Άρθρο 07: Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν.
Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστηρότερες διατάξεις για την επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και σε δόμηση.
2. Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες περιοχών προστασίας λογίζονται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περιοχής προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.
3. i) Τα έργα και οι δραστηριότητες, που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος:
 υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
 βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή
 έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
 έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, συνεχίζουν να λειτουργούν ή ολοκληρώνεται η κατασκευή τους και για όσα εξ αυτών έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι φορείς λειτουργίας τους οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος, ή για την υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, να υποβάλλουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (παρ. 8, 9 και 10) του ν. 4014/11, προκειμένου αφού αξιολογηθεί να εκτιμηθεί αν απαιτείται η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 2 & στο άρθρο 6 του ως άνω αναφερθέντος νόμου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, παρά την εφαρμογή και υλοποίηση των πρόσθετων όρων και περιορισμών προκαλούνται ή ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο ή σε στοιχεία των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης, εισηγούνται προς την Υπηρεσία που χορηγεί την άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης ή άλλη συναφή άδεια την αναστολή λειτουργίας τους και την απομάκρυνση τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ii) Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση κατά την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση κοινοχρήστων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο των διατάξεων αυτού και προωθείται η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ .

4. Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών του παρόντος τα έργα και οι επεμβάσεις που επιβάλλονται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων βράχων κ.λπ.)., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών του παρόντος τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ΄ ύλην αρμοδίων Υπουργών.

6. Με την ισχύ του παρόντος Διατάγματος καταργείται Το Β.Δ. της 25.7.1938 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» και το Β.Δ. της 23.12.1938 «Περί μερικής τροποποιήσεως του άρθρου 1 παρ. α’ του από 25.7.38 Β.Δ.»

 • Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, το οποίο δυστυχώς λειτουργεί εδώ και χρόνια παράτυπα χωρίς την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη καταλάβει σημαντικές εκτάσεις ενδιαιτημάτων για τη χλωρίδα και την πανίδα. Μέσω της πρόσφατης νομιμοποίησης της παράνομης παραχώρησης εκτάσεων, όπως για παράδειγμα το Ρέμα Αλοκαίτικο, το χιονοδρομικό κέντρο δραστηριοποιείται σε περιοχή για την οποία έχει τεκμηριωμένα υποδειχθεί ότι διαθέτει πληθυσμούς σπάνιων ενδημικών φυτών. Το σχέδιο ΠΔ εντάσσει μόνο τμήμα της κοιλάδας Αρνόβρυσης – Αλοκαΐτικου σε ζώνη Β (προτείνεται η ζώνη αυτή να επεκταθεί ως τις κορυφές της Αρνόβρυσης) και ορίζει ότι εντός τους θα ισχύουν οι όροι προστασίας της φύσης στη ζώνη Β, αλλά δυστυχώς εγκυμονούν κίνδυνοι υποβάθμισης στο μεσοδιάστημα δημοσίευσης του παρόντος.

  Προτείνεται λοιπόν στο Άρθρο 7 των Μεταβατικών Διατάξεων, να καταργηθεί η παρ.3 και να επαναδιατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δύναται να εξαιρεθούν έργα τα οποία θα αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος εντός των ορίων του χιονοδρομικού, για τα οποία είτε έχουν ήδη εκδοθεί περιβλλοντικοί όροι, είτε θα έχουν εκδοθεί ως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος. Με την ρύθμιση αυτή θα διαφυλαχθεί τουλάχιστον η ακεραιότητα των παρθένων ακόμη αυτών οικοσυστημάτων, έως ότου καταφέρει να συμμορφωθεί το χιονοδρομικό με το καθεστώς προστασίας και αποκτήσει περιβαλλοντικούς όρους.

 • 1 Ιουνίου 2012, 19:02 | Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

  Στη παράγραφο 3 i) να τροποποιηθεί το κείμενο ως ακολούθως:

  3. i) Τα έργα και οι δραστηριότητες, που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος:
   υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
   βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή
   έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
   έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
  και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, συνεχίζουν τη παραγωγική τους δραστηριότητα ή ολοκληρώνεται η κατασκευή τους και ……….

 • 1 Ιουνίου 2012, 12:21 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο i
  Σε αυτή την παράγραφο αναφέρεται:
  «Τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος:
  – Υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ……,
  ……… Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, ….. ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο ή σε στοιχεία των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, …, εισηγούνται προς την Υπηρεσία που χορηγεί την άδεια λειτουργίας …, την αναστολή λειτουργίας τους και την απομάκρυνση τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»
  Κατά τη γνώμη μου η εν λόγω διάταξη κρίνεται ως αντισυνταγματική, δεδομένου ότι προσκρούει ευθέως στην αρχή της νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση.

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.
  ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΕΡΓΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (π.χ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κλπ), ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ.

 • 28 Μαΐου 2012, 14:47 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

  Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο i, τελευταία περίοδος
  από «Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, … σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»)

  Κατά τη γνώμη μας η εν λόγω διάταξη κρίνεται ως αντισυνταγματική, δεδομένου ότι προσκρούει ευθέως στην αρχή της νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση.
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν σε νομίμως αδειοδοτημένα και λειτουργούντα έργα και παρά το ότι θα έχουν επιβληθεί επιπλέον μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, να κυρηχθεί παράνομη η λειτουργία τους.

 • 28 Μαΐου 2012, 11:00 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ

  Όσα έργα ήδη λειτουργούν, ή έχουν άδεια Λειτουργίας ή είναι σε φάση κατασκευής ή έχουν ΕΠΟ ή ΠΠΕΑ ή ΆΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, να μην πειραχτούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν.

  Κατά την ανανέωση των περιβαλλοντικών τους όρων, να ληφθεί υπόψη τί ίσχυε όταν πρωτοεκδόθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι και όχι ότι ισχύει σήμερα.

  Είναι μεγάλο λάθος αυτό που αναγράφεται στο εν λόγω ΠΔ στο παρόν άρθρο, όπου καταστρέφει ήδη επενδυμένο κεφάλαιο, και θέσεις εργασίας και λειτουργούντα παραγωγικό ιστό.

  Τέτοια τραγικά λάθη κατέστρεψαν την Ελλάδα και δυστυχώς βλέπω ότι συνεχίζονται ασταμάτητα.

  Όταν παίρνεις μία ΕΠΟ οι υπηρεσίες φαγώνονται να προστατεύσουν τις υφιστάμενες χρήσεις, ακόμη και αν αυτές είναι παράνομες.

  Εδώ, γιατί υπάρχει αυτή η τρομερή και σίγουρα αντισυνταγματική αδιαφορία για τις υφιστάμενες χρήσεις?

  Με εκτίμηση

  ΗΛΙΑΣ ΑΠ. ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ.

 • 27 Μαΐου 2012, 17:27 | Μαρία Φραντζή

  «Εξαιρούνται των όρων και περιορισμών του παρόντος τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ΄ ύλην αρμοδίων Υπουργών.»

  Ο τρόπος που επιβλάλλονται τα μέτρα απαγόρευσης δικαιολογημένα δημιουργεί δεύτερες σκέψεις όπως οι παρακάτω:
  • Σε πολιτικό επίπεδο η συμπεριφορά στελεχών της διοίκησης παραπέμπει σε προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται την οικολογία σαν οικοφασισμό!!
  • Στο οικονομικό πεδίο η μεθόδευση δείχνει να υποθάλπει σχέδια ανάπτυξης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων (εταιρείες που θα εκμεταλλευτούν την «ευκαιρία» με ή χωρίς «οικολογική» επίφαση) και δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες για επανάληψη του φαινομένου της «συνδιαλλαγής» σε μεσαία ή ανώτερα επίπεδα εξουσίας. Η προοπτική για τον μικρό και μεσαίο επαγγελματία είναι ζοφερή στην κατεύθυνση της μετατροπής του σε υπάλληλο των συμφερόντων αυτών.

 • 9 Μαΐου 2012, 15:12 | Παναγιώτης Κανελλόπουλος

  Με τη παράγραφο 3 εξαιρούνται από την υποχρέωση σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου πλήθος μελλοντικών έργων τα οποία δεν έχουν καν ξεκινήσει να υλοποιούνται.
  Προτείνω την απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου όλων των έργων με εξαίρεση αυτά και μόνο τα οποία
   υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
   βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια