΕΙ Πειραιά, είχαν ήδη οργανώσει προγράμματα εκπαίδευσης με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Ωστόσο, με τον αυθαίρετο αποκλεισμό όλων των ανωτέρω εκπαιδευτικών φορέων, πριμοδοτούνται μόνο τα σεμινάρια τα οποία έχει οργανώσει το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, η ανώνυμη εταιρία του ΤΕΕ στην οποία και πιθανότατα το ΤΕΕ θα αναθέσει την εκπαίδευση και εξέταση των ενεργειακών επιθεωρητών. Ο αυθαίρετος ορισμός του ΤΕΕ ως φορέα πιστοποίησης του συνόλου των ενεργειακών επιθεωρητών αντιτίθεται κατάφορα στο κοινοτικό δίκαιο και είναι αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής του ΤΕΕ στο σχεδιασμό του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.
  Επίσης, αντιτίθεται ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο η πρόβλεψη της σύνθεσης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στην πράξη μέλη του ΤΕΕ να έχουν την αποφασιστική πλειοψηφία στο εν λόγω όργανο. Αυτό θα επιτρέπει στο ΤΕΕ να ελέγχει τη ΓΕΠΕΕ κατά την άσκηση των σημαντικών ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της, και επομένως να ευνοήσει (μέσω της ΓΕΠΕΕ) τα μέλη του εις βάρος των μη μελών του. Προκειμένου να συμβαδίζει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, επιβάλλεται να προβλέπεται η συμμετοχή στη ΓΕΠΕΕ «υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ» και «ειδικών εμπειρογνωμόνων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα». Οποιαδήποτε δε συμμετοχή στη ΓΕΠΕΕ άμεσου εκπροσώπου των διπλωματούχων μηχανικών (δηλαδή εκπροσώπου του ΤΕΕ), επιβάλλεται να ισοσταθμίζεται με ισοδύναμη άμεση εκπροσώπηση των πτυχιούχων μηχανικών (δηλαδή με αντίστοιχο εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ).
  Οι ανωτέρω αντικοινοτικές ρυθμίσεις είχαν εντοπιστεί και στην αρχική μορφή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που είχε προτείνει το Δεκέμβριο του 2008 σε δημόσια διαβούλευση η προηγούμενη ηγεσία του τότε αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως γνωρίζει το Υπουργείο σας, στις 2 Φεβρουαρίου 2009 είχαμε υποβάλει καταγγελία για τις συγκεκριμένες αντικοινοτικές ρυθμίσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία προσφυγής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εν όψει της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προηγούμενη ηγεσία του αρμόδιου τότε Υπουργείου Ανάπτυξης απάλειψε από το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος τις διατάξεις οι οποίες αντιτίθεντο στο κοινοτικό δίκαιο. Σε απάντηση, η ΕΕΤΕΜ απέσυρε την καταγγελία την 22 Μαΐου 2009.
  Ωστόσο, σήμερα το Υπουργείο σας επαναφέρει τις αντικοινοτικές διατάξεις στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο εδόθη στη δημοσιότητα στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Εν όψει αυτής της εξέλιξης η ΕΕΤΕΜ είναι υποχρεωμένη να επαναφέρει το ζήτημα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο σας θα αντικαταστήσει τις αντικοινοτικές διατάξεις με ρυθμίσεις συμβατές προς το κοινοτικό δίκαιο κατά την παρούσα διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη εκκινήσει τη διαδικασία επανακατάθεσης της καταγγελίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Σας έχει δε επιδοθεί στις 21-1-2010 με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή (αριθμός εκθέσεως επιδόσεως: 10761Β) η σχετική γνωμοδότηση δικηγόρων στην οποία αναλύονται οι συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος οι οποίες αντιτίθενται στο κοινοτικό δίκαιο και των οποίων επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση με συμβατές ρυθμίσεις. Επίσης, οι παρούσες παρατηρήσεις της ΕΕΤΕΜ και η αναλυτική γνωμοδότηση δικηγόρων έχουν κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, καθώς και στον Υπουργό Επικρατείας.

  Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ

  Δημόπουλος Δημήτριος

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 19:17 | John
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  2 πρατηρήσεις:

  1) Ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν θα πρέπει να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ?
  Που είναι η απαιτούμενη ΥΔ ιδιότητας ελεύθερου επαγγελματία στα δικαιολογητικά που απαιτήται για την χορήγηση οποιουδήποτε μελετητικού πτυχίου απο την ΓΕΜ?
  Πάλι θα ξαναταϊστούν οι χορτάτοι?
  Κάθε διπλοθεσήτικο κρατικοδίαιτο κοπρόσκυλο δια βίου βολεμένο και αργόσχολο στα ΔΕΠ ή στο δημόσιο που ήδη παράνομα και αθέμιτα ανταγωνίζεται τους ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς (π.χ. σε μελέτες) τώρα θα μπορεί να το κάνει νόμιμα βελτιώνοντας τον σταθερό μισθό του?

