ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978. Τμήματά του διέπονται επίσης και από άλλα καθεστώτα προστασίας: Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (π.δ. 91/22.1.1974 (ΦΕΚ 31/Α’/6.2.1974)), Καταφύγιο Άγριας Ζωής (υ.α. 38070/19772/6.5.1976 (ΦΕΚ 683/Β’/24.5.1976) και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (υ.α. 25638/1968 (ΦΕΚ Β/669/30.11.1968)). Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, η περιοχή υπόκειται σε καθεστώς προστασίας βάσει της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον τίτλο «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης» (GR3000006). Εντός των επομένων μηνών, μεγάλο μέρος του Υμηττού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και πεδινά τμήματα, θα τεθεί υπό τις προστατευτικές διατάξεις και της κοινοτικής οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά, χαρακτηριζόμενο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Επιπλέον, πολλά από τα είδη που απαντώνται στον Υμηττό προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
2. Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία. Η οικολογική του σημασία δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει, στην Αττική.
3. Λόγω των αυξημένων πιέσεων και διαμορφωμένων καταστάσεων, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας, μέσα από την επέκταση και επί το αυστηρότερον προστασία της Ζώνης Α και τον ορισμό περιφερειακών ζωνών με σαφείς ρυθμίσεις προστασίας. Κρίνεται επίσης απολύτως αναγκαία η ενίσχυση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της περιοχής, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.
4. Το 1998, το ΣτΕ επεξεργάστηκε σχέδιο π.δ. και διατύπωσε σειρά σχολίων, τα οποία επέβαλαν σαρωτικές αλλαγές, με στόχο τη διατύπωση σαφώς αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας. Το πρακτικό επεξεργασίας 67/1998 (ΣτΕ Ε΄) επέχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις σχετικές εισηγήσεις του Οργανισμού Αθήνας.
5. Το 2009, η υπηρεσία του Οργανισμού διαμόρφωσε σχέδιο νέου π.δ., το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 21η τακτική συνεδρίασή της, στις 26 Αυγούστου 2009. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε στον Οργανισμό Αθήνας πλήθος σχολίων, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη φάση διαμόρφωσης του παρόντος.
6. Κατά τη φάση διαμόρφωσης του σχεδίου π.δ. από τον Οργανισμό, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παράταση της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών για εννέα (9) επιπλέον μήνες (αρ. πρωτ. 2857/24.7.2009). Με την υπ. αριθμ. 33229/ΦΕΚ 410 ΤΑΑΠΘ/19.08.2009 απόφασή του, ο ΥΠΕΧΩΔΕ αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες. Με νέα εισήγηση της υπηρεσίας του Οργανισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της αναστολής για ένα ακόμη έτος. Η παράταση της αναστολής εγκρίθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ. 7528 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 85’ Α.Α.Π./18.03.2010).

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στόχοι του προτεινόμενου π.δ. είναι οι εξής:

1. Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.
2. Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.
3. Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως υπό προστασία οικοσύστημα.
4. Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στης οποίας τις προστατευτικές διατάξεις υπάγεται μεγάλο τμήμα της περιοχής.
5. Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης και οριοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Οι προτεινόμενες ζώνες είναι οι εξής:

1. Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης: Επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος. Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, καθώς και η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων. Το ζήτημα των υπαρχουσών ραδιοτηλεοπτικών κεραιών θα ρυθμιστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Καλύπτει τις προτεινόμενες από την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας ζώνες Β1, Β2 και Β3 (με εξαίρεση την περιοχή των Ιλισίων). Επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ζώνες προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες υπάρχει ανθρωπογενής δραστηριότητα. Εντός της ζώνης Β επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός (1) κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, οι οποίες τώρα βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας και Βάρης. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%. Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970/1995 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 (κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών) και 15 (ξύλινα λυόμενα οικήματα).

3. Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Η ζώνη αυτή καλύπτει περιοχές που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη διαβούλευση του προηγουμένου σχεδίου π.δ. ως αρχαιολογικές ζώνες και καλύπτουν τις περιοχές Κάστρο, Λαμπρικά και Κίτσι του Δ. Κρωπίας. Στη ζώνη Γ επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση, η οποία κρίθηκε από το ΥΠΠΟΤ ως συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής.

4. Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού.

Το παρόν σχέδιο π.δ. βασίστηκε στο στόχο της μεγαλύτερης και πιο άμεσης δυνατής προστασίας και αξιοποίησε στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις της εισήγησης της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα.

Στα προτεινόμενα άρθρα περιλαμβάνονται για τη Ζώνη Δ1-Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Ο ορισμός, η οργάνωσή του σε δύο ζώνες (Πυρήνας και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό), η οριοθέτηση του Πυρήνα συνοδευόμενη από τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα υπάρχοντα κτίρια και την απαγόρευση ανέγερσης νέων κτιρίων, καθώς και οι χρήσεις στους ελεύθερους χώρους του, κ.ά.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, πραγματοποιείται η κωδικοποίηση της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και προσδιορίζονται οι ειδικότερες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, τα μέτρα προστασίας και ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων): Διατυπώνεται ο στόχος προστασίας, η οργάνωση του Πάρκου σε δύο μέρη, σε Πυρήνα και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, ορίζεται κατ’αρχήν ο Πυρήνας στα συνεχόμενα πάρκα (Συγγρού – Ιλισίων) των Δήμου Αθηναίων και Ζωγράφου και παραπέμπεται η ακριβής οριοθέτηση του Πυρήνα και η εξειδίκευση των ρυθμίσεων προστασίας σε επόμενο π.δ μετά από μελέτη του Οργανισμού Αθήνας.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ-Ιλίσια) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

5. Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών.

Επίσης μεταξύ άλλων:

* Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με μεταγενέστερο π.δ.

– Στη ζώνη Β εντάσσεται αδόμητη έκταση του Δήμου Ζωγράφου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν ΠΔ, η οποία οριοθετείται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου (και ειδικότερα των επί αυτών ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου) και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης.

* Στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται η άσκηση της θήρας και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
* Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας του Οργανισμού, οριοθετείται ζώνη απολύτου προστασίας πλάτους 50 μ. εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων και απαγορεύεται η λειτουργία λατομείων και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
* Εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ.
* Καταργείται το από 31.8.78 προεδρικό διάταγμα ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα προαναφερθέντα και μετά την αξιοποίηση στοιχείων, δεδομένων και προτάσεων από την Εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα, η πρόταση για νέο π.δ. προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού έχει ως ακολούθως:

«Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄ και γ΄ και 3 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’)
5. Το αρ. 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/22.7.1992)
6. Το Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
7. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 2, 3 του ν. 3010/2002,
9. Το από 31.8.1978 προεδρικό διάταγμα «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ’), όπως τροποποιήθηκε με το από 27.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167 Δ’).
10. Την υπουργική απόφαση 66102/970/1995 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995)
11. Την από 14 Απριλίου 2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, αποφασίζουμε:

 • 21 Μαΐου 2010, 10:24 | τσιρωνης γιαννης

  kiria mpirmpili ean eistai logikos anfropos kai mporite esto kai tora na skeftite min kanete oti sas lene oi «oikologoi»giati emeis esas ψifisame kai oxi aytoys toys anfropoys ,to alo poy felo na sas po dextite kai toys kinigoys sto grafeio sas na akoysete kai apo mas ti ginete den trome anfropous eimaste kai emeis logikoi anfropoi ,emeis eimaste poli kosmos kai oxi 20 anfropoi me pano , oi eteiries poy asxoloyntai me to kinigi exoyn poloys ypaliloys ,iparxoyn pola magazia poy fa mas klisete me aqyta poy kanete kai oximono emas ala benzinadika -ξenodoxia kai ala pola, elpizo na ta exete kala me ton eutosas giati fa parete  poloi kosmo sto lemo sas

 • 21 Μαΐου 2010, 07:50 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αγαπητή κα Υπουργέ,
  διάβασα στην ιστοσελίδα του υπουργείου σας, το άρθρο για την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, 22/5/2010:
  http://www.ypeka.gr/ypeka/Default.aspx?tabid=517
  Μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

  «Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν ήδη συγκροτηθεί και λειτουργούν δύο ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, όπως και για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Τόσο το νέο θεσμικό πλαίσιο, μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, όσο και η νέα Στρατηγική θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία της χώρας μας για την αποτελεσματική προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των οικοτόπων της.»

  Αραγε στις δύο αυτές ομάδες εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των κυνηγών;
  Είμαστε 230.000 χιλιάδες κυνηγοί στην Ελλάδα οργανωμένοι σε 250 συλλόγους, 7 ομοσπονδίες και μία συνομοσπονδία.  Οι οργανώσεις μας απασχολούν σε μόνιμη βάση αρκετούς ειδικούς επιστήμονες δασολόγους-θηραματολόγους που έχουν εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων.

  Κυρία υπουργέ,
  μπορείτε να μας πείτε ποιοί και με ποιά ιδιότητα συμμετέχουν σε αυτές τις νομοπαρασκευαστικές ομάδες και με ποιό σκεπτικό έχουν εξαιρεθεί οι κυνηγοί;

  Με τιμή,
  Νίκος Παπαϊωάννου
  Μαρούσι

 • 20 Μαΐου 2010, 21:36 | Geo

  «19 Μαΐου 2010, 12:04 | moderator
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Ευχαριστούμε για την σημαντική συμβολή σας.Κατά την ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία ,μετά την λήξη του opengov ,
  θα ληφθούν υπόψη οι παρεμβάσεισ σας.»
   
  Προς τι οι ευχαριστιες προς την διοικηση μιας κλινικης ?
  Μηπως οι παρεμβασεις του κεφαλαιου ειναι οι κρισιμες για τις αποφασεις της κυβερνησης ?
  Μηπως ?
   
   

 • 20 Μαΐου 2010, 20:06 | Διαμαντής

  Μέσα απ’ τη διαδικασία της διαβούλευσης έγινε φανερό πως το συγκεκριμένο ΣΠΔ συντάχθηκε εκ του προχείρου από συντελεστές οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για το αντικείμενο και με απίστευτη προχειρότητα.
  Παρακαλούμε λοιπόν να αποσυρθεί το ΣΠΔ, και ειδικά για την απαγόρευση της θήρας να ληφθούν υπ’ όψιν οι θέσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
  Η ΚΣΕ απασχολεί (με χρήματα των κυνηγών και όχι κρατικά) επιστημονικό προσωπικό. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει το ΥΠΕΚΑ είναι να εκμεταλλευτεί αυτούς τους πόρους και όχι να σπαταλά τα χρήματα των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση των αποδοχών τους κατά 30% ήδη, σε μελέτες ΜΚΟ.
  Απαιτούμε πολιτική για τους Έλληνες και όχι για τις τσέπες 300ων (είναι δεν είναι) μελών και συντελεστών ΜΚΟ.
   
  Διαμαντής Ρ.

 • 20 Μαΐου 2010, 19:04 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΘΡΟΥ 7.
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΜΕΙΣ ΟΙ 250000 ΚΥΝΗΓΟΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΠΙΒΑΡΙΝΟΥΜΕΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ,ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

 • 20 Μαΐου 2010, 19:14 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΗ.
  ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΗΔΗ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΗΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ.
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΟΦΕΛΕΙ.Ο ΥΜΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.

