Άρθρο 16: Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των γενικών χρήσεων γης των προηγούμενων άρθρων είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις ή να αφορούν τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
2. Δεν επιτρέπεται κατά κανόνα, η τροποποίηση του καθορισμού γενικής κατηγορίας χρήσεων σε άλλη κατηγορία με περισσότερες επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η κατά τα παραπάνω αλλαγή γενικής κατηγορίας χρήσης των ρυμοτομικών σχεδίων μετά από τροποποίηση των σχεδίων πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου, εφόσον γίνεται σε συμμόρφωση κατευθύνσεων σχεδιασμού υψηλότερου επιπέδου ή αποτελεί διόρθωση σφάλματος.
3. Οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 81/80 (ΦΕΚ 27 Α), είτε βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 23.2.87 (ΦΕΚ 166 Δ) με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 4.
4. Οι περιορισμοί στα μεγέθη εκμετάλλευσης χρήσεων πού επιβάλλονται με το παρόν , ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε αδόμητα οικόπεδα. Δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις οικοδομικών αδειών αλλαγής χρήσης ή εσωτερικών παρεμβάσεων υφιστάμενων κτιρίων καθώς και σε οικοδομικές άδειες για προσθήκες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
5. Επίσης εξαιρούνται των περιορισμών χρήσεις πού έχουν καθοριστεί ή καθορίζονται κατ΄επίκληση των διατάξεων του άρθρου 4 του ΓΟΚ, όπως ισχύει, για την προστασία παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τμημάτων πόλεων ή και διατηρητέων κτηρίων.
6. Οικοδομικές άδειες πού έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις, ή έχει
υποβληθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πλήρης φάκελος για την έκδοση
οικοδομικής αδείας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες
διατάξεις.
7. Οι χρήσεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται στους οριοθετημένους οικισμούς με την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη ισχύος ειδικότερων περιοριστικών διατάξεων που έχουν καθοριστεί με την απόφαση οριοθέτησης του οικισμού. Με την ένταξη σε ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής εντός των ορίων του οικισμού επιτρέπεται ,εφόσον τεκμηριώνεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε τμήματα του οικισμού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 6,7 και 8 του παρόντος.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 1ου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ρυθμιστικά Σχέδια , κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΧΟΠ . Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου για την έγκριση του σχεδίου Οργάνου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΧΟΠ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος
9. Ο καθορισμός των χρήσεων στο ρυμοτομικό σχέδιο (έγκριση ή και αναθεώρηση) (2ο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος εφόσον μέχρι τη δημοσίευσή του δεν έχει γνωμοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου. Είναι πάντως δυνατό με την απόφαση του ΔΣ του Δήμου οι χρήσεις να ακολουθήσουν και στην περίπτωση αυτή τις διατάξεις του παρόντος.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:05 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Προκειμένου να υπάρχει συμφωνία με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4001/2011, είναι απαραίτητη η προσθήκη της παρακάτω παραγράφου ως εδάφιο 10 στο άρθρο 16, ως εξής:
  «Ειδικά για τα Κέντρα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που με βάση το Ν. 4001/2011 είναι επιτρεπτή η εγκατάστασή τους σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για τις χρήσεις γης όπως καθορίζονται στα άρθρα του παρόντος και θα εφαρμόζεται με την έναρξη ισχύος του.
  Οι Σταθμοί Παραγωγής και τα στοιχεία του δικτύου που είναι εγκατεστημένα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και ρυθμίζονται από τη διάταξη του άρθρου 189 του Ν. 4001/2011, χωροθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
  Υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωροθετούνται νόμιμα στη θέση που ήδη βρίσκονται και λειτουργούν.».

 • Στο άρθρο 16: Γενικές και μεταβατικές διατάξεις
  Προτείνεται η ενσωμάτωση του άρθρου 9: του Ν. 3851/2010 θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ
  Συνεπώς προτείνεται να μην εφαρμόζονται σχέδια χρήσεων γης χωρίς να έχουν προηγηθεί μελέτες που να τεκμηριώνουν επαρκώς ότι τα σχέδια αυτά έχουν λάβει μέριμνα και
  έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.
  Για την έκδοση οικοδομικών αδειών ή αδειών μικρής κλίμακας για έργα ΑΠΕ να μην απαιτείται βεβαίωση χρήσεων γης
  Γενικά οι ΑΠΕ πρέπει να επιτρέπονται σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης.

 • 23 Φεβρουαρίου 2012, 18:09 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πολ.μηχ.

  Αναγκαιότητα διατύπωσης ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ)στο νέο Π.Δ. των χρήσεων γης, την επαναδιατύπωση της παραγράφου 5, του αρθρου 26 του Ν. 4014/2011, να αφορά,εκτος απο τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,και τα ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ωστε να δικαιούνται και αυτά ιση μεταχείριση, αφου ουσιαστικά ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ,παραπέμπουν σε επαγγελματικές χρήσεις και μόνο !!!
  Ειναι αδιανόητο και πέρα απο κάθε λογική, να επιτρέπονται όλες οι κατα κανόνα χρήσεις γης, που επιτρέποντο σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας,με την επιφύλαξη ειδικών μεταβατικών διατάξεων, σε κτίρια με χρήση ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ( μικρα η μεγάλα δεν ξεχωρίζει ο νόμος),και να μην συμπεριλαμβάνονται και τα ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ αφού και αυτά ομοίως αναφέρονται σε επαγγελματικές χρήσεις.
  Ειναι μια μεγάλη ευκαιρία στο νέο Π.Δ. των χρήσεων γής,στίς ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του, να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του Ν.4014/2011,αναφερόμενη σε ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ και σε ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ χωρίς καμμία διάκριση.
  Αλήθεια ποιός ειναι ο λόγος που ένα ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ αντιμετωπίζεται διαφορετικά απο ένα ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ??
  Γιατί οι ιδιοκτήτες των ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, να απαξιώνονται,και οι ιδιοκτήτες των ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ να ωφελούνται? αφου και οι δύο κατηγορίες κτιρίων ουσιαστικά ειναι επαγγελματικές, και συνεισφέρουν το ίδιο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ !
  Νομίζω οτι είναι ενα μείζον ζήτημα απονομής ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στους Ελληνες ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, που με το νέο Π.Δ.των ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ στις μεταβατικές του διατάξεις ειναι ευκαιρία να αποδοθεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2012, 11:54 | ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

  Στο άρθρο 16 κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθεί ότι:

  Οι χρήσεις του άρθρου 9 ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1, Α.2.,και ΕΝΟΤΗΤΑ Β1 και οι χρήσεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται και στις ήδη οριοθετημένες ή πολεοδομημένες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) του Ν. 4458/1965 και τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) του Ν.2545/1997.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:56 | Μάριος Κουβελάς

  Στις παραμεθόριες περιοχές, για να μην ανακοπεί η ανάπτυξη, η ισχύς των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου να παραταθεί επί ένα χρόνο ώστε ο προγραμματισμός της ανάπτυξης να μη γίνει κάτω από την ασφυκτική πίεση της άμεσης εφαρμογής. Βεβαίως να γίνει εντός του πνεύματος του νόμου αλλά να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης σχεδίων και προγραμμάτων που βρίσκονται εν εξελίξει.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 23:15 | Euroconsultants-Ιωάννης Μπίτζης