  2) Εφόσον θέλετε να ξεκινήσει επιτέλους γρήγορα η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και δεν θέλετε να ισχύσει η παραδοχή οτι τα διάφορα πτυχία (εργοληπτικά και κυρίως μελετητικά) που δίνει (βάση θεσμοθετημένων προσόντων, διαδικασιών και αποδεικτικών) το ελληνικό κράτος είναι για πέταμα, κατ’ ελάχιστον κάποιες κατάλληλες κατηγορίες διπλ. μηχανικών με συναφές ΠΡΑΚΤΙΚΟ αντικείμενο {π.χ. κάτοχοι μελετητικών πτυχίων Γ τάξης στην κατηγορία 9 (ηλεκτρομηχανολογικά – ηλεκτρονικά) που τεκμηριώνουν ακράδαντα μία ελάχιστη 12 ετή πρακτική εμπειρία σε συναφέστατα αντικείμενα (θερμομόνωση – κλιματισμό – θέρμανση – κτιριακά υδραυλικά)} με την ενεργειακή επιθεώρηση να αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου σώματος ενεργειακών επιθεωρητών σε όλες τις κατηγορίες εγραφόμενοι με συνοπτικές διαδικασίες / εκπαίδευσης – εξέτασης πιστοποίησης στο μητρώο.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 17:46 | ALEXIADHS A.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  «…Τα πιστοποιητικά παρέχονται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και στελέχη Οικοδομικών Αδειών ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ?????»

  εφόσον υπάρχει ΔΠΥ στο όνομα του εργοδότη και επιπλέον οικοδομική άδεια με τα πλήρη στοιχεία όλων ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ?????

  ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΖΕΙ ΘΑ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΤΟΥς ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ!!!!!

  επιπλέον όσοι έχουν σχετικό μελετητικό πτυχιο αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο υπουργείο σας (Διεύθυνση Δ15-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ) και επίσης τα καταθέτουμε σε κάθε αναβάθμισή του, θα τα καταθέσουμε και 4η φορά???

  πιστεύω ότι για τους ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας τους αρκεί ένα αντίγραφο του πτυχίου τους σε ισχύ.
  ευχαριστώ

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 15:16 | mixalis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω στην περίπτωση των οικοδομικών αδειών να μην χρειάζεται και βεβαίωση του εργοδότη απλά υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί γνήσιου αντίγραφου των εγγράφων. Αυτό γιατί είναι μεγάλη και ανούσια ταλαιπωρία η αναζήτηση παλιών πελατών οι οποίοι μπορεί και να αρνηθούν να δώσουν τη βεβαίωση.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 15:21 | Μπάμπης Παναγιωταράς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω, ειδικότερα για τους Διπλ. Μηχανολόγους Μηχανικούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει προπτυχιακά μαθήματα του τομέα Ενέργειας & Περιβάλλοντος επιπρόσθετα των ΔΠΥ με συνημένη την οικοδομική άδεια, να μπορούν να ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο επιθεωρητών, με την προσκόμηση της αναλυτικής βαθμολογίας που συνοδεύει το αντίστοιχο δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 15:27 | Ε.Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι κάτοχοι μελετητικών και κατασκευαστικών πτυχίων είναι ήδη εγγεγραμένοι στα μητρώα της Δ15, έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες και έργα και η προυπηρεσία τους προκύπτει από την τάξη του πτυχίου τους. Επομένως, θα πρέπει με μία απλή αίτηση να γίνονται δεκτοί και στο πρόγραμμα του ΤΕΕ και εν συνεχεία να γράφονται στο νέο Μητρώο. Τόσο το ΤΕΕ όσο και το ΥΠΕΚΑ μπορούν να ελέγχουν τις αιτήσεις μέσω της Δ15.
  Είναι περιττή και δαπανηρή η εκ νέου συγκέντρωση και υποβολή όλων αυτών των στοιχείων.
  Επίσης, συμφωνώ ότι σε πρώτη φάση πρέπει να καταργηθεί η προυπόθεση (κ)- Πίνακας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων – αφού τώρα διαμορφώνεται για πρώτη φορά το πλαίσιο για τη διενέργειά τους.

 • 17 Ιανουαρίου 2010, 13:34 | Ηλίας Καμπουρλίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για κατόχους μελετητικών και κατασκευαστικών πτυχίων.
  Έχουν ήδη υποβάλλει Υ.Δ., οικοδομικές άδειες, βεβαιώσεις και οικονομικές αποδείξεις στα μητρώα Δ15.
  Η επανασυλλογή τους είναι άσκοπη και εξαιρετικά χρονοβόρα.
  Η εμπειρία είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ήδη πιστοποιημένη.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 22:47 | Νίκος Κατσουλάκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώ απαράδεκτο να συνυπολογίζεται εμπειρία από ενεργειακές επιθεωρήσεις προτού υπάρξει θεσμικό πλαίσιο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Αυτό θα αξυπηρετήσει λίγους μηχανικούς και εταιρίες που είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν πανάκριβο (ειδικά όταν πρωτοεισήλθε στην αγορά) εξοπλισμό και θα θέσει σε υποδεέστερη μοίρα νέους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν και γνώσεις και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα.