 • 20 Μαΐου 2010, 19:39 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  οχι στο αθρο 7 τιε παραγραφου 3 οχι στην απαγορευση του κυνηγιου στον υμητο, οχι σε αντιληψεις παλαιομοδιτικες,σκοπευοντας σε οικολογια.
  οι κυνηγοι προστατευουν το δασος,και προσφεροντας στην οικονομια που τοσο πολυ την εχει αναγκη ο τοπος μας

 • 20 Μαΐου 2010, 18:46 | Γεωργιος Παουλινο

   Όχι κυρία Μπιρμπίλη, δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα απαγορέψετε το κυνήγι, λίγο – λίγο με απαγορεύσεις και διατάξεις κρυμμένες μέσα σε σχετικούς ή άσχετους νόμους και διατάγματα.
     Φαίνεται πως η «Πρόταση για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας» ή αλλιώς «πρόταση των 10 πλουσιότερα επιχορηγούμενων», καθώς και όποια άλλη πρόταση σας έφερε οποιοσδήποτε αυτόκλητος και αυτοδιορισμένος «σωτήρας του περιβάλλοντος», βρήκε άμεσα θέση στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου και της τάχα διαβούλευσης σας. Τη στιγμή όμως που στις προτάσεις αυτές θίγονται θέματα που έχουν να κάνουν με το κυνήγι, και προκειμένου να φύγουν τα «τάχα» και τα «δήθεν» και να υπάρξει πραγματικός διάλογος, πρέπει να εκπροσωπηθούν αληθινά και εξ ίσου και οι κυνηγοί, να ληφθούν εξ ίσου υπ΄όψιν και οι δικές τους θέσεις και προτάσεις. Έτσι δεν γίνεται ο διάλογος στις δημοκρατίες;
  Οι WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS, έχουν θέση πάνω και δίπλα στο τραπέζι σας. Επίσης έχουν θέση οι προτάσεις και οι θέσεις ανύπαρκτων στην πράξη σφραγιδοσωματείων των 3 και 4 ενεργών μελών. Η Κ.Σ.Ε. και οι 250.000 ταμειακώς τακτοποιημένοι Έλληνες πολίτες που αντιπροσωπεύει, δεν πρέπει να εκπροσωπηθούν εξ ίσου; Έτσι δεν γίνονται οι διαβουλεύσεις στις δημοκρατίες;
     Ξέρουμε ότι διακαής προσωπικός σας πόθος, καθώς και των φίλων και συνοδοιπόρων σας -είτε αυτοί είναι οι επαγγελματίες των “ΜΚ”Ο, είτε οι παραπληροφορημένοι άνθρωποι των «οικολογικών» οργανώσεων, συνιστωσών και κινημάτων- είναι η απαγόρευση του κυνηγιού, στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα. Όμως δεν γίνεται έτσι στις δημοκρατίες.
   
  Είστε υπουργός πλέον, κυρία. Υπουργός όλων των Ελλήνων! Φερθείτε ανάλογα.
  Δεν είστε πια η «green Tina» ΤΟΥΣ, είστε η Υπουργός ΜΑΣ. Νομοθετείτε για λογαριασμό όλων των Ελλήνων και όχι εξ ονόματος των φίλων σας. Τις προσωπικές σας απόψεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες κρατήστε τις για όταν ξαναγίνετε κυρία του εαυτού σας. Τώρα δεν είστε. Τώρα ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ τον Ελληνικό λαό, που ένα μεγάλο, ζωηρό κομμάτι του είναι και οι κυνηγοί.
     Περίπου 300.000 είναι οι Έλληνες πολίτες που εκδίδουν κάθε χρόνο άδεια κυνηγίου.
  Άλλοι τόσοι, τουλάχιστον, είναι αυτοί που δεν εκδίδουν άδεια, είτε επειδή είναι μικροί στην ηλικία, είτε γιατί είναι υπερήλικες, κάποιοι γιατί υπηρετούν στο στρατό, σπουδάζουν, είναι άνεργοι ή δεν τους φτάνουν τα 400 ή 700 ευρώ του μισθού τους για να εξασκήσουν νόμιμα την αγαπημένη τους δραστηριότητα. Κυνηγοί όμως δεν έπαψαν, ούτε θα πάψουν να είναι.
  Αν σε αυτούς συνυπολογίσετε τα μέλη των οικογενειών μας, τους επαγγελματίες του χώρου μας αλλά και τους χιλιάδες επαγγελματιών της επαρχίας (ξενοδόχους, εστιάτορες, αρτοποιούς, βενζινάδες κ.λ.π.), που κατά τη «νεκρή» χειμερινή περίοδο και όχι μόνον, στηρίζουν, σε μεγάλο ποσοστό, την επιβίωση των επιχειρήσεών τους στην μετακίνηση των κυνηγών από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο, θα αθροίσετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού του οποίου είστε Υπουργός.
  Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού ΣΑΣ κυρία Υπουργέ, του οποίου τη φωνή δεν ακούτε, δε θέλετε να ακούσετε ή περιφρονείτε απ΄ότι δείχνει η μέχρι τώρα συμπεριφορά σας.
   
     Ένα μεγάλο κομμάτι, του οποίου η φωνή δεν έχει καμιά ελπίδα να ακουστεί σε όλη της την ένταση, σε καμία «ηλεκτρονική διαβούλευση» ή «ανοιχτή διακυβέρνηση» μέσω διαδικτύου και το ξέρετε. Είναι πάρα πολλοί, είναι δυσανάλογα πολλοί οι αντικυνηγοί στο internet κυρία Υπουργέ και είναι ελάχιστοι οι κυνηγοί. Ο λόγος είναι απλός: όταν οι φίλοι σας δικτυώνονται και διαδικτυώνονται στις αντικυνηγετικές σελίδες, εμείς είμαστε στα βουνά και στα λαγκάδια. κυνηγάμε, εκπαιδεύουμε ή απλά βγάζουμε βόλτα τα σκυλιά μας, φυτεύουμε δέντρα, επανδρώνουμε πυροφυλάκια, σβήνουμε φωτιές. Άλλες φορές ποτίζουμε δέντρα που κάποιοι «σωτήρες» του περιβάλλοντος φύτεψαν, παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων, αλλά μόλις κλείσανε οι κάμερες και σβήσαν οι προβολείς, φύγανε κι οι «ευαισθητοποιημένοι» χωρίς κανείς τους να γυρίσει να ρίξει μια ματιά πίσω του. Βλέπετε, έχουμε πολλά να κάνουμε εκεί έξω, δεν μας μένει πολύς χρόνος για διαδικτυακή οργάνωση και «ιντερνετικές» μάχες.
  Έτσι η οποιαδήποτε ηλεκτρονική διαβούλευση, σχετικά με το κυνήγι, θα εξελιχθεί (το έχουν ήδη οργανώσει) σε μια διαδικτυακή αναμέτρηση μεταξύ κυνηγών και αντικυνηγών, της οποίας το αποτέλεσμα καμία σχέση δε θα έχει με την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι σαν να βάζετε 4 λύκους κι 1 πρόβατο, να ψηφίσουν για το τι θα φάνε το βράδυ.
     Αν σας ενδιαφέρει η πραγματική αποτύπωση της κοινής γνώμης, σχετικά με το κυνήγι, ρωτήστε τους Νομάρχες και τους Δημάρχους, όσο υπάρχουν ακόμα, ζητήστε τη γνώμη των επαγγελματικών επιμελητηρίων και συλλόγων της περιφέρειας.
  Συνεργαστείτε –έτσι όπως κάνουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα και προσφέροντας πραγματικές υπηρεσίες στο περιβάλλον– με τις κυνηγετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για τη φύση, που ζουν στη φύση, που γνωρίζουν τη φύση.
  Οι ψευτοοικολόγοι της μόδας, που «σώζουν» το περιβάλλον από την πολυθρόνα του σαλονιού τους και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή τους, χωρίς να έχουν δει ποτέ τους φωλιά ορτυκιού ή μωρό λαγού, που νομίζουν πως άλλο ζώο είναι το αρνί κι άλλο το πρόβατο, μπορούν να εμπλουτίσουν με επιτυχία οποιαδήποτε ηλεκτρονική διαβούλευση, μπορούν –και το κάνουν χρόνια τώρα και με μεγάλη επιτυχία- να βρίσουν, να λασπολογήσουν, να συκοφαντήσουν τους κυνηγούς, μπορούν να σας βολέψουν «νομιμοποιώντας» άδικες αποφάσεις στηριγμένες πάνω σε κατευθυνόμενες εισηγήσεις, αλλά δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως τίποτα στη φύση. Και να θέλουν, δεν ξέρουν πώς να το κάνουν.
     Είναι στημένο το παιχνίδι και το ξέρουμε. Αλλά πλέον ξέρουμε και ότι είμαστε οι πιο στερημένοι κυνηγοί – πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυνήγι στην Ελλάδα υπόκειται στις περισσότερες απαγορεύσεις και περιορισμούς (ως προς τη διάρκεια, το χώρο, τα θηρεύσιμα είδη, τους τρόπους και τα μέσα θήρευσης) από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Και όχι μόνο δεν πρόκειται να δεχτούμε οποιονδήποτε παραπέρα περιορισμό ή απαγόρευση, όχι μόνο δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή κυνηγότοπου, ούτε μια μέρα απ΄την κυνηγετική περίοδο, αλλά έχουμε σκοπό να διεκδικήσουμε περισσότερες ελευθερίες, με όλους τους τρόπους και τα μέσα που προσφέρουν σε μας οι κοινοτικές αρχές περί ισονομίας και ισοπολιτείας. Για να μη χαθεί ότι με κόπο και αγώνα πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Για να κρατήσουμε τους Έλληνες κυνηγούς νόμιμους και συνειδητοποιημένους, τη στιγμή που εσείς θέλετε να τους κάνετε λαθροθήρες. Γιατί αυτό θα γίνει αν επιβάλλετε κι άλλες απαγορεύσεις. Καμιά θηροφυλακή και καμιά αστυνομία περιβάλλοντος δε θα μπορέσει να ελέγξει την αγανάκτηση και την οργή του κόσμου. Χώρια που όπως πάει η οικονομική κατρακύλα της επαρχίας, σε λίγο ο καθένας θα βγαίνει να κυνηγήσει για να βάλει κρέας στο τραπέζι του. Κι όταν γεμίσουν τα δικαστήρια με κατηγορούμενους για λαθροθηρία, οι ίδιοι οι δικαστές θα σας πουν πως νόμος που στέλνει πολύ κόσμο στο σκαμνί, είναι κακός νόμος. Θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν 50 χρόνια, θα ζήσουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αφού δεν μπορεί κάθε χωριό να έχει κι ένα θηροφύλακα, κάθε βουνό κι ένα δασοφύλακα.
  Δώσαμε μάχη κυρία Υπουργέ για να ξεφύγουμε από κεί. Όταν, οι «σωτήρες του περιβάλλοντος»  που σας γυροφέρνουν σήμερα και ζητούν περιορισμούς και απαγορεύσεις της κυνηγετικής δραστηριότητας κάθονταν στα ζεστά τους γραφεία, κακοποιώντας μέχρι και τα παιδικά παραμύθια, προκειμένου να εμφανίσουν στην κοινή γνώμη τους κυνηγούς σαν αιμοδιψή τέρατα, κάποιοι από μας δέρνονταν με τους λαθροθήρες εκεί έξω. Ματώσαμε εκεί έξω κυρία, έχουμε τραυματίες και νεκρούς στη μάχη κατά της λαθροθηρίας. Έχουμε ξοδέψει δισεκατομμύρια, από τα δικά μας χρήματα, χωρίς καμία κρατική ή κοινοτική επιχορήγηση για την πάταξή της. Ξέρετε κάποιον άλλο που να την πολέμησε «στο πεδίο», όπως λένε και οι «ακτιβιστές» φίλοι σας;
     Παρ΄όλο που κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, από τους εκπροσώπους μας στέκονται παγωμένοι, άβουλοι και άτολμοι, θεωρώντας την υπαγωγή του κυνηγιού στο ΥΠΕΚΑ άσχημη συγκυρία και την τοποθέτησή σας ως Υπουργού, σχεδόν καταστροφή, η μεγάλη πλειοψηφία των κυνηγών δεν το βλέπει έτσι. Δεν μας τρομάζουν πιά οι δράκοι του παραμυθιού. Και όποιος θελήσει να παίξει μαζί μας, θα αναγκαστεί να παίξει κυνηγητό, όχι κρυφτό, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σκοπεύουμε να προσφύγουμε όπου χρειαστεί και να διεκδικήσουμε ότι δικαιούμαστε.
     Εσείς απ΄την πλευρά σας, δείξτε σε όλους ότι είστε μια πραγματική Υπουργός, μιάς αληθινά δημοκρατικής κυβέρνησης και χειριστείτε το θέμα με αληθινά αμερόληπτο τρόπο, χωρίς προσωπικές εμπάθειες και αφορισμούς. Δεν υπάρχει στον κόσμο, ούτε μία μελέτη πανεπιστημίου ή άλλου αξιόπιστου και αμερόληπτου φορέα, που να λέει ότι το κυνήγι κάνει κακό στο περιβάλλον. Τα ψέματα αυτά τα επινόησαν και τα διασπείρουν, μέσα από αναπόδεικτες copy – paste μελέτες, κάποιοι ψεύτικοι ή βαμμένοι «επιστήμονες» και κάποιοι φανατικοί, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται μέσα από θολές και παράξενες διαδικασίες στο στενό σας περιβάλλον σήμερα και καθώς φαίνεται επηρεάζουν τις αποφάσεις σας. Αλλά, διαχρονικά, οι όποιου είδους φανατικοί μόνο κακό έχουν κάνει στην ανθρωπότητα.
   
     Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, κυρία Υπουργέ, αν η τοποθέτησή σας στο συγκεκριμένο Υπουργείο, είναι, όπως ακούγεται, αποτέλεσμα μεθοδεύσεων κάποιων οικονομικών συμφερόντων μεγαλοεπιχειρηματιών που θέλουν να περιορίσουν ή να καταργήσουν το ελεύθερο, παραδοσιακό κυνήγι για να στήσουν κυνηγετικά πάρκα και ρεζέρβες με σκοπό το κέρδος
  ή αν απλά είστε ένα ακόμη παιδί της πόλης, παραπλανημένο, από την καλοστημένη και πολύ καλά διαδεδομένη, ελλείψει  αντιλόγου, αντικυνηγετική προπαγάνδα.
  Αν συμβαίνει το πρώτο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φοβάμαι πως θα καταντήσω να κυνηγώ παράνομα, γιατί όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται υποχρέωση.
  Αν συμβαίνει το δεύτερο, είναι εύκολο να καταλάβετε την απάτη: ψάξτε τα πρωτότυπα των παραμυθιών, πριν τα «επεξεργαστούν» οι «φίλοι» σας. Εκεί, ο κυνηγός είναι που σώζει την κοκκινοσκουφίτσα και τα κατσικάκια απ΄τα δόντια του κακού λύκου.
     Ζητώ την κατανόηση και την επιείκειά σας όσον αφορά το μακροσκελές της επιστολής μου, αλλά παίζεται η ζωή μου εδώ, δεν μπορούσα να είμαι συντομότερος.
   
   
   

 • 20 Μαΐου 2010, 17:45 | takis

  Κυρία Υπουργέ προχωρηστε στην απαγορευση κυνηγιου στον υμητου και αλλον περιοχων αυτοι που λαθροθηρουν ειναι παντα κυνηγοι,  οι θυροφυλακες που εχουν ειναι ιδιωτικος στρατος, του στυλ πιασε αυτον ασε εκεινον γιατι ειναι φιλος η γνωστος, απορω γιατι το επιτρεπεται αυτο, την δουλεια του κρατους να την κανει ο ιδιωτης.μην επιτρεψεται να σας παρασυρει η καραμελα των 250000 κυνηγων κρυβοντας απο πισω το πολιτικο κοστος αν πρεπει να γινει κατι σωστο για αυτο το κρατος επιτελους ας γινει  και ας εχει κοστος.αυτοι που διοικουν συλλογους κυνιγετικους αρκετες φορες ειναι οι ιδιοι λαθροθηρες και στελνουν τους φυλακες να πιασουν  υποτειθετε τους (κακους κυνηγους ).δεν μπορει να κυνηγησει παρανομα καποιος που δεν γνωριζει τις ιδιαιτεροτητες ενος θυραματος παρα μονο ενας κυνηγος.πληροφοριες και εικονες σκοτομενων θυραματων υπαρχει στο ιντερνετ.
   

 • 20 Μαΐου 2010, 16:19 | VASILEIOY FROSO

  OI KYNHGOI BARETHIKAN OLA AYTA TA DITHEN…TO PAIXNIDI FTIAXNETAI STA METRA ALLWN.DEN THA PERASEI ETSI OMWS AYTO…
  PANTA EMAS TOYS KHNYGOYS THA MAS BRISKETAI MPROSTA SAS.
  TWRA O YMHTTOS-META TI THA AKOLOYTHISEI???

 • 20 Μαΐου 2010, 16:19 | kalyviotis Georgios

  MAKARI OLOI AYTOI NA AGAPOYN K NA PROSTATEYEOYN TA DASH OPWS O SYNEIDHTOPOIHMENOS ELLHNAS KYNHGOS.

  ELEOS,AFHSTE TON ‘YMHTTO’ ELEYTHERO…..

 • 20 Μαΐου 2010, 16:23 | Θανάσης

  Αυτό που όλοι καταλαβαίναμε ανέκαθεν, δηλώνεται και από τους ίδιους τους κυνηγούς ξεκάθαρα μέσα σ αυτήν την διαβούλευση:

  Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην διαβούλευση, 300.000 έλληνες πολίτες, μένουν αδιάφοροι μπροστά στην καταστροφή της ελληνικής φύσης, γιατί θίγονται τα προσωπικά τους συμφέροντα. Αυτοί που διατείνονταν ότι αγαπούν την φύση, της γυρίζουν την πλάτη μόλις ένιωσαν ότι θίγονται τα μικροσυμφέροντα τους, και πού σε είδα πού σε ξέρω.

  Προτείνω την αρνητική προβολή αυτής της κοινωνίας των 300.000, από όλα τα ΜΜΕ ως παράδειγμα προς αποφυγή.

 • 20 Μαΐου 2010, 16:19 | ΓΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΝ  ΦΙΓΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΛΑ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΘΟΥΝ, ΘΑ ΚΑΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΥΝΗΓΟΙ Η ΦΥΣΗ ΖΕΙ. ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΙΟΥΣ.

 • 20 Μαΐου 2010, 15:59 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ κ. Λιγνού ‘’Ανοιχτοί Ορίζοντες’’.
   
        Η κ. Λιγνού μαζί με 15 περίπου άτομα του συνδυασμού της, με τα οποία σαν ομάδα, συνεχίζει την μανιώδη καταδίωξη που από καιρό έχει εξαπολύσει εναντίον των νόμιμων ιδιοκτητών οικοπέδων εκτός σχεδίου. Οι ιδιοκτήτες αυτοί έκαναν το λάθος, οι γονείς ή οι προκάτοχοί τους και όχι οι ίδιοι, να αγοράσουν  οικόπεδο που  συμπτωματικά σήμερα βρίσκεται εκτός σχεδίου. Συνεπεία τούτου αγωνίζονται  για να αποδεσμεύσουν τα αγροτεμάχιά τους από τις ζώνες προστασίας στις οποίες χωρίς αιτιολογία περιλήφθηκαν και να τα σώσουν από την αδηφάγο όρεξη των αυτοαποκαλούμενων οικολόγων.
        Το πρώτο που η κ. Λιγνού ανάγει σε κύριο ζήτημα στο σχόλιό της και ζητεί  από την κ. Υπουργό ΠΕΚΑ είναι να υπογραφεί το πόρισμα της Μικτής Γνωμοδοτικής Επιτροπής  του 2000 ώστε κατά τους ισχυρισμούς της να προωθηθεί άμεσα η προστασία του δημόσιου και δασικού χαρακτήρα του βουνού. Η απαίτησή της είναι γράμμα κενό και όπως ήλθε στην επιφάνεια φαίνεται ότι δεν γνωρίζει καν το περιεχόμενο του πορίσματος αυτού. Για ενημέρωσή σας πρέπει να σας επισημάνω τα παρακάτω:
        Α) Αρμόδιοι για να αποδεχθούν το πόρισμα αυτό από το 2000  μέχρι σήμερα ήταν και είναι οι Υπουργοί Οικονομικών και Γεωργίας τότε, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σήμερα. Η Υπουργός ΠΕΚΑ στην οποία απευθύνεται η κ. Λιγνού δεν έχει αρμοδιότητα, κατά συνέπεια κακώς  θέτει στην παρούσα φάση  τέτοιο θέμα.          
        Β) Η εν λόγω γνωμοδότηση δεν έχει σχέση με την πρόταση  για την τροποποίηση του Π.Δ. 544/78 που αφορά  το υπό διαβούλευση διάταγμα για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού
  Γ) Η αποδοχή της γνωμοδότησης αυτής θα δημιουργήσει τεράστιο  κοινωνικό πρόβλημα στην μεγαλύτερη εδαφική έκταση ΕΝΤΟΣ του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας, αφού σε ολόκληρη την εντός σχεδίου περιοχή της Γλυφάδας αναγνωρίζει κυριότητα στους ιδιοκτήτες της μόνο για 1000 στρέμματα, οπότε θα ανοίξει ο δρόμος το Ελληνικό Δημόσιο να διεκδικήσει την υπόλοιπη εντός σχεδίου έκταση περίπου 11.500 στρέμματα όπου έχουν κτιστεί πολυκατοικίες και όχι μόνο την εκτός σχεδίου έκταση.
  Δ) Η επιτροπή αυτή γνωμοδότησε επ΄ ευκαιρία μεταβίβασης  620 στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή  ΑΙΞΩΝΗ  Γλυφάδας.
  Ε) Την γνωμοδότηση αυτή δεν την αποδέχτηκε μέχρι σήμερα κανένας αρμόδιος υπουργός και τούτο γιατί αν γίνει αποδεκτή από τον οποιοδήποτε Υπουργό, θα είναι πλέον εκτελεστεί και πρωτίστως θα βλάψει τις εντός σχεδίου ιδιοκτησίες  τις οποίες το Δημόσιο καλείται να διεκδικήσει. Εκεί η κ. Λιγνού και οι μετ΄ αυτής αποτελούντες τον συνδυασμό της έχουν ιδιοκτησίες. Η επιτροπή δεν διακρίνει πότε έκαστος απέκτησε, αλλά όλοι κατά την επιτροπή περίπου 11.500 περίπου στρέμματα εντός σχεδίου και όλη η εκτός σχεδίου έκταση θεωρούνται δημόσια και δασική έκταση. Οι διεκδικήσεις του Δημοσίου θα αρχίσουν από εκεί. Και όπως γνωρίζουμε η κ. Λιγνού αγόρασε οικόπεδο και έκτισε οικία στην έκταση των Καφεπωλών το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο το 1993 και ένα μικρό τμήμα της έμεινε εκτός πολεοδόμησης γιατί είχε περιληφθεί στην Β. και Α Ζώνη αντίστοιχα. Άραγε ποια η διαφορά της ιδιοκτησίας της κ. Λιγνού που είναι στο εντός σχεδίου τμήμα του συνεταιρισμού Καφεπωλών και της ιδιοκτησίας των 75 ιδιοκτητών του ίδιου συνεταιρισμού που έχει περιληφθεί στις ζώνες Α και Β Υμηττού και οι ιδιοκτήτες τους αγωνίζονται να αποδεσμεύσουν;;;.
         κ. ΥΠΟΥΡΓΕ
        Τα όσα προτείνει η κ. Λιγνού και ο συνδυασμός της ποτέ δεν έγιναν αποδεκτά από το Δημοτικό Συμβούλιο της Γλυφάδας όπου κατά καιρούς τα θέτει αντίθετα απορρίπτονται παμψηφεί. Οι απόψεις της είναι ανεφάρμοστες αφού δεν τις αποδέχεται κανείς .
   κ. ΥΠΟΥΡΓΕ
         Γνωρίζουμε ότι η ιδιοκτησία κάθε πολίτη είναι σεβαστή και προστατεύεται από το σύνταγμα. Η κυρία Λιγνού μιλά για κατεδάφιση περιφράξεων. Βέβαια δεν διακρίνει τις νόμιμες ιδιοκτησίες που είναι περιφραγμένες από τις καταπατημένες. Μην δίδετε την δυνατότητα στην κ. Λιγνού και κάθε καλοθελητή να δυναμιτίζει το ήρεμο κλίμα μεταξύ των πολιτών της Γλυφάδας. Οι απόψεις της  είναι ανεφάρμοστες. Φαντάζεστε αν  βρεθεί στο μέλλον κάποιος Υπουργός Οικονομικών και  αποδεχθεί την γνωμοδότηση αυτή;;; Η κ. Λιγνού και οι υποστηρικτές της δεν θα έχουν που να κρυφτούν.  
        Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ
        Δώστε ένα τέλος στην ομηρία των νόμιμων εκτός σχεδίου ιδιοκτητών μικροοικοπέδων στην περιοχή της Γλυφάδας. Εξαιρέστε τις περιοχές αυτές από τις ζώνες προστασίες Α και Β. Έτσι μόνο θα λυθεί ένα πρόβλημα που απασχολεί  για έξη δεκαετίες τους ενδιαφερόμενους μικροϊδιοκτήτες και θα αποφευχθεί η κοινωνική αναταραχή η οποία σε αντίθετη περίπτωση είναι αναπόφευκτη.
                                                    Με ιδιαίτερη εκτίμηση
                                                  Απόστολος Μαργαρίτης
                                                            Δικηγόρος

 • 20 Μαΐου 2010, 15:14 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ

    ΖΩΝΗ ΥΜΗΤΤΟΥ
  Η ανέγερση του 3ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας στη Β’ ζώνη Υμηττού στα διοικητικά όρια του Δήμου Γλυφάδας.

                                                             
  Τα σχολεία μας, το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, συστεγάζονται σε χώρο που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργυρούπολης, στην οδό Κύπρου 200. Καθημερινά 600 σχεδόν μαθητές αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται στα μαθήματά τους, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, διανύοντας μέχρι και 2 χιλιόμετρα μέσα από λεωφόρους μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, με όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα.
  Εδώ και 15 χρόνια ξεκίνησαν από τον ΟΣΚ οι διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου 5,5 στρ. εντός της Β’ ζώνης προστασίας του Υμηττού προκειμένου να ανεγερθεί το 3ο Γενικό Λύκειο, έναντι της συμβολής των οδών Αγ. Νεκταρίου και Ε. Πόντου. Οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώθηκαν πριν 7 χρόνια με την κατάθεση των χρημάτων που επιδίκασαν οι δικαστικές αποφάσεις στο Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς όμως να οικοδομηθεί μέχρι σήμερα το σχολείο, γιατί με το χαρακτηρισμό του Δασαρχείου Πεντέλης, χαρακτηρίσθηκαν μόνο 1.200μ2 ως μη δασικά και τα υπόλοιπα ως αναδασωτέα με απόφαση του 1934.
  Στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που δώσατε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση, η περιοχή που βρίσκεται το προαναφερόμενο οικόπεδο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως Β’ ζώνη, όπου επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, με τη διαφορά ότι το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας αυξάνεται στα 40 στρ. Η ρύθμιση αυτή καθιστά απαγορευτική την οικοδόμηση του σχολείου μας, αφού το διαθέσιμο οικόπεδο είναι εμβαδού, όπως προείπαμε, 5,5 στρ.
  Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά μας με ευαισθησία και να προβλέψετε οπωσδήποτε παρέκκλιση στην αρτιότητα που να καλύπτει την περίπτωσή μας, δεδομένου ότι δεν έχουμε άλλη λύση στην ευρύτερη περιοχή της πυκνοκατοικημένης Τερψιθέας. Επίσης ζητάμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Αττικής και το Δασαρχείο Πεντέλης να δρομολογήσετε την άρση τοπικά της αναδάσωσης στα υπόλοιπα στρέμματα των οικοπέδων ώστε να καταστεί δυνατή η ανέγερση του διδακτηρίου.
                                                                                                                            
  Με εκτίμηση
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
          ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ 3ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ
   
   

        
   ΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                              ΚΟΓΚΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    

 • ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MABRIDA
  Φαίδων Σοφιανός – σκηνοθέτης, παραγωγός
  δ/νων σύμβουλος & εταίρος Mabrida-Palette Σοφιανός ε.π.ε.,
  που θίγεται άμεσα και πολλαπλά  από τη σχεδιαζόμενη επέκταση
  της ΖΩΝΗΣ Α στην περιοχή Μπουρμπουτσάνα Κρωπίας.
   
  Κορωπί, 20 Μαίου 2010
   
  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Ο Πολυχώρος Mabrida είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ετών που ξεκίνησε το 1991 με την αγορά από την εταιρεία μας μιας χοιροτροφικής  μονάδας στην περιοχή Μπουρμπουτσάνα Κρωπίας, τον πάλαι ποτέ ‘σκουπιδότοπο’.
  Σήμερα καλύπτει μια έκταση πλέον των 40 στρεμμάτων με κτήρια εκθέ-σεων, συναυλιών, εργαστήρια κούκλας χώρους μελέτης και βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική αρχειοθήκη και χώρους καταγραφής, επεξεργασίας και ψηφιοποίησης των εκδηλώσεων όπου γίνεται έργο σοβαρό με ιδιαίτερο στίγμα ποιότητας κι ευαισθησίας και με διεθνή απήχηση.
   
  Το πρώτο σκέλος της επένδυσης ολοκληρώθηκε αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί από 1995 με επισκέπτες – κυρίως παιδιά από όλη την Ελλάδα – αλλά και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
   
  Εκκρεμεί [λόγω ‘Μαγγίνειας’ στάσης εργασιών στον Υμηττό] η υποβολή των σχεδιών για το τελικό στάδιο της επένδυσης που προβλέπει:
  1)ΜΟΥΣΕΙΟ κούκλας, μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη που θα
  στεγάσει μ.α. την δική μας συλλογή θεατρικής κούκλας, ίσως την μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή στην Ευρώπη [7.000 εκθέματα] αλλά κι εκθέσεις σε συνεργασία με Ιδρύματα,Μουσεία, ‘φίλες σκηνές’ κουκλοθέατρου και μεμονωμένους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο.
  2)ΞΕΝΩΝΑ φιλοξενίας επισκεπτών καλλιτεχνών .
  3)ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, στα πλαίσια ενός «Ευρωπαϊκού Κέντρου Κουκλοθέατρου»
  4)ΤΟΝ «ΜΑΓΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ» με κούκλες γεωργούς & οδηγούς [με αφορμή και σε σχέση την τηλεοπτική σειρά Φρουτοπία που υπογράψαμε προ ετών στην ΕΡΤ]
   
  Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν κι είναι  να συνδυαστεί η καλλιτε-χνική μας δραστηριότητα (παραγωγές με κούκλες σε Ελλάδα και εξωτερικό της Οικογένειας Σοφιανού)με ένα πάρκο Πολιτισμού, Τέχνης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης μοναδικό στο είδος του και στην Ευρώπη.
  Είναι αυτονόητο πως μια επένδυση τέτοιας κλίμακας είναι καταδικασμένη σε μαρασμό, αν δεν μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τη δυναμική της.
   
  Η ιδιοκτησία αυτή της εταιρείας μας αιφνιδιαστικά κι ανεξήγητα βρίσκεται ξαφνικά  από την ζώνη Β σύμφωνα  με την σχεδιαζόμενη νέα χάραξη ζωνών να αποτελεί το κάτω όριο της ζώνης Α .


  Η ζώνη Β και οι εντός αυτής επιτρεπόμενες χρήσεις αποτέλεσαν το πλαίσιο και την βασική προϋπόθεση-
  condition sine qua non για την επιλογή του χώρου, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδύσεων
   
  Κι είναι σαφές πως τα άρθρα διατήρησης του status quo ante αλλά με περιορισμό της όποιας εξέλιξης ΔΕΝ μας καλύπτουν ούτε εγγυώνται τη δυνατότητα συνέχισης, χρηματοδότησης – και πολλώ μάλλον – απόσβεσης της επένδυσης αυτής που έγινε και γίνεται εξ ιδίων χωρίς καμιά στήριξη από τρίτους ή φορείς εντός ή εκτός Ελλάδος ή την Ε.Ε. Ειδικά όταν το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί υπερευ-αίσθητα σε τέτοιες de facto υποβαθμίσεις αξιών και προοπτικών εκμετάλλευσης.
   
  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ !
   
  Η περιοχή στην οποία επενδύσαμε είναι μια επίπεδη έκταση ανάμεσα σε χωράφια κι αμπέλια , πολύ μεγάλη, με χαρακτηριστική διάταξη κι αισθητική στα κτήρια και ιδιαίτερα προσεγμένη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, με χιλιάδες φυτά κι εκατοντάδες δένδρα που φυτεύτηκαν από μας στα 20 αυτά χρόνια, με λίμνες, άλογα και σημαίες. Δύσκολο λοιπόν να μη δεις τον Πολυχώρο Mabrida από μακριά ή και δορυφορικά, στην εποχή του Google Earth και δύσκολα να τον μπερδέψεις με κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι..
   
  Δημιουργούνται λοιπόν σοβαρές απορίες για τον τρόπο μελέτης για τα όποια κριτήρια και για τις όποιες εξηγήσεις υπάρχουν για τις επί μέρους χαράξεις ορίων κι αλλαγών. Και δεν βρίσκω πουθενά τεκμηριωμένες εξηγήσεις.
  Ισως κάπου να υπάρχουν, αλλά από το σχέδιο ΠΔ δεν προκύπτουν.
  Η γενική θέση για την αγάπη στον Υμηττό είναι κοινός τόπος για όλους μας.
  Η έλλειψη τεκμηριωμένης σχεδίασης αφήνει όμως πολλά ερωτηματικά, ενώ οι κακόβουλοι ερμηνευτές των scripta δεν αποκλείεται να δουν κρυφές σκοπιμότητες  – σύνηθες φαινόμενο στην χώρα της συνομωσιο-λογίας .
  Περίμενα να ακούσω τουλάχιστον κάποιες απαντήσεις/εξηγήσεις  από αρμόδιους του Υπουργείου στην διαδημοτική συγκέντρωση που οργανώθηκε στο Κορωπί. Τι δυσάρεστη έκπληξη.
  Διαπίστωσα πως σε μια κατάμεστη αίθουσα θιγομένων κατοίκων, παρουσία τεσσάρων Δημάρχων, αντιπροσώπων της Νομαρχίας, βουλευτών της περιοχής κι εκπροσώπους άλλων φορέων δεν μίλησε ούτε ένας αντιπρόσωπος του Υπουργείου – έστω σαν τυπικός παρατηρητής μιας ανοικτής διαδικασίας που αφορά και το ΥΠΕΚΑ.
  Τι σημαίνει αυτό, αξιότιμη Κυρία Υπουργέ; Να ερμηνευτεί σαν απαξίωση της διαδικασίας και του κόσμου που προσήλθε με αγωνία για τις περιουσίες του; Να είναι έλλειψη επίγνωσης της σοβαρότητας του θέματος; Άγνοια του θέματος σε βάθος τέτοιο που να αποφεύγεται η έκθεση σε καίριες ερωτήσεις; Φόβος της υποστήριξης της ίδιας θέσης; Έλλειψη χρόνου επειδή το ΥΠΕΚΑ είναι στην πρώτη γραμμή [!!!] της τρέχουσας οικονομικής επικαιρότητας; Μήπως είναι τελικά  αποτέλεσμα μιας προειλημ-μένης θέσης [ίσως και κληρονομιά  της προηγούμενης διοίκησης που δεν μπήκε κανείς στον κόπο να ελέγξει ]  κι αναμένουμε να περάσει ένα ‘τυπικό διάστημα διαδικασιών’ και οι ‘αντιδράσεις των θιγομένων’; Εσείς ξέρετε!
   
  Επιτρέψτε μου όμως μια παρατήρηση με την ιδιότητα του απλού πολίτη.
  Αν σε μια τόσο δύσκολη εποχή όπως αυτή που διανύουμε όλοι – κι εσείς φαντάζομαι – δεν γίνει κατανοητό πως επιβάλλεται ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης ανθρώπων και θεμάτων – θα βρεθούμε όλοι προ μεγάλων και δυσάρεστων εκπλήξεων.
   
  Με δεδομένο πως μπαίνουμε σαν χώρα σε εποχή ισχνών αγελά-δων κάθε καθυστέρηση ή κάθε περιορισμός σε ένα πλάνο εργασιών – που μάλιστα είναι από την αρχή ιδιαίτερα κι από ίδια θέση τόσο  περιβαλλοντικά προσανατολισμένο κι ευαισθητοποιη-μένο – ισοδυναμεί με περικοπή ή ακύρωση νέων θέσεων εργασίας και  με πολλαπλή επιχειρηματική  «εκτέλεση εν αδίκω» ενώ per se εμπεριέχει ακύρωση της περιβαλλοντικής προστασίας που αν μη τη άλλο θα χρειαζόταν την επιτόπια εκπαίδευση, όπως επιδιώκει ο Πολυχώρος Mabrida.
   
  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ !
  Δεν θα προστατευθεί ο Υμηττός αν τελικά οι ουσιαστικοί «σύμμαχοι του περιβάλλοντος- κάτοικοι» μετατραπούν σε «αδικημένους πολίτες β’ κατηγορίας- εχθρούς».
  Ούτε βοηθάει η απλή εκτόνωση οργής κι επιγραμματική παράθεση απόψεων ενός τόσο πολύπλοκου θέματος στο διαδίκτυο.

  Sounds goodlooks good αλλά τα προβλήματα τα ΣΥζητάμε 
  Τη γη ΔΕΝ την ψηφιοποιούμε….την περπατάμε  !!!
   
  Στην περίπτωση του Πολυχώρου Μabrida υπάρχει σοβαρό και κραυγαλέο λάθος σχεδίασης και χάραξης με πολλαπλές συνέπειες ένθεν κακείθεν.
  Eίναι άραγε η μοναδική περίπτωση;
   
  Με τιμή,
   
  Φαίδων Σοφιανός
  Σκηνοθέτης- παραγωγός,
  Καλλιτεχνικός δ/ντής
  Πολυχώρου Τέχνης Μabrida

 • 20 Μαΐου 2010, 15:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ

  ΖΩΝΗ ΥΜΗΤΤΟΥ/ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
  H ανέγερση του 3ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας στη Β’ ζώνη Υμηττού στα διοικητικά όρια του Δήμου Γλυφάδας
  Τα σχολεία μας, το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, συστεγάζονται σε χώρο που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργυρούπολης, στην οδό Κύπρου 200. Καθημερινά 600 σχεδόν μαθητές αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται στα μαθήματά τους, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, διανύοντας μέχρι και 2 χιλιόμετρα μέσα από λεωφόρους μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, με όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα.
  Εδώ και 15 χρόνια ξεκίνησαν από τον ΟΣΚ οι διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου 5,5 στρ. εντός της Β’ ζώνης προστασίας του Υμηττού προκειμένου να ανεγερθεί το 3ο Γενικό Λύκειο, έναντι της συμβολής των οδών Αγ. Νεκταρίου και Ε. Πόντου. Οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώθηκαν πριν 7 χρόνια με την κατάθεση των χρημάτων που επιδίκασαν οι δικαστικές αποφάσεις στο Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς όμως να οικοδομηθεί μέχρι σήμερα το σχολείο, γιατί με το χαρακτηρισμό του Δασαρχείου Πεντέλης, χαρακτηρίσθηκαν μόνο 1.200μ2 ως μη δασικά και τα υπόλοιπα ως αναδασωτέα με απόφαση του 1934.
  Στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που δώσατε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση, η περιοχή που βρίσκεται το προαναφερόμενο οικόπεδο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως Β’ ζώνη, όπου επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, με τη διαφορά ότι το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας αυξάνεται στα 40 στρ. Η ρύθμιση αυτή καθιστά απαγορευτική την οικοδόμηση του σχολείου μας, αφού το διαθέσιμο οικόπεδο είναι εμβαδού, όπως προείπαμε, 5,5 στρ.
  Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά μας με ευαισθησία και να προβλέψετε οπωσδήποτε παρέκκλιση στην αρτιότητα που να καλύπτει την περίπτωσή μας, δεδομένου ότι δεν έχουμε άλλη λύση στην ευρύτερη περιοχή της πυκνοκατοικημένης Τερψιθέας. Επίσης ζητάμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Αττικής και το Δασαρχείο Πεντέλης να δρομολογήσετε την άρση τοπικά της αναδάσωσης στα υπόλοιπα στρέμματα των οικοπέδων ώστε να καταστεί δυνατή η ανέγερση του διδακτηρίου.

   

   

 • 20 Μαΐου 2010, 15:10 | Γιώργος Κυριακόπουλος

  Κυρία Μπιρμπίλη νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κρατάμε πλέον τα προσχήματα και να σας παραθέτουμε μελέτες και οδηγίες σχετικές με το κυνήγι. Άλλωστε … «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
  Την προσωπική σας αντιπάθεια για το κυνήγι και τους κυνηγούς την έχετε δηλώσει κατ’ επανάληψην και είναι γνωστό ότι έχετε αποφασίσει την μεθόδευση, ουσιαστικά της κατάργησης του κυνηγίου στην Ελλάδα, εσείς και οι περιβάλλοντες εσάς ΜΚΟ, δράττοντας την (απρόσμενη;) ευκαιρία του διορισμού σας στην θέση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει για το …αν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κηρύξατε τον πόλεμο στο κυνήγι είναι όντως η εμπάθειά σας, τόσο η δική σας όσο και του περιβάλλοντός σας, πράγμα που μπορεί μέχρι κάποιο βαθμό να είναι κατανοητό, ή τελικά είναι κάτι άλλο πολύ πιο σκοτεινό και απεχθές. Διαλέξατε μία πολύ κακή εποχή κυρία Μπιρμπίλη για να ξεκινήσετε τις όποιες μεθοδεύσεις σας σε βάρος μιας μεγάλης μερίδας πολιτών. Μια εποχή στην οποία η ανοχή του κόσμου δεν περισσεύει.

 • 20 Μαΐου 2010, 14:23 | NIKOS

  ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΠΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ <ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ κ.λ.π> ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΟΙ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΦΟΙΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ? ΑΥΤΟΙ ΚΑΘΗΣΑΝ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΕΡΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΝΑ ΦΥΛΑΚΣΟΥΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ? ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΔΙΘΕΝ ΛΙΠΟΥΝΤΕ?  ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ? ΛΥΠΟΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΗΜΦΕΡΙ ΛΕΜΕ . ΑΠΟΣΙΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΠΕΡΙ ΥΜΗΤΤΟΥ

 • Mπορείτε να διαβάσετε το κείμενο αυτό και στη διεύθυνση:
  http://5506636304557852445-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinpolil/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CE%A0%CE%94.%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%8D.pdf?attachauth=ANoY7cq9ibF3GNDpeR8dCJVg5QGuMCsDEbF5_gAeknm8cCiC-p0HLj_6UNSVFbtDYC8eR2mHri5Dlb-ZJRgutHTsxBWsWNzlVR_FHNE7sMx1Fui7VEUZygOp-S1vki0eiStBUlPforqAwbB4EcUwbU9qwu-KqGLAbdmNgeomt9gljtIYU-EuJaNJk6z9Pdni5Sthmn7mMS8hJ6L2Q3c6xw2tBttF938NehO16qiBw6JPBfa1KgNwqgmKIVpslrpSyqt9H_dBPskAszZR6Qi9JNakIXTUhVPoRSGtjS-HLRPKVZwTX4FHdRo3m6WoT-tXyxExSWSn_Dvefaqs_3zVlT0hTxpHnV6NHA%3D%3D&attredirects=0

  Αθήνα 19 Μαΐου 2010

  Προς: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Προϊστάμενο & Μέλη Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας


  Θέμα: Προστασία Ορεινού Όγκου Υμηττού – Σχέδιο προεδρικού διατάγματος

  Kοινοποίηση: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη

  Αξιότιμοι κυρίες & κύριοι,

  Μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 31.8/20.10/1978 «περί καθορισμού ρυθμίσεως και προστασίας του Υμηττού», χαιρετίζουμε τις θετικές και τολμηρές επεμβάσεις σας, όντας σύμφωνοι με πολλές από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και κυρίως αυτές που αφορούν:

  Α. Την κατάργηση όλων των επιτρεπόμενων χρήσεων εντός της Α Ζώνης, σε συνδυασμό με την αύξηση της έκτασης που αυτή καταλαμβάνει.
  Β. Τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στη Β Ζώνη, με αύξηση της αρτιότητας και κατάργηση των παρεκκλίσεων.
  Γ. Τον προσεχή χαρακτηρισμό μεγάλου μέρους του Υμηττού σαν Ζώνη ΖΕΠ, σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
  Δ. Την απαγόρευση της επέκτασης των ήδη υφιστάμενων χρήσεων που καταργούνται με το παρόν, καθώς και των κοιμητηρίων.
  Ε. Την απαγόρευση της άσκησης της θήρας και της ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων.
  ΣΤ. Την κατεδάφιση όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παράνομων ή αυθαίρετων κτισμάτων κλπ.

  Ωστόσο θα θέλαμε να κάνουμε μερικές, πολύ σημαντικές για την προστασία του όρους Υμηττού και την πρόληψη πιθανών προβλημάτων στο μέλλον, παρεμβάσεις:

  Θεωρούμε απαραίτητο να τονιστεί και να γίνει σαφής αναφορά στο Π.Δ. προστασίας του Υμηττού ότι, η μόνη παρέκκλιση στις επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες του Υμηττού είναι αυτή που αφορά την εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής ασφάλειας και μόνο. Και βεβαίως δε θεωρείται ότι εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής ασφάλειας, η κατασκευή κατοικιών, αναψυκτηρίων και καταστημάτων, ακόμη κι αν αυτά κατασκευάζονται μέσα σε στρατόπεδα και χρησιμοποιούνται μόνο από στρατιωτικούς (πχ. Εξοχικές κατοικίες αξιωματικών στο στρατόπεδο Σακέτα, εντός της Α΄Ζώνης Υμηττού). Εφόσον τα στρατόπεδα αυτά βρίσκονται μέσα στις Ζώνες προστασίας του Υμηττού, οποιαδήποτε κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εντός των ορίων των στρατοπέδων, θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς εθνικής ασφάλειας και μόνο.

  Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα περισσότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στον Υμηττό, με αποτέλεσμα την αισθητή υποβάθμισή του, οφείλονται στην έλλειψη φορέα διαχείρισης. Θεωρούμε ότι η ίδρυση δασαρχείου για την αποκλειστική επίβλεψη και διαχείριση του Υμηττού είναι αναγκαιότητα, που πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα και δη με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Η θεσμική θωράκιση του βουνού, που επιτυγχάνεται με την παρούσα τροποποίηση, με την ταυτόχρονη λειτουργία του φορέα που θα επιβλέπει και θα διαχειρίζεται τα ποικίλλα προβλήματα που συνεχώς δημιουργούνται, είναι ο καταλληλότερος και αποτελεσματικότερος απαιτούμενος συνδυασμός ενεργειών, για την πλήρη προστασία του.

  Προβληματισμό προκαλεί η απόφαση για την κατεδάφιση του θεάτρου Badminton.

  Γνωρίζουμε όλοι το τεράστιο οικονομικό κόστος των ολυμπιακών αγώνων, που καλούμαστε τώρα, μεταξύ όλων των άλλων, να πληρώσουμε πολύ ακριβά….. Έχει επίσης επανειλημμένως συζητηθεί το γεγονός ότι, δεν αποκομίσαμε τα ανάλογα ανταποδοτικά οφέλη, που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε, από όλες αυτές τις επενδύσεις που έγιναν.
  Οι περισσότερες ολυμπιακές εγκαταστάσεις έμειναν αναξιοποίητες, πολλά από τα δέντρα και τα φυτά που φυτεύτηκαν τότε έχουν ξεραθεί και γενικότερα πολλά κονδύλια κατασπαταλήθηκαν, χωρίς καμία φροντίδα από πλευράς πολιτείας να αξιοποιήσει τις πολυάριθμες και δαπανηρότατες επενδύσεις που έγιναν.
  Θέτουμε λοιπόν τον προβληματισμό, αν είναι προς όφελος όλων η κατεδάφισή
  του ή η διατήρησή του, με απαγόρευση της επέκτασης των εγκαταστάσεων και
  η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με φυσικά υλικά, χωρίς τσιμέντο και
  μπετόν, με ταυτόχρονη κατάργηση του parking.

  Mε εκτίμηση

  ΚΙ.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
  Eθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Ιωνική & Πολιτιστική Στέγη Ηλιούπολης
  EOΣ Ηλιούπολης (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος)
  ΜΟnuMENTA
  Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

 • 20 Μαΐου 2010, 13:57 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡ. 5 & 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6
   
   
  Κυρία Υπουργέ,
   
  Προκειμένου να αποφευχθούν και να μην επαναληφθούν τα τραγελαφικά φαινόμενα σαν του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» στον Υμηττό, νομίζω ότι απαιτείται επαναδιατύπωση του άρθρου 6 παράγραφοι  5 και  4, διαφορετικά αρκετοί θα επωφεληθούν και θα  αναβιώσουν κάποιες κλειστές σήμερα παλαιές παράνομες δραστηριότητες, παρερμηνεύοντας με τις παρατάσεις που δίνει το σχετικό άρθρο, που προφανώς τις δικαιούνται μόνο οι υπάρχουσες νόμιμες δραστηριότητες στον Υμηττό, δηλαδή εκείνες που είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν νόμιμα προ της ισχύος του Π.Δ ΦΕΚ 544 Δ 20-10-1978.
   
  Συνεπώς θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η μεταβατικού χαρακτήρα παρ.5 του αρθ.6 του σχεδίου, ώστε να αφορά μόνο τις προϋφιστάμενες του έτους 1978 νόμιμες και λειτουργούσες δραστηριότητες που εξακολουθήσουν να υφίστανται. Εάν δε η απομάκρυνση τους είναι απολύτως επιβεβλημένη, να τεθεί προθεσμία τουλάχιστον 10 ετών για τη ζώνη Α και 20 ετών για τις λοιπές ζώνες.
   
  Τέλος έχω την άποψη ότι προ της δημοσιεύσεως του Διατάγματος προς αποφυγή καταστρατηγήσεων να επιδιωχθεί η καταγραφή και εντοπισμός τους μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Ανάπτυξης των Ν.Α., ώστε αφενός μεν καταστεί γνωστός ο μικρός αριθμός αυτών, αφετέρου δε να μην καταστρατηγηθεί το Διάταγμα μετά την δημοσίευση του από οιονεί νομιμοποιηθέντες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των κατοικιών-πολιτιστικών κέντρων-αναψυκτηρίων.
   
  Στην παρ.4 ιδίου αρθ. 6 του σχεδίου «Μεταβατικές διατάξεις» που αναφέρεται ότι :
  «λατομεία κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, οφείλουν να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός έξι (6) μηνών και να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την αποκατάσταση αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στο δικαιούχο της λατομικής εκμετάλλευσης».
   
  Στο σημείο επισημαίνω ότι:
  α) ουδέν νόμιμο λατομείο οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών υφίσταται στον ορεινό όγκο του Υμηττού που να λειτουργεί με άδεια εκμεταλλεύσεως, ώστε να τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας.
  Με την ασαφή και γενικόλογη διατύπωση όμως του σχεδίου είναι λίαν πιθανόν να εμφανιστούν «ενδιαφερόμενοι» και να υποστηρίξουν ότι  πρέπει να επανέλθουν προς τον σκοπό αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος για μία εισέτι 3ετία, ενώ έχουν εξαντλήσει κάθε νόμιμο σχετικό δικαίωμα .
  β) δεδομένου ότι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των τυχόν  παλαιών λατομείων της περιοχής ρυθμίζεται κατά τις σχετικές διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας, προτείνεται η συνολική διαγραφή της παρ.4  ώστε οι εκάστοτε περιπτώσεις λατομείων να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας και να μην προστεθεί δια του σχεδίου νεώτερη διάταξη που πιθανόν να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την εκτέλεση προγράμματος αποκαταστάσεως χωρίς τις προϋποθέσεις της λατομικής νομοθεσίας.
   
   
   

 • 20 Μαΐου 2010, 13:38 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡ. 5 & 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6
   
   
  Κυρία Υπουργέ,
   
  Προκειμένου να αποφευχθούν και να μην επαναληφθούν τα τραγελαφικά φαινόμενα σαν του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» στον Υμηττό, νομίζω ότι απαιτείται επαναδιατύπωση του άρθρου 6 παράγραφοι  5 και  4, διαφορετικά αρκετοί θα επωφεληθούν και θα  αναβιώσουν κάποιες κλειστές σήμερα παλαιές παράνομες δραστηριότητες, παρερμηνεύοντας με τις παρατάσεις που δίνει το σχετικό άρθρο, που προφανώς τις δικαιούνται μόνο οι υπάρχουσες νόμιμες δραστηριότητες στον Υμηττό, δηλαδή εκείνες που είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν νόμιμα προ της ισχύος του Π.Δ ΦΕΚ 544 Δ 20-10-1978.
   
  Συνεπώς θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η μεταβατικού χαρακτήρα παρ.5 του αρθ.6 του σχεδίου, ώστε να αφορά μόνο τις προϋφιστάμενες του έτους 1978 νόμιμες και λειτουργούσες δραστηριότητες που εξακολουθήσουν να υφίστανται. Εάν δε η απομάκρυνση τους είναι απολύτως επιβεβλημένη, να τεθεί προθεσμία τουλάχιστον 10 ετών για τη ζώνη Α και 20 ετών για τις λοιπές ζώνες.
   
  Τέλος έχω την άποψη ότι προ της δημοσιεύσεως του Διατάγματος προς αποφυγή καταστρατηγήσεων να επιδιωχθεί η καταγραφή και εντοπισμός τους μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Ανάπτυξης των Ν.Α., ώστε αφενός μεν καταστεί γνωστός ο μικρός αριθμός αυτών, αφετέρου δε να μην καταστρατηγηθεί το Διάταγμα μετά την δημοσίευση του από οιονεί νομιμοποιηθέντες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των κατοικιών-πολιτιστικών κέντρων-αναψυκτηρίων.
   
  Στην παρ.4 ιδίου αρθ. 6 του σχεδίου «Μεταβατικές διατάξεις» που αναφέρεται ότι :
  «λατομεία κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, οφείλουν να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός έξι (6) μηνών και να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την αποκατάσταση αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στο δικαιούχο της λατομικής εκμετάλλευσης».
   
  Στο σημείο επισημαίνω ότι:
  α) ουδέν νόμιμο λατομείο οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών υφίσταται στον ορεινό όγκο του Υμηττού που να λειτουργεί με άδεια εκμεταλλεύσεως, ώστε να τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας.
  Με την ασαφή και γενικόλογη διατύπωση όμως του σχεδίου είναι λίαν πιθανόν να εμφανιστούν «ενδιαφερόμενοι» και να υποστηρίξουν ότι  πρέπει να επανέλθουν προς τον σκοπό αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος για μία εισέτι 3ετία, ενώ έχουν εξαντλήσει κάθε νόμιμο σχετικό δικαίωμα .
  β) δεδομένου ότι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των τυχόν  παλαιών λατομείων της περιοχής ρυθμίζεται κατά τις σχετικές διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας, προτείνεται η συνολική διαγραφή της παρ.4  ώστε οι εκάστοτε περιπτώσεις λατομείων να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας και να μην προστεθεί δια του σχεδίου νεώτερη διάταξη που πιθανόν να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την εκτέλεση προγράμματος αποκαταστάσεως χωρίς τις προϋποθέσεις της λατομικής νομοθεσίας.
   

 • 20 Μαΐου 2010, 12:14 | kostas kandylis

  ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΑΡΘΡΟΥ 7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.

 • 20 Μαΐου 2010, 12:09 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  οχι στην αυθαιρετη απαγορευση του κυνηγιου στον υμηττο.
  ελευθερη προσβαση ολων των κυνηγων.

 • 20 Μαΐου 2010, 12:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


  Σχόλια στο Άρθρο 6

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

  Α) Στην παρ.5 του αρθ.6 του σχεδίου και υπό τις «Μεταβατικές Διατάξεις», προβλέπεται ότι: «υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορία οικοδομικών υλικών οφείλουν να μετεγκατασταθούν εντός 2 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του προτεινομένου διατάγματος από την ζώνη Α και εντός 6 ετών από τις λοιπές ζώνες».

  Σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατηρούνται τα εξής:

  1.-η αναφορά περί υφισταμένων βιομηχανικών κλπ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων παραγωγής κλπ οικοδομικών υλικών, χωρίς την διευκρίνιση ότι αναφέρεται σε νομίμως υφιστάμενες, δηλ. ιδρυθείσες προ της ισχύος του Π.Δ. της 31.8/20.10.1978 και λειτουργούσες με βάση ισχύουσα άδεια λειτουργίας οδηγεί σε σύγχυση, διότι θα χρησιμοποιηθεί  ως επιχείρημα της (οιονεί) νομιμοποιήσεως των παρανόμως ιδρυθέντων μετά το έτος 1978 και λειτουργούντων εν τοις πράγμασι άνευ αδείας.


  Προτείνεται λοιπόν στο σημείο αυτό να συμπληρωθεί η διάταξη :
  «νομίμως ιδρυθείσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορία οικοδομικών υλικών προ της ενάρξεως ισχύος του Π.Δ. της 31.8/20.10.1978 (ΦΕΚ 544 Δ΄)  και λειτουργούσες με ισχύουσα άδεια λειτουργίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,  εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι να λήξει η σχετική άδεια τους» η οποία και μπορεί να ανανεωθεί μέχρι της συμπληρώσεως του χρόνου απομακρύνσεως.
  Ώστε εκ της ασαφείας του σχεδίου, να μην εξισωθούν  οι νόμιμες προς τις παράνομες δραστηριότητες και τύχουν της αυτής αντιμετωπίσεως.

  2.-ενόψει της νομιμότητος των προϋφισταμένων του Οκτωβρίου έτους 1978 εγκαταστάσεων, τίθενται αυτομάτως δύο συναφή ζητήματα:
  α) η εντελλομένη απομάκρυνση τους, είναι εντός των ανεκτών συνταγματικών ορίων κατά την στάθμιση των εκατέρωθεν αντιτιθεμένων συμφερόντων (της προστασίας του ορεινού όγκου προς την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των υφισταμένων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων) ή όπως γίνεται δεκτό σε ανάλογες περιπτώσεις, οδηγεί σε πλήρη οικονομική αποζημίωση των θιγομένων από το ελληνικό δημόσιο, λόγω παραβιάσεως της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.
  β) υπό την εκδοχή τώρα ότι καθίσταται επιβεβλημένη η απομάκρυνση, ο προτεινόμενος χρόνος των 2 ή 6 ετών ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκονται, είναι ο εύλογος εντός του οποίου μπορούν να τηρηθούν οι διαδικασίες μετεγκαταστάσεως σε άλλη κατάλληλη και θεσμοθετημένη ως βιομηχανική περιοχή εντός του Ν.Αττικής.

  Προς απάμβλυνση των ανωτέρω προβλημάτων προτείνεται η ελάχιστη προθεσμία απομακρύνσεως που μπορεί να τεθεί για τις νομίμως υφιστάμενες προ του έτους 1978 και λειτουργούσες μέχρι σήμερα, είναι για μεν τη ζώνη Α η προθεσμία των 10 ετών, εντός της οποίας να μπορούν να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3325/05 «περί βιομηχανιών», ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, ως προς δε τις λοιπές ζώνες να τεθεί προθεσμία απομακρύνσεως 20 ετών.
  Και τούτο διότι είναι δεδομένη η δυσκολία μετεγκαταστάσεως βιομηχανικής ή άλλης δραστηριότητος εντός του Ν.Αττικής, καθόσον οι ζώνες υποδοχής βιομηχανιών και οι αντίστοιχες που προβλέπονται στα Γ.Π.Σ. των οικείων Δήμων της περιοχής, επιτρέπουν συνήθως την εγκατάσταση μόνο χαμηλής όχλησης δραστηριοτήτων.
  Εξάλλου η πολυπλοκότητα και διαδοχική λήψη των απαιτουμένων διοικητικών αδειών (όπως άδειες εγκατάστασης, οικοδομικές άδειες, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εγκρίσεις πυρασφαλείας,  ηλεκτροδότηση των νέων εγκαταστάσεων, άδειες λειτουργίας κλπ.), δεδομένου ότι η έκδοση της μιας συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση της επομένης, στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητος απαιτεί απροσδιόριστο εκ των προτέρων χρόνο και πάντως δεδομένης της στενότητος καταλλήλων χώρων στην Αττική και μόνο για την ανεύρεση και απόκτηση τους θα απαιτηθεί σειρά συνεχών ετών.
  Σημειωτέον ότι προβλέπεται η απομάκρυνση με το σχέδιο του Π.Δ., χωρίς όμως να εξασφαλίζει το ελληνικό δημόσιο ή να παραχωρεί το ίδιο κατάλληλους χώρους προς μετεγκατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ομαλώς η δυνατότητα συνεχίσεως της υποστάσεως των εγκαταστάσεων που απομακρύνονται.

