Άρθρο 04: Γενικές διατάξεις – Όροι και περιορισμοί δόμησης

Α.
i. Με το Σχέδιο Διαχείρισης της παραγράφου Δ του παρόντος άρθρου μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

ii. Για τα τμήματα του Εθνικού Πάρκου του όρους Παρνασσού ανεξαρτήτως ζώνης περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία εμπίπτουν εντός της θεσμοθετημένης Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, όπως αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27.3.1991 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ζωνών προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 259 Β’ ), κατισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο Ι.γ της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄).

iii. Για τα τμήματα της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου του όρους Παρνασσού (δηλαδή για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου εκτός Περιοχής Απολύτου Προστασίας της Φύσης και Περιοχών Προστασίας της Φύσης), τα οποία εμπίπτουν εντός των ορίων της Ζώνης Β΄ Προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, όπως αυτά εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/ 27.3.2007 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Αναοριοθέτηση κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 141 ΑΑΠ ), οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, οι όροι δόμησης και η δυνατότητας και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφισταμένων νομίμων δραστηριοτήτων θα καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης Κ.Υ.Α., που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 2, του Ν. 3028/2002, στο πλαίσιο της ρύθμισης του καθεστώτος προστασίας για το σύνολο του μείζονος σημασίας κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου. Οι ρυθμίσεις που θα καθορισθούν με τη διαδικασία αυτή θα είναι οι ίδιες ή αυστηρότερες από τις ρυθμίσεις, που προβλέπονται στο παρόν για τη Ζώνη Γ. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α., ισχύουν οι όροι και περιορισμοί των Περιοχών Προστασίας της Φύσης.

iv. Επί της εκτάσεως της παραχώρησης της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) επιτρέπεται η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄). Σε περίπτωση που έκταση της παραχώρησης εμπίπτει σε διαφορετικές ζώνες προστασίας, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί της κάθε ζώνης προστασίας όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου (υποδομή, ενεργειακά έργα και λοιπά συνοδά έργα) εγκρίνονται συνολικά για το όλο έργο. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του χιονοδρομικού κέντρου και αποκλειστικά και μόνον στη Ζώνη Γ είναι δυνατή η εγκατάσταση μικρού έργου ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εφόσον δεν αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (οικότοποι, είδη χλωρίδας και πανίδας, ενδημικά, τοπίο, κλπ.).

v. Εντός δύο ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή τα υφιστάμενα έργα, χρήσεις και δραστηριότητες, που έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο παρόν και να επιβληθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.

Β. Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου ισχύουν επί πλέον τα κάτωθι:
1. Απαγορεύεται:

i. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α1) κατηγορία του άρθρου 3 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄),και όπως εφαρμόζεται με την ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 εκτός αν άλλως ορίζεται από το παρόν Διάταγμα. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης.
ii. Η τοποθέτηση πάσης φύσεως ενημερωτικών ή διαφημιστικών πινακίδων από ιδιωτικούς φορείς, εκτός των επιτρεπομένων από το παρόν Διάταγμα για τη σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας και την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης της παραγράφου Ε΄ του παρόντος άρθρου, καθώς και των πινακίδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, των πινακίδων σήμανσης του Υπουργείου Μεταφορών και των πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης που αφορούν σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους – ιστορικούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
iii. Η εισαγωγή οιουδήποτε είδους αγρίου πτηνού που δεν ανήκει στην ελληνική ορνιθοπανίδα, με σκοπό την απελευθέρωσή του στο φυσικό περιβάλλον, του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού καθώς και η απελευθέρωση ειδών πτηνών εφ’ όσον αυτή (η απελευθέρωση) βρίσκεται εκτός των ορίων της φυσικής κατανομής των συγκεκριμένων ειδών, έτσι όπως αυτή έχει κατά περίπτωση και με την πάροδο του χρόνου διαμορφωθεί.
iv. Η εν γένει εισαγωγή στην περιοχή του Εθνικού δρυμού Παρνασσού μη ιθαγενών (τοπικών) ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
v. Κάθε μορφής αλλοίωση σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
vi. Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών και κάθε νέο έργο εκχέρσωσης δασικής βλάστησης. Η σύλληψη ή θανάτωση, από πρόθεση καθώς επίσης και η αιχμαλωσία ειδών της άγριας πανίδας, σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων, η από πρόθεση καταστροφή φωλεών και η καταστροφή και συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και κάθε ενέργεια με δυσμενείς επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν για επιστημονικούς – ερευνητικούς λόγους να επιτραπεί η συλλογή αυγών η/και νεογνών, η δακτυλίωση, ή και με άλλο αποδεκτό από την κοινή επιστημονική πρακτική, τρόπο παρακολούθηση ειδών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ο οποίος χορηγεί και σχετική άδεια. Η άδεια αυτή είναι ανεξάρτητη από άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασική).
vii. Για την προστασία των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και των μικροοργανισμών απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή, και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας και ιθαγενείς φυλές ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπει διαφορετικά.
viii. Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα δάση και στις δασικές εκτάσεις (υλοτομία ή ξερίζωμα δένδρων ή θάμνων, συλλογή φυτών και σπόρων, συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος, κ.α,.) εξαιρουμένων των από το παρόν διάταγμα επιτρεπομένων. Επίσης απαγορεύεται και η συλλογή ασπονδύλων εκτός αυτών που εξυπηρετούν αποκλειστικά την κάλυψη των ατομικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων του Εθνικού Πάρκου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για τη Ζώνη Γ΄ της εν λόγω περιοχής .
Επίσης κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να επιτραπεί η λήψη δειγμάτων για επιστημονικούς – ερευνητικούς λόγους, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριωμένα δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η γενετική επάρκεια του πληθυσμού του είδους ή των ειδών χλωρίδας καθώς επίσης η εφαρμογή των ενδεδειγμένων από την επιστημονική μεθοδολογία και πρακτική, δασοπονικών χειρισμών, συμπεριλαμβανομένης και της υλοτομίας δένδρων, για λόγους προστασίας της φυσικής βλάστησης από ασθένειες, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται επαρκώς η αναγκαιότητα, η σκοπιμότητα και η μέθοδος παρέμβασης και το γεγονός ότι η μη λήψη αυτών των μέτρων θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ή την υφιστάμενη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης της φυσικής βλάστησης της περιοχής. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:
α) για τη λήψη δειγμάτων της χλωρίδας, η έκδοση σχετικής άδειας από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού αφού προηγηθεί σχετική αίτηση του επιστημονικού ή ερευνητικού ενδιαφερόμενου φορέα στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά ο σκοπός της έρευνας, η θέση, ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων που θα συλλεχθούν και η μεθοδολογία συλλογής, έκθεση τεκμηρίωσης ότι η συλλογή αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη γενετική επάρκεια του είδους ή των ειδών της χλωρίδας, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ότι τα συλλεγέντα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η άδεια αυτή είναι ανεξάρτητη από άδειες που απαιτούνται από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασική).
β) για την περίπτωση δασοκομικών επεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία των ειδών χλωρίδας από ασθένειες, αυτές νοούνται μόνον εφόσον οι ασθένειες αυτές πάρουν τεκμηριωμένα τέτοια έκταση και ένταση, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης συνολικά του οικοτόπου των ειδών αυτών, οπότε για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων χρειάζεται η εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης το οποίο εγκρίνεται από τις καθ’ ύλη αρμόδιες δασικές υπηρεσίες κατόπιν σχετικής έκφρασης γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
ix. Η χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση των ασθενειών στη βλάστηση.
x. Η ρήψη κάθε είδους αδρανών, ανόργανων ή οργανικών υλών, υλικών και σκευασμάτων στο φυσικό περιβάλλον, με εξαίρεση την απόρριψη ή την τοποθέτηση των στερεών απορριμμάτων των επισκεπτών στα ειδικά για το σκοπό αυτό δοχεία απορριμμάτων που τοποθετούνται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
xi. Η εκτός σχεδίου δόμηση, εκτός των άλλως οριζομένων από το παρόν Διάταγμα

2. Επιτρέπεται:
i. Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Είναι δυνατή η επιβολή πρόσθετων όρων και περιορισμών στις ανωτέρω χρήσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς, διαπιστωθεί ότι δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων. Σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση δύναται να υποβάλλουν οι καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, ο Φορέας Διαχείρισης και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι οποίες αποφαίνονται για την αναγκαιότητα της επιβολής των πρόσθετων όρων και προωθούν τη σχετική διαδικασία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, παρά την εφαρμογή των πρόσθετων όρων και περιορισμών δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης με τεκμηριωμένη πρόταση εισηγούνται την αναστολή λειτουργίας τους και την απομάκρυνση τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότεροι όροι για την άσκηση των νόμιμα υφισταμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων καθώς και την ως άνω διαδικασία επαναξιολόγησης των όρων τους δύναται να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του άρθρου 4 παρ. Ε΄ του παρόντος, μετά από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
ii. Η αλλαγή της χρήσης νόμιμων κτισμάτων και κατασκευών, συμβατών με το παρόν Διάταγμα, μόνο εφόσον γίνεται για λόγους προστασίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη από το παρόν Διάταγμα επιτρεπόμενη χρήση.
iii. Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφιστάμενων μονάδων.

Γ. Όροι και περιορισμοί δόμησης
i. Ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 10 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εμβαδού 4 στρ. τα υφιστάμενα έως 31/3/2011.
ii. Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδε¬ξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

iii. Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις αρτιότητας για την παρόδια δόμηση, όπως αυτές ορίζονται στο από 6.10.78 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ’ 538) και τα τροποποιητικά του διατάγματα.

iv. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια για χρήση κατοικίας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων τα 4,5 μ. στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης.

v. Για τα εργαστήρια και τις μεταποιητικές μονάδες η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορίζεται στα 300 τ.μ και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων τα 4,5 μ.

vi. Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ορίζεται σε έναν (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα.

vii. Όπου κατά την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτουν επιτρεπόμενα κτίσματα εμβαδού μεγαλύτερου των 150m2, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου τους σε μικρότερου εμβαδού κτίσματα, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με Κοινοτικούς Κανονισμούς και Οδηγίες για ειδικά κτίρια.

viii. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους δόμησης.

ix. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται έλεγχος και έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
Δ. Σχέδιο Διαχείρισης και Σχέδια Δράσης

Στο Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και το συνοδεύον αυτό σχέδια δράσης εξειδικεύονται οι παραπάνω γενικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων και στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως της γεωργίας, της βόσκησης, της θήρας, της δασοπονίας, του οικοτουρισμού, της αναψυχής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ. (παρ. 5 του άρθρ0υ 4 του Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011).

 • Ως προς την παρ. Β. i.: Η απαιτούμενη Ειδική Αξιολόγηση θα αποτελεί χωριστό τεύχος μελέτης που θα συνοδεύει τη ΜΠΕ, και είναι προφανές ότι μπορεί να καθυστερήσει στη φάση της γνωμοδότησης του ΦΔ. Η περιβαλλοντική αυτοψία διευκολύνει μάλλον στη γνωμοδότηση.
  Τα έργα που αφορούν την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων εκσυγχρονισμού των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού να εξαιρεθούν του αντικείμενου της γνωμοδότησης του ΦΔ.
  ———————————————————————
  Ως προς την παρ. Β. vii.: Κέντρο επεξεργασίας λυμάτων – ταμιευτήρας συλλογής όμβριων υδάτων – συνοδά έργα οδοποιίας σταθμών ΑΠΕ που αφορούν το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
  Με βάση τα ανωτέρω, δεν είναι σαφές αν επιτρέπονται νέα έργα οδοποιίας εντός της ζώνης Γ. Επειδή όμως οι εγκαταστάσεις έργων ΑΠΕ, συνήθως απαιτούν την κατασκευή νέων έργων οδοποιίας για την εξυπηρέτησή τους, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι επιτρέπονται τα συνοδά έργα οδοποιίας σταθμών ΑΠΕ, με σχετική προσθήκη στο παρόν άρθρο.
  ———————————————————————
  Ως προς την παρ. Γ. ii.: Και των πινακίδων που αφορούν τη σήμανση για την ασφάλεια των χιονοδρόμων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
  ———————————————————————
  Ως προς την παρ. Ε.: Ειδικότερα για ότι αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, μέχρι την έγκριση του ΣΔ απαιτείται μόνο η γνωμοδότηση του ΦΔ.