  Να καταργηθεί συνεπώς η προϋπόθεση κ)

  Όσοι έχουν παρακολουθήσει ήδη τους κύκλους των σεμιναρίων του ΤΕΕ (τα οποία όπως πολύ σωστά έχει γραφεί είναι τουλάχιστον φαιδρά και ανούσια σε σχέση με την εκπαίδευση στα ΑΕΙ), θα πρέπει να χάσουν κι άλλες ώρες από τη ζωή τους ακούγοντας άχρηστες πληροφορίες? Δε θα ήταν καλύτερο η μόνη εκπαίδευση να είναι πάνω στη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού, από τις εταιρίες που έχουν την αντίστοιχή τεχνογνωσία?

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 12:09 | Γιώργος Σπύρου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Διαφωνώ πλήρως. Το ΤΕΕ έχει αποδείξει ότι είναι παντελώς ανίκανο να διαχειριστεί αξιοκρατικά τέτοια ζητήματα και επιπροσθέτως οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ ουδεμία εξάρτηση πρέπει να έχουν προς το ΤΕΕ το οποίο χρόνια τώρα τους συκοφαντεί και τους επιτίθετε.

  Πρέπει να δημιουργηθεί ανεξάρτητος φορέας στον οποίο θα συμμετέχει και το ΤΕΕ κι άλλοι φορείς ή εκπρόσωποι επ. ενώσεων και ο οποίος θα αναλάβει όλη τη σχετική διαδικασία όωπς και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:33 | ΔΗΜ.ΚΑΠ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1ι)
  «….Τα πιστοποιητικά παρέχονται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και στελέχη Οικοδομικών Αδειών συνοδευόμενα από βεβαίωση του εργοδότη ……»

  – Εάν στην επικυρωμένη οικοδομική άδεια αναγράφονται τα ονόματα του ιδιοκτήτη και των μελετητών τότε το αντίγραφο της αδείας και το ΔΠΥ είναι υπεραρκετά. Εάν η οικοδομική άδεια είναι αρκετά παλιά (στις παλιές άδειες δεν αναγράφονταν τα ονόματα όλων των μηχανικών) τότε να ζητείται βεβαίωση του εργοδότη. Είναι άκρως γραφειοκρατικό να ζητούνται βεβαιώσεις εργοδοτών σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις.

  3)
  – Σε μηχανικούς που έχουν ολοκληρώσει Ενεργειακή κατεύθυνση σε ανώτατες σχολές να απαιτείται μόνον το Πιστοποιητικό Επαρκούς Παρακολούθησης σεμιναρίου.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 15:00 | ΒΑΣΙΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΜΦΩΝΩ …..
  αν καποιος ειναι εγγαγραμμένος στα ΜΕΚ μην αρχίσουμε πάλι να στελνουμε χαρτια…..

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 14:53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΚΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΑ Μ.Ε.Κ Η ΤΑ ΜΕΕΠ ( ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15 ) ΣΑΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΤΕ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .
  ΑΦΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΚΤΗΡΙΑ .
  ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ???????????

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 13:24 | ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ με την άποψη του κ.Λούπη Μιχάλη.Ουσιαστικά ο κάτοχος μελετητικού ή κατασκευαστικού πτυχίου έχει τα απαραίτητα προσόντα εμπειρίας και γνώσης κτιριακών έργων οπότε αποφευγεται κατά τον τρόπο αυτό η γραφειοκρατίο συγκέντρωσης και ελέγχου πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που αναφαίρονται στο σχετικό άρθρο.
  ευχαριστώ για την φιλοξενεία.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 20:46 | Μιχάλης Λούπης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παρακαλώ να εξετασθεί η περίπτωση των μελετητών δημοσίων έργων με συναφή μελετητικά πτυχία, ειδικά Γ τάξης, για τα οποία απαιτείται 12ετής εμπειρία. Είναι νομίζω πλεονασμός να ζητηθούν εκ νέου όλες αυτές οι βεβαιώσεις που βρίσκονται ήδη στο αρχείο της ΓΓΔΕ. Προτείνω λοιπόν να προστεθεί στο σχετικό άρθρο ότι οι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων μπορούν να συνυποβάλλουν αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση της μελετητικής εταιρείας στο οποίο είναι κατατεθιμένο και το οποίο θα καλύπτει αντίστοιχο χρόνο προϋπηρεσίας (4 έτη για Α τάξης, 8 για Β τάξης και 12 για Γ τάξης)