  Σε ανάλογες περιπτώσεις με το από 24.1.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 121 Δ΄) «Καθορισμός ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της χερσονήσου , Λαυρεωτικής (Ν.Αττικής)»  στο αρθ.3 παρ.2 καθορίζεται μεταβατικό στάδιο απομακρύνσεως δραστηριοτήτων βιομηχανίας και βιοτεχνίας 10 ετών αν πρόκειται περί υφισταμένων δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπεται να ασκούνται στις ζώνες προστασίας και 20 ετών για τις λοιπές δραστηριότητες.
  Στο δε από 20.2.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 199΄) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν.Αττικής)», στο αρθ.3 παρ.35, 36 αντιστοίχως  ορίζεται :
  -«Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2965/2001 (Α΄270) και του από 31.3.1987 Π.Δ/τος (Δ΄303΄), όπως ισχύουν, χωρίς δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.
  -Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής.».

  Β.-Κατά συμπέρασμα λοιπόν θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η μεταβατικού χαρακτήρα παρ.5 του αρθ.6 του σχεδίου, ώστε να αφορά μόνο τις προϋφιστάμενες του έτους 1978 νόμιμες και λειτουργούσες δραστηριότητες που εξακολουθήσουν να υφίστανται. Εάν δε η απομάκρυνση τους είναι απολύτως επιβεβλημένη, να τεθεί προθεσμία τουλάχιστον 10 ετών για τη ζώνη Α και 20 ετών για τις λοιπές ζώνες.

  Τέλος έχω την άποψη ότι προ της δημοσιεύσεως του Διατάγματος προς αποφυγή καταστρατηγήσεων να επιδιωχθεί η καταγραφή και εντοπισμός τους μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Ανάπτυξης των Ν.Α., ώστε αφενός μεν καταστεί γνωστός ο μικρός αριθμός αυτών, αφετέρου δε να μην καταστρατηγηθεί το Διάταγμα μετά την δημοσίευση του από οιονεί νομιμοποιηθέντες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των κατοικιών-πολιτιστικών κέντρων-αναψυκτηρίων.

  Γ.-Τέλος κατά  πρόβλεψη της παρ.4 ιδίου αρθ.6 του σχεδίου «Μεταβατικές διατάξεις» που αναφέρεται ότι :
  «λατομεία κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, οφείλουν να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός έξι (6) μηνών και να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την αποκατάσταση αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στο δικαιούχο της λατομικής εκμετάλλευσης».

  Στο σημείο συνοπτικώς παρατηρώ ότι:
  α) ουδέν νόμιμο λατομείο οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών υφίσταται στον ορεινό όγκο του Υμηττού που να λειτουργεί με άδεια εκμεταλλεύσεως, ώστε να τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας.
  Με την ασαφή διατύπωση όμως του σχεδίου ενδεχόμενα να εμφανιστούν ενδιαφερόμενοι και να υποστηρίξουν ότι  πρέπει να επανέλθουν προς τον σκοπό αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος για μία εισέτι 3ετία.
  β) δεδομένου ότι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των τυχόν  παλαιών λατομείων της περιοχής ρυθμίζεται κατά τις σχετικές διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας, προτείνεται η συνολική διαγραφή της παρ.4 ώστε οι εκάστοτε περιπτώσεις λατομείων να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας και να μην προστεθεί δια του σχεδίου νεώτερη διάταξη που πιθανόν να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την εκτέλεση προγράμματος αποκαταστάσεως χωρίς τις προϋποθέσεις της λατομικής νομοθεσίας.


  Με Τιμή

  Γεώργιος Καρράς
  Δικηγόρος

 • 20 Μαΐου 2010, 12:31 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α) Στην παρ. 5 του αρθ. 6 του σχεδίου και υπό τις «Μεταβατικές Διατάξεις», προβλέπεται ότι : «υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορία οικοδομικών υλικών οφείλουν να μετεγκατασταθούν εντός 2 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του προτεινομένου διατάγματος από την ζώνη Α και εντός 6 ετών από τις λοιπές ζώνες».
   
  Σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατηρούνται τα εξής:
   
  1.- η αναφορά περί υφισταμένων βιομηχανικών κλπ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων παραγωγής κλπ οικοδομικών υλικών, χωρίς την διευκρίνιση ότι αναφέρεται σε νομίμως υφιστάμενες, δηλ. ιδρυθείσες προ της ισχύος του Π.Δ. της 31.8/20.10.1978 και λειτουργούσες με βάση ισχύουσα άδεια λειτουργίας οδηγεί σε σύγχυση, διότι θα χρησιμοποιηθεί  ως επιχείρημα της (οιονεί) νομιμοποιήσεως των παρανόμως ιδρυθέντων μετά το έτος 1978 και λειτουργούντων εν τοις πράγμασι άνευ αδείας.
  Προτείνεται λοιπόν στο σημείο αυτό να συμπληρωθεί η διάταξη :
  «νομίμως ιδρυθείσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορία οικοδομικών υλικών προ της ενάρξεως ισχύος του Π.Δ. της 31.8/20.10.1978 (ΦΕΚ 544 Δ΄)  και λειτουργούσες με ισχύουσα άδεια λειτουργίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,  εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι να λήξει η σχετική άδεια τους» η οποία και μπορεί να ανανεωθεί μέχρι της συμπληρώσεως του χρόνου απομακρύνσεως.
  Ώστε εκ της ασαφείας του σχεδίου, να μην εξισωθούν  οι νόμιμες προς τις παράνομες δραστηριότητες και τύχουν της αυτής αντιμετωπίσεως.
   
  2.-ενόψει της νομιμότητος των προϋφισταμένων του Οκτωβρίου έτους 1978 εγκαταστάσεων, τίθενται αυτομάτως δύο συναφή ζητήματα:
  α) η εντελλομένη απομάκρυνση τους, είναι εντός των ανεκτών συνταγματικών ορίων κατά την στάθμιση των εκατέρωθεν αντιτιθεμένων συμφερόντων (της προστασίας του ορεινού όγκου προς την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των υφισταμένων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων) ή όπως γίνεται δεκτό σε ανάλογες περιπτώσεις, οδηγεί σε πλήρη οικονομική αποζημίωση των θιγομένων από το ελληνικό δημόσιο, λόγω παραβιάσεως της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.
  β) υπό την εκδοχή τώρα ότι καθίσταται επιβεβλημένη η απομάκρυνση, ο προτεινόμενος χρόνος των 2 ή 6 ετών ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκονται, είναι ο εύλογος εντός του οποίου μπορούν να τηρηθούν οι διαδικασίες μετεγκαταστάσεως σε άλλη κατάλληλη και θεσμοθετημένη ως βιομηχανική περιοχή εντός του Ν. Αττικής.
   
  Προς απάμβλυνση των ανωτέρω προβλημάτων προτείνεται η ελάχιστη προθεσμία απομακρύνσεως που μπορεί να τεθεί για τις νομίμως υφιστάμενες προ του έτους 1978 και λειτουργούσες μέχρι σήμερα, είναι για μεν τη ζώνη Α η προθεσμία των 10 ετών, εντός της οποίας να μπορούν να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3325/05 «περί βιομηχανιών», ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, ως προς δε τις λοιπές ζώνες να τεθεί προθεσμία απομακρύνσεως 20 ετών.
  Και τούτο διότι είναι δεδομένη η δυσκολία μετεγκαταστάσεως βιομηχανικής ή άλλης δραστηριότητος εντός του Ν. Αττικής, καθόσον οι ζώνες υποδοχής βιομηχανιών και οι αντίστοιχες που προβλέπονται στα Γ.Π.Σ. των οικείων Δήμων της περιοχής, επιτρέπουν συνήθως την εγκατάσταση μόνο χαμηλής όχλησης δραστηριοτήτων.
  Εξάλλου η πολυπλοκότητα και διαδοχική λήψη των απαιτουμένων διοικητικών αδειών (όπως άδειες εγκατάστασης, οικοδομικές άδειες, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εγκρίσεις πυρασφαλείας,  ηλεκτροδότηση των νέων εγκαταστάσεων, άδειες λειτουργίας κλπ.), δεδομένου ότι η έκδοση της μιας συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση της επομένης, στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητος απαιτεί απροσδιόριστο εκ των προτέρων χρόνο και πάντως δεδομένης της στενότητος καταλλήλων χώρων στην Αττική και μόνο για την ανεύρεση και απόκτηση τους θα απαιτηθεί σειρά συνεχών ετών.
  Σημειωτέον ότι προβλέπεται η απομάκρυνση με το σχέδιο του Π.Δ., χωρίς όμως να εξασφαλίζει το ελληνικό δημόσιο ή να παραχωρεί το ίδιο κατάλληλους χώρους προς μετεγκατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ομαλώς η δυνατότητα συνεχίσεως της υποστάσεως των εγκαταστάσεων που απομακρύνονται.
   
  Σε ανάλογες περιπτώσεις με το από 24.1.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 121 Δ΄) «Καθορισμός ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της χερσονήσου , Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)»  στο αρθ.3 παρ.2 καθορίζεται μεταβατικό στάδιο απομακρύνσεως δραστηριοτήτων βιομηχανίας και βιοτεχνίας 10 ετών αν πρόκειται περί υφισταμένων δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπεται να ασκούνται στις ζώνες προστασίας και 20 ετών για τις λοιπές δραστηριότητες.
  Στο δε από 20.2.2003 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 199΄) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)», στο αρθ.3 παρ.35, 36 αντιστοίχως  ορίζεται :
  -«Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2965/2001 (Α΄270) και του από 31.3.1987 Π.Δ/τος (Δ΄303΄), όπως ισχύουν, χωρίς δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων.
  -Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής.».
   
  Β.-Κατά συμπέρασμα λοιπόν θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η μεταβατικού χαρακτήρα παρ.5 του αρθ.6 του σχεδίου, ώστε να αφορά μόνο τις προϋφιστάμενες του έτους 1978 νόμιμες και λειτουργούσες δραστηριότητες που εξακολουθήσουν να υφίστανται. Εάν δε η απομάκρυνση τους είναι απολύτως επιβεβλημένη, να τεθεί προθεσμία τουλάχιστον 10 ετών για τη ζώνη Α και 20 ετών για τις λοιπές ζώνες.
   
  Τέλος έχω την άποψη ότι προ της δημοσιεύσεως του Διατάγματος προς αποφυγή καταστρατηγήσεων να επιδιωχθεί η καταγραφή και εντοπισμός τους μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Ανάπτυξης των Ν.Α., ώστε αφενός μεν καταστεί γνωστός ο μικρός αριθμός αυτών, αφετέρου δε να μην καταστρατηγηθεί το Διάταγμα μετά την δημοσίευση του από οιονεί νομιμοποιηθέντες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των κατοικιών-πολιτιστικών κέντρων-αναψυκτηρίων.
   
  Γ.-Τέλος κατά  πρόβλεψη της παρ.4 ιδίου αρθ.6 του σχεδίου «Μεταβατικές διατάξεις» που αναφέρεται ότι :
  «λατομεία κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, οφείλουν να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός έξι (6) μηνών και να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την αποκατάσταση αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στο δικαιούχο της λατομικής εκμετάλλευσης».
   
  Στο σημείο συνοπτικώς παρατηρώ ότι:
  α) ουδέν νόμιμο λατομείο οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών υφίσταται στον ορεινό όγκο του Υμηττού που να λειτουργεί με άδεια εκμεταλλεύσεως, ώστε να τίθεται θέμα διακοπής λειτουργίας.
  Με την ασαφή διατύπωση όμως του σχεδίου ενδεχόμενα να εμφανιστούν ενδιαφερόμενοι και να υποστηρίξουν ότι  πρέπει να επανέλθουν προς τον σκοπό αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος για μία εισέτι 3ετία.
  β) δεδομένου ότι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των τυχόν  παλαιών λατομείων της περιοχής ρυθμίζεται κατά τις σχετικές διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας, προτείνεται η συνολική διαγραφή της παρ.4  ώστε οι εκάστοτε περιπτώσεις λατομείων να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας και να μην προστεθεί δια του σχεδίου νεώτερη διάταξη που πιθανόν να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την εκτέλεση προγράμματος αποκαταστάσεως χωρίς τις προϋποθέσεις της λατομικής νομοθεσίας.

 • Παραθέτουμε την ακόλουθη
  Απόφαση Ν.Σ. Aνατολικής Αττικής για το υπό τροποποίηση Π.Δ. Υμηττού
  Ολοκληρώθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής η επεξεργασία των τροποποιήσεων του Π.Δ. της 31/8/78 «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας του όρους Υμηττού» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ.
  Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρθηκε στη σημασία του ορεινού όγκου του Υμηττού για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και τόνισε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαχρονικά διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις για την αναβάθμιση και προστασία της εξαιρετικά ευαίσθητης αυτής περιοχής.
  Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο για τις παρατηρήσεις στις οποίες κατέληξε η επιτροπή μετά την επεξεργασία τόσο του σχεδίου Π.Δ. του ΥΠΕΚΑ όσο και των θέσεων που διατυπώθηκαν από την αυτοδιοίκηση και τους συλλογικούς φορείς της περιοχής.
  Συγκεκριμένα από την επιτροπή επισημαίνεται ότι:
   

  Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται στην κατεύθυνση αυστηριοποίησης των ρυθμίσεων για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού.
  Οι συνεχείς αλλαγές των προτάσεων για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού κατά την τελευταία διετία έχουν προκαλέσει σύγχυση στους εμπλεκόμενους φορείς , στους Δήμους και στους πολίτες καθώς η αιτιολόγηση των αλλαγών είναι διαφορετική και ανεπαρκής.
  Καταγράφεται ως θετική η ίδρυση ξεχωριστού Δασαρχείου για τον Υμηττό καθώς η αναγκαιότητα του στην πάροδο των χρόνων είναι επιβεβλημένη.
  Θεωρείται απολύτως προβληματικό το καθεστώς απομάκρυνσης των υπαρχουσών βιομηχανιών-βιοτεχνιών λόγω των διαφορετικών όρων και περιορισμών στη ζώνη Β
  Δεν προβλέπει ως όφειλε δικαίωμα αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στα όρια των ζωνών προστασίας και με τον καθορισμό νέων όρων δόμησης είναι πλέον μη άρτια και μη οικοδομήσιμα.
  Δεν έχει ληφθεί ως όφειλε μέριμνα για τους υφιστάμενους , δομημένους οικισμούς που προϋφίστανται του διατάγματος του 1978.
  Δεν έχουν αποτυπωθεί οι γεωργικές εκτάσεις εντός της υφιστάμενης ζώνης προστασίας του Υμηττού οι οποίες σαφώς και πρέπει να διατηρήσουν το γεωργικό τους χαρακτήρα. Οι γεωργικές εκτάσεις πρέπει να εξαιρεθούν από τις ζώνες απολύτου προστασίας και να διέπονται από τα χαρακτηριστικά των όρων δόμησης και χρήσεων των όμορων περιοχών (Γ2 Γεωργική Γη ΦΕΚ 199Δ) .
  Θεωρούμε λανθασμένη η βούληση του νομοθέτη να απαγορεύσει πλήρως το κυνήγι εντάσσοντας την απαγόρευση στο Προεδρικό Διάταγμα . Θεωρούμε ορθότερο αυτό να επαφίεται στην κρίση του υπό ίδρυση Δασαρχείου το οποίο με τις αναλογιστικές μελέτες θα μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει το κυνήγι ανάλογα με τις ανάγκες της πανίδας του Υμηττού.

   
  Μετά την εισήγηση του Αντινομάρχη Χ. Δαμάσκου τον λόγο πήραν οι επικεφαλής των Νομαρχιακών Παρατάξεων, πολλοί νομαρχιακοί σύμβουλοι, ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων της περιοχής που έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τα προτεινόμενα στο σχέδιο Π.Δ. που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.
  Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής αποφάσισε να ζητήσει άμεσα συνάντηση με την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τ. Μπιρμπίλη προκειμένου αντιπροσωπία εκπροσώπων της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, στην οποία θα κληθούν να μετάσχουν και οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, να καταθέσει τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας για το σημαντικό αυτό υπό αναθεώρηση Π.Δ.
   
  Πηγή: http://www.voreini.gr/?p=26121

 • 20 Μαΐου 2010, 08:35 | Μιχαήλ Αντύπας

  <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:»Cambria Math»; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:»»; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»,»serif»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:EL; mso-fareast-language:AR-SA;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:»Header Char»; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»,»serif»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:EL; mso-fareast-language:AR-SA;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:»Footer Char»; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»,»serif»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:EL; mso-fareast-language:AR-SA;} span.HeaderChar {mso-style-name:»Header Char»; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Header; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-ansi-language:EL; mso-fareast-language:AR-SA;} span.FooterChar {mso-style-name:»Footer Char»; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-ansi-language:EL; mso-fareast-language:AR-SA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.25pt 841.85pt; margin:36.0pt 36.0pt 36.0pt 36.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1; mso-footnote-position:beneath-text;} –>

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:»Table Normal»;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:»»;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:»Calibri»,»sans-serif»;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  Ως  μέλος του ΔΣ των Εθελοντών Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ), καταθέτω τη θέση του συλλόγου μας  για το ΠΔ  προστασίας του Υμηττού.

  «Στους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου μας περιλαμβάνεται,  η διάδοση της σημασίας των δασών για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της Αθήνας, η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Αττικής και των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της προστασίας των δασών και γενικότερα η παρέμβαση σε θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε εξαιρετικά ελπιδοφόρα την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για θεσμοθέτηση νέου Π.Δ. προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, που θα περιορίσει ενέργειες που υποβαθμίζουν την αισθητική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία του Υμηττού. Όσον αφορά ειδικά το κυνήγι, η επιβολή αυστηρών περιορισμών ή και η απαγόρευσή του σε κάποιες περιοχές ανταποκρίνεται στην ανάγκη προστασίας του βαριά υποβαθμισμένου φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής και εξασφάλισης περιαστικών δασών προσβάσιμων για όλους τους κατοίκους. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε την απαγόρευση της θήρας στην Ζώνη Α του Υμηττού και κάθε άλλη θεσμική πρωτοβουλία που θα αποσκοπεί στην προστασία της οικολογικής αξίας του Υμηττού.»
  Θα είμαστε συμπαραστάτες σας σε ανάλογες μελλοντικές πρωτοβουλίες σας.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Μιχαήλ Αντύπας Σπύρος Κρεμεζής

 • 20 Μαΐου 2010, 06:58 | nikos

  Αν οι κυνηγοί θέλουν να κυνηγήσουν, ας πάνε να παίξουνε paintball, να χαλαρώσουν λιγάκι.
  Οι λοιποί που δήθεν θίγονται από το γεγονός ότι  θα χάσουν γη που ούτως ή άλλως ποτέ δεν είχαν, ή ποτέ δε θε μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αν δεν είχαν καεί τόσα στρέμματα δάσους, μπορούν να πάνε με τους κυνηγούς, για να χαλαρώσουν και αυτοί.
  Αλλά οι Έλληνες μια ζωή έτσι ήταν. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε καταντήσει έτσι. Κακόμοιρη. Αν η Ελλάδα και οι Έλληνες ήταν κάποτε η λυκνίδα του πολιτισμού, τώρα έχει γίνει το σύννεφο βροχής που ετοιμέζεται να σβήσει την ίδια λυκνίδα και να επαναφέρει σκοτάδι.
  Λέτε να ρωτήσουμε τους κυνηγούς; Εγώ λέω να ρωτήσουμε τα πλάσματα που οι κυνηγοί σκοτώνουν γιατί έτσι τους γουστάρει.
  Α, και να μη ξεχάσω, όταν οι κηνυγοί λένε ότι σέβονται τη φύση, εγώ αναρωτιέμαι, τι τους χρειάζονται οι καραμπίνες, οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι κλπ… Δεν θα έλεγα ότι η φύση κατασκεύασε καραμπίνες και άλλα μέσα εξάρθρωσης ζωής. Αυτά είναι παραμύθια που λένε οι κυνηγοί μεταξύ τους και στον κόσμο για να επιβραβεύσουμε το «χόμπι» τους. Χα! Μάλλον για λύπηση είναι, παρά για επιβράβευση.

 • 20 Μαΐου 2010, 01:28 | Σκουρτέλης Νικόλαος

  Είμαι ιδιοκτήτης 10 στρεμμάτων στην περιοχή Στέρνιζες – Κουλουμάντζι του Δήμου Κρωπίας. Απέκτησα το συγκεκριμένο ακίνητο πριν από 10 χρόνια με σκοπό να δημιουργήσω μια αθλητική μονάδα, σύμφωνα με το ΠΔ του 1978 και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Επένδυσα τις οικονομίες μου σε μία αναπτυσσόμενη περιοχή με ήπια δόμηση ώστε την κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσω μια πρότυπη μονάδα. Εδώ και δύο χρόνια λόγω της αναστολής αδειών δεν μπορώ να βγάλω άδεια από την πολεοδομία. Σήμερα μαθαίνω ότι σύμφωνα με το νέο σχέδιο του υπουργείου σας, η περιουσία μου δεν θα έχει ποια καμία αξία. Ο σκοπός που αγόρασα το συγκεκριμένο ακίνητο δεν συμπεριλαμβάνετε στο νέο προεδρικό Διάταγμα. Και αναρωτιέμαι ΓΙΑΤΙ και  από πότε οι αθλητικές εγκαταστάσεις και εν γένη ο αθλητισμός επιβαρύνουν το περιβάλλον; ποιος ιθύνων νους κυρία υπουργέ  σας πρότεινε αυτό το σχέδιο;
  Μιλάμε σήμερα για την βαθύτερη οικονομική  ύφεση στην Ελλάδα. Βυθίζετε στην οικονομική καταστροφή εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σαν και μένα ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση. Ενώ βλέπω δίπλα μου άλλους να γιγαντώνουν και εγώ να καταστρέφομαι. Οφείλετε μια Απάντηση.

 • 20 Μαΐου 2010, 00:02 | Γιαννης Κ. Λαμπρου Κορωπι

  Κυρια Υπουργε,
  Η παραγραφος 3 του αρθρου 7 δεν εχει την παραμικρη επιστημονικη τεκμηριωση.
  Η αντικυνηγετικη μανια η οποια διακατεχει ωρισμενες ΜΚΟ τις οδηγει σε μια μεθοδευση δαιμονοποιησης του κυνηγιου και χρησιμοποιωντας το συναισθημα και την καταλληλη ψυχολογια, προσπαθουν να απαγορευσουν το κυνηγι στον Υμηττο,και οχι μονον.
  Οι επιστημονικες μελετες επωνυμων πανεπηστιμιακων ερευνητων δεν λαμβανονται καθολου υπ’οψιν. Δεν ειναι αντιδημοκρατικο αυτο: Δεν ερχεται  σε οξεια αντιπαραθεση με το σοφον «»Μηδενι δικην δικασης πριν αμφι μυθον ακουσης»»:
  Γιατι αρνειστε να τους ακουσετε:
  Εαν δεν ειναι οι κυνηγοι προστατες της φυσης-που γνωριζουν τον τοπο βημα προς βημα, και οχι μεσα απο τα γραφεια τους οπως ωρισμενοι που διαρρηγνυουν τα ιμματια τους για το περιβαλλον πνεοντας μεννεα εναντιον του κυνηγιου- τοτε ποιοι ειναι προστατες::
  Χωριςνα ζητουν χρηματα απο το κρατος, αλλα με δικα τους εξοδα, σπερνουν στα βουνα,για να βρισκει τροφη η πανιδα, φτιαχνουν ποτιστρες, φυλανε σκοπιες τους θερινους μηνες για για τυχον πυρκαγιες η’ εμπρησμους, προστατευουν το περιβαλλον γιατι το αγαπουν και γιατι ειναι κομματι του. Περιβαλλον και κυνηγι ειναι αλληλενδετα. Δεν μπορει να υπαρξει το ενα χωρις το αλλο.
  Αν φυγουν οι κυνηγοι απο τον Υμηττο, φανταστειτε τι πυρκαγες, καταπατησεις, εκχερσωσεις,αυθαιρετα, σκουπιδια εχουν να λαβουν χωρα. 
  Για αυτους τους λογους και μια πλειαδα αλλους
  διαγραψτε την παραγραφο 3 του αρθρου 7
  Με σεβασμο,
  Γιαννης  Κ. Λαμπρου

 • 19 Μαΐου 2010, 23:38 | THANASIS

  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ  ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

 • 19 Μαΐου 2010, 22:33 | Δημητριος Τσαλλας

  Διαμαρτύρομαι εντονότατα για την   απαγόρευση του κυνηγιού στον Υμηττό αλλα και των αλλων ορεινών όγκων