Άρθρο 08: Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986(ΦΕΚ 160 Α΄), όπως το άρθρο 28 τροποποιείται από το άρθρο 16 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60 Α΄) και το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) και όπως η παρ.1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02 (91 Α’), και όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) καθώς και από άλλες σχετικές ειδικές διατάξεις.

  • 10 Μαΐου 2012, 08:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

    Θα πρέπει να υπάρχει και αναφορά στην οργάνωση και τρόπο άσκησης της συνεχούς φύλαξης και επιτήρησης.
    Δεν αρκεί μόνον ο ορισμός του υπεύθυνου φορέα διαχείρησης.
    Επίσης πρέπει να περιγράφονται και οι αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού του εκτελεστικό όργανο επιτήρησης-φύλαξης.