 • 31 Μαΐου 2012, 09:19 | Αγγέλη Γεωργία

  Με το παρόν άρθρο, θα μπορούσε να ρυθμιστεί και η εκκρεμότητα που υπάρχει με το Χιονοδρομικό Κέντρο του Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων Σκι, το οποίο βρίσκεται εντός της Ζώνης Β του Εθνικού Πάρκου. Βάσει του ΠΔ προβλέπεται η δημιουργία Χιονοδρομικών Κέντρων σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 του ν. 3937/2011 για τις ζώνες αυτές. Ο Αθηναϊκός Όμιλος Φίλων Σκι λειτουργεί ως Χιονοδρομικό Κέντρο στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Πρόκειται για μια υφιστάμενη κατάσταση για την οποία έχουν δοθεί όλες οι νόμιμες παραχωρήσεις για την λειτουργία του ορειβατικού καταφυγίου καθώς και οι εγκρίσεις εγκατάστασης χιονοδρομικού ελκυστήρα, αλλά όχι οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την παραχώρηση και νομιμοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για την λειτουργία του. Με το παρόν ΠΔ θα μπορούσε να οριοθετηθεί η περιοχή που καταλαμβάνει το Χιονοδρομικό Κέντρο σε ζώνη ιδιαίτερης χωροθέτησης και χρήσης μόνο για την συγκεκριμένη δραστηριότητα

 • 23 Μαΐου 2012, 18:15 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει θεσμοθετημένη δόμηση στις περιοχές εκτός πυρήνα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε η προστασία να μην είναι ενάντια στην στοχευόμενη ανάπτυξη ( Αθλητικά κέντρα, κέντρα υγείας κλπ.
  Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι λόγο και της δόμησης στην περιοχή του Παρνασσού δεν υπήρξαν φωτιές όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 • Να ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ η οικοδόμηση και να κατεδαφιστούν όσες οικοδομές είναι αυθαίρετες. Προτείνουμε να γίνονται συνεχώς αυστηρότατοι έλεγχοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά και με μεγάλη αυστηρότητα όσοι έχουν παρανομήσει.

 • 10 Μαΐου 2012, 20:28 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

  ΜΑΛΛΟΝ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ! ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΘΕΡΕΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΟΣΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ?

 • 9 Μαΐου 2012, 18:14 | PETROS

  Αργήσατε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ με αποτέλεσμα να έχει γίνει μεγάλη αλλοίωση του περιβάλλοντος ,λόγω της οικοδόμησης εξοχικών κατοικιών!
  Έστω και αυτή την στιγμή θα πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ η περαιτέρω οικοδόμηση και να κατοχυρωθεί το πάρκο με αεροφωτογραφίες,ώστε να σταματήσει κάθε καινούρια αλλοίωση του Παρνασσού και να υπάρχουν ΑΜΕΣΕΣ και βαριές κυρώσεις σε οποιοδήποτε παρεμβαίνοντα.

 • 9 Μαΐου 2012, 10:49 | Παναγιώτης Κανελλόπουλος

  Στη παράγραφο Αiv η οποία αναφέρεται στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού να οριστεί ρητά ότι αποκλείεται η επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού μέσα στη Περιοχή ανωδασικών εκτάσεων- Αισθητικό Δάσος Τιθορέας (ΠΦ1) Η Περιοχή ανωδασικών εκτάσεων- Αισθητικό Δάσος Τιθορέας (ΠΦ1) (αλπική ζώνη Παρνασσού) θα έπρεπε να είναι το κύριο μέρος του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και θα πρέπει να προστατευθεί με κάθε τρόπο.

  Να ενταχθεί όλη η περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στη Β Ζώνη Προστασίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 οι οποίες επιτρέπουν τη λειτουργία χιονοδρομικού κέντρου. Η περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου θα πρέπει να ενταχθεί στη Β’ Ζώνη προστασίας (και μάλιστα στη ΠΦ1 της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα) για να προστατευθεί το τοπίο στη κορυφογραμμή της Αρνόβρυσης η οποία ξεπερνάει τα 2000 μ. και διασχίζει το χιονοδρομικό.

  Με το τρόπο αυτό θα διευκρινιστεί και η ασάφεια η οποία επιτρέπει τη δημιουργία αιολικού πάρκου στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού αποκλείοντας ρητά τη κορυφογραμμή της Αρνόβρυσης Έτσι ο νόμος δεν θα επιτρέψει στο μέλλον αντιδικίες σχετικά με το αν η δημιουργία ενός αιολοκού πάρκου σε μια κορυφογραμμή που ξεπερνάει τα 2000 μ. και δεσπόζει στη περιοχή, «αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά της» με το άνοιγμα μεγάλου δρόμου για την εξυπηρέτηση του αιολικού πάρκου και τη μεταβολή του τοπίου. Σε περίπτωση που αφεθεί παραθυράκι που να επιτρέπει τη δημιουργία αιολοκού πάρκου στην Αρνόβρυση, θα είναι κατά πολύ το ψηλότερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα με τις προφανείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που συνεπάγεται αυτό το γεγονός.

  Τέλος σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρου Παρνασσού να επισημάνω ότι η πραγματική ανάγκη για τη παρουσία του, δεν πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί δικαιολογία σε αυτούς που το διαχειρίζονται για να συνεχίσουν, απτόητοι και ατιμώρητοι όπως κάνουν μέχρι σήμερα ή στηριζόμενοι σε ασάφειες του νόμου αύριο, να καταστρέφουν το περιβάλλον του Παρνασσού. Ο νέος νόμος πρέπει να κάνει σαφές ότι το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού είναι εγκατεστημένο σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή και οι όροι λειτουργίας του θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια και να μη ξεπερνιώνται σε μία ασαφή παράγραφό και κάποιες επιφυλάξεις.

 • 5 Μαΐου 2012, 19:39 | ARGYRIS

  Έστω και καθυστερημένα, γινεται μια προσπάθεια να προστατευθεί ό,τι δεν καταπατήθηκε από ιδιώτες και τοπικούς άρχοντες, σε μια περιοχή που βρίθει από εξοχικές κατοικίες σε επαφή με τον υπάρχοντα εθνικό δρυμό και μέσα στα ελατοδάση του Παρνασσού. Καλό θα ήταν στις δύσκολες εποχές που περνάμε να αξιοποιήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ας ελεγχθούν οι ιδιοκτήτες τους και το πόθεν έσχες των πραγματικά χιλιάδων κατοικιών που έχουν γίνει πέριξ του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού μέσα στο δάσος. Έτσι και χρήματα θα βρεθούν με την φορολόγηση των κτισθέντων ή αγορασθέντων κατοικιών σε μεγάλο ποσοστό με μαύρα χρήματα και δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο να κτίζονται κατοικίες κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, αφού πρώτα χαρακτηριστούν από τις τοπικές υπηρεσίες ως αγροτεμάχια.
  Όσον αφορά ο χαρακτηρισμός ΠΑΡΚΟ, αποτελεί ανέκδοτο. Μόνο το στενό τμήμα του Εθνικού δρυμού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πάρκο, ενώ γύρω απ’ αυτό υφίστανται ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ, που ποτέ δεν φρόντισε το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ή Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ. Ο κατακερματισμός του βουνού σε οικιστικά σύνολα μέσα στο δάσος, δείχνει και την ανάγκη να επιβληθούν κανόνες ΠΟΥ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ και όχι Η ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ.