Άρθρο 01: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος αποτελεί ο χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3937/2011 της περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται ως επισυναπτόμενο στο παρόν διάταγμα και περιλαμβάνει:
– Ζώνη Περιοχής Προστασίας της Φύσης
– Ζώνη Περιοχής Οικοανάπτυξης

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 14:42 | Ζωή Κούκουρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΜΑΙΝΑΛΟΥ

  Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3937/ΦΕΚ 60 ΤΑ/31.3.2011 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας σε επιμέρους περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος διασφαλίζεται με την θεσμοθέτηση ειδικών όρων προστασίας που προκύπτουν ύστερα από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Η επιτυχής εφαρμογή των εκάστοτε προβλεπόμενων ρυθμίσεων προϋποθέτει αφενός την ορθή οριοθέτηση των περιοχών προστασίας (έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στην έννοια του ενιαίου οικοσυστήματος), και αφετέρου την στήριξη των μελετών στα πραγματικά σημερινά στοιχεία των υπό μελέτη οικοσυστημάτων (σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται κίνδυνοι αμφισβητήσεων και προστριβών που δυναμιτίζουν την ίδια την εφαρμογή των όρων προστασίας.)
  Στην περίπτωση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της περιοχής του όρους Μαινάλου οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εκπληρώνονται ικανοποιητικά.
  Συγκεκριμένα :
  • Όσον αφορά τα όρια της περιοχής μελέτης.
  Η προβλεπόμενη περιοχή προστασίας υπολείπεται των ορίων του οικοσυστήματος του όρους Μαινάλου, όπως αυτό μπορεί να ορισθεί με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τις ενότητες της χλωρίδας και της πανίδας της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνουμε ότι στις περιοχές που μένουν εκτός ορίων προστασίας περιλαμβάνονται και αξιόλογες δασικές εκτάσεις που έχουν πρόσφατα καεί.
  • Όσον αφορά τα όρια και τον χαρακτηρισμό των επιμέρους ζωνών προστασίας.
  Επισημαίνουμε νόμιμα υφιστάμενοι οικισμοί και κατοικίες, που αναπτύχθηκαν σε εκτός περιοχής NATURA χαρακτηρισμένες αγροτικές εκτάσεις, προτείνεται να ενταχθούν σε ζώνες προστασίας Α, Α1, με ειδικό προστατευτικό καθεστώς που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους ιδιοκτήτες. Αυτές οι περιοχές θα πρέπει να επανελεγχθούν και να υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας που δεν είναι αντίθετο με τον υφιστάμενο οικιστικό χαρακτήρα (π.χ. Ζώνες Β, Β1).

  Οι παραπάνω αδυναμίες του σχεδίου Π.Δ. είναι φανερό ότι οφείλονται στην έλλειψη λεπτομερών και κατάλληλων τοπογραφικών σχεδίων που θα διασφάλιζαν τον ορθό καθορισμό των ορίων, της ευρύτερης περιοχής μελέτης και των επιμέρους περιοχών προστασίας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Τα «κενά» του αντικειμένου προστασίας από τη μία και ο καθορισμός επί μέρους ζωνών σε προφανή δυσαρμονία με τον πραγματικό τους χαρακτήρα είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει σε αμφισβητήσεις που θα εκφρασθούν με προσφυγές, σε όλα τα αρμόδια όργανα και το ΣτΕ, για μη εφαρμογή όρων του Π.Δ. Δεδομένου ότι η βάσιμη αμφισβήτηση των όρων προστασίας οδηγεί αναπόφευκτα σε υπονόμευση του συνολικού εγχειρήματος προστασίας, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η συνολική διόρθωση του σχεδίου Π.Δ. που θα στηρίζεται σε σύγχρονα και άρτια ενημερωμένα στοιχεία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αποδοχή και συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων και επομένως η εφαρμοσιμότητα του Π.Δ., πέραν της επιστημονικής βάσης της μελέτης.

  Ζωή Κούκουρα
  Καθηγήτρια Σχολής Δασολογίας και Φ.Π. του Α.Π.Θ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 12:59 | GREENTOP ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Με το δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος για παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση επί του εν θέματι σχεδίου Π.Δ. για το Μαίναλο κι έχοντας έννομο συμφέρον, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  Η Εταιρεία μας, μέσω της θυγατρικής της “GREENTOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ Α.Ε”, στα πλαίσια ανάπτυξής της στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει προβεί στην κατάθεση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) του με αρ. πρωτ. Γ-04566/10.06.2010 αιτήματος για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από αιολικό πάρκο ισχύος 36 MW στις θέσεις «Πρ. Ηλίας, Βούρτσα, Μαδάρα», του Δήμου Τριπόλεως. Το ως άνω αίτημα κατά τον χρόνο της κατάθεσής του στην Ρ.Α.Ε. ήταν σύννομο κατά την κείμενη νομοθεσία και πληρούσε όλα τα κριτήρια που θεσπίζονται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
  Η Εταιρεία μας περαιτέρω, όπως της χορηγεί το δικαίωμα ο νόμος, πριν την έκδοση της Άδειας Παραγωγής και αφού αιτήθηκε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έλαβε ήδη θετικές γνωματεύσεις για την εγκατάσταση του ανωτέρω Αιολικού Σταθμού από την πλειονότητα αυτών, έχοντας υποβληθεί σε σημαντικές δαπάνες.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την οικ.141352/2359/2-08-2010 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει εγκριθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη με τίτλο «Διατήρηση και διαχείριση του όρους Μαίναλο». Η εν λόγω Ε.Π.Μ., όπως εγκρίθηκε, περιέχει σχέδιο Προεδρικού

  Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση της περιοχής ως «Περιοχής Οικοανάπτυξης» σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1650/86).
  Παρόλα αυτά, με την υπό διαβούλευση πρόταση χαρακτηρισμού της περιοχής του όρους Μαινάλου ως «Περιφερειακού Πάρκου», προκύπτει ότι σε μέρος της περιοχής, στο οποίο αναπτύσσεται το αιολικό πάρκο της Εταιρείας μας, το καθεστώς προστασίας αναβαθμίζεται σε «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», σε αντίθεση με αυτά που προτείνει η εγκεκριμένη κατά τα ανωτέρω Ε.Π.Μ.
  Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ν.1650/86 περιέχει τον χαρακτηρισμό προστασίας «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» (άρθρο 19, παρ.2), κατά συνέπεια αν οι μελετητές ή η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έκριναν ότι η περιοχή εμπίπτει σε τέτοιο καθεστώς προστασίας, θα το είχαν προτείνει κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι κατά τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης της προαναφερόμενης Ε.Π.Μ.
  Η ανωτέρω επιχειρούμενη με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ. ¨αναβάθμιση¨ του καθεστώτος προστασίας, δεν προκύπτει από επιστημονικά στοιχεία, δεδομένου ότι η εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. δεν εξετάζει κάτι τέτοιο, ενώ σε κάθε περίπτωση τέτοια σημαντική αλλαγή στο καθεστώς προστασίας θα επέβαλλε τη σχετική επιστημονική αιτιολόγηση, προκειμένου να υποστηριχθεί με επάρκεια η αντίστοιχη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 141352/2359/12-8-2010 απόφασης της Γενικής Δ/ντριας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
  Για τους παραπάνω λόγους, η Εταιρεία μας αντιτίθεται στο σύνολο του υπό διαβούλευση Π.Δ. και αιτούμαστε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3851/2010. Θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η σχετική μελέτη, αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού σχετικά με την εναρμόνισή της με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, μη έχοντας λάβει υπόψη της τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και μη έχοντας τεκμηριώσει ότι έχει εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του δυναμικού Α.Π.Ε.
  Τέλος, διατηρώντας κάθε έννομο συμφέρον μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας ως προς τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής στην οποία αναφέρεται το υπό διαβούλευση Π.Δ., χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.