  Η παράγραφος 3 που αναφέρεται στην εφαρμογή και έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αναγκαίο να βελτιωθεί και να αναμορφωθεί ως εξής:
  «Οι κατηγορίες χρήσεων και ανά κατηγορία επιμέρους χρήσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις που περιέχει το παρόν εφαρμόζονται άμεσα, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, με την δημοσίευση και έναρξη ισχύος του παρόντος».
  Με την βελτίωση αυτή θα αποφευχθούν σημαντικά ζητήματα συγχύσεων, χρονοβόρων και άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών, άσκοπης πολυπλοκότητας κ.α. που αναμένεται να έχουμε με τις ενδιάμεσες (μεταβατικές) διατάξεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 21:50 | ΠΑΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος

  Θίγεται πάραυτα η εκτός σχεδίου Δόμηση ή όχι?
  Στο άρθρο 16 των Μεταβατικών Διατάξεων είναι φανερό ότι, τα εδάφια 1 και 2 αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης των Χρήσεων γης στις επιγενόμενες χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες.
  Το εδάφιο 3 ρητώς αναφέρεται σε περιορισμούς μεγεθών και εξειδικεύσεις που θα ισχύσουν πάραυτα εντός των ήδη εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης. Επίσης ρητώς το εδάφιο 4 επιβάλλει τους περιορισμούς μεγεθών στα αδόμητα οικόπεδα, πάντα εντός των ήδη εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης. Το εδάφιο 5 δεν μας απασχολεί συνδέεται όμως εξειδικευτικά με το προηγούμενο εδάφιο και ειδικότερα με τη δεύτερη φράση του (σ.σ. πρβλ το «… επίσης εξαιρούνται …».
  Το εδάφιο 6 υποθέτω ότι είναι εκείνο που διεγείρει τις ανησυχίες για την οικοδόμηση των εκτός σχεδίου οικοπέδων. Όμως ας προσέξουμε! Αναφέρεται στις υπό έκδοση οικοδομικές άδειες των αδόμητων οικοπέδων των προηγουμένων εδαφίων, δηλαδή αυτών που βρίσκονται εντός των ήδη εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης. Και ειδικότερα τις απαλλάσσει από το βάρος του περιορισμού μεγέθους και των εξειδικεύσεων του πιο πάνω εδαφίου 3.
  Το εδάφιο 7 αναφέρεται στους οριοθετημένους οικισμούς. Τα εδάφια 8 και 9 στην έγκριση ή αναθεώρηση των επιγενόμενων μελετών 1ου και 2ου επιπέδου.
  Από το συνδυασμό των παραπάνω και όσων ακόμη σχολιάζω στα άρθρα 1 και 14, παρατηρούμε ότι δεν ανιχνεύεται πουθενά ακαριαία επιρροή του παρόντος ΠΔ στην έκδοση οικοδομικών αδειών στα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Φρονώ ότι είναι σφάλμα ολκής να ερμηνευτεί ότι η επιφύλαξη του εδαφίου 6 αναφέρεται σε κάθε είδους οικοδομική άδεια, εντός ή εκτός σχεδίου, παράγοντας μάλιστα απαγορευτικό αποτέλεσμα για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Πρέπει να διαφυλαχτούμε από ένα παρόμοιο σύνδρομο. Αν όμως κάποιες Υπηρεσίες διολισθήσουν σ’ ένα τέτοιο σφάλμα όπως πιθανολογώ ότι συνέβη τον περασμένο χρόνο με τις ΓΓΥΠ, τότε πρέπει να εκδοθεί τάχιστα διευκρινιστική εγκύκλιος.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 16:25 | Γιώργος Τσουκαλάς

  Στην 2η παράγραφο
  …..<> ,αντικαθίσταται
  με …<>
  στο ,εφόσον…..σχεδιασμού υψηλότερου επιπέδου…σφάλματος.
  αντικαθίσταται με εφόσον…..Ρυθμιστικών,Γενικών και Ειδικών Χωροταξικών….σφάλματος.

  Η παράγραφος 3 προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση εφαρμογή του Π.Δ.
  γίνεται ως εξής

  3. Οι κατηγορίες χρήσεων και η ανα κατηγορία επιμέρους χρήσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος του χωρίς άλλη διαδικασία και σε εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 23.2.87 (ΦΕΚ 166Δ)με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 4.

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 11:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  -ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ-.
  Τον τελευταίο χρόνο στο όνομα του εκσυγχρονισμού, η της προστασίας του περιβάλλοντος γίνεται μια προσπάθεια μείωσης της εκτός σχεδίου δόμησης (και μάλιστα σε επιτρεπόμενες περιοχές) και υποβάθμισης της αξίας της γης των πολιτών.
  Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται με σειρά- απαραιτήτων κατά τα άλλα- διαταγμάτων, όπου μέσα σε αυτά διαφαίνεται σαφώς η αντίληψη της πλήρους εξαφάνισης της εκτός σχεδίου δόμησης και κυρίως της κατοικίας , δίχως να έχουν προηγηθεί απαραίτητα διατάγματα ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ , επέκτασης οικισμών κλπ.
  Το ίδιο επιχειρείται σήμερα και στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος -κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης – , το οποίο προσπαθεί να τροποποιήσει το διάταγμα 166/87 .
  Η σύνταξη και ψήφιση ενός νέου διατάγματος -κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης-είναι απαραίτητη διότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, εξαιτίας της παλαιότητας του και κυρίως εξαιτίας της μη εναρμόνισης αυτού με τον υγειονομικό Κανονισμό.
  Το Σχέδιο όμως που δόθηκε για διαβούλευση, παρουσιάζει πληθώρα προβλημάτων και δίχως υπερβολή θα έλεγε κάποιος, ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ αυτά που προσπαθεί να επιλύσει όπως :

  Α) Δημιουργεί με το άρθρο 14 νέα κατηγορία που αναφέρεται στις εκτός σχεδίου περιοχές, ομιλεί για δραστικό περιορισμό της δόμησης και επιτρέπει την κατοικία μόνο για τον απασχολούμενο με την κυρία εκμετάλλευση !!!! (βλ. κεφαλαία γράμματα).
  …Άρθρο 14
  Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και Χρήσεων
  Είναι οι εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκων, εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, εκτός των προς πολεοδόμηση περιοχών και των περιοχών προστασίας.
  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ».
  Α. Ζώνες γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  1. Γεωργικές Αποθήκες
  2. Βουστάνια
  3. Χοιροστάσια
  4. Πτηνοτροφεία
  5. Μαντριά
  6. Ιχθυοκαλλιέργειες
  7. Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη
  8. Άλλες εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, δεξαμενές νερού και γενικά εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής).
  9. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
  10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
  11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις.

  • Οι υπ.αρ. 11και 12 χρήσεις επιτρέπονται εφόσον δεν αντίκεινται σε τυχόν καθεστώς προστασίας που τις διέπει και υπό την προϋπόθεση ότι βάσει ΜΠΕ η εγκατάστασή τους δεν έχει επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κύρια εκμετάλλευση.

  Β) Το ίδιο συμβαίνει αμέσως μετά και στη ζώνη των αστικών επιβαρύνσεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου ενώ σε αυτές μπορούν να μπουν σχεδόν τα πάντα και κυρίως βαριές χρήσεις, διώκεται η κατοικία παράγραφος 18 κατά τον ίδιο τρόπο .
  Γ. Ζώνες Εκτόνωσης Αστικών Επιβαρύνσεων
  Στις ζώνες που βρίσκονται στο χώρο εκτός των οικισμών ο οποίος όμως έχει λειτουργική σύνδεση με αυτούς , δύναται να επιτρέπονται χρήσεις από τις παρακάτω,
  με όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση από τον σχεδιασμό :
  1. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα
  2. Γραφεία, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμοί
  3. Χώροι συνάθροισης κοινού
  4. Εστίαση
  5. Αναψυκτήρια
  6. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής
  7. Στάθμευση (Αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2,5 τόνων κοινής χρήσης)
  8. Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου
  9. Ελικοδρόμιο
  10. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια
  12. Αποθήκευση
  13. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
  14. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων.
  15. Σταθμοί ΜΜΜ
  16. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων
  17. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
  18. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
  19. Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, σύνθετα τουριστικά καταλύματα
  20. Αθλητικές Εγκαταστάσεις
  21. Θερμοκήπια, δεξαμενές νερού και γενικά εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.

  Γ) Στη νέα κατηγορία άρθρο 12 -Οριοθετημένοι Οικισμοί – που δημιουργείται , αναφέρεται ότι …εστιατόρια και εμπορικά μέχρι 300 τετρ. , αναψυκτήρια μέχρι 100 τετρ. και ξενοδοχεία μέχρι 50 κλίνες!!!..
  Δηλαδή εκτός σχεδίου η δόμηση πρέπει να περιοριστεί, στους οικισμούς τα ξενοδοχεία περιορίζονται στις 50 κλίνες!!!, αν κάποιος έχει ένα μαγαζί και ξεπερνάει τα 100 τετραγωνικά έχει πρόβλημα…. και επομένως γεννάται το ερώτημα, που θα οικοδομεί ο κόσμος ένα σύγχρονο κατάστημα, ένα εμπορικό , ή ένα ξενοδοχείο, όταν υποτίθεται ότι, εκτός σχεδίου δεν είναι επιθυμητή για λόγους περιβάλλοντος η δόμηση, αλλά ταυτόχρονα την απαγορεύουμε, ή την περιορίζουμε δραστικά και στους οικισμούς ;
  Μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν, όταν πολύ πρόσφατα (τη μέρα που άλλαζε η κυβέρνηση) και συγκεκριμένα 4-11-11 εξεδόθη το Προεδρικό Διάταγμα 289 που τροποποιεί τη δόμηση κλπ στους οικισμούς.
  Εκεί περιορίστηκε τμηματικά η δόμηση για κατοικία και περιορίστηκε επίσης και η πυκνότητα δόμησης, δηλαδή μειώθηκε ο συντελεστής για τα ξενοδοχεία, δίχως όμως -και πολύ σωστά- να μπει κάποιο ανώτατο όριο.
  Ποιός ο λόγος που σήμερα σε ένα άσχετο Προεδρικό Διάταγμα μπαίνει ανώτατο όριο 50 κλινών στους οικισμούς;
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΣΗΣ, ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  Άρθρο 12
  Οριοθετημένοι Οικισμοί
  Στις περιοχές εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους( ή και οικισμών προϋφιστάμενων του 1923), στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις ως εξής :
  1. Κατοικία
  2. Κοινωνική πρόνοια
  3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
  4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)
  5. Θρησκευτικοί χώροι
  6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 600 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
  7. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΧΡΙ 300 ΤΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ
  8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί, μέχρι 600τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο.
  9. Περίθαλψη (πλην Νοσοκομείων) μέχρι 40 κλίνες ή 600 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
  10. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 300 ΤΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ
  11. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 100 ΤΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ
  12. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ – CAMPING) ΜΕΧΡΙ 50 ΚΛΙΝΕΣ, ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2.000 ΤΜ. ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ
  13. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 2,5 ΤΟΝΟΥΣ) 13

  14. Συνεργεία αυτοκινήτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς άνω των 9 ατόμων ή άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου)
  15. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 15 ΗΡ δύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή μέχρι 50 KW και συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 600 τμ. ανά γήπεδο
  Στις χρήσεις με τα στοιχεία 6,7,8, 9,10,11,12, και 15 μπορεί να επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης, εφ όσον πρόκειται για χρήσεις που συνδέονται με προβολή, προώθηση και επεξεργασία προϊόντων τοπικής προέλευσης με συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών ή πρόκειται για εγκατάσταση χρήσεων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών και με την προϋπόθεση ότι θα προβλέπονται από εγκεκριμένο σχέδιο, τοπικής κλίμακας. Επίσης σε αξιόλογους, παραλιακούς, τουριστικούς και παραδοσιακούς οικισμούς η χρήση της στάθμευσης (13) επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης σχεδίου τοπικής κλίμακας.

  Δ) Στο υπόψη Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος οι όροι αναψυκτήρια, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης.
  Βεβαίως πολύ σωστά επιχειρείται στο Σχέδιο υπουργικής απόφασης που ακολουθεί, να επεξηγηθεί τι σημαίνει αναψυκτήριο, τι εστιατόριο και τι κέντρο διασκέδασης.
  Η επεξήγηση αυτή είναι απαραίτητη, διότι με το ισχύον διάταγμα 166/87 έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στους δήμους και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων, εξαιτίας του ότι μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι αυτοί όροι δεν είναι αντίστοιχοι αυτών που χρησιμοποιούνται στον υγειονομικό Κανονισμό.
  Παρά ταύτα οι επεξηγήσεις και η κατηγοριοποίηση αυτή που επιχειρείται, πρέπει να ταυτιστούν πλήρως με τον Υγειονομικό Κανονισμό και να αναφερθούν επακριβώς τα άρθρα αυτού .
  Συγκεκριμένα αναφέρεται:
  12. Ως Εστίαση νοούνται :
  1. Εστιατόρια
  2. Ταβέρνα
  3. Ψαροταβέρνα
  4. Ψητοπωλείο
  5. Οβελιστήριο
  6. Πιτσαρία
  7. Έτοιμου φαγητού (FAST FOOD)
  8. Οινομαγειρεία
  9. Κρεπερί

  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ».

  13. Ως Αναψυκτήρια, νοούνται :
  1. Κυλικείο
  2. Καφενείο
  3. Αναψυκτήριο
  4. Ζαχαροπλαστεία (χωρίς παρασκευαστήριο)
  5. Καφετέρια, πώληση καφέ
  6. Σνακ-Bar

  14. Ως Κέντρα Διασκέδασης – Αναψυχής, νοούνται κτίρια, εγκαταστάσεις ή υπαίθριοι χώροι
  όπως :
  1. BAR
  2. Ανοικτό Bar
  3. Κέντρα διασκέδασης με χρήση μουσικών οργάνων

  – Μπουάτ
  – Καμπαρέ
  – Λαϊκής μουσικής (μπουζούκια)
  – Night – Club
  – Ποικίλου προγράμματος (Βαριετέ)
  – Discoteque
  6.α. Αίθουσες αναψυχής
  – Bowling
  – Σφαιριστήριο
  – Μπιλιάρδο
  – Ηλεκτρονικά παιχνίδια
  – Καζίνα – τυχερά παίγνια
  6.β. Χώροι αναψυχής
  – Λούνα-Πάρκ
  – Πάρκα αναψυχής – water land
  – Θεματικό πάρκο
  – Ζωολογικός κήπος
  6.γ. Χώροι αναψυχής- άθλησης 24
  – Go cart
  – Ιππικά κέντρα
  – Mini golf

  Αν προσέξουμε τις φράσεις με κεφαλαία γράμματα, παρατηρούμε ότι αφαιρείται η δυνατότητα χρήσης μουσικών ακουσμάτων απ όλες τις κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, π.χ κλασικού Τύπου εστιατόρια. Ταυτόχρονα ενώ σύμφωνα με τον υγειονομικό Κανονισμό τα μπαρ εξακολουθούν να βρίσκονται στα καταστήματα του αρθρου 37- δηλαδή μαζί με τα καφενεία καφετέριες αναψυκτήρια κλπ-, σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης πηγαίνουν στα κέντρα διασκέδασης.
  Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά, διότι στις πόλεις και τους οικισμούς της Ελλάδας υπάρχουν χρήσεις , ή για παράδειγμα επιτρέπεται σε πολλές πόλεις μόνο η χρήση γενικής κατοικίας, που απαγορεύει τα κέντρα διασκέδασης .
  Επομένως η μουσική θα απαγορεύεται παντελώς αφού τα κέντρα διασκέδασης απαγορεύονται στις πόλεις με χρήση -γενικής κατοικίας – ,ενώ όλα τα μπαράκια θα κλείσουν , αφού δεν θα μπορούν να μετατραπούν σε κέντρα διασκέδασης;
  Εκτός εάν αυτόματα τα μπαρ σε όλη την Ελλάδα μετατραπούν σε κέντρα διασκέδασης και σε αντίθεση με τον υγειονομικό Κανονισμό ! και τα ισχύοντα ως προς τις χρήσεις σε κάθε πόλη ή οικισμό με ειδικό διάταγμα.

  Επίσης απαγορεύεται γενικώς η οριοθέτηση κέντρων διασκέδασης στους οικισμούς (όταν στα άλλα είδη καταστημάτων απαγορεύεται η μουσική) και επιτρέπονται αυτά , π.χ στα επιχειρηματικά πάρκα.

  (Αυτά με πρώτη ανάγνωση του σχεδίου Π.Δ.).

  Χρήστος Βερώνης.

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 12:23 | ΕΙΡΉΝΗ Λεβογιάννη – αρχιτεκτων

  Στη παρ.6 του άρθρου 16 θα πρέπει να συμπεριρηφθουν και οι οικοδομικές άδειες , οι οποίες δεν έχουν πρωτοκοληθει στη πολεοδομία, διότι εκκρεμούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Δασικής, της Αρχαιολογίας, του ΕΟΤ κ.λ.π., οι εγκρίσεις οι οποίες απαιτούνται . Να σημειωθεί ότι για την έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας, του ΕΟΤ και της Αρχαιολογίας , αν απαιτείται έγκριση του Τοπικού Συμβουλίου Νήσων, στις Κυκλαδες, απαιτείται τουλάχιστον ένας χρόνος και πλήρη σειρά Αρχιτεκτονικών σχεδίων. Τι θα γίνει με αυτές τις μελέτες ? ΜΜΕ τους ιδιοκτήτες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν πρόλαβαν να προτοκωλησουν στη πολεοδομία και με τους μηχανικούς που έχουν ολοκληρώσει τις μελεετες που απαιτούνται?

 • ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ …ΚΑΤΕΥΘΥΣΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ … ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  …ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ.

  ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ …ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ… ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  … ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ….

 • 23 Ιανουαρίου 2012, 15:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ

  Άρθρο 16 / παράγρ. 6
  Αντιρρήσεις :
  Η διατύπωση «με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις» είναι ασαφής, γιατί δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται σε διατάξεις ισχύουσες κατά την ημέρα έκδοσης του διατάγματος ή και στις ισχύσασες στο παρελθόν, που δεν ισχύουν την ημέρα έκδοσης του διατάγματος.
  Στην περιοχή μας υπάρχουν επαγγελματικές χρήσεις γραφείων και καταστημάτων, που εγκαταστάθηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με το άρθρο 13 – παρ. 24 του Ν. 3212/2003 και άλλες διατάξεις που καταργήθηκαν, οι οποίες δεν καλύπτονται ρητά από την παραπάνω διατύπωση. Επίσης, λειτουργούν περί τις 100 εφοπλιστικές εταιρείες, που συμβάλλουν στην εθνική οικονομία και επιφέρουν μηδαμινή περιβαλλοντική όχληση. Τέλος, υπάρχουν άλλες, που εγκαταστάθηκαν αυθαίρετα, αλλά τακτοποιήθηκαν ήδη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4014/2011.
  Υπό τις σημερινές συνθήκες της οικονομίας μας, που το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, θα είναι ολέθριο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η διατήρηση των εν λόγω επιχειρήσεων και να απειλείται η σφράγιση αυτών και η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων σε αυτές, αλλά και η υποχρέωση του Κράτους να καταβάλει σε αυτές υπέρογκες αποζημιώσεις. Επιπλέον, οι εν λόγω επιχειρηματίες θα συνεχίσουν με την ασάφεια αυτή να είναι «όμηροι» εκβιαστών δημοσίων υπαλλήλων, στη διακριτική ευχέρεια και ερμηνεία των οποίων θα επαφίεται η επιβίωσή τους ή όχι.
  Πρόταση :
  Άρθρο 16 / παράγρ. 6
  « 6. Οικοδομικές άδειες πού έχουν εκδοθεί με προγενέστερες διατάξεις, ή έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής αδείας, διατηρούν την ισχύ τους και εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Το αυτό ισχύει και για τις οικοδομές που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 και για όσο χρόνο ισχύει η εν λόγω τακτοποίηση. »
  Για τον Σύλλογο Επαγγελματιών Βούλας
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ

 • 21 Ιανουαρίου 2012, 22:41 | Ιωάννης Τόλιας

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
  —————————–
  Άρθρο 16 / παράγρ. 6
  « 6. Οικοδομικές άδειες πού έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις, ή έχει υποβληθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής αδείας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις. »
  ——
  Αντιρρήσεις :
  Η διατύπωση «με TIΣ προγενέστερες ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ διατάξεις» είναι ασαφής, γιατί δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο σε διατάξεις ισχύουσες κατά την ημέρα έκδοσης του διατάγματος ή και στις ισχύσασες στο παρελθόν, που καταργήθηκαν μεταγενεστέρως.
  Στην περιοχή μας υπάρχουν επαγγελματικές χρήσεις γραφείων και καταστημάτων, που εγκαταστάθηκαν με νόμιμες οικοδομικές άδειες σύμφωνα με το άρθρο 13 – παρ. 24 του Ν. 3212/2003 και άλλες διατάξεις που σήμερα δεν ισχύουν, οι οποίες δεν καλύπτονται ρητά από την παραπάνω διατύπωση. Επίσης, λειτουργούν περί τις 100 εφοπλιστικές εταιρείες, που συμβάλλουν στην εθνική οικονομία και επιφέρουν μηδαμινή περιβαλλοντική όχληση. Τέλος, υπάρχουν άλλες, που εγκαταστάθηκαν αυθαίρετα, αλλά τακτοποιήθηκαν ήδη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4014/2011.
  Υπό τις σημερινές συνθήκες της οικονομίας μας, που το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, θα είναι ολέθριο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η διατήρηση των εν λόγω επιχειρήσεων και να απειλείται η σφράγιση αυτών και η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων σε αυτές, αλλά και η υποχρέωση του Κράτους να καταβάλει σε αυτές υπέρογκες αποζημιώσεις. Επιπλέον, οι εν λόγω επιχειρηματίες θα συνεχίσουν με την ασάφεια αυτή να είναι «όμηροι» εκβιαστών δημοσίων υπαλλήλων, στη διακριτική ευχέρεια και ερμηνεία των οποίων θα επαφίεται η επιβίωσή τους ή όχι.
  ——
  Πρόταση :
  Άρθρο 16 / παράγρ. 6
  « 6. Οικοδομικές άδειες πού έχουν εκδοθεί με προγενέστερες διατάξεις, ή έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής αδείας, διατηρούν την ισχύ τους και εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Το αυτό ισχύει και για τις οικοδομές που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 και για όσο χρόνο ισχύει η εν λόγω τακτοποίηση. »

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 23:33 | Νεκτάριος Ουδενιώτης

  Στο αρθ. 13 «Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων», παρ. Γ περίπτωση (10) Άλλες Εγκαταστάσεις.
  Ο όρος άλλες εγκαταστάσεις είναι πολύ γενικός και ασφαλώς θα δημιουργήσει ερμηνείες κατά το δοκούν. θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο τουλάχιστον ως προς το βαθμό όχλησης και προτείνω να διατυπωθεί ως: Άλλες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ιδιαίτερης χρήσης χαμηλής ή μέσης όχλησης.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 13:42 | αλεξανδρα

  -να καταργηθεί η παρ. 1, όχι αλλαγές κατα το δοκούν!
  -να μπει μεταβατική διάταξη ότι νόμιμα υφιστάμενες κατασκευές-εγκαταστάσεις-χρήσεις που αντίκεινται στις νέες προβλέψεις, μπορούν να παραμείνουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 21:05 | Κυριάκος Κυριακούλης

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για τα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και στις περιοχές γενικής κατοικίας (εντός σχεδίου).

  Δηλαδή υφιστάμενα εκπαιδευτήρια, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές καθώς και στις περιοχές γενικής κατοικίας (εντός σχεδίου), θα έπρεπε να έχουν την δυνατότητα επέκτασής τους μέχρις εξάντλησης των σημερινών παρεκκλίσεων ή των σημερινών όρων δόμησης, στο ίδιο ή σε όμορο οικόπεδο. Με αυτό τον τρόπο δεν ανατρέπεται ο προγραμματισμός επέκτασης μιας υφιστάμενης επιχείρησης που έχει ήδη προβεί σε επενδύσεις αγοράς όμορης γης με σκοπό την βελτίωση – επέκτασή της

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 20:00 | tee ko

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΣ : 13/01/2012
  ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ
  ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΑΝΝΕΤΑΣ ΛΑΟΥΜΖΗ 6
  ΚΩΣ 85300 ΤΗΛ-.ΦΑΞ:2242026361
  Email:tee-ko@tee.gr

  Θέμα : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ».

  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 16.

  Οι μεταβατικές διατάξεις ισχύουν για φακέλους οικοδομικών αδειών που έχουν κατατεθεί στα πολεοδομικά γραφεία και είναι πλήρεις. Γνωρίζετε ότι για να κατατεθεί φάκελος οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου περιοχή, ακόμα και σε παραλιακή περιοχή να βρίσκεται, χρειάζεται πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο; Γνωρίζετε ότι στα Δωδεκάνησα το Δασαρχείο ολοκληρώνει τις πράξεις αυτές κατά μέσο όρο μετά από 15 μήνες, από την υποβολή της αίτησης λόγω έλλειψης προσωπικού; Γνωρίζετε ότι ακόμα και η τελεσιδικία την οποία με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον κ. Σηφουνάκη, κρίνεται απαραίτητη πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας, χρειάζεται τουλάχιστον δύο μήνες; Τι θα γίνουν όλες αυτές οι περιπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη;

  Δυστυχώς για άλλη μια φορά, μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις, βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή κάποιοι να αποφασίσουν ξανά για εμάς χωρίς εμάς. Το άκαιρο αυτών των διατάξεων δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Η περιουσία του καθενός από εμάς φαίνεται ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν μετράει καθόλου. Η απαξίωση κόπων πολλών χρόνων των απλών πολιτών δεν είναι καθόλου δύσκολη υπόθεση για κάποιους και γίνεται με τέτοια ευκολία και ταχύτητα που πραγματικά είναι άξια ιδιαίτερης προσοχής.
  Ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική και να δείτε και από μια άλλη οπτική γωνία το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος.
  Ελπίζουμε να ασχοληθείτε με τα πραγματικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν τόσα χρόνια.
  Ελπίζουμε να βρείτε τρόπο και να δώσετε λύση στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για οποιαδήποτε πολεοδομική μελέτη.

  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΚΩ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 13:00 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Όλοι οι Έλληνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα οικονομική ύφεση σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς. Ο μεγαλύτερος όμως τομέας που έχει πληγεί είναι η Ελληνική Κτηματαγορά.
  Οι κάτοχοι ακινήτων σήμερα, αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρμετρους φόρους. Για εκείνους που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την αποπληρωμή, η πώληση των ακινήτων τους είναι μονόδρομος. Οι αλλεπάλληλοι φόροι που τσακίζουν την αγορά και την κατοχή ακινήτων είναι οι εξής:
   Φόρος μεταβίβασης 10% κ.α.
   ΕΤΑΚ του 2009
   ΦΑΠ του 2010, 2011 και 2012
   Ετήσιο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, ετών 2011 και 2012
   Επαγγελματική περαίωση για όσους έχουν ακίνητα αξίας άνω των 400.000 €
   Πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων
   Εισφορά αλληλεγγύης

  Όσοι, συνεπώς κατέχουν ακίνητα, δυσκολεύονται ακόμα και να τα συντηρήσουν, πολύ περισσότερο τους είναι αδύνατο πλέον να πληρώσουν τόσους φόρους. Όσοι θα επιθυμούσαν να αγοράσουν εμποδίζονται από το φορολογικό τσουνάμι που τους περιμένει.
  Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς, μείωση των φορολογικών συντελεστών, περιμάζεμα, και εκλογίκευση της φορολογίας στα ακίνητα.
  Αντί λοιπόν να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων όπου θα μειωθεί η ανεργία και θα αυξηθεί ο τζίρος σε όλους όσους εμπλέκονται με τα ακίνητα, αντιθέτως ακούμε συνεχώς ότι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες και ότι θα επιβληθούν νέοι φόροι στα ακίνητα.

  Ωστόσο, το πιο τραγικό αυτή τη στιγμή είναι το υπό διαβούλευση διάταγμα χρήσεων γης που προβλέπει την απαγόρευση κατασκευής κατοικιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Δηλαδή απαξιώνουν την περιουσία εκατομμυρίων Ελλήνων ιδιοκτητών που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, χωρίς καμιά προειδοποίηση, και φυσικά καμιά αποζημίωση, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να τα εντάξουν και στον ετήσιο φόρο ακίνητης περιουσίας, φυσικά με αξίες πλασματικές, δηλαδή πριν από την απαξίωσή τους!
  Αν περάσει το απίστευτο αυτό διάταγμα θα κάνει αυτούς τους μικροϊδιοκτήτες να ξεπουλήσουν τα αγροτεμάχιά τους σε κάποια «κοράκια» που επαγρυπνούν για να τα αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές. Αντί να ολοκληρώσουν ένα χωροταξικό με σωστές χρήσεις γης ανά την Ελλάδα, που θα αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων επαγγελματικών ή αστικών χρήσεων, διώχνουν επενδυτές και αγοραστές εξοχικών κατοικιών από τη χώρα μας και από όλη την Ευρώπη.
  Ευελπιστούμε λοιπόν, να μην υπογραφεί ένα τέτοιο διάταγμα, που θα είναι πραγματική ταφόπλακα, όχι μόνον για την ιδιοκτησία, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

 • 10 Ιανουαρίου 2012, 19:45 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ

  Θεωρώ 100% λάθος και άδικη την άμεση εφαρμογή του ΠΔ (και ιδιαίτερα της κατάργησης της κατοικίας εκτός σχεδίου) σε επίπεδο οικοδομικών αδειών. Το ΠΔ θα έπρεπε να έχει ρόλο κατευθυντήριο σε όλα τα ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ ή Πολεοδομικές μελέτες που εφαρμόζονται ώστε να ενσωματωθούν εκεί οι προβλέψεις του και όχι άμεσα απαγόρευση χωρίς ένα συνολικότερο σχεδιασμό. Πιο αναλυτικά να προβλέπει ένα λογικό χρονικό διάστημα πχ 3-4 ετών για την αναθεώρηση ή εκπόνηση όπου δεν υπάρχουν ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ και τότε στη μελέτη να λαμβάνονται υπόψην οι προβλέψεις του ΠΔ προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Η εν μια νυκτή ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος και ο εκμηδενισμός της αξίας της γης των Ελλήνων είναι κατάφορα άδικη και προκλητική (έως προδοτική).

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 23:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΕΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

  1) Χρειάζεται να μπει παράγραφος που να διευκρινίζει ότι τα βρισκόμενα σε ισχύ ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ, ρυθμιστικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε. κ.λ.π. και ότι αυτά καθορίζουν κατά περιοχή εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν και κατισχύουν του παρόντος
  2) Να μπει και άλλη παράγραφος που να διευκρινίζει ότι όλες οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. λαμβάνονται υπ’όψη κατά στον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό και ισχύουν μετά την ολοκλήρωσή του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 11:48 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗ-ΜΑΤΣΩΛΑ

  θεμα 1ο: Οι παλαιωμένες Ζ.Ο.Ε. και οι στάσιμοι οικισμοί με τις χρήσεις τους

  -Na περιληφθεί σαφής γενική διάταξη σύμφωνα με την οποία ολες οι καθορισμένες (μέχρι σήμερα ) Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου με τις χρήσεις των όπως (τότε) καθορίσθηκαν , να μπορούν να προσαρμοσθούν ευέλικτα και άμεσα – με όλες τις πολεοδομικές και τυπικές νομικές συνέπειες –
  με στόχο την σύγχρονη εξέλιξη και προσαρμογή της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης για την εξέλιξη της περιοχής αυτής ,
  την κάλυψη των ήδη διαμορφωμένων αναγκών (ανάπτυξης-επικοινωνίας-διατήρησης )
  σε πραγματική βάση και όχι σύμφωνα με τα «πακέτα» που πολεοδομικά ισχύουν π.χ. με δεσμεύσεις που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση της περιοχής απο επόμενες ρυθμίσεις-μειώσεις-τροποποιήσεις των χρήσεων αυτών( Γ.Π.Σ. κλπ όροι) ως αποτέλεσμα των όποιων μελετών και στόχων των μελετητών-εμπνευστών-δημιουργών τους ,που όμως ισχύουν έτσι όπως ορίσθηκαν από τις ρυθμίσεις που ακολούθησαν ενω -σε κάποιες περιπτώσεις – πραγματικά επιρρεάζουν και καθορίζουν μιαν ασύμβατη κατάσταση με τα σημερινά δεδομένα χωρίς κανένα αντίλογο σε πραγματική βάση λόγω της ύπαρξης των τελικών ρυθμίσεων.
  Δηλαδή να γίνονται δεκτές και άμεσα να τροποποιούν τις επιτρεπτές χρήσεις (έστω περιορισμένα -αν αυτό διευκολύνει την νομοθετημένη προσαρμογή- για μία 3-ετία) όχι μόνο με τις εισηγήσεις των Ο.Τ.Α. αλλά κυρίως με προτάσεις ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ πολιτών-επιχειρηματιών-ομάδων πολιτών με πρωτεύουσα σημασία για την ανάπτυξη της περιοχής και την καλλιτέρευση των συνθηκών της σύγχρονης διαβίωσης μέσα στην Ζ.Ο.Ε., ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
  2-Με το ίδιο σκεπτικό να γίνονται δεκτές οι αλλαγές χρήσεων πέριξ των στασίμων οικισμών (όπου επίσης η υφισταμένη νομοθεσία δεν επιτρέπει καμμία άλλη δόμηση πλέον) ΜΟΝΟ όταν στόχος -σκοπός-κίνητρο της επένδυσης είναι η ανάπτυξη, η καλλίτερη αξιοποίηση , η προστασία και ανάδειξη των περιοχών ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ .

  Επίσης για να κινηθούν και να αποδώσουν αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρόνο (το πολύ 3-μηνο) οι προτάσεις αξιοποίησης να λαμβάνουν ουσιαστική προέγκριση δηλαδή με σαφείς και δεδομένες υποχρεώσεις για την υλοποίηση των ,ώστε να προχωρούν με σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών μέσω των τεχνικών επιμελητηρίων ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

  Θέμα 2ο : Η δυνατότητα για ενοποιημένες χρήσεις των Ο.Τ.Α. (ενός ή περισσοτέρων)για την μετεγκατάσταση υπαρχουσών χρήσεων.

  Στα πλαίσια της ευελιξίας αλλαγής χρήσεων και σε συγκεκριμμένες περιπτώσεις:
  να υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεων ή επαναπροσδιορισμού λόγω πραγματικών αναγκών σαφώς ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ δηλ.χωρίς επιβάρυνση των Ο.Τ.Α. και μάλιστα με ιδιαίτερο έλεγχο δαπανών και έργων.
  Ετσι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί μια περιοχή με τελικό κόστος όχι εις βάρος των Ο.Τ.Α αλλά με την πλήρη επιβάρυνση του ιδιώτη επενδυτή
  είτε για την εγκατάσταση π.χ. κοιμητηρίων ,όταν η πρόταση υποστηρίζεται απο επενδυτικό σχέδιο και ο Ο.Τ.Α. έχει την αναφαίρετα την δυνατότητα να ελέγχει κάθε δράση στο περιβάλλον,
  είτε για τον επανακαθορισμό χώρων π.χ. γεωργικής γης που υπάρχει ή εγκαταλήφθηκε πέριξ των υφισταμένων σχεδίων-ορίων οικισμών κλπ με νέα χρήση (που όμως προυπήρχε ή επιτρέπεται μέσα στον οικισμό και θα τον ελαφρύνει περιβαλλοντικά) όπως επι παραδείγματι η σε εθελοντική βάση πρόταση απομάκρυνσης μικρο βιοτεχνιών απο τους οικισμούς προς τα έξω, με τους όποιους περιορισμούς ορίζονται και ισχύουν για καλλίτερη ποιότητα ζωής και στον οικισμό και έξω απο αυτόν χωρίς άλλη επιβάρυνση των Ο.Τ.Α.

  Μ.ΚΟΥΒΙΔΗ-ΜΑΤΣΩΛΑ

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 18:07 | Δημήτρης Πουλιάσης

  Έστω η παρακάτω περίπτωση:
  Κάποιος π.χ. υπάλληλος,(όχι άγροτης η κάτι σχετικό) έχει αγοράσει κοντά στο χωριό του εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού και σε περιοχή ΠΕΠΔ εγκεκριμένου ΓΠΣ, έκταση 4,5 στεμμάτων για την ανέγερση κατοικία 120 μ2, αποθήκης 20 μ2 και υπόστεγο για το αυτοκίνητό του, για τα οποία γνωρίζει ότι μπορεί να τα πραγματοποιήσεις σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ του δήμου που ανήκει το χωριό του. Το ΓΠΣ έχει εκδοθεί βασισμένο και στο ΠΔ 23.2.87 (ΦΕΚ 166Δ).
  Σύμφωνα με την παρ. 3 «Οι περιορισμοί και οι εξειδικεύσεις στα μεγέθη εκμετάλλευσης σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια στα οποία οι χρήσεις γης έχουν καθορισθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 81/80 (ΦΕΚ 27 Α), είτε βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 23.2.87 (ΦΕΚ 166 Δ) με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 4.», θα μπορέσει ο παραπάνω, να χτίσει το σπίτι που οραματίστηκε όταν επιστρέψει στο χωριό του Ή ΟΧΙ; Και αν όχι τότε γιατί αγόρασε γη εντός ΓΠΣ σε περιοχή ΠΕΠΔ για την οποία γνώριζε ακριβώς τη επιτρέπεται και τί όχι και τώρα αυτό ανατρέπεται;

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 09:51 | θωμας χαραλαμπακος

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙς ΓΗΣ
  ειναι Αντισυνταγματικες και αντιαναπτυξιακες , σε βαρος της
  προστατευόμενης κατα το Συνταγμα διαταξεις .
  Πιστευω ότι ΔΕΝ ΘΑ ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟ Σ.τ.Ε
  οι Συμβουλιοι Επικρατειας , θα θεσουν τελικα τελος στην
  ρουσφετολογικη διαδικασία θεσπισης νομοθετηματων που είναι
  αντιθετα στο Συνταγμα .
  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της Ελευθερης οικονομίας και ιδιωτικης πρωτοβουλιας και όχι ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ πειραματα και δομιμασίες

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 20:45 | Δώρα Κουνάβη

  Κατά την άποψη μου, η παρ. 3 που ορίζει την εφαρμογή «των περιορισμών και των εξειδικεύσεων στα μεγέθη εκμετάλλευσης σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος και σε εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια» χρήζει ανδιατύπωσης στα σημεία που προσδιορίζουν τους περιορισμούς (π.χ. η Ειδική χρήση των ΠΕΠΔ του άρθρου 14 με αρ. «9. Κατοικία για τον απασχολούμενο με την κύρια εκμετάλλευση» αποτελεί περιορισμό στα μεγέθη εκμετάλλευσης λόγω του ότι περιορίζει την εφαρμογή της κατοικίας;) αλλά και στο πεδίο των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (αναφέρεται το διάταγμα στα σχέδια του 1ου ή του 2ου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού;). Να αποσαφηνιστεί αν περιλαμβάνονται στην εν λόγω μεταβατική διάταξη και οι περιοχές ΠΕΠΔ που έχουν οριστεί με ισχύονται εγκεκριμένα ΓΠΣ του ν.2508/1997.

 • ΆΡΘΡΟ 16
  Προτείνεται να θεσμοθετηθεί με Διάταξη Νόμου η άμεση εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε όλα τα ισχύοντα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ της Ελληνικής Επικράτειας, στις αντίστοιχες κατηγορίες χρήσεων που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί σ’ αυτά.

 • 1 Ιανουαρίου 2012, 16:59 | Ερμής

  Είναι «ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ» η πρόταση προς τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναγκαιότητα της ρύθμισης της παρ. 4 του αρθ. 16 του Π.Δ/τος προτεινοντάς το να καταργηθεί. Για να το θέσω απλά όπως θα το έλεγε και ο λαός : θα τρελαθούμε? Πάρα πολύ καλά βάζει ο νομοθέτης αυτή τη διάταξη ώστε να προστατεύσει τα ήδη υπάρχοντα κτίρια. Μιλάει ότι αίρει τον περιορισμό στα τετραγωνικά μέτρα και όχι σε κάτι άλλο. Δηλαδή αν καταργηθεί αυτή η διάταξη τα προυπάρχοντα κτίρια τι θα γίνουν? θα τα γκρεμίσουμε? διότι αν μας προτείνει αυτό μέσω της κατάργησης αυτής της διάταξης, καλό θα ήταν να μας αποζημιώσει και βάσει της εμπορικής τους αξίας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 21:13 | Μάριος

  Το σχόλιο αφορά την παράγραφο 2:
  Εχουμε μια περιοχή αμιγύς κατοικίας. Γιατί έτσι κάποιοι πίστευαν ότι θα ανεβασουμε την ποιότητα ζωής. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι οι κάτιοικοι της περιοχής τελικά ταλαιπωρούνται.
  Ερχεται μετά το ΓΠΣ και καθορίζει την ίδια περιοχή ως Γενικής κατοικίας. Ωστόσο ισχύει στην πράξη το παλιό καθεστώς.
  Μα πως εγκρίνεται ένα ΓΠΣ με άλλες προτεινόμενες χρήσεις οι οποίες όμως για να εφαρμοστούν απαιτούν τεκμηριωμένες μελέτες ζρήσεων γης κ.λπ.
  Αν δεν διευκολύνουμε τον πολεοδομικο σχεδιασμό, απλά οδηγουμαστε στην αυθαιρεσία και γιατί όχι και στον μαρασμό ολόκληρων πολεοδομικών ενοτήτων

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 15:31 | ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΣ

  Είναι σημαντικό να υποδειχθούν στοιχεία του νέου αυτού κανονιστικού πλαισίου που δεν αντιμετωπίζουν τις προβληματικές εφαρμογές του υφιστάμενου σχεδιασμού. Ως κυριότερη τέτοια καταγράφεται η απαγόρευση τροποποίησης γενικών κατηγοριών χρήσεων κατά το σχεδιασμό 1ου επιπέδου όπως προτείνεται στο άρθρο 16 παρ.2 ακόμη και όταν αυτές υποστηρίζονται από υπολογισμούς και δεδομένα που αποδεικνύουν την μη περιβαλλοντική υποβάθμιση(κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πληθυσμιακές κλπ)στα πλαίσια τροποποίησης της πολεοδομικής οργάνωσης μιας περιοχής.
  Είναι γνωστό ότι από την έως τώρα εφαρμογή του ΠΔ 23-2-87(ΦΕΚ 166Δ) έχουν προκύψει ουσιαστικά προβλήματα ελέγχου τόσο στις επιλογές της αγοράς δομημένου περιβάλλοντος όσο και σε αποτυχημένες τέτοιες του πολεοδομικού σχεδιασμού. Το ελαφρυντικό της για πρώτη φορά εφαρμογής παρόμοιων θεσμών και πρακτικών στη χώρα ευνοεί τις συνθήκες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος τροποποιήσεων περισσότερο ευέλικτο το οποίο μετά την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση να επιτρέπει τις ανάλογες αναπροσαρμογές.
  Δηλαδή να προσδώσει τον απαραίτητο στρατηγικό χαρακτήρα στο σχεδιασμό αποφεύγοντας ακραίες κανονιστικές επιλογές.

  ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΣ
  Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  Μέλος Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 • ΑΠΟ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  Πανεπιστημίου 44, Αθήνα
  Τηλ. 210 3600520

  Με δεδομένο ότι α) κατά την υπουργική απόφαση Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. υπ’ αρ. 68245/2320/96 απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση αλλαγής χρήσης οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των ΟΤΑ β) συναφή επαγγέλματα όπως τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας υπ΄ αρ. Φ1Α/333/4709/Δ5, κατόπιν της απόφασης 4043/2001 του Σ.τ.Ε. γ) με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας από 7/5/2003 και με αρ. πρωτ. Π1β/Γ.Π.32300 απαλλάσσονται από την έκδοση αλλαγής χρήσης και οι Μ.Φ.Π.Α.Δ. που ιδρύονται μέσα σε κτίρια σχολικών μονάδων, καθώς και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί που ιδρύονται μέσα σε κτίρια μεγάλων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ζητούμε την αποκατάσταση της ισονομίας και την προσθήκη διάταξης, η οποία ν΄ απαλλάσσει τις επιχειρήσεις Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, από την υποχρέωση έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης, όταν μισθώνουν κτίρια με οικοδομική άδεια κατοικίας, εφόσον τηρείται ο κτιριοδομικός κανονισμός και οι λοιποί όροι δόμησης.

 • 29 Δεκεμβρίου 2011, 23:44 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  α. Εδ.4. Είναι ακατανόητη η αναγκαιότητα της ρύθμισης της παρ.4. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εγκατάσταση κάποιων χρήσεων που απαγορεύονται στην περιοχή μόνο και μόνο επειδή το κτίριο προϋπάρχει. Η άδεια αλλαγής χρήσης εκδίδεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που εκδίδεται και η άδεια ανέγερσης νέων κτιρίων. Επομένως πρέπει να απαλειφθεί η παρ.4

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:45 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Στις μεταβατικές διατάξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην τροποποιηθεί η διάταξη 4, 5 και 6, διότι σε αντίθετη περίπτωση υφιστάμενα κτίρια στα κέντρα των πόλεων δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ή δεν θα μπορούν να δεχθούν στο μέλλον νέες χρήσεις και θα εγκαταλειφθούν.
  Ιδιαίτερα στην παράγραφο 6 πρέπει να αναφερθούν και οι αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί.

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 11:13 | Δημήτρης Γιαννάκος

  Μήπως πρέπει να υπάρξει πίνακας αντιστοίχισης των (περιγραφών) χρήσεων γης των ισχυόντων μέχρι σήμερα διαταγμάτων ή ΓΠΣ ή ΖΟΕ με αυτές που προτείνονται με το νέο διάταγμα ?
  Αν δεν υπάρξει τέτοιος πίνακας οι εμπλοκές στην εφαρμογή των ρυθμίσεων θα δημιουργούν μείζονα ζητήματα.

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 14:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

  Σε ορισμένες περιοχές, πριν το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», υπήρχε γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου εκάστου εκ των ενοποιημένων πλέον δήμων για κάθε πλευρά του ίδιου δρόμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε δρόμους, όπου η μία πλευρά ανήκε στον ένα εκ των ενοποιημένων πλέον δήμων και η άλλη πλευρά στον άλλο δήμο, πολλές φορές η κάθε πλευρά του δρόμου, που ανήκει σε διαφορετικό δήμο πριν τον Καλλικράτη, εντάσσεται με τις γνωμοδοτήσεις σε μεγαλύτερης ευρύτητας κατηγορία χρήσης γης από την απέναντι πλευρά του δρόμου, που ανήκει στον άλλο δήμο. Θα έπρεπε για τις περιοχές αυτές μετά την ενοποίηση των δήμων από το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» να γίνει νέα γνωμοδότηση του ενοποιημένου πλέον δήμου κοινή για τις δύο πλευρές του ίδιου δρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους άνισες μεταχειρίσεις των ιδιοκτητών.

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 14:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

  Στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι μπορεί να εξαιρούνται από την προβλεπόμενη για κάθε γειτονιά χρήση συγκεκριμένα τμήματα οικοδομικών τετραγώνων, συγκεκριμένα κτίρια, ή όροφοι κτιρίων. Κάτι τέτοιο κρίνεται ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, καθ’ ότι δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ιδιοκτητών π.χ. όμορων κτιρίων. Σε περίπτωση, που θα προβλεφθούν τέτοιες εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι ειδικά και σαφώς αιτιολογημένες και να τεκμηριώνονται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 15:00 | Γεώργιος Λεμονάκης

  Με το σχέδιο Π.Δ. καλύπτεται πλήρως το θέμα των χρήσεων γής σε συνδυασμό με την τελευταία νομοθεσία και ειδικότερα τον Ν. 3982/11 περί επιχειρηματικών πάρκων. Απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή ως προς την κατάργηση άλλων διατάξεων που ρυθμίζουν ίδια θέματα προς αποφυγή επικαλύψεων και αντικρουόμενων ρυθμίσεων.
  Συγκεκριμένα εισηγούμεθα:
  Στο αρθ. 16 παρ. 3, όπως προστεθεί το Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ 100 Α/1987) και οι δύο τελευταίες γραμμές της παρ. 3 του αρθ. 16 του σχεδίου Π.Δ. να διατυπωθούν ως ακολούθως:
  « …. χρήσεις γης έχουν καθορισθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 81/80 (ΦΕΚ 27 Α) είτε βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 23.2.87 (ΦΕΚ 166 Δ) είτε βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ 100 Α/1987) με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 4».

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 09:40 | θωμας χαραλαμπακος

  Να ρυθμισθεί με ρητη διάταξη στον παρον διάταγμα η χρηση γης για τα εκτός σχεδίου πόλεων κλπ γήπεδα .Συγκεκριμενα αν οι χρήσεις γης θα ισχύουν για τα γήπεδα – εκτός σχεδιου , που είναι άρτια και οικοδομισημα κατα κανόνα ή περεκκλιση .
  Οχι γενικότητες και ασάφειες. Ρητα . Αρθρο με τρεις σειρές
  ΠΧ Οι διατάξεις του παρόντος ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για τα εκτός σχεδίου ακινητα . Να αποκλεισθούν όλες οι εγκρίσεις των
  συναρμοδίων υπηρεσιών ,Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης , Δ/νση Αρχαιολογίας , Δασαρχειο ,[ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ και όχι
  στις εγκρίσεις για τη δομηση ]