 • 26 Δεκεμβρίου 2012, 19:05 | ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΕΙ ΜΑΙΝΑΛΟΝ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ»

  Η Αεί Μαίναλον καλωσορίζει την πρόταση ΠΔ για τον χαρακτηρισμό του Μαινάλου ως προστατευόμενη περιοχή.
  Πιστεύουμε ότι το διάταγμα θα πρέπει να ενισχύει το σύνολο των αγροτο-κτηνοτροφικών και ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων και χρήσεων οι οποίες είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Όρους Μαινάλου.
  Το ΠΔ δεν θα πρέπει να περιορίσει αλλά να αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης ειδικά στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, ξυλεία, μέλι) και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

  Να προστεθεί στα «Έχοντας υπόψη»
  Την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 {SEC(2011) 540 τελικό} {SEC(2011) 541 τελικό}

  Άρθρο 1
  1. Σκοπός
  «Σκοπός του παρόντος αποτελεί ο χαρακτηρισμός ως προστατευόμενη περιοχή…»
  Η Αεί Μαίναλον υποστηρίζει πως χαρακτηρισμός ως προστατευόμενη περιοχή δεν (μπορεί να) είναι ο σκοπός του διατάγματος, αλλά το μέσο με το οποίο επιτυγχάνονται ευρύτεροι σκοποί όπως η προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου του Μαινάλου.
  Οι σκοποί αυτοί αναφέρονται τόσο στην ΕΠΜ Περιοχής Μαινάλου» όσο και σε άλλα νομικά και στρατηγικά κείμενα.
  Η ρητή διατύπωση των σκοπών αυτών θα προσφέρει νομική βεβαιότητα και ευρύτερη στόχευση στη θέσπιση της προστατευόμενης περιοχής.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα
  «….τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται επισυναπτόμενο…»
  Το διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στον ιστότοπο διαβούλευσης δεν προσδιορίζει σαφώς την περιοχή προστασίας: στερείται βασικών στοιχείων όπως συντεταγμένες, τοπωνύμια, υψόμετρα κλπ, ενώ η κλίμακα δεν μπορεί να αποδώσει με ασφάλεια τα εξωτερικά όρια των περιοχών.
  Η αβεβαιότητα που προκύπτει αφορά τόσο τα εξωτερικά όρια της περιοχής και πολλαπλασιάζεται σε ότι αφορά την εσωτερική ζώνωση (βλ. Σχόλια άρθρου 2)
  3. Εξωτερικά όρια περιοχής
  Πέρα από την ασάφεια ως προς τα εξωτερικά όρια της περιοχής, το ΠΔ οφείλει να αντιμετωπίσει επαρκώς το ζήτημα της σχεδόν άμεσης γειτνίασης της εν λόγω περιοχής με πληθώρα άλλων περιοχών σε ειδικό καθεστώς (ΖΕΠ Αρτεμισίου GR2510004, ΤΚΣ Ολίγυρτος GR2530004 καθώς και ο Χελμός GR2320013).
  Με βάση την νομολογία του ΔΕΚ περί ζωνών προστασίας (buffer zones) και την έννοια του οικολογικού διαδρόμου όπως εισάγεται στο νόμο 3937/2011 (Άρθρο 2, παράγραφος 11), περιοχές εκτός των οριζόμενων στο ΠΔ ορίων και ειδικά οι υδάτινοι διάδρομοι που συνδέουν τις περιοχές αυτές οφείλουν να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας.
  Ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις στους οικολογικούς διαδρόμους, το ΠΔ οφείλει να ακολουθήσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ‘Αρθρου 3 Επιτρεπόμενες Χρήσεις «κοίτες χειμάρρων και παρόχθιας βλάστησης» και του Νόμου 3937.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο αδιαίρετο σύμπλοκο «Προστασία – Αειφόρος Ανάπτυξη», το σκέλος της προστασίας (των τοπίων, της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων) αποτελεί όχι μόνο το ηθικό και πολιτισμικό πρόταγμα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκέλους της αειφόρου ανάπτυξης. Δηλαδή η διατήρηση ενός ελάχιστου τοπιακού, ιστορικού, οικολογικού και αγροτικού παραγωγικού αποθέματος, αποτελεί αφ’ εαυτού τεράστιο αναπτυξιακό πόρο. Αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών με διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα σε ετήσια βάση, αγροοικοτουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, κάθετη αύξηση της υπεραξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη φύση, που οδηγεί στη ματαίωση κάθε είδους μακρόπνοης και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η οριζόντια διασπορά της δόμησης και η άναρχη οικοπεδοποίηση των οικοτόπων προτεραιότητας.
  Επομένως η αποτελεσματική ζωνοποίηση των οικοσυστημάτων και η χωροθέτηση των χρήσεων γης, με βασικό γνώμονα την προστασία, έχει ζωτική σημασία για την ύπαρξη ανάπτυξης με αειφορία.
  Η ως άνω διαπιστώσεις που είναι και η προμετωπίδα της Ε.Π.Μ. (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρους Μαινάλου) επιβάλλεται να προταχθούν στο Άρθρο περί σκοπών του οικολογικού πάρκου Μαινάλου.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 1
  Στο αδιαίρετο σύμπλοκο «Προστασία – Αειφόρος Ανάπτυξη», το σκέλος της προστασίας (των τοπίων, της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων) αποτελεί όχι μόνο το ηθικό και πολιτισμικό πρόταγμα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκέλους της αειφόρου ανάπτυξης. Δηλαδή η διατήρηση ενός ελάχιστου τοπιακού, ιστορικού, οικολογικού και αγροτικού παραγωγικού αποθέματος, αποτελεί αφ’ εαυτού τεράστιο αναπτυξιακό πόρο. Αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών με διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα σε ετήσια βάση, αγροοικοτουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, κάθετη αύξηση της υπεραξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη φύση, που οδηγεί στη ματαίωση κάθε είδους μακρόπνοης και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η οριζόντια διασπορά της δόμησης και η άναρχη οικοπεδοποίηση των οικοτόπων προτεραιότητας.
  Επομένως η αποτελεσματική ζωνοποίηση των οικοσυστημάτων και η χωροθέτηση των χρήσεων γης, με βασικό γνώμονα την προστασία, έχει ζωτική σημασία για την ύπαρξη ανάπτυξης με αειφορία.
  Η ως άνω διαπιστώσεις που είναι και η προμετωπίδα της Ε.Π.Μ. (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρους Μαινάλου) επιβάλλεται να προταχθούν στο Άρθρο περί σκοπών του οικολογικού πάρκου Μαινάλου.

 • 24 Δεκεμβρίου 2012, 10:28 | Μιχαλόπουλος Μιχ Γραμμ ΕΟΣ Τριπολης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  Άρθρο 1
  Στο αδιαίρετο σύμπλοκο «Προστασία – Αειφόρος Ανάπτυξη», το σκέλος της προστασίας (των τοπίων, της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων) αποτελεί όχι μόνο το ηθικό και πολιτισμικό πρόταγμα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκέλους της αειφόρου ανάπτυξης. Δηλαδή η διατήρηση ενός ελάχιστου τοπιακού, ιστορικού, οικολογικού και αγροτικού παραγωγικού αποθέματος, αποτελεί αφ’ εαυτού τεράστιο αναπτυξιακό πόρο. Αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών με διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα σε ετήσια βάση, αγροοικοτουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, κάθετη αύξηση της υπεραξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη φύση, που οδηγεί στη ματαίωση κάθε είδους μακρόπνοης και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η οριζόντια διασπορά της δόμησης και η άναρχη οικοπεδοποίηση των οικοτόπων προτεραιότητας.
  Επομένως η αποτελεσματική ζωνοποίηση των οικοσυστημάτων και η χωροθέτηση των χρήσεων γης, με βασικό γνώμονα την προστασία, έχει ζωτική σημασία για την ύπαρξη ανάπτυξης με αειφορία.
  Η ως άνω διαπιστώσεις που είναι και η προμετωπίδα της Ε.Π.Μ. (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρους Μαινάλου) επιβάλλεται να προταχθούν στο Άρθρο περί σκοπών του οικολογικού πάρκου Μαινάλου.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο αδιαίρετο σύμπλοκο «Προστασία – Αειφόρος Ανάπτυξη», το σκέλος της προστασίας (των τοπίων, της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων) αποτελεί όχι μόνο το ηθικό και πολιτισμικό πρόταγμα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκέλους της αειφόρου ανάπτυξης. Δηλαδή η διατήρηση ενός ελάχιστου τοπιακού, ιστορικού, οικολογικού και αγροτικού παραγωγικού αποθέματος, αποτελεί αφ’ εαυτού τεράστιο αναπτυξιακό πόρο. Αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών με διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα σε ετήσια βάση, αγροοικοτουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, κάθετη αύξηση της υπεραξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη φύση, που οδηγεί στη ματαίωση κάθε είδους μακρόπνοης και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η οριζόντια διασπορά της δόμησης και η άναρχη οικοπεδοποίηση των οικοτόπων προτεραιότητας.
  Επομένως η αποτελεσματική ζωνοποίηση των οικοσυστημάτων και η χωροθέτηση των χρήσεων γης, με βασικό γνώμονα την προστασία, έχει ζωτική σημασία για την ύπαρξη ανάπτυξης με αειφορία.
  Η ως άνω διαπιστώσεις που είναι και η προμετωπίδα της Ε.Π.Μ. επιβάλλεται να προταχθούν στο Άρθρο περί σκοπών του οικολογικού πάρκου Μαινάλου.

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 22:08 | test
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  test

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 17:03 | Anastasios
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Eimai poly oraios…Testing Ip

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 13:09 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 1: Σκοπός
  Άρθρο 1 -γενικό Σχόλιο για το Τοπογραφικό διάγραμμα: δεν είναι ενημερωμένο ως χαρτογραφικό υπόβαθρο της μελέτης, ούτε ήταν την περίοδο έναρξης της Μελέτης. Υπάρχουν περιοχές με οικιστική ανάπτυξη, κυρίως παραθεριστικής κατοικίας όπως η «Μουτζιά Χρισοβιτσίου» που δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, η οποία μάλιστα ευρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Στεμνίτσας, οπότε και είναι εμφανώς ορατή σε όποιον από τους μελετητές απλά πέρασε από την συγκεκριμένη τοποθεσία ή επισκέφθηκε ή πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή.
  Άρθρο 1 -γενικό Σχόλιο για την Οριοθέτηση περιοχής μελέτης: πρόκειται για μέρος της έκτασης του Μαινάλου. Δεν συμπεριλαμβάνεται ολόκληρος ο ορεινός όγκος, ούτε περιοχές πυκνού δάσους ή αναδασωτέες, κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα, αλλά και περιοχές ανατολικώς της περιοχής μελέτης, ίδιας μορφής. Πρόκειται για αποσπασματική μελέτη, η οποία δεν ορίζει ούτε τεκμηριώνει τα κριτήρια χάραξης του περιγράμματος της προστατευόμενης περιοχής, η οποία αφενός καταλαμβάνει μόνον τμήμα της συνολικής έκτασης του Μαίναλου, αφετέρου δεν συμπεριλαμβάνει περιοχές ίδιας ή και σπουδαιότερης οικολογικής, γεωμορφολογικής, βιολογικής και αισθητικής σημασίας.

  Άρθρο 1 – Ανεπικαιρότητα οριοθέτησης και όρων προστασίας:
  Η ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου είναι δεδομένο ότι χρήζει θεσμοθέτησης όρων και κανόνων προστασίας τόσο από, όσο και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
  Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιηθείς με το Ν. 3937/2011 ισχύει, για το χαρακτηρισμό περιοχών ως περιφερειακών πάρκων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η φυσική κληρονομιά και η βιοποικιλότητα, απαιτείται η διεξαγωγή ειδικών επιστημονικών ερευνών ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής προστασία. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιστημονική μελέτη που αποτελεί τη βάση του προτεινόμενου ΠΔ είναι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το όρος Μαίναλο, που έχει εκπονηθεί από το 2002 – 2003 (μελετητής: ΕΘΙΑΓΕ). Επιπλέον οι προτάσεις οριοθέτησης και όρων προστασίας που περιλαμβάνονται στην ως άνω Ε.Π.Μελέτη και έχουν ιεραρχηθεί χρονικά κατά σειρά προτεραιότητας, είναι ήδη παρωχημένες και ανεπίκαιρες, δεδομένης της παρόδου δεκαετίας από της σύνταξη της Μελέτης. Το ανεπίκαιρο και ανεφάρμοστο της Ε.Π.Μελέτης καταδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι τα δημογραφικά και άλλα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της Ε.Π.Μελέτης είναι αυτά της ΕΣΥΕ του 1991, δηλαδή δύο δεκαετιών παλαιότερα, ενώ έχουν ήδη μεσολαβήσει δύο ακόμη απογραφές, το 2001 και το 2011. Επίσης, η βιβλιογραφία, Ελληνική και ξένη, της Ε.Π.Μελέτης είναι επίσης παλαιοτέρων ετών.

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 20:26 | Δρ. Μάρκος Γκουβάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσα μέτρα και αν περιλαμβάνει η σύνταξη ενός Π.Δ., σωστή διαχείριση και προστασία δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων δεν είναι δυνατή χωρίς την υπαγωγή των κατά τόπους δασαρχείων σε μια καλά οργανωμένη και στελεχωμένη Δασική Υπηρεσία, στη μορφή που είχε πριν το 1997.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 21:40 | Νικη Καρδακάρη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ευχαριστώ την υπηρεσία για την άμεση απάντηση στο αίτημα μου να είναι ορατός και ο χάρτης ζώνωσης. Με την απάντηση αυτή η υπηρεσία με παραπέμει στο γραφείο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού-Τρικάλων 36 και Μεσογείων όπου μπορώ να προμηθευτώ το χάρτη.

  Επειδή η διαχείριση της φύσης είναι κυρίως διαχείριση του χώρου
  Θα επιμείνω ότι ο χάρτης ζώνωσης πρέπει να συνοδεύσει τη ηλεκτρονική διαβούλευση. Αν δεν γνωρίζουμε που θα εφαρμοστουν τα παραπάνω τα σχόλια μας θα είναι «εκτός τόπου».

  Ενά ελαφρύ pdf με υπόβαθρο ΓΥΣ 1:50000 και σημειωμένα τα όρια του Παρκου, τις προτεινόμενες ζώνες και τα όρια της ΕΖΔ αρκεί.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 14:32 | Πάνος Τσινάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο σχετικό υλικό στο doc Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν εμφανίζεται ολοκληρη η μελέτη παρα ενας χάρτης μόνο.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 19:33 | Νικη Καρδακάρη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρακαλώ επισυνάψτε το συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να διακρίνεται ευκρινώς η ζώνωση της ΕΖΔ GR2520001 Όρος Μαίναλο.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 11:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΑΙΝΑΛΟΝ,ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ,Σ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ,ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ Η Ε.Ε. ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΙΕΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ,ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ,ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ,ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΗΣΗ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ.