Άρθρο 3 – Ζώνες προστασίας

Εντός των ορίων των καθοριζομένων με το άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται ζώνες προστασίας, όπως φαίνονται με τις ενδείξεις Α, Β, Γ, Δ1 και Δ2 και Ε στα διαγράμματα του άρθρου 2 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:

Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και μνημείων

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, με στόχο την απόλυτη προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και την οικολογικά συμβατή ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών χαρακτηριστικών του Υμηττού.

Στη Ζώνη Α επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας της περιοχής, όπως ιδίως έργα αντιπυρικής προστασίας, πυροσβεστικοί κρουνοί, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών.

Η οργάνωση της Ζώνης Α, οι πορείες των πεζών, τα σημεία υπαίθριας αναψυχής, οι θέσεις θέας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, ο τρόπος ανάδειξης των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων, οι είσοδοι στη ζώνη, η οργάνωση των πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσής τους με τον αστικό ιστό, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από ειδική μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού και των οικείων δασικών υπηρεσιών.

Εντός της Ζώνης Α απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Επίσης απαγορεύεται η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα και κατά χρήση. Για τα υπάρχοντα μνημεία και νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, επιτρέπεται η διενέργεια επισκευαστικών εργασιών, χωρίς καμία οικοδομική επέκταση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η χωροθέτηση των ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, με στρατηγική κατεύθυνση την απομάκρυνσή τους.

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας

Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και βιοκλιματικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, κατά τις διατάξεις του ν. 3661/2008, και η δημιουργία χώρων υπαίθριας αναψυχής, με τους όρους που προβλέπονται στη συνέχεια.

Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για τη χρήση της εκπαίδευσης ορίζονται τα 40 στρέμματα. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,2 και το ποσοστό κάλυψης σε 15%.

Μέγιστο εμβαδόν γεωργικής αποθήκης, ανά αγροτική εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων, καθορίζονται τα 40 τ.μ. συνολικά.

Εντός των ορίων της Ζώνης Β στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, επιτρέπεται η δημιουργία ενός (1) βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά δήμο, με τους εξής όρους:

* Μέγιστη επιφάνεια: 150 τ.μ. σε οικόπεδο ελάχιστης έκτασης 10 στρ.
* Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 3,5 μέτρα
* Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

Οι μελέτες κατασκευής και ο κανονισμός λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και η λειτουργία τους εποπτεύεται από τον φορέα της παρ. 1 του αρ. 4 του παρόντος.

Για τις εντός της Ζώνης Β νομίμως προϋφιστάμενες του παρόντος εγκαταστάσεις, των οποίων η χρήση δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται χωρίς αύξηση της δομημένης επιφάνειας και του όγκου, χωρίς επέκταση της επιφάνειας εκμετάλλευσης και χωρίς συνεπαγόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και β) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΕσΔΔΑ και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 332).

Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995). Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 και 15.

Η αρτιότητα των γηπέδων που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνονται από το όριο προστασίας, υπολογίζεται στο σύνολο της επιφανείας τους, οι κτιριακές όμως εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε εκείνο το τμήμα, στο οποίο επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν για το συγκεκριμένο τμήμα.

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η ανέγερση γεωργικών αποθηκών εμβαδού έως 40 τ.μ ανά αγροτική εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων.

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων.

Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού όγκου με την πόλη και κοινόχρηστος χώρος αναψυχής, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ1) και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ2). Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού.

Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας της Ζώνης Δ, ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Έως τη σύσταση του παραπάνω φορέα, αρμόδιος φορέας διαχείρισης της Ζώνης Δ είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας.

Ζώνη Δ1 (Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή). Στόχος προστασίας είναι ιδίως η σύνδεση του Υμηττού με τον αστικό ιστό και η οικολογική αναβάθμιση της περιοχής, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής. Για την επίτευξη του στόχου προστασίας, προβλέπεται η δημιουργία χώρου υψηλού πρασίνου, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία ενδιαιτημάτων για την προσέλκυση πανίδας, η διαμόρφωση ήπιων υποδομών για την αναψυχή, ξεκούραση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και ο έλεγχος της ανάπτυξης νομίμως υφισταμένων χρήσεων κοινής ωφέλειας και δημόσιου συμφέροντος ώστε να διαφυλαχθεί η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος στις εκτάσεις που κατέχουν.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή συγκροτείται από τα εξής μέρη:

α) Πυρήνα

και

β) Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό.

Ο Πυρήνας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή αποτελεί ενιαίο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας, ο οποίος εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής του λεκανοπεδίου Αθηνών. Η χρήση γης ορίζεται ως «Άλσος, Ελεύθεροι Χώροι και Αστικό Πράσινο».

Ο Πυρήνας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή οριοθετείται στους συνημμένους χάρτες και περιλαμβάνει :

+ (α) τις εκτάσεις που είναι ήδη παραχωρημένες σε κοινή χρήση (Άλσος Στρατού) ή έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου,
+ (β) εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα που συνόδευε τον ν. 732/77 (τα αρχικά 965 στρέμματα) και δεν έχουν ακόμα παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου, με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες για στρατιωτικούς λόγους εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να αποδεσμευτούν προς το παρόν, ήτοι το στρατόπεδο Ζορμπά και το δομημένο τμήμα του στρατοπέδου Φακίνου πέραν του ρέματος του Ιλισού.
+ (γ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστες, είτε εκτός σχεδίου είτε εντός (το Άλσος Χωροφυλακής και η ζώνη ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ και όποιες άλλες προσδιοριστούν ως δασικές από τα αρμόδια όργανα)
+ (δ) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστοι χώροι παρόλο που δεν έχουν τυπικά αποδοθεί σε κοινή χρήση και συγκεκριμένα ο περιβάλλων χώρος του ιστορικού κτιρίου της Σχολής Χωροφυλακής.
+ (ε) μικρές εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την είσοδο στο Πάρκο, τη σύνδεση του με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό και την σύνδεση τμημάτων του πυρήνα μεταξύ τους.
+ (στ) τη ζώνη ιδιοκτησίας ΕΜΠ που αναπτύσσεται κατά μήκος της λεωφ. Κατεχάκη.

Πέραν των ανωτέρω, σε επόμενο στάδιο και μετά από την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, ο Πυρήνας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει εκτάσεις με υφιστάμενη υψηλή βλάστηση ή δασικό χαρακτήρα που ανήκουν στις ιδιοκτησίες της Περιφερειακής Ζώνης Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, αλλά γειτνιάζουν με τον Πυρήνα του Πάρκου και μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης.

Στον Πυρήνα του Πάρκου επιτρέπονται οι διαμορφώσεις κοινοχρήστου πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, η τοποθέτηση καθιστικών και σκιάστρων, υπαίθριες εγκαταστάσεις ήπιου αθλητισμού, πολιτιστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, καλλιτεχνικές εκθέσεις, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, περιβαλλοντικής και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης, εγκαταστάσεις κυκλοφοριακής αγωγής με ποδήλατα, καθώς και η κατασκευή υδατοδεξαμενών για τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δραστηριότητες ημερήσιας δασικής αναψυχής βάσει της απόφασης 66102/970 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) του Υπουργού Γεωργίας, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου. Στα υφιστάμενα κτίρια επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και μικρών αναψυκτηρίων σε περιορισμένο αριθμό.

Εντός του Πυρήνα απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων. Οι απαραίτητες για την εγκατάσταση νέων χρήσεων αποκαταστάσεις υφισταμένων κτιρίων, θα ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, μπορούν δε να συμπεριλάβουν νέες επεκτάσεις τους που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας. Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη δρόμων. Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμινγκτον κατεδαφίζεται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της τρέχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο. Στο μέχρι την κατεδάφισή του διάστημα, με τους όρους ότι ο περιβάλλων χώρος του αποδίδεται στο Πάρκο και ότι το καθεστώς λειτουργίας του και οδικής εξυπηρέτησης συνάδει με το πλαίσιο διαχείρισης και τον κανονισμό λειτουργίας του Πάρκου, επιτρέπεται η χρήση του για συνάθροιση κοινού.

Η Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια της ζώνης Δ1. Περιλαμβάνει επίσης νησίδες που καταλαμβάνονται από μητροπολιτικές χρήσεις αλλά βρίσκονται εντός της έκτασης του Πυρήνα.

Στην Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό του Πάρκου επιτρέπονται χρήσεις περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας / έρευνας και διοίκησης. Στα στρατόπεδα που δεν εντάσσονται άμεσα στον Πυρήνα του Πάρκου, μέχρι να αποδοθούν σε αυτόν στο μέλλον – σε εφαρμογή του ν. 732/77 – ως κύρια χρήση ορίζεται αυτή της διοίκησης και η ρύθμισή τους εμπίπτει στο πολεοδομικό καθεστώς.

Στη Ζώνη Δ1, χωροθετείται ο εγκεκριμένος από το Ν. 3164/2003 Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γουδή – θέση «Φυτώριο Δήμου Αθηναίων».

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, κωδικοποιούνται οι ρυθμίσεις στη Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης και προσδιορίζονται ειδικότερες χρήσεις γης, όροι δόμησης, μέτρα προστασίας και ελέγχου, στοιχεία κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου, στοιχεία φυσικού σχεδιασμού και διαμορφώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων). Στόχος προστασίας της ζώνης αυτής είναι η διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού χώρου, ως διαδρόμου σύνδεσης του ορεινού όγκου με την πόλη και η αποκατάσταση των οικολογικών της στοιχείων.

H Ζώνη Δ2 συγκροτείται από τα εξής μέρη:

α) Πυρήνα

και

β) Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό.

Στον Πυρήνα περιλαμβάνονται κατ’ αρχή τα συνεχόμενα πάρκα Συγγρού-Ιλισίων των Δήμων Αθηναίων και Ζωγράφου.

Ο Πυρήνας του Πάρκου αποτελεί ενιαίο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας που εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων πολιτισμού και αναψυχής του λεκανοπεδίου Αθηνών.

Στον Πυρήνα του Πάρκου επιτρέπονται οι διαμορφώσεις κοινοχρήστου πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, η τοποθέτηση καθιστικών και σκιάστρων, υπαίθριες εγκαταστάσεις ήπιου αθλητισμού, πολιτισμού, καλλιτεχνικές εκθέσεις, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, περιβαλλοντικής και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης, καθώς και η κατασκευή υδατοδεξαμενών για τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δραστηριότητες ημερήσιας δασικής αναψυχής βάσει της απόφασης 66102/970 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) του Υπουργού Γεωργίας, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου. Εντός του Πυρήνα απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων. Οι απαραίτητες για την εγκατάσταση νέων χρήσεων αποκαταστάσεις υφισταμένων κτιρίων, θα ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, μπορούν δε να συμπεριλάβουν νέες επεκτάσεις τους που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας. Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη δρόμων.

Η Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια της Ζώνης Δ2 .

Πέραν των ανωτέρω, σε επόμενο στάδιο και μετά από την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, ο Πυρήνας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει εκτάσεις με υφιστάμενη υψηλή βλάστηση ή δασικό χαρακτήρα που ανήκουν στις ιδιοκτησίες της Περιφερειακής Ζώνης Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, αλλά γειτνιάζουν με τον Πυρήνα του Πάρκου και μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ- Ιλισίων) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, κωδικοποιούνται οι ρυθμίσεις στη Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης και προσδιορίζονται: η ακριβής οριοθέτηση μεταξύ των ζωνών, οι ειδικότερες χρήσεις γης, όροι δόμησης, μέτρα προστασίας και ελέγχου, στοιχεία κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου, στοιχεία φυσικού σχεδιασμού και διαμορφώσεων, και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος για την κωδικοποίηση της ΖΕΑ για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων απαγορεύεται κάθε κατάτμηση έκτασής του με σκοπό την παραχώρηση τμήματος σε νέα χρήση ή επέκταση υφιστάμενης.

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις

Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών.

 • 21 Μαΐου 2010, 00:27 | Ευαγγελία

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,  ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΡΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ,ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 400 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ. ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ!!! ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΙ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ «ΠΟΝΑΝΕ » ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΑΠΌΣΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΟΨΙΜΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΥΣΗΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΟΥΣ «ΒΙΑΣΜΟΥΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΩΣΤΕ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ!!!
  ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Σ΄ΕΝΑ ΘΕΜΑ  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ»
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΠΩΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ  ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ  Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 • 20 Μαΐου 2010, 23:55 | Ευαγγελία

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,  ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΡΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ,ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 400 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ. ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

 • 20 Μαΐου 2010, 22:36 | ΟΙΚΙΣΤΕΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΙ-ΕΚΤΟΣ-ΣΧΕΔΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ-«ΑΝΑΛΗΨΗ»-ΔΗΜΟΥ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ

  ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΠΩΣ ΑΞΙΖΕ ΤΟ ΚΟΠΟ
   
  (Χαιρετισμός κατοίκων & οικοπεδούχων εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  κλείνοντας τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση για το Π.Δ. του Υμηττού, θέλουμε να σας πούμε, ότι προσπαθήσαμε να συμμετάσχουμε με οργανωμένο τρόπο, ως ενδιαφερόμενοι από τον εκτός σχεδίου οικισμό ‘Ανάληψη’ του Δήμου Γλυφάδας.
  Δυστυχώς ο οικισμός μας  που μετράει 50 χρόνια ζωής,  ανακαλύψαμε ότι αξιολογήθηκε στο Π.Δ. ως γεωργική έκταση.
  Ο πρώτος μας στόχος ήταν να βάλουμε το στίγμα μας στο χάρτη σας, ως υπαρκτή κοινότητα πολιτών.
  Είμαστε πολίτες που εκτός της διαφοράς μας στο « κατοικείν », δεν διαφέρουμε από τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας μας, αφού ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στην αγορά, στη παραγωγή, στις κρατικές υπηρεσίες, ίσως και στα διπλανά γραφεία του Υπουργείου σας.
  Επίσης προσπαθήσαμε όσοι περισσότεροι γινόταν να εκφράσουμε τις απόψεις μας.
  Όσοι  είχαμε πρόσβαση σε Η/Υ και διαθέταμε  ηλεκτρονικές διευθύνσεις  συμμετείχαμε ανεξάρτητα.
  Ακόμη φτιάξαμε ένα e- mail  για τον οικισμό μας, το οποίο έχετε στη διάθεση σας.
  Μέσω αυτού και με τη βοήθεια των πιο  εξοικειωμένων στη χρήση υπολογιστή, βγάλαμε και τις γνώμες των μεγαλύτερων ή όσων έχοντας άποψη, δεν είχαν μέσον να την εκφράσουν.
  Προσπαθήσαμε να τοποθετηθούμε για όσα μας έθιξαν, μας τρόμαξαν, μας αδίκησαν, για όσα διαισθανθήκαμε ότι μας απειλούν ή πιθανόν να κλιθούμε να αντιμετωπίσουμε.
  Επίσης  εκφράσαμε την άρνηση μας να δεχτούμε το ακέραιο βάρος και την πληρωμή του λογαριασμού, για τη ζημιά που όλοι έχουν φροντίσει να προκληθεί, αλλά ποτέ δεν  αποδέχονται τη συμμετοχή ή τις ευθύνες τους, κατηγορώντας πάντα αυτόν που έμεινε  τελευταίος.
  Το ύφος που καταγράφεται στα σχόλια μας, άλλοτε αυστηρό και καυστικό ίσως λίγο ειρωνικό, πολύ αυτοσαρκαστικό, κάποιες φορές χιουμοριστικό, πάντα όμως στα πλαίσια της ευπρέπεια  και της αξιοπρέπειας, διαμορφώθηκε από τα όσα νιώσαμε να βγαίνουν από τη ψυχή μας και είναι ειλικρινή.
  Το ζητούμενο για μας το αναφέραμε πολλές φορές και σαν επίλογο το επαναλαμβάνουμε.
   Θέλουμε να αποδεσμεύσετε τη περιοχή μας από ότι την εμποδίζει να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.
  Και σε ότι σας αφορά , αυτό είναι η Ζώνη Προστασίας Β΄,  όπου δείχνετε πρόθεση να μας εντάξετε.
  Δεν αντιλαμβανόμαστε καμιά διαφορά της περιοχής μας από όλες τις γειτονικές μας, που αξιώθηκαν να έχουν τον τίτλο των εντός σχεδίου.
   Όσο για τον ορεινό όγκο του Υμηττού, που αγαπάμε εξ ίσου με σας,  έχουμε μάθει και έτσι πραγματικά είναι, να τον θεωρούμε υπαρκτό μεν,  αλλά  πιο πέρα και πιο ψηλά από μας.    
  Κλείνοντας σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε για διάλογο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσα γράψαμε, δεν θα γίνουν μόνο ένα διατηρητέο ηλεκτρονικό αρχείο, απόδειξης δημοκρατικών διαδικασιών.
   
  Ευχαριστούμε
  Οι κάτοικοι και οικοπεδούχοι της  εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας, που πήραμε μέρος στη διαβούλευση.
   

 • 20 Μαΐου 2010, 22:14 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

  ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
   
  (Σχόλιο κατοίκου εκτός σχεδίου περιοχής « ΑΝΑΛΗΨΗ» Δήμου Γλυφάδας.
   
  Εντός σχεδίου κτίρια
  Στη περιοχή της Τερψιθέας Γλυφάδας σε οικόπεδο 450 μ2 με Σ.Δ. 1,00 και κάλυψη 60%
  Έχουν κατασκευαστεί νόμιμα  450,00 μ2 κτιρίου ( κατασκευές μετά το 1973 )
  Στη συνέχεια προστέθηκαν αυθαίρετα, τα πιο κάτω:
  Εκμεταλλεύσιμοι χώροι έως και  20% του Σ.Δ.( ημιυπάθριοι χώροι)
  Μετατροπή 30 μ2  της αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων σε διαμέρισμα, γραφείο κλπ
  Μετατροπή κλειστών χώρων στάθμευσης έως 25 μ2  ο καθένας, επίσης σε διαμερίσματα  γραφεία κλπ. Τα αυτοκίνητα στη συνέχεια  μεταφέρθηκαν και παρκάρουν στο πεζοδρόμιο! !
  Μετατροπή  του υπόγειου,  συνήθως όσης επιφάνειας αντιστοιχεί στη κάλυψη του κτιρίου, από βοηθητικοί χώρο  σε κύριας χρήσης.
  Μετά από ξεμπάζωμα των υπογείων με υπερύψωση έως 1,50 μ από τον περιβάλλοντα χώρο, αυτά μετατράπηκαν σε ευάερα ,ευήλια και κυρίως ελκυστικά για τους ενοίκους τους διαμερίσματα.
  Υλοποιημένος  αν και επιβαλλόμενος χώρος φύτευσης,  από ελάχιστος έως ανύπαρκτος, για την αποφυγή ρύπων που προκαλεί το χώμα.
   
  Εκτός σχεδίου δόμηση – αυθαίρετα.
  Σε οικόπεδο 250,00 μ2 έχει κατασκευαστεί κτήριο κατά μέσο όρο 80 μ2.
   
  Αν ξέρεις λίγο από αριθμητική και αν δεν έχεις συμμετάσχει σε καμία από τις αμαρτίες των νομίμων, μόνο τότε δικαιούσαι να μιλάς για τη περιβαλλοντική βλάβη, που προκάλεσαν αποκλειστικά τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα και ως εκ τούτου πρέπει να πληρώσουν το λογαριασμό.
  Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω.
   
  Σπυριδούλα
  Κάτοικος εκτός σχεδίου περιοχής « ΑΝΑΛΗΨΗ» Δήμου Γλυφάδας.

 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                                               Προς
                                                                                                       Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
                                                                                                   Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
               

   ΘΕΜΑ: Υποβολή σχολίου-πρότασης για τον καθορισμό χρήσεων γης στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού».

  Κυρία Υπουργέ,

       Εκτιμώντας το ενδιαφέρον που μας έχει εκδηλωθεί από κατοίκους και φορείς της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου, για την ανέγερση Ιερού Ναού σε έκταση που περικλείεται από τις οδούς Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα και Ιοκάστης, στον ως άνω Δήμο, η οποία φαίνεται να περιλαμβάνεται στη Ζώνη Β (Περιφερειακή ζώνη προστασίας) Υμηττού, παρακαλούμε νε εξετάσετε τη δυνατότητα, να περιληφθεί στο υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ. για την προστασία του ορεινού όγκου Υμηττού, η ανωτέρω χρήση (ανέγερση Ιερού Ναού μικρής κλίμακας έως 50 τ.μ.) στη Ζώνη Β.

                                                                                                                                   Με τιμή 
                                                                                                                       Ο Νομικός Σύμβουλος
                                                                                                                       
                                                                                                                         Ιωάννης Κατσέλης
                                                                                                                      

                                                                                      

    

 • 20 Μαΐου 2010, 20:06 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ‘ΜΕΣΟΥ’ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
   
  (Τοποθέτηση οικοπεδούχου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  για να μη κρύβομαι, γιατί το θεωρώ ανέντιμο, σας εξομολογούμαι ότι χρόνια τώρα έχω ξεκινήσει έναν αγώνα, που δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής.
  Προσπαθώ λοιπόν να βρω εκείνον τον παράγοντα ή έστω κάποιον ισάξιο απόγονο του, που το 1978 κατάφερε, να πείσει τους αρμόδιους του τότε Υπουργείου, ότι ένα τμήμα από τις εκτός σχεδίου περιοχές της Γλυφάδας, δεν έπρεπε να ενταχθεί στις Ζώνες Προστασίας του Υμηττού.
  Και ο παράγοντας αυτός πέτυχε, αυτό το τμήμα να μη δεσμευτεί ως προστατεύον τον Υμηττό, να διατηρήσει την οικιστική του χρήση και το 1989 να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.
  Στο ίδιο τμήμα σήμερα έχει αναπτυχτεί ένας οικισμός, που και μόνο η ονομασία του, σε κάνει να καταλάβεις το επίπεδο του.
  Συμπτωματικά εκεί σήμερα ζουν εκλεκτοί πολίτες της χώρες μας από όλους τους χώρους, νομικούς, πολιτικούς, καλλιτεχνικούς κλπ.
  Αυτό το τμήμα σίγουρα δεν είναι πιο κοντά από τη δική μου περιοχή την ‘Ανάληψη’ από το παλιό σχέδιο πόλης, δεν είναι πιο χαμηλά από μένα από τον Υμηττό ( το αντίθετο μάλιστα) και απέδειξε ότι δεν σκαρφάλωνε (όπως ισχυρίζομαι και εγώ αλλά κανείς δεν με πιστεύει) στον ορεινό του όγκο.
  Εγώ όμως δεν μπορώ να πείσω για τα αυτονόητα, όσο και να προσπαθώ, με όποιο τρόπο και αν έχω χρησιμοποιήσει.
  Άρα χρειάζομαι εκείνο τον ‘προνομιούχο’  ή έστω έναν κλώνο του, μήπως και με βοηθήσει με τη πειθώ του, να λύσω το 50χρονο πρόβλημα μου .
   
  Μιχάλης
  Οικοπεδούχος  εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας.

 • 20 Μαΐου 2010, 19:42 | ΒΑΡΒΑΡΑ

  ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
   
  (Τοποθέτηση κατοίκου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  σαν κάτοικος της ‘Ανάληψης’, μιας από τις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Γλυφάδας συμμετέχω στη διαβούλευση για το Π.Δ. προστασίας του Υμηττού, γιατί αντιλαμβάνομαι όσο και αν φαίνεται άσχετο, ότι από κει περνά ο δρόμος, για να αποκτήσω αυτό που προσπαθώ 50 χρόνια.
  Εγώ θέλω η περιοχή μου να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και το οικόπεδο μου να έχει το δικαίωμα , να φιλοξενήσει νόμιμα το σπίτι μου.
  Για να γίνει αυτό πρέπει να το επιτρέπει η χρήση γης, που μου έχει αποδοθεί.
  Τα πρώτα 18 χρόνια, από τότε που το αγόρασα, απλά περίμενα τη σειρά μου στη λίστα αναμονής, για να ενταχθεί  και η δική μου περιοχή, γιατί ως τότε κανείς δεν αμφισβητούσε ότι είχε οικιστική χρήση.
  Από το 1978 και μετά, μπήκε το ανάχωμα των Ζωνών προστασίας του Υμηττού, στις οποίες μας συμπεριέλαβαν με το έτσι θέλω.
  Αυτά τα 32 χρόνια που μεσολάβησαν  δεν είδα κάτι στη γύρω περιοχή, που να με πείθει, ότι έστω και αν  εγώ και οι γείτονες μου ταλαιπωρούμαστε από το καθεστώς προστασίας (στα χαρτιά ) που μας ενέταξαν, τουλάχιστον κέρδισε κάτι ο Υμηττός ή οι υπόλοιποι κάτοικοι της Γλυφάδας. Άρα έστω και έτσι, άξιζε η ταλαιπωρία μας. Σήμερα λοιπόν ξαναπροσπαθείτε για τον Υμηττό και πάλι εμείς βρισκόμαστε σε ζώνη προστασίας.
  Τι να περιμένω πια άλλα 32 χρόνια στασιμότητας της δικής μου περιοχής χωρίς κανέναν και πάλι κερδισμένο;
   Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και δύσκολα μπορούμε να αλλάξουμε.
  Μπορούμε όμως μέσα από το  νέο Π.Δ. να ελευθερωθούμε από την ομηρία που ζούμε,  αν φροντίσετε να δώσετε στους οικισμούς μας τη χρήση γης που πραγματικά τους χαρακτηρίζει και είναι μόνο η οικιστική! ! ! ! !
  Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει περισσέψει, να το βάλετε στο ίδιο σακί.
  Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Οι μικρές παρεμβάσεις όπου υπάρχουν διαμορφωμένες οικιστικές χρήσεις.
  Σίγουρα θα υπάρχει μεγάλο υπόλοιπο για προστασία, που αν το αξιοποιήσετε σωστά όλο και κάτι θα κερδίσουμε όλοι.
   
  Βαρβάρα
  Κάτοικος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας.

 • 20 Μαΐου 2010, 18:43 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  ΜΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ;
   
  (Ερώτημα οικοπεδούχου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  στο ίδιο μίξερ όλα μαζί, αυτά που θεωρητικά περίσσεψαν.
  Άνθρωποι , σπίτια, νοικοκυριά, ελπίδες, βουνό, ανάγκες και από την άλλη προστατευόμενα φυτά, ζώα, πουλιά, ερπετά.
  Πως θα μπορέσει να δέσει άραγε αυτή η σάλτσα, που θα συνοδεύει την μελλοντική προστασία του Υμηττού;
  Πώς να πιστέψω ότι αυτή η προστασία έχει κύριο σκοπό, να αποδώσει οφέλη στον άνθρωπο, όταν για να στηθεί απαιτεί ανθρωποθυσίες;  
   
  Αριστοτέλης
  Οικοπεδούχος  εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας.

 • 20 Μαΐου 2010, 17:26 | ΓΙΑΝΝΑ

  Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
   
  (Τοποθέτηση κατοίκου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  η επιλογή των γονιών μου να κτίσουν ‘αυθαίρετα’ το σπίτι τους, στο οικόπεδο που αγόρασαν μόνο γιαυτό το σκοπό, ήταν επιλογή ανάγκης.
  Η επιλογή μου να ζω και εγώ σήμερα στο ίδιο σπίτι, είναι επιλογή που τη διαμόρφωσε ο σεβασμός στους κόπους και τις αγωνίες των γονιών μου, αλλά και το δέσιμο με τις ρίζες μου, που έχουν απλώσει εδώ.
  Την επιλογή μου όμως να ζητώ με κάθε τρόπο, να αποκτήσω το δικαίωμα να φτιάξω αυτό το σπίτι  με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σύγχρονοι τρόποι δόμησης, δεν μπορεί κανείς να την παραβλέπει.
  Ο χρόνος είναι μακρύς (50 χρόνια), για να περιμένει κάποιος να φτιάξει το σπίτι του ανθρώπινο και κάθε προσπάθεια από το κράτος να παρατείνει με διάφορα προσχήματα το διάστημα αναμονής , μόνο αρνητικά μπορεί να αντιμετωπιστεί.
   
  Γιάννα
  Κάτοικος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας.
   

 • 20 Μαΐου 2010, 13:59 | ΒΙΚΥ

  Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.
   
  (Τοποθέτηση οικοπεδούχου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
   
  πιστεύετε ότι με μόνο την άποψη των οικολογικών οργανώσεων, μπορείτε να προχωρήσετε στο έργο της προστασίας του Υμηττού;
  Παραδέχεστε ότι ο Υμηττός έχει την ατυχία, να βρίσκεται στο κέντρο του επικίνδυνα βεβαρυμμένου λεκανοπεδίου και έχει περικυκλωθεί ασφυκτικά από χρήσεις γης, καθόλου φιλικές με το περιβάλλον.
  Παράλληλα απαιτούνται χώροι, που θα εξασφαλίζουν απαραίτητες λειτουργίες για τους όμορους Δήμους του, που δεν είναι μόνο πνεύμονες οξυγόνου.
  Για αυτές τις λειτουργίες οι ίδιοι Δήμοι σας έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους,  που δεν περιέχουν απλά και μόνο στοιχεία για προστασία ειδών χλωρίδας και πανίδας αλλά  κυρίως χωροθέτησης λειτουργιών, για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του ανθρώπινου είδους.
  Αυτές τις προτάσεις τις προσπερνάτε, χωρίς να εξηγείτε τους λόγους.
  Ενώ ταυτόχρονα επικαλείστε, ότι η προσπάθεια σας έχει σαν τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο.
  Θεωρώ ότι η γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι  η πιο σχετική για τέτοια θέματα διαχείρισης, γιατί αυτή γνωρίζει και τα προβλήματα του χώρου της και τις δυνατότητες της να τα λύσει καλύτερα .
  Και δεν θεωρώ ως τους μόνους σχετικούς για κάτι τέτοιο,  όσους οραματίζονται το Υμηττό σαν ‘Βάλια Κάλντα’  και προτείνουν πράγματα,  χωρίς καθόλου να λάβουν υπόψιν , τη διαφορετική γεωγραφική θέση της περιοχής  που μελετούν και προσπαθούν να προστατέψουν.
   
  Βίκυ
  Οικοπεδούχος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας

 • ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ
   
  (Τοποθέτηση κατοίκου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  παιδούλα ακόμα μαζί με τον άντρα μου, ξεκίνησα να φτιάχνω το αυθαίρετο σπίτι μου στην Ανάληψη της Γλυφάδας το 1967, για να στήσουμε το πρώτο μας σπιτικό στην Αθήνα.
  Εδώ γέννησα , μεγάλωσα, σπούδασα και παρέδωσα στη κοινωνία μας, τους τρεις λεβέντες μου.
  Και δω πια σήμερα χαίρομαι τα ‘καλά’ της τρίτης ηλικίας.
  Το σπίτι αυτό γνώρισε δύο φορές τη τρυφερότητα των συνεργείων κατεδάφισης, στα πρώτα χρόνια της επταετίας.
  Όμως η ανάγκη μας για στέγη και η επιμονή μας, το ξανάστησε από τα συντρίμμια. Και ίσως και αυτοί οι τότε σκληροί το κατάλαβαν και έκαναν πίσω.
  Τώρα πια που οι εποχές έχουν αλλάξει και η δημοκρατία κέρδισε, μας απειλείτε με τις ίδιες μεθόδους τιμωρίας και παραδειγματισμού.
  Τότε προσπάθησαν να με σταματήσουν στο ξεκίνημα της αυθαιρεσίας μου.
  Τώρα,  αφού πήρατε ότι μου ζητήσατε, για να με νομιμοποιήσετε, να με εξαιρέσετε κλπ. έρχεστε να μου πείτε ότι περισσεύω από το χάρτη σας και αποφασίσατε να με εξαφανίσετε.
  Πιστεύετε ότι μπορώ να σας απαντήσω κάτι περισσότερο από το
  « ΓΙΑ ΚΟΠΙΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ»;
   
  Ευμορφία
  Κάτοικος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας.

 • 20 Μαΐου 2010, 11:05 | «Σύλλογος ανέγερσης Ι.Ν.«Αγ. Ραφαήλ κ.α.» Δήμου Ζωγράφου και ανάπλασης της γύρω περιοχής»

  ΑΙΤΗΣΗ
   «Συλλόγου ανέγερσης τρισυπόστατου Ι.Ν.
  «Αγ. Ραφαήλ κ.α.» Δήμου Ζωγράφου και
  ανάπλασης της γύρω περιοχής»
  Ιοκάστης 65 & Πλαστήρα 30,
  Ν. Ζωγράφου, 157 72,
  Αθήνα,
  Τηλ/Φαξ: 210 7718687
   
  ΠΡΟΣ
  1. Υπουργό Περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών
  2. ΟΡΣΑ
   
  Να συσχετιστεί με τα έγγραφα
  1.      υπ΄αρ. 2658/17-3-10 και 3957/19-04-10 Υπ.Περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών
  2.      υπ΄αρ. 732 / 8-3-10 , 1237/19-04-10 , 1471/4-5-10 και 1587/ 11-5-10 ΟΡΣΑ
   
  Κοινοποίηση:

  Γραφείο Πρωθυπουργού
  Μ.Μ.Ε.

   
  Περί
  Αιτήματα-Προτάσεις στην δημόσια διαβούλευση του Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού.
   
  Αθήνα 14 Μαΐου 2010
   
  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Στα πλαίσια των σκοπών του συλλόγου μας, που είναι και η ανάπλαση της περιοχής Ζωγράφου, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
  1.      Παρακαλούμε, προκειμένου για την ορθή αποτύπωση του κειμένου του Π.Δ. Υμηττού, να περιληφθεί η παράγραφος «Στη ζώνη Β εντάσσεται αδόμητη έκταση του Δήμου Ζωγράφου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν ΠΔ, η οποία οριοθετείται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου (και ειδικότερα των επί αυτών ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου) και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης.» στο σώμα του Π/Δτος για την προστασία του Υμηττού, καθώς αυτό σήμερα αναφέρεται μόνο στην εισαγωγική αιτιολογική έκθεση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΕΚΑ.
   

  2.      Επίσης, παρακαλούμε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στον χάρτη που συνοδεύει το Π.Δ., καθώς αυτός δεν συμβαδίζει με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω παράγραφο. Επιθυμούμε δηλαδή, όλη η έκταση που περικλείεται  μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης , να υπαχθεί στην Β ζώνη προστασίας.

  3.      Η προαναφερθείσα έκταση, που περικλείεται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης και έχει ενταχθεί στην Β ζώνη προστασίας περιλαμβάνει δυο ανοικτά οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 449 και Ο.Τ.447. Τα οικοδομικά τετράγωνα 449 και 447 είναι :

  a.       στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου (Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής) και του Δήμου Ζωγράφου και είναι
  b.      Δάσος-Δασική έκταση βάσει του εγγράφου υπ’ αρ. 4567/6-11-07 της Δ/σης Δασών Αν. Αττικής,
  c.       Δασική έκταση κηρυγμένη αναδασωτέα από το 1934 βάσει του  υπ. αρ. 5698/13-7-2007 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης,
  d.      εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως σαν οικ. τετράγωνα 449 και 447 το 1989 με το Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 63/6-2-89 , Φ.Ε.Κ. 166Δ/23-2-1987 και Φ.Ε.Κ. Ν287/Δ/11-4-1986 που έχουν υπογραφεί από τον ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και όχι από τον Υπουργό Γεωργίας, κατά παράβαση του άρθρου 49 παρ. 2 του Νόμου 998/1979, οπότε τα Π.Δ. είναι άκυρα. Οπότε η ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως είναι παράνομη.
  e.       Επίσης η εν λόγω έκταση βρίσκεται με το ισχύον νομικό καθεστώς, εντός των ορίων της προστατευόμενης Β1 ζώνης Υμηττού βάσει του εγγράφου αρ. πρ. 781/8-4-2009 της Δ/νσης Πολεοδομίας Ζωγράφου το οποίο προσυπογράφει η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Αρχιτέκτων Πολεοδόμος κ. Μουτζαλιά Όλγα. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο στην σελ. 41 αναφέρεται ότι : « Η περιοχή του Δήμου μας που περικλείεται από τις οδούς Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης , Αλ. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου και Πανεπιστημιούπολη …… και περιλαμβάνει …. τα οικοδομικά τετράγωνα 449 και 447…… βρίσκεται …. εντός των ορίων της ζώνης Β1. ……… είναι απαραίτητο να εξαιρεθεί ολόκληρη η ως άνω περιοχή από την Β1 ζώνη προστασίας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στα οικοδομικά τετράγωνα οι ιδιοκτησίες με την ένταξή τους στο όριο προστασίας στο οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση της κατοικίας δεν μπορούν να βγάλουν ούτε οικοδομική άδεια αλλαγή χρήσης ούτε καν επισκευών.» Δηλαδή, τα οικοδομικά τετράγωνα  449 και 447 βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας Β1 του δάσους του Υμηττού και η προστασία αυτή υπερέχει της ένταξης στο σχέδιο πόλεως.
  Με άλλα λόγια τα οικοδομικά τετράγωνα 449 και 447 που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως δίχως την απαιτούμενη υπογραφή του Υπ. Γεωργίας, παραμένουν δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και προστατευόμενη Β1 ζώνη Υμηττού.
  Τα προαναφερθέντα έγγραφα, που επικαλούμαστε, σας τα έχουμε αποστείλει επισυνημμένα μαζί με τα έγγραφα-αιτήσεις υπ΄αρ. 2658/17-3-10 Υπ.Περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών και υπ΄αρ. 732 / 8-3-10 , 1237/19-04-10 , 1471/4-5-10 και 1587/ 11-5-10 ΟΡΣΑ.
   
  Κατόπιν όλων αυτών σας παρακαλούμε να προσδιορίσετε με απόλυτη σαφήνεια στο νέο Π.Δ. ότι στα εν λόγω ανοικτά οικοδομικά τετράγωνα 447 και 449 απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνουμε σαν εναλλακτική λύση να διευκρινιστεί με απόλυτη σαφήνεια ότι θα ακολουθήσουν τους όρους δόμησης που έχουν οριστεί για την Β ζώνη (δηλ. ότι χρειάζονται ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας τα 40 στρέμματα. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,2 και το ποσοστό κάλυψης σε 15% κ.λ.π.).

  4.    Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί στο Π.Δ. ότι η Β ζώνη Υμηττού καθορίζεται και ως περιοχή για ανέγερση μικρών Ιερών Ναών έως 49 τ.μ.. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει ο Σύλλογός μας επιθυμεί να κτίσει έναν μικρό Ι.Ν. 45τ.μ. στην προαναφερθείσα Δημόσια Δασική έκταση η οποία περικλείεται από τους δρόμους Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα και Ιοκάστης. Έχουμε λάβει μέχρι σήμερα τις θετικές εισηγήσεις του Δασαρχείου Πεντέλης, Δ/νσης Δασών Αν. Αττικής, ΟΡΣΑ και ΥΠΕΧΩΔΕ (σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα τα οποία σας έχουμε ήδη επισυνάψει και στα έγγραφα υπ΄αρ. 2658/17-3-10 Υπ.Περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών και υπ΄αρ. 732 / 8-3-10 και ΟΡΣΑ.). Ο τέως Γ. Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής κ. Μανιάτης δεν ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη για τον Ι.Ν.. Κατόπιν τούτου προσφύγαμε στο Συμβούλιο της επικρατείας και η υπόθεση εκδικάστηκε στις 17 Μαρτίου 2010 και λάβαμε θετική εισήγηση από την δικαστή κ. Τριπολιτσίωτη. Εν αναμονή της εκδόσεως της αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο εκτός απροόπτου θα μας δικαιώσει και θα επιτρέψει την ανέγερση του μικρού Ι.Ν. 45τ.μ., σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στο νέο Π.Δ. την δυνατότητα να κτίζονται μικροί Ι.Ν. κάτω των 49 τ.μ. στην Β Ζώνη Υμηττού και να χρειάζονται ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας τα 500τ.μ. σύμφωνα με τον νόμο 1734/26-10-1987 ΦΕΚ α αρ. φύλλου 189. Σαν εναλλακτική λύση προτείνουμε να επιτρέπονται μικροί ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Ι.Ν. κάτω των 49 τ.μ. δίχως περιορισμό ελάχιστου εμβαδόυ αρτιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πνευματικές και ψυχικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε στον Δήμο Ζωγράφου πληθυσμό άνω των 160.000 και μόνο 4 ενορίες.
  Σας παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπ΄ όψιν σας τα αιτήματά μας.
  Θερμή παράκληση να φροντίσετε, όπως τηρηθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.
   
  Εάν αρθεί η προστασία από την έκταση των 17 στρεμμάτων και δεν προβλέψετε ευνοϊκή ρύθμιση για τον μικρό Ι.Ν. των 45 τ.μ., που θέλουμε να ανεγείρουμε στην προαναφερθείσα έκταση των 17 στρεμμάτων, έστω και σαν υπαίθριο Ι.Ν., τότε θα αναγκαστούμε να ασκήσουμε όλα τα έννομα δικαιώματά μας και θα κινηθούμε δικαστικώς.
   
  Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως.
   
  Ο πρόεδρος του Συλλόγου
   
   
   
  Δρ. Βίκτωρ Γ. Παπαγιαννόπουλος
   

   

 • 20 Μαΐου 2010, 11:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΑΓΑΠΗΤΗ Κ.ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΝ ΤΕΡΨΙΔΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ «ΑΝΑΛΗΨΗ», «ΓΥΡΙΣΜΑ» Κ.Α.
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. ΟΜΩΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΕΚΕΙ. ΜΕ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ. ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΙΚΑ ΣΥΝΕΙΔΟΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
  ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΠΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 • 20 Μαΐου 2010, 09:44 | ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Διαβαζοντας τις χρησεις δεν ξεκαθαριζεται αν επιτρεπονται εγκαταστασεις ανανεωσιμων πηγων ενεργειας.
  Μηπως θα επρεπε να δημιουργηθουν συγκεκριμενες ζωνες «παρκων» φωτοβολταικων, ανεμογεννητριων κλπ. με ορους δομησης, καλυψης, υψους και δυναμικοτητας.
  Επιτρεπεται ομως παρκο κεραιων.

 • 20 Μαΐου 2010, 08:16 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Συν.Π.Ε.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλλων  του Υπουργείου Στρατιωτικών που υπογράφουμε το παρόν σχόλιο πρόταση   αναφορικά με το άρθρο 3  του υπό διαβούλευση διατάγματος  για την προστασία του Ορεινού Όγκου Υμηττού  ΖΗΤΑΜΕ   την άμεση   κατάργηση  του άρθρου αυτού άλλως την τροποποίησή του ώστε  οι νόμιμες ιδιοκτησίες μας που έχουμε    αγοράσει  με χρυσάφι την εποχή εκείνη ( την δεκαερτία του 1950)  και έχουμε μάλιστα   πληρώσει  δυο και τρεις φορές την αξία τους στο κράτος,  είτε με  τρεις έως  πέντε ή και περισότερες  μεταβιβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είτε με  φόρους προίκας (τότε), είτε με φόρους κληρονομιάς, είτε με φόρους γονικής παροχής,  είτε με πρόστιμα  νομιμοποίησης των σπιτιών μας,  ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ  στο σύνολό τους  από τίς προτεινόμες  Β και  Α  Ζώνες προστασίας  και τούτο  γιατί:
   Οι ιδιοκτησίες μας,  ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ήταν  δάσος ή δασική έκταση, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ήταν τμήμα  του ορεινού όγκου του Υμηττού, ΟΥΔΕΠΟΤΕ πουλήθηκαν  σε μας σαν δάσος ή δασική έκταση,  αλλά   αυτά πουλήθηκαν σε μας   και στους δικαιοπαρόχους μας με την άδεια του Κράτους  που έδωσε   τόσο στους αρχικούς ιδιοκτήτες   της  όσο και   στον συνεταιρισμό μας,     άδειες κατάτμησης και πώλησης από αυτούς στο συνεταιρισμό μας  και από τον συνεταιρισμό  σε μας  τα μέλη του  . Αυτά τα οικόπεδά μας  μέσα στα οποία  κτίσαμε  τα σπίτια μας  απο   ανάγκη και οικονομική στενότητα  και συνεπεία  της  μη δυνατότητας στα  μέλη μας να  αποκτήσοπυν νόμιμη κατοικία , ΝΟΜΙΜΟΠΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ το ΚΡΑΤΟΣ  δηλαδή απο  το αρμόδιο Υπουργείο    του οποίου προϊστασθε κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,   αλλά όμως έκτοτε    παραμένει   το θέμα μας σε εκρεμμόπ0τητα  τακτοποίοησής του  και  οριστικής επίλυσής του. Επειδή   πολύ ακούγεται  ότι τάχα το Συμβούλιο της Επικρατείας  είναι η τροχοπέδη στην επίλυση του   θέματός μας  Σας επισημαίνουμε  ότι  μαζί με  όλους τους   αναληθείς ισχυρισμούς  των Υπηρεσιών Σας  είναι και αυτός.  Το Συμβούλιο της Επικρατείας   έχει γίνει  πλέον Κοινωνικό   και   οπωσδήποτε  αν φέρετε  θετική  πρόταση για την μετακίνηση  των ζωών προστασίας  σε τόση μόνο έκταση ώστε να εξαιρεθούν απο0  αυτές  οι ιδιοκτησίες μας,  είναι βέβαιο ότι  θα   την αποδεχθεί . Εξ άλλου αυτό πλέον θα ενδιαφέρει μόνο εμάς  και   θα αποφύγετε  την οργή και αγανάκτησή μας,   αφού  σε  Σας  έτυχε ο  κλήρος να  λύσετε  το  απο   60ετίας     πρόβλημά μας. 
  κ. Υπουργέ
   είστε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  και όχι    ΔΙΚΑΣΤΗΣ. 
  ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  και ΟΧΙ ΝΑ  ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙ  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΛΥΣΗ . ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3  και  εξαιρέστε απο  τις Ζώνες  Α και Β  στη Γλυφάδα τα οικόπεδά μας.  Αυτή είναι  η μοναδική δίκαιη και σωστή λύση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας     θα    συμφωνήσει αν  τονιστεί   το υπάρχων  πρόβλημα  και αναδειχθεί η πραγματική σημερινή κατάσταση  στην περιοχή  μας.
    Είμαστε βάβαιοι ότι θα  δείτε  με   προσοχή  το θέμα μας,  και θα   αποδείξετε ότι η Διαβούλευση  δεν έγινε για τα προσχήματα. 
    κ. Υπουργέ
    Είναι στη δικαιοδοσία Σας  αλλά και όλου του ΠΑΣΟΚ  να  σκύψει στο  θέμα μας και να δώσει λύση. Η Λύση του  θέματός μας που παρουσιάζεται     στις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Γλυφάδας  και  στα σχόλια της διαβούλευσης  είναι μια και μοναδική 
  ΝΑ ΑΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Α ΚΑΙ Β  στο ΔΗΜΟ ΓΛΥΔΑΔΑΣ .
   Η συνολική έκταση   των  οικοπέδων μας  δεν υπερβαίνει τα 150 στρέμματα απο τα οποία περίπου   50  στρέμματα είναι δρόμοι . 
  ΟΠΟΙΑΔΗΜΟΤΕ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ  είναι  άτολμη, άστοχη και καταστροφική για μας.
   κ. Υπουργέ.
  Στο τέλος της διαβούλευσης  σας παρακαλούμε  να  προσέξετε   και να εξαντλήσετε όλα περιθώρια  που υπάρχουν και να   προχωρήσετε στην δίκαιη και  τολμηρή πρόταση   μετάθεσης των Ζωνών Α και Β  στη Γλυφάδα  ώστε τα οικόπεδα και τα σπίτια μας να    εξαιρεθούν  απο αυτές.
  ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΟΥΤΕ ΝΑ  ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ. 
  ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΕ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ  ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ  ΑΠΟ ΣΑΣ   ΟΙ  ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ  ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΙ  ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ  ΘΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΤΟΛΜΗ  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΑΝΙΚΑΝΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ. 
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ                                                          ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
    

  Α/Α
   

  ΕΠΙΘΕΤΟ
   

  ΟΝΟΜΑ

  1.
   

  Αμίλητος
   

  Κωνσταντίνος
   

  2.
   

  Αυγουστίνος
   

  Νικόλαος
   

  3.
   

  Αυγουστίνου- Καρατζά
   

  Κωνσταντίνα
   

  4.
   

  Αρτόπουλος
   

  Ιωάννης
   

  5.
   

  Αρχοντίδου
   

  Παρασκευή
   

  6.
   

  Βαίτσης
   

  Νικόλαος
   

  7.
   

  Βαρελά
   

  Αγγελική
   

  8.
   

  Βαλληνδρά
   

  Αλεξάνδρα
   

  9.
   

  Βενέτη
   

  Χρυσούλα
   

  10.
   

  Βαρθαλίτου
   

  Μαρία
   

  11.
   

  Βλαστάρη
   

  Ευφροσύνη
   

  12.
   

  Βουρδάνου
   

  Βασιλεία
   

  13.
   

  Βρότσης
   

  Ιωάννης
   

  14.
   

  Βυτόπουλος
   

  Νικόλαος
   

  15.
   

  Γαγάρας
   

  Γεώργιος
   

  16.
   

  Γαλανός
   

  Ευθύμιος
   

    17.
   

  Γαμπιεράκη
   

  Αθανασία
   

  18.
   

  Γιατίλη
   

  Ανθή
   

  19.
   

  Γεωργιάδου
   

  Σοφία
   

  20.
   

  Γεωργάκη
   

  Αλεξάνδρα
   

  21.
   

  Γιαννημάρα,
   
  Κουκοπούλου,
   
  Γκιώκα,
   

  Μαρία,
   
  Χρυσάνθη,
   
  Ασπασία,
   

  22.
   

  Γιαννετάκης
   

  Εμμανουήλ
   

  23.
   

  Γκατζώνης
   

  Σωτήριος
   

  24.
   

  Γκιολέκα,
   
  Γκιολέκα
   

  Φεβρωνία,
   
  Μαρία-Άννα
   

  25.
   

  Γκιόζος
   

  Ιωάννης
   

  26.
   

  Γουλιαρμή
   

  Μαρία
   

  27.
   

  Γουλιαρμής
   

  Ανδρέας
   

  28.
   

  Γενεράλης
   

  Νικόλαος
   

  29.
   

  Γκιουμές,
   
  Γκιουμέ
   

  Περικλής,
   
  Αναστασία
   

  30.
   

  Γραμμένου
   

  Ειρήνη
   

  31.
   

  Δεληγιάννης
   

  Κωνσταντίνος
   

  32.
   

  Δενερούκη
   

  Μαρία
   

  33.
   

  Δημητριάδη
   

  Κατερίνα
   

  34.
   

  Δρακάτος
   

  Γεώργιος
   

  35.
   

  Δοντάς-
   
  Δοντά
   

  Σπυρίδων-
   
  Χρυσάνθη
   

  36.
   

  Δουκίδου
   

  Βασιλική
   

  37.
   

  Έξαρχος
   

  Γεώργιος
   

  38.
   

  Ευαγγελάτος
   

  Δημήτριος
   

  39.
   

  Ζάμπα
   

  Ελισάβετ
   

  40.
   

  Ζάμπας
   

  Λεωνίδας
   

  41.
   

  Ζερβουδάκης
   

  Σταύρος
   

  42.
   

  Ζιώγας
   
  Ζιώγα
   

  Κωνσταντίνος
   
  Μαγδαληνή
   

  43.
   

  Ζυγοροδήμος
   

  Ευάγγελος
   

  44.
   

  Ηλιοπούλου
   

  Κωνσταντίνα
   

  45.
   

  Θωμοπούλου
   

  Μαρία
   

  46.
   

  Θωμόπουλος
   

  Κωνσταντίνος
   

  47.
   

  Ιακώβου
   

  Ελένη
   

  48.
   

  Ιατρόπουλος
   

  Ελευθέριος
   

  49.
   

  Καζάζη- Σφήκα
   

  Ελβίρα
   

  50.
   

  Κάκλης
   

  Δημήτρης
   

  51.
   

  Καλογερά
   

  Ελένη
   

  52.
   

  Καλούδη
   

  Δήμητρα
   

  53.
   

  Κανάρη
   

  Ειρήνη
   

  54.
   

  Καρατάσιου
   

  Άννα
   

  55
   

  Καρατζάς
   

  Στέφανος
   

  56.
   

  Καρατζιά – Στιμαχίδου
   

  Ανδριανή – Αικατερίνη
   

  57.
   

  Κασιμάτης
   

  Μιχαήλ
   

  58.
   

  Κάτσικας
   

  Χρήστος
   

  59.
   

  Κιλιτσιάν
   

  Μιχράν
   

  60.
   

  Κουτσογιαννοπούλου
   
  Κουτσογιαννοπούλου
   

  Κωνσταντίνα
   
  Χρυσάνθη
   

  61.
   

  Κορακιανίτου –
   
  Κατσαούνη
   

  Κορίνα
   

  62.
   

  Κοτσορώνη
   

  Αλεξάνδρα
   

  63.
   

  Κούκας
   

  Μιχαήλ
   

  64.
   

  Κρεμαντζή
   

  Μαρία
   

  65.
   

  Καρύγιαννης
   

  Παναγιώτης
   

  66.
   

  Κοντογιάννη
   

  Σταματία
   

  67.
   

  Κουτσολιούτσος
   

  Κωνσταντίνος
   

  68.
   

  Κουτσολουκάς
   

  Αθανάσιος
   

  69.
   

  Κουτσουμπού
   

  Δήμητρα
   

  70.
   

  Κατσουλιέρης
   

  Κωνσταντίνος
   

  71.
   

  Καλλέργης
   

  Δημήτριος
   

  72.
   

  Κρίστενσον
   

  Αικατερίνη
   

  73.
   

  Κυριακάκη
   

  Ελευθερία
   

  74.
   

  Καπαρελιώτου-
   
  Αστρέτ
   

  Άννα
   

  75.
   

  Κοβάνης
   

  Κωνσταντίνος
   

  76.
   

  Κώστα
   

  Χρηστο
   

  77.
   

  Κωστοπούλου
   

  Μαρία
   

  78.
   

  Λιάγγη
   

  Ελένη
   

  79.
   

  Λιανός
   

  Ευστάθιος
   

  80.
   

  Λυμπερόπουλος
   

  Ιωάννης
   

  81.
   

  Μακρής
   

  Γεώργιος
   

  82.
   

  Μαραγκουδάκη
   

  Ιωάννα
   

  83.
   

  Μαράκης
   

  Νικόλαος
   

  84.
   

  Μαργαρίτη
   

  Μαρκέλλα
   

  85.
   

  Μαριάτος
   

  Γεράσιμος
   

  86.
   

  Μαρούδα,
   
  Μαρούδας
   

  Ελένη,
   
  Χρήστος
   

  87.
   

  Μαρούλης
   

  Νικόλαος
   

  88.
   

  Μαστρογεωργίου – Βελαώρα
   

  Σπυριδούλα
   

  89.
   

  Μελίστας
   

  Ιωάννης
   

  90.
   

  Μέξη
   

  Καλλιόπη
   

  91.
   

  Μιχάλαγα
   

  Κωνσταντίνα
   

  92.
   

  Μητσάκος
   

  Θεόδωρος
   

  93.
   

  Μούστου
   

  Αριστέα
   

  94.
   

  Μπλιού
   

  Ελευθερία
   

  95.
   

  Μπάουση
   

  Ελένη
   

  96.
   

  Μπελεγώνη – Ζαχαροπούλου
   

  Ελένη
   

  97.
   

  Μπερλέμης
   

  Παναγιώτης
   

  98.
   

  Μπλιός
   

  Κωνσταντίνος
   

  99.
   

  Μουζάκη
   

  Αφροδίτη
   

  100.
   

  Μπουζιούρης
   

  Λεωνίδας
   

  101.
   

  Νάνος
   

  Γεώργιος
   

  102.
   

  Νεράντζου
   

  Κωνσταντίνα
   

  103.
   

  Ξυδέας
   

  Χρήστος
   

  104.
   

  Οικονόμου
   

  Παναγιώτης
   

  105.
   

  Πανταζάτος
   

  Παναγιώτης
   

  106.
   

  Πατέλης –
   
  Πατέλης
   

  Σπυρίδων – Δημήτριος
   

  107.
   

  Παπούλιας – Παπούλια
   

  Νικόλαος –
   
  Θεοδώρα
   

  108.
   

  Πολίτης
   

  Ανδρέας
   

  109.
   

  Παπαδογιάννη
   

  Ειρήνη
   

  110.
   

  Παπαδογεωργάκη-Καραμιχάλη
   

  Μαρία
   

  111.
   

  Παπαδόδημας
   

  Δημήτριος
   

  112.
   

  Παπαιωάννου
   

  Ερμιόνη
   

  113.
   

  Παπανικολάου
   

  Δημήτρης
   

  114.
   

  Παπασάββας
   

  Δημήτριος
   

  115.
   

  Παρλιάρου
   

  Ζωή
   

  116.
   

  Παρασκευοπούλου
   

  Ισμήνη
   

  117.
   

  Πενταρβάνη-Κωλέτη
   
  Πενταρβάνη
   

  Φωτεινή,
   
  Θεοδώρα
   

  118.
   

  Περράκης
   

  Θωμάς
   

  119.
   

  Πετρίδης
   

  Κωνσταντίνος
   

  120.
   

  Ρετάλη
   

  Αγγελική
   

  121.
   

  Ρέππας
   

  Δήμος
   

  122.
   

  Ρίμπας
   

  Αθανάσιος
   

  123.
   

  Σαββάκη
   

  Αγάπη
   

  124.
   

  Σαίτης
   

  Κωνσταντίνος
   

  125.
   

  Σαίτη
   

  Νικολέτα
   

  126.
   

  Σαράντου
   

  Α
   

  127.
   

  Σιμόπουλος
   

  Νικόλαος
   

  128.
   

  Σκάρας,
   
  Καββάδα
   

  Στάθης,
   
  Α
   

  129.
   

  Σκαρλάτου,
   
  Σπηλιοπούλου
   

  Ασπασία,
   
  Παρασκευή
   

  130.
   

  Σκλαβούνου
   

  Βασιλική
   

  131.
   

  Σπανός,
   
  Σπανού
   

  Χαράλαμπος,
   
  Βασιλική
   

  132.
   

  Σπίνος
   

  Γεώργιος
   

  133.
   

  Σπυράκη
   

  Αυλώνα
   

  134.
   

  Στάθη
   

  Γεωργία
   

  135.
   

  Σταθόπουλος
   

  Φίλιππος
   

  136.
   

  Στέργος
   
  Στέργου
   

  Φώτης,
   
  Αντωνία
   

  137.
   

  Στεφανάκη
   

  Νίκη
   

  138.
   

  Συψής
   

  Αναστάσιος
   

  139.
   

  Σκόρδος
   

  Δημήτριος
   

  140.
   

  Σπερελάκη
   

  Έλλη-Ελένη
   

  141.
   

  Σπυροπούλου
   

  Κωνσταντίνα
   

  142.
   

  Στεφανοπούλου
   

  Ελένη
   

  143.
   

  Συκουρτή
   

  Ευτυχία
   

  144.
   

  Τζαρίμα-Θεοδωσάκη
   

  Ανθούλα
   

  145.
   

  Τούρος
   

  Κωνσταντίνος
   

  146.
   

  Τουφεξής
   

  Φαίδωνας
   

  147.
   

  Τρούπας
   

  Ελευθέριος
   

   148.
   

  Τασιγιαννάκης,
   
  Κουτσουμπού
   

  Δημήτριος,
   
  Ιωάννα
   

  149.
   

  Τζανάκη
   

  Μαρία
   

  150.
   

  Τσερανίδης
   

  Κων/νος
   

  151.
   

  Τσακανίκας
   

  Αναστάσιος
   

  152.
   

  Χρονόπουλος
   

  Α
   

  153.
   

  Τζώρτζης
   

  Αντώνης
   

  154.
   

  Τσιμπίδης
   

  Θεόδωρος
   

  155.
   

  Φανού
   

  Ευστρατία
   

  156.
   

  Φαρδής
   

  Γεώργιος
   

  157.
   

  Φλώρος
   

  Γεώργιος
   

  158.
   

  Φλώρου
   

  Γερυφαλλιά
   

  159.
   

  Χαλδαίος
   

  Παναγιώτης
   

  160.
   

  Χελιώτης
   

  Δημήτριος
   

  161.
   

  Χελιώτη –
   
  Μωραϊτάκη
   

  Ελένη
   

  162.
   

  Χουρμούζης
   

  Κυριάκος
   

  163.
   

  Χετζάκης
   

  Μανώλης
   

  164.
   

  Χλέντζου
   

  Βασιλική
   

  165.
   

  Χρονοπούλου
   

  Ραλλού
   

  166.
   

  Χριστοπούλου – Καρανικολού
   

  Ελένη
   

  167.
   

  Χριστοδουλοπούλου – Μιταύτση
   

  Κοραλία-
   
  Κωνσταντίνα
   

   168.
   

  Ψαλλίδας
   

  Ανδρέας
   

 • 20 Μαΐου 2010, 08:02 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Συν.Π.Ε.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλλων  του Υπουργείου Στρατιωτικών που υπογράφουμε το παρόν σχόλιο πρόταση   αναφορικά με το άρθρο 3  του υπό διαβούλευση διατάγματος  για την προστασία του Ορεινού Όγκου Υμηττού  ΖΗΤΑΜΕ   την άμεση   κατάργηση  του άρθρου αυτού άλλως την τροποποίησή του ώστε  οι νόμιμες ιδιοκτησίες μας που έχουμε    αγοράσει  με χρυσάφι την εποχή εκείνη ( την δεκαερτία του 1950)  και έχουμε μάλιστα   πληρώσει  δυο και τρεις φορές την αξία τους στο κράτος,  είτε με  τρεις έως  πέντε ή και περισότερες  μεταβιβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είτε με  φόρους προίκας (τότε), είτε με φόρους κληρονομιάς, είτε με φόρους γονικής παροχής,  είτε με πρόστιμα  νομιμοποίησης των σπιτιών μας,  ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ  στο σύνολό τους  από τίς προτεινόμες  Β και  Α  Ζώνες προστασίας  και τούτο  γιατί:
   Οι ιδιοκτησίες μας,  ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ήταν  δάσος ή δασική έκταση, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ήταν τμήμα  του ορεινού όγκου του Υμηττού, ΟΥΔΕΠΟΤΕ πουλήθηκαν  σε μας σαν δάσος ή δασική έκταση,  αλλά   αυτά πουλήθηκαν σε μας   και στους δικαιοπαρόχους μας με την άδεια του Κράτους  που έδωσε   τόσο στους αρχικούς ιδιοκτήτες   της  όσο και   στον συνεταιρισμό μας,     άδειες κατάτμησης και πώλησης από αυτούς στο συνεταιρισμό μας  και από τον συνεταιρισμό  σε μας  τα μέλη του  . Αυτά τα οικόπεδά μας  μέσα στα οποία  κτίσαμε  τα σπίτια μας  απο   ανάγκη και οικονομική στενότητα  και συνεπεία  της  μη δυνατότητας στα  μέλη μας να  αποκτήσοπυν νόμιμη κατοικία , ΝΟΜΙΜΟΠΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ το ΚΡΑΤΟΣ  δηλαδή απο  το αρμόδιο Υπουργείο    του οποίου προϊστασθε κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,   αλλά όμως έκτοτε    παραμένει   το θέμα μας σε εκρεμμόπ0τητα  τακτοποίοησής του  και  οριστικής επίλυσής του. Επειδή   πολύ ακούγεται  ότι τάχα το Συμβούλιο της Επικρατείας  είναι η τροχοπέδη στην επίλυση του   θέματός μας  Σας επισημαίνουμε  ότι  μαζί με  όλους τους   αναληθείς ισχυρισμούς  των Υπηρεσιών Σας  είναι και αυτός.  Το Συμβούλιο της Επικρατείας   έχει γίνει  πλέον Κοινωνικό   και   οπωσδήποτε  αν φέρετε  θετική  πρόταση για την μετακίνηση  των ζωών προστασίας  σε τόση μόνο έκταση ώστε να εξαιρεθούν απο0  αυτές  οι ιδιοκτησίες μας,  είναι βέβαιο ότι  θα   την αποδεχθεί . Εξ άλλου αυτό πλέον θα ενδιαφέρει μόνο εμάς  και   θα αποφύγετε  την οργή και αγανάκτησή μας,   αφού  σε  Σας  έτυχε ο  κλήρος να  λύσετε  το  απο   60ετίας     πρόβλημά μας. 
  κ. Υπουργέ
   είστε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  και όχι    ΔΙΚΑΣΤΗΣ. 
  ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  και ΟΧΙ ΝΑ  ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙ  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΛΥΣΗ . ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3  και  εξαιρέστε απο  τις Ζώνες  Α και Β  στη Γλυφάδα τα οικόπεδά μας.  Αυτή είναι  η μοναδική δίκαιη και σωστή λύση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας     θα    συμφωνήσει αν  τονιστεί   το υπάρχων  πρόβλημα  και αναδειχθεί η πραγματική σημερινή κατάσταση  στην περιοχή  μας.
    Είμαστε βάβαιοι ότι θα  δείτε  με   προσοχή  το θέμα μας,  και θα   αποδείξετε ότι η Διαβούλευση  δεν έγινε για τα προσχήματα. 
    κ. Υπουργέ
    Είναι στη δικαιοδοσία Σας  αλλά και όλου του ΠΑΣΟΚ  να  σκύψει στο  θέμα μας και να δώσει λύση. Η Λύση του  θέματός μας που παρουσιάζεται     στις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Γλυφάδας  και  στα σχόλια της διαβούλευσης  είναι μια και μοναδική 
  ΝΑ ΑΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Α ΚΑΙ Β  στο ΔΗΜΟ ΓΛΥΔΑΔΑΣ .
   Η συνολική έκταση   των  οικοπέδων μας  δεν υπερβαίνει τα 150 στρέμματα απο τα οποία περίπου   50  στρέμματα είναι δρόμοι . 
  ΟΠΟΙΑΔΗΜΟΤΕ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ  είναι  άτολμη, άστοχη και καταστροφική για μας.
   κ. Υπουργέ.
  Στο τέλος της διαβούλευσης  σας παρακαλούμε  να  προσέξετε   και να εξαντλήσετε όλα περιθώρια  που υπάρχουν και να   προχωρήσετε στην δίκαιη και  τολμηρή πρόταση   μετάθεσης των Ζωνών Α και Β  στη Γλυφάδα  ώστε τα οικόπεδα και τα σπίτια μας να    εξαιρεθούν  απο αυτές.
  ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΟΥΤΕ ΝΑ  ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ. 
  ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΕ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ  ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ  ΑΠΟ ΣΑΣ   ΟΙ  ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ  ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΙ  ΤΟ ΒΕΒΑΙΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ  ΘΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΤΟΛΜΗ  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΑΝΙΚΑΝΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ. 
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ                                                          ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
    

  Α/Α

  ΕΠΙΘΕΤΟ

  ΟΝΟΜΑ

  1.

  Αμίλητος

  Κωνσταντίνος

  2.

  Αυγουστίνος

  Νικόλαος

  3.

  Αυγουστίνου- Καρατζά

  Κωνσταντίνα

  4.

  Αρτόπουλος

  Ιωάννης

  5.

  Αρχοντίδου

  Παρασκευή

  6.

  Βαίτσης

  Νικόλαος

  7.

  Βαρελά

  Αγγελική

  8.

  Βαλληνδρά

  Αλεξάνδρα

  9.

  Βενέτη

  Χρυσούλα

  10.

  Βαρθαλίτου

  Μαρία

  11.

  Βλαστάρη

  Ευφροσύνη

  12.

  Βουρδάνου

  Βασιλεία

  13.

  Βρότσης

  Ιωάννης

  14.

  Βυτόπουλος

  Νικόλαος

  15.

  Γαγάρας

  Γεώργιος

  16.

  Γαλανός

  Ευθύμιος

    17.

  Γαμπιεράκη

  Αθανασία

  18.

  Γιατίλη

  Ανθή

  19.

  Γεωργιάδου

  Σοφία

  20.

  Γεωργάκη

  Αλεξάνδρα

  21.

  Γιαννημάρα,
  Κουκοπούλου,
  Γκιώκα,

  Μαρία,
  Χρυσάνθη,
  Ασπασία,

  22.

  Γιαννετάκης

  Εμμανουήλ

  23.

  Γκατζώνης

  Σωτήριος

  24.

  Γκιολέκα,
  Γκιολέκα

  Φεβρωνία,
  Μαρία-Άννα

  25.

  Γκιόζος

  Ιωάννης

  26.

  Γουλιαρμή

  Μαρία

  27.

  Γουλιαρμής

  Ανδρέας

  28.

  Γενεράλης

  Νικόλαος

  29.

  Γκιουμές,
  Γκιουμέ

  Περικλής,
  Αναστασία

  30.

  Γραμμένου

  Ειρήνη

  31.

  Δεληγιάννης

  Κωνσταντίνος

  32.

  Δενερούκη

  Μαρία

  33.

  Δημητριάδη

  Κατερίνα

  34.

  Δρακάτος

  Γεώργιος

  35.

  Δοντάς-
  Δοντά

  Σπυρίδων-
  Χρυσάνθη

  36.

  Δουκίδου

  Βασιλική

  37.

  Έξαρχος

  Γεώργιος

  38.

  Ευαγγελάτος

  Δημήτριος

  39.

  Ζάμπα

  Ελισάβετ

  40.

  Ζάμπας

  Λεωνίδας

  41.

  Ζερβουδάκης

  Σταύρος

  42.

  Ζιώγας
  Ζιώγα

  Κωνσταντίνος
  Μαγδαληνή

  43.

  Ζυγοροδήμος

  Ευάγγελος

  44.

  Ηλιοπούλου

  Κωνσταντίνα

  45.

  Θωμοπούλου

  Μαρία

  46.

  Θωμόπουλος

  Κωνσταντίνος

  47.

  Ιακώβου

  Ελένη

  48.

  Ιατρόπουλος

  Ελευθέριος

  49.

  Καζάζη- Σφήκα

  Ελβίρα

  50.

  Κάκλης

  Δημήτρης

  51.

  Καλογερά

  Ελένη

  52.

  Καλούδη

  Δήμητρα

  53.

  Κανάρη

  Ειρήνη

  54.

  Καρατάσιου

  Άννα

  55

  Καρατζάς

  Στέφανος

  56.

  Καρατζιά – Στιμαχίδου

  Ανδριανή – Αικατερίνη

  57.

  Κασιμάτης

  Μιχαήλ

  58.

  Κάτσικας

  Χρήστος

  59.

  Κιλιτσιάν

  Μιχράν

  60.

  Κουτσογιαννοπούλου
  Κουτσογιαννοπούλου

  Κωνσταντίνα
  Χρυσάνθη

  61.

  Κορακιανίτου –
  Κατσαούνη

  Κορίνα

  62.

  Κοτσορώνη

  Αλεξάνδρα

  63.

  Κούκας

  Μιχαήλ

  64.

  Κρεμαντζή

  Μαρία

  65.

  Καρύγιαννης

  Παναγιώτης

  66.

  Κοντογιάννη

  Σταματία

  67.

  Κουτσολιούτσος

  Κωνσταντίνος

  68.

  Κουτσολουκάς

  Αθανάσιος

  69.

  Κουτσουμπού

  Δήμητρα

  70.

  Κατσουλιέρης

  Κωνσταντίνος

  71.

  Καλλέργης

  Δημήτριος

  72.

  Κρίστενσον

  Αικατερίνη

  73.

  Κυριακάκη

  Ελευθερία

  74.

  Καπαρελιώτου-
  Αστρέτ

  Άννα

  75.

  Κοβάνης

  Κωνσταντίνος

  76.

  Κώστα

  Χρηστο

  77.

  Κωστοπούλου

  Μαρία

  78.

  Λιάγγη

  Ελένη

  79.

  Λιανός

  Ευστάθιος

  80.

  Λυμπερόπουλος

  Ιωάννης

  81.

  Μακρής

  Γεώργιος

  82.

  Μαραγκουδάκη

  Ιωάννα

  83.

  Μαράκης

  Νικόλαος

  84.

  Μαργαρίτη

  Μαρκέλλα

  85.

  Μαριάτος

  Γεράσιμος

  86.

  Μαρούδα,
  Μαρούδας

  Ελένη,
  Χρήστος

  87.

  Μαρούλης

  Νικόλαος

  88.

  Μαστρογεωργίου – Βελαώρα

  Σπυριδούλα

  89.

  Μελίστας

  Ιωάννης

  90.

  Μέξη

  Καλλιόπη

  91.

  Μιχάλαγα

  Κωνσταντίνα

  92.

  Μητσάκος

  Θεόδωρος

  93.

  Μούστου

  Αριστέα

  94.

  Μπλιού

  Ελευθερία

  95.

  Μπάουση

  Ελένη

  96.

  Μπελεγώνη – Ζαχαροπούλου

  Ελένη

  97.

  Μπερλέμης

  Παναγιώτης

  98.

  Μπλιός

  Κωνσταντίνος

  99.

  Μουζάκη

  Αφροδίτη

  100.

  Μπουζιούρης

  Λεωνίδας

  101.

  Νάνος

  Γεώργιος

  102.

  Νεράντζου

  Κωνσταντίνα

  103.

  Ξυδέας

  Χρήστος

  104.

  Οικονόμου

  Παναγιώτης

  105.

  Πανταζάτος

  Παναγιώτης

  106.

  Πατέλης –
  Πατέλης

  Σπυρίδων – Δημήτριος

  107.

  Παπούλιας – Παπούλια

  Νικόλαος –
  Θεοδώρα

  108.

  Πολίτης

  Ανδρέας

  109.

  Παπαδογιάννη

  Ειρήνη

  110.

  Παπαδογεωργάκη-Καραμιχάλη

  Μαρία

  111.

  Παπαδόδημας

  Δημήτριος

  112.

  Παπαιωάννου

  Ερμιόνη

  113.

  Παπανικολάου

  Δημήτρης

  114.

  Παπασάββας

  Δημήτριος

  115.

  Παρλιάρου

  Ζωή

  116.

  Παρασκευοπούλου

  Ισμήνη

  117.

  Πενταρβάνη-Κωλέτη
  Πενταρβάνη

  Φωτεινή,
  Θεοδώρα

  118.

  Περράκης

  Θωμάς

  119.

  Πετρίδης

  Κωνσταντίνος

  120.

  Ρετάλη

  Αγγελική

  121.

  Ρέππας

  Δήμος

  122.

  Ρίμπας

  Αθανάσιος

  123.

  Σαββάκη

  Αγάπη

  124.

  Σαίτης

  Κωνσταντίνος

  125.

  Σαίτη

  Νικολέτα

  126.

  Σαράντου

  Α

  127.

  Σιμόπουλος

  Νικόλαος

  128.

  Σκάρας,
  Καββάδα

  Στάθης,
  Α

  129.

  Σκαρλάτου,
  Σπηλιοπούλου

  Ασπασία,
  Παρασκευή

  130.

  Σκλαβούνου

  Βασιλική

  131.

  Σπανός,
  Σπανού

  Χαράλαμπος,
  Βασιλική

  132.

  Σπίνος

  Γεώργιος

  133.

  Σπυράκη

  Αυλώνα

  134.

  Στάθη

  Γεωργία

  135.

  Σταθόπουλος

  Φίλιππος

  136.

  Στέργος
  Στέργου

  Φώτης,
  Αντωνία

  137.

  Στεφανάκη

  Νίκη

  138.

  Συψής

  Αναστάσιος

  139.

  Σκόρδος

  Δημήτριος

  140.

  Σπερελάκη

  Έλλη-Ελένη

  141.

  Σπυροπούλου

  Κωνσταντίνα

  142.

  Στεφανοπούλου

  Ελένη

  143.

  Συκουρτή

  Ευτυχία

  144.

  Τζαρίμα-Θεοδωσάκη

  Ανθούλα

  145.

  Τούρος

  Κωνσταντίνος

  146.

  Τουφεξής

  Φαίδωνας

  147.

  Τρούπας

  Ελευθέριος

   148.

  Τασιγιαννάκης,
  Κουτσουμπού

  Δημήτριος,
  Ιωάννα

  149.

  Τζανάκη

  Μαρία

  150.

  Τσερανίδης

  Κων/νος

  151.

  Τσακανίκας

  Αναστάσιος

  152.

  Χρονόπουλος

  Α

  153.

  Τζώρτζης

  Αντώνης

  154.

  Τσιμπίδης

  Θεόδωρος

  155.

  Φανού

  Ευστρατία

  156.

  Φαρδής

  Γεώργιος

  157.

  Φλώρος

  Γεώργιος

  158.

  Φλώρου

  Γερυφαλλιά

  159.

  Χαλδαίος

  Παναγιώτης

  160.

  Χελιώτης

  Δημήτριος

  161.

  Χελιώτη –
  Μωραϊτάκη

  Ελένη

  162.

  Χουρμούζης

  Κυριάκος

  163.

  Χετζάκης

  Μανώλης

  164.

  Χλέντζου

  Βασιλική

  165.

  Χρονοπούλου

  Ραλλού

  166.

  Χριστοπούλου – Καρανικολού

  Ελένη

  167.

  Χριστοδουλοπούλου – Μιταύτση

  Κοραλία-
  Κωνσταντίνα

   168.

  Ψαλλίδας

  Ανδρέας

 • 20 Μαΐου 2010, 06:58 | Δημήτρης Δίελας

  Δεν είναι κακό να είναι κάποιος αντίθετος με το κυνήγι.
   
  Δεν ενοχλεί ιδιαίτερα όταν λέει «γιατί σκοτώνετε τα άμοιρα πουλάκια», αφήνοντας την όποια εντύπωση στον συνομιλητή του που τον βλέπει να τρώει το κατσικάκι του «που δεν το έσφαξε κάποιος εγκληματίας τσοπάνης», αλλά ήλθε μόνη της η πιατέλα στο τραπέζι του.
   
  Δεν είναι κακό να βγαίνουν νόμοι (ή να τροποποιούνται νόμοι) και να περιέχουν μέσα τους το σκληρό, αυστηρό και δύσκολο, αρκεί να μην έρχονται σε σύγκρουση με την κοινή λογική, με το τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με το τι εισηγούνται οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι.
   
  Δεν είναι κακό να ζητούνται οι απόψεις του οποιουδήποτε, (ακόμη και των άσχετων «κολλητών μας»), αρκεί να μην αγνοούνται οι απόψεις εκείνων που, τεκμηριωμένα κατέχουν το θέμα. Σε ότι αφορά τους «κολλητούς μας». Εχουμε τεκμήριο για το άδολο των επιχειρημάτων τους & ιδίως το επί επιστημονικής βάσης/μελετών αυτών ?
   
  Δεν είναι κακό, σε μία δύσκολη για την χώρα μας εποχή, οι κρατούντες οφείλουν να προσανατολίζονται ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση μέτρων που ειδικά αυτή την περίοδο συμβάλουν στην κυκλοφορία του χρήματος (εντός της ενδοχώρας …).
   
  Θεωρώ :
  Οι διώξεις του κυνηγίου σήμερα από το ΥΠΕΚΑ είναι ανεπίτρεπτες και παράλογες.
  Στο ίδιο πλαίσιο, ο περιορισμός του κυνηγίου στον Υμηττό που επιχειρείται με το παρόν νομοσχέδιο είναι σε λάθος βάση.
   
  Ζητώ :
  Να συνεχίσει να επιτρέπεται το κυνήγι στις περιοχές που επιτρέπεται και σήμερα.
  Στις όποιες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ που επηρεάζουν την λειτουργία (περιορισμό ή και επέκταση ακόμη) του κυνηγίου στην χώρα μας, να ζητούνται οι απόψεις της κυνηγετικής οικογένειας.
   
  Τέλος, ας έχουν υπόψη τους όλοι (και ιδίως οι κρατούντες) ότι, η άσκηση του κυνηγίου αποτελεί δραστηριότητα απόλυτα συμβατή με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι και «Ευρωπαϊκή θέση».

 • 20 Μαΐου 2010, 03:37 | ΩΜΕΓΑ Γ. Σιοτροπος ΑΕΕ

  Κύριοι, κυρίες
  Η εταιρεία που εκπροσωπώ αγόρασε το 1991 έκταση 30 στρεμμάτων κείμενης στην τοποθεσία Στέρνιζες – Κουλουμάντζι, περιοχή Κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κρωπίας Αττικής με σκοπό μακροπρόθεσμα να το αξιοποιήσει επιχειρηματικά στις προαναφερόμενες επιτρεπόμενες χρήσεις του Προεδρικού Διατάγματος του 1978 εν προκειμένω η ζώνη Β καθορίζοταν ως περιοχή εγκαταστάσεων κοινωφελών λειτουργιών. Δηλαδή Εκπαιδευτήρια, ανέγερση Νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, Ευαγών Ιδρυμάτων και Αθλητικών εγκαταστάσεων.
  Στην πορεία των χρόνων η περιοχή αναπτύχθηκε και κυρίως με την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε προς την Ανατολική πλευρά του όρους Υμηττού Αττικής με ραγδαία οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και οικιστική ανάπτυξη. Στην περιοχή σήμερα λειτουργούν πολλές εκπαιδευτικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, ελαχίστα θεραπευτηρία, και κάποια ιδρυμάτα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά σημειωτέων το αναβάθμιζουν.
  Η συγκεκριμένη περιοχή δεν χαράκτηρίζεται δασική ούτε αρχαιολογικός χώρος. Οι κοινωφελείς λειτουργίες σύμφωνα με το ΠΔ του 78 προσφέρουν κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό έργο και ουδέποτε επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  Κυρία Υπουργέ
  θέλω να σας υπενθιμίσω εαν δεν γνωρίζετε ότι ο νυν πρωθυπουργός ως υπουργός Εξωτερικών  Γεώργιος Παπανδρέου πριν κάποια χρόνια θεσμοθέτησε (εκδίδοντας με ευέλικτες διαδικασές visa για τις εκτος shegen χώρες) ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει κέντρο θεραπευτικού τουρισμού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού τουρισμού και εν γένει εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  Η μόνη σωτηρία για την ελλάδα είναι να εξάγουμε το πιό πολύτιμο προιόν μας. Σύγχρονες υπηρεσίες περίθαλψης, εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες με τις καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες στην Ευρώπη. Η περιοχή αυτή διακρίνεται για το κάλος της, τους κατάλληλους οδικούς άξονες , πολύ κοντα στο Μετρό στο αεροδρόμιο αλλά και στην θάλασσα. Είναι από τις περιοχές που μπορούν να απότελέσουν επενδυτικούς άξονες για την ευρήτερη περιοχή αλλά και για όλη την Ελλάδα.
  Τα μεγαλύτερα θεραπευτήρια του εξωτερικού βρίσκονται περιμετρικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές ιδιαίτερου κάλου.
  Αθλητικά κέντρα προετοιμασίας παιχτών. Πρέπει να βρίσκονται σε ένα φυσικό περιβάλλον κοντά σε αεοδρόμια.
  Συνεπώς τις κρίσημες αυτές μέρες που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ιδιωτική προτωβουλία όσο και για το ίδιο το κράτος η προώθηση του συγκεκριμένου Π.Δ και συγκεκριμένα η αλλαγή χρήσης γης για την ζώνη Β θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη ύφεση και οικονομική ζημία και σε μας προσωπικά διότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη δε θα επιφέρει σημαντικές υπεραξίες σε κάποιους που ήδη  είναι εγκατεστημένοι στην συγκεκριμένη περιοχή και θα μονοπωλήσουν το σύνολο της αγοράς. Δεν γνωρίζω κυρία υπουργέ εαν είναι σκόπιμο αυτό;
  Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τις χρήσεις γης για την Β ζώνη Υμηττού και την αρτιότητα των αγροτεμαχίων από 40 στρέμματα που ορίζεται σε 20 στρέμματα.

  Για την Ωμέγα Γ. Σιότροπος ΑΕΕ
  Η πρόεδρος του ΔΣ
  Ιωάννα Σιοτρόπου

 • 19 Μαΐου 2010, 21:08 | Μαρία Γεωργατσώνα

  Ως οικοπεδούχοι και κάτοικοι των εκτός σχεδίου περιοχών «Γύρισμα Τερψιθέας», «Ανάληψη Τερψιθέας», «Συνεταιρισμός Καφεπωλών» και «Συνεταιρισμός Πολιτικών Υπαλλήλων» του Δήμου Γλυφάδας και σε ότι αφορά τη προτεινόμενη τροποποίηση των Ζωνών Προστασίας του Υμηττού, για μια ακόμη φορά και μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης σας ζητάμε να ληφθούν υπόψιν και να εφαρμοστούν αμετάκλητα:
  1. Οι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας 102/1990, 142/1991, 300/1991 «περί ένταξης στο σχέδιο πόλης των εκτός σχεδίου περιοχών του Δήμου, όπως έχουν από την διανομή τους, καλύπτοντας έτσι το δικαίωμα των μικροϊδιοκτητών για απόκτηση κατοικίας και την παράλληλη τελεσίδικη οριστικοποίηση των ορίων του σχεδίου πόλεως του Δήμου Γλυφάδας», οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί και με τις 207/1995, 83/2000, 236/2003, 293/ 2008 και όλες έχουν κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και τον Οργανισμό Αθήνας.
  2. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας 68/2009 «περί εξαίρεσης από τις Ζώνες προστασίας του Υμηττού του συνόλου των νομίμων οικοπέδων των περιοχών που προαναφέραμε, όπως αποτυπώνονται στη μελέτη των Μηχανικών κ.κ. Μ. Κοσιώνη – Κοέν και Γ. Βουλγαρίδη , ώστε να καταστεί εφικτή η ένταξη στο σχέδιο πόλης του συνόλου των νομίμων ιδιοκτησιών ( οικοπέδων) αυτών των περιοχών και η οριοθέτηση της πόλης της Γλυφάδας προς το βουνό.
  3. Η μελέτη που αναφέρεται στην 68/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Γλυφάδας των Μηχανικών Μ. Κοσιώνη – Κοέν και Γ. Βουλγαρίδη, με αντικείμενο «Διερεύνηση οικιστικής κατάστασης περιοχών Δήμου Γλυφάδας εκτός σχεδίου και εντός Ζωνών Προστασίας Υμηττού»
  4. Το γεγονός ότι με την 68/2009 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας, έχει εγκριθεί η ενσωμάτωση του σχεδίου της πιο πάνω μελέτης, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Γλυφάδας για ένταξη στο σχέδιο πόλης.
  Όλα τα πιο πάνω εκφράζουν την πάγια θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γλυφάδας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος πλήθους ενδιαφερομένων πολιτών, που διαθέτουν μικροιδιοκτησίες στις περιοχές αυτές. Πολιτών που για διάστημα περίπου μισού αιώνα, τόσο με το μέχρι τώρα ισχύον, όσο και με το προτεινόμενο καθεστώς, τελούν σε κατάσταση ομηρίας από το ίδιο το κράτος και αδυναμίας να χρησιμοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους, για τη κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, όπως ήταν η πρόθεση τους, όταν προχώρησαν στις νόμιμες αγορές των αγροτεμαχίων τους.
  Οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Δήμων, των οποίων την άποψη ζητάτε όταν πρόκειται να προχωρήσετε στη σύνταξη τέτοιων διαταγμάτων, εκφράζουν ξεκάθαρα τις θέσεις της Τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω αυτής των τοπικών φορέων και των εκάστοτε ενδιαφερομένων. Δεν μπορεί να τις αγνοείτε επί δεκαετίες και να προχωράτε σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις, γιατί έτσι δείχνετε ότι υποτιμάτε τους θεσμούς και μόνο τυπικά ζητάτε την άποψη τους. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν καλύτερη γνώση και του χώρου τους και των προβλημάτων τους. Ο Υμηττός που προτίθεστε να αναπλάσετε, έχει αρκετή έκταση για να συμπεριλάβει τα πάντα. Νοικοκυριά μισού αιώνα δεν μπορεί να τα προορίζετε για «φύτεμα», όταν ένα ολόκληρο βουνό δίπλα βογκά από αδιαφορία, όντας προστατευμένο από το 1978. Σταματήστε να εφαρμόζετε την προστασία του Υμηττού μόνο μέσα στα περιορισμένα όρια των ιδιοκτησιών μας. Μην περιμένετε να έρθει ο Υμηττός στα γραφεία σας, περπατήστε τον για να αντιληφθείτε τη πραγματικότητα, να διαμορφώσετε άποψη και να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος που προσπαθείτε να δημιουργήσετε σε χιλιάδες οικοπεδούχους των περιοχών μας.
  Με τιμη Μαρία Γεωργατσώνα

 • 19 Μαΐου 2010, 21:27 | Λάμπρος Γεωργατσώνας

  Οριοθετώντας στην Ζώνη Β’ τους εκτός σχεδίου οικισμούς που ευρίσκονται στις θέσεις «Γύρισμα», «Ανάληψη», «Καφεπωλών» και «Πολιτικών Υπαλλήλων» στην Τερψιθέα του Δήμου Γλυφάδας, επιβεβαιώνονται με εξοργιστικό τρόπο οι υποψίες των κατοίκων των οικισμών και των χιλιάδων οικοπεδούχων που κατέχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, ότι επισπεύδεται μια τεράστια κοινωνική αδικία. Το νομοσχέδιο – σε περίπτωση κατά την οποία δεν τροποποιηθεί σχετικά – οδηγεί τις εκατοντάδες οικογένειες, που τα σπίτια τους έχουν χρήση Α’ κατοικίας, στην αβεβαιότητα και στην απελπισία που σε συνδυασμό με την 50χρονη ομηρία τους από τις εκάστοτε υποσχέσεις των πολιτικών για την ένταξή τους στο σχέδιο, δρομολογεί μια εκρηκτική κατάσταση.
  Συμφωνώ με την ανάγκη προστασίας της χλωρίδας και πανίδας στον Υμηττό, αλλά δεν είναι κατανοητό με τι στοιχεία συμπεράνατε ότι οι 600 περίπου οικογένειες της περιοχής δυσχεραίνουν την ανάπτυξη τηε ορνιθοπανίδας και αποφασίσατε να τις εκδιώξετε από τις περιουσίες τους με κάθε μέσο. Ασφαλώς δεν γνωρίζετε ότι οι κάτοικοι της εκτός σχεδίου περιοχής προβαίνουν σε δεντροφυτεύσεις εντός και εκτός των ιδιοκτησιών τους, είναι δε οι μόνιμοι και άγρυπνοι φύλακες για αποφυγή πυρκαγιάς στο βουνό.
  Οι κάτοικοι των οικισμών δεν θα ανεχθούν την απαξίωση της ιδιοκτησίας τους και την στέρηση του αναφαίρετου δικαιώματός τους για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση.
  Ως κάτοικος της εκτός σχεδίου περιοχής της Τερψιθέας και έχοντας έννομο συμφέρον που θίγεται από το σχέδιο νόμου, σας παρακαλώ να το επανεξετάσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη:
  Eίμαι κάτοχος ενός οικοπέδου με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τερψιθέας.
  Εχοντας έννομο συμφέρον που θίγεται από το σχέδιο νόμου σας παρακαλώ να το επανεξετάσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη:
  – Την ομόφωνη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας
  – Τις α/21-11-2008 καιβ/30-03-2009 ομόφωνες θετικές αποφάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας, που αμφότερες εισηγούνται στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης
  – Καθώς καιτην ειδική μελέτη περιβαλλοντικού χαρακτήρα που τις συνοδεύει
  και αφού εξαιρέσετε την περιοχή Τερψιθέας Γλυφάδας από την Ζώνη Β’ να την εντάξετε στον πολεοδομικό ιστό του Δήμου.
  Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης της Γλυφάδας δεν θα δυσχεράνει με κανένα τρόπο τον στόχο σας για την προστασία του Υμηττού (η έκταση είναι πολύ μικρή, μόλις 370 στρέμματα μαζί με τους ήδη ρυμοτομημένους δρόμους της, έχει δε καθαρά οικιστικά χαρακτηριστικά) και θα καταδείξει την κοινωνική σας ευαισθησία προς τις εκατοντάδες οικογένειες που διαβιούν εκεί, βάζοντας τέλος στην μακρόχρονη ταλαιπωρία τους.
   
  Με τιμή Λάμπρος Γεωργατσώνας

 • 19 Μαΐου 2010, 18:08 | ΕΛΜΙΝΑ

  ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΤΥΧΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΠΙΑΣΑΝΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ.ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ?ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΑΡΑΚΙΑ Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ ΚΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ,ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΑ.
  ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
  ΕΛΜΙΝΑ

 • Άρθρο 3

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.1
  Αναφέρεται: «Εντός των ορίων των καθοριζομένων με το άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται ζώνες προστασίας, όπως φαίνονται με τις ενδείξεις Α, Β, Γ, Δ1 και Δ2 και Ε στα διαγράμματα του άρθρου 2 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:»
  Επισήμανση: Να επεκταθεί η Ζώνη Α εις βάρος της Β σε ολόκληρη την δυτική πλευρά του Υμηττού καθώς και σε όλες τις υφιστάμενες εκτάσεις «Natura», συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Φασκομηλιάς Βουλιαγμένης (σ.σ. Λίμνη Βουλιαγμένης) στην νότια απόληξη του Υμηττού.
  Επισήμανση: Στην ανατολική πλευρά του Υμηττού να επαναπροσδιοριστεί η Ζώνη Β προκειμένου να περιλαμβάνει μόνο τις υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, όπως αυτές οριοθετούνται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, και με μοναδική χρήση –επιπρόσθετη των επιτρεπομένων στην Ζώνη Α– αυτή της γεωργίας και μελισσοκομίας καθώς και με ρητή απαγόρευση βόσκησης.
  Επισήμανση: Να δημιουργηθεί Ζώνη Ε με συγκεκριμένης και περιορισμένης έκτασης εγκαταστάσεις νεκροταφείων και να περιλαμβάνεται συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκατάστασης των παράνομων επεκτάσεων νεκροταφείων σε δασικούς χώρους.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.2
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και μνημείων) Η οργάνωση της Ζώνης Α, οι πορείες των πεζών, τα σημεία υπαίθριας αναψυχής, οι θέσεις θέας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, ο τρόπος ανάδειξης των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων, οι είσοδοι στη ζώνη, η οργάνωση των πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσής τους με τον αστικό ιστό, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από ειδική μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού και των οικείων δασικών υπηρεσιών.»
  Επισήμανση: Να συμπεριληφθεί στο Π.Δ. χρονοδιάγραμμα εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης – πλαισίου οικολογικής διαχείρισης  της προστατευόμενης περιοχής, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (άρθρα 18,19,20) και της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 6, παρ.1 & 2).

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.3
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και μνημείων) Με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η χωροθέτηση των ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, με στρατηγική κατεύθυνση την απομάκρυνσή τους.»
  Επισήμανση: Να συμπεριληφθεί στο Π.Δ. χρονοδιάγραμμα χωροθέτησης των ραδιοτηλεοπτικών κεραιών με στρατηγική κατεύθυνση την απομάκρυνσή τους.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.4
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας) Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για τη χρήση της εκπαίδευσης ορίζονται τα 40 στρέμματα. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,2 και το ποσοστό κάλυψης σε 15%.»
  Επισήμανση: Οι έννοιες προστασία οικοσυστήματος και οικοδόμηση είναι εξ’ ορισμού ασύμβατες, πόσο μάλλον όταν επιτρέπουν την οικοδόμηση κτισμάτων εμβαδού 8.000τ.μ. και κάλυψης 6.000τ.μ ανά 40.000 τ.μ. γης!!! Προτείνεται να προβλεφθεί πλήρης απαγόρευση οικοδόμησης και τυχόν εξαιρέσεις να αναφέρονται ρητά ως προς το πλήθος αυτών και τον αριθμό του εμβαδού έκαστης.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.5
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας) Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και βιοκλιματικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, κατά τις διατάξεις του ν. 3661/2008, και η δημιουργία χώρων υπαίθριας αναψυχής, με τους όρους που προβλέπονται στη συνέχεια.»
  Επισήμανση: Να απαγορευθεί και από την Β’ Ζώνη η δραστηριότητα της “εκπαίδευσης” και η δυνατότητα ανέγερσης εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (σ.σ. εμβαδού 8.000τ.μ. και κάλυψης 6.000τ.μ ανά 40.000 τ.μ. γης!!!) με το αιτιολογικό σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά κατά κανόνα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια / σχολεία / κολέγια / ινστιτούτα σπουδών κλπ τα οποία διαθέτουν μέσο μετακίνησης για τους μαθητές, και όχι δημόσια – κοινής ωφέλειας εκπαιδευτήρια / σχολεία τα οποία, άλλωστε, είθισται να είναι εντός αστικού ιστού προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμα από τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη δεν προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό εγκαταστάσεων εκπαίδευσης ανά δήμο και συνολικά (σ.σ. αντίστοιχα με τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που προσδιορίζονται σε ένα ανά δήμο) συνιστώντας σημαντικό κίνδυνο για το οικοσύστημα του Υμηττού.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.6
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας) Εντός των ορίων της Ζώνης Β στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, επιτρέπεται η δημιουργία ενός (1) βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά δήμο, με τους εξής όρους:
  – Μέγιστη επιφάνεια: 150 τ.μ. σε οικόπεδο ελάχιστης έκτασης 10 στρ.
  – Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 3,5 μέτρα
  – Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα..»
  Επισήμανση: Να καταργηθούν από τα όρια προστασίας του Υμηττού χρήσεις γης που θεωρούνται «ήπιες», επιπλέον της «εκπαίδευσης» και τα «κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας», που ανοίγουν παράθυρα για ογκώδεις και ανεξέλεγκτες εγκαταστάσεις (σ.σ. αρκεί να δει κανείς πόσο «ήπιες» είναι αντίστοιχες υφιστάμενες ιδιωτικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Αγ. Παρασκευής (Κολέγια,  κ. ά), στα όρια των Δήμων Κορωπίου- Βάρης (ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) κλπ. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ανοιχτό τερέν, με μοναδική εξαίρεση την ύπαρξη βοηθητικών ξύλινων λυόμενων εγκαταστάσεων μικρού μεγέθους.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.7
  Αναφέρεται: «Εντός της Ζώνης Α απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Επίσης απαγορεύεται η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα και κατά χρήση. Για τα υπάρχοντα μνημεία και νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, επιτρέπεται η διενέργεια επισκευαστικών εργασιών, χωρίς καμία οικοδομική επέκταση.»
  Επισήμανση: Να ισχύσει και για την Ζώνη Β.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.8
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας)»
  Επισήμανση: Να καθοριστούν όλες οι περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων στον Υμηττό (π.χ Κορακοβούνι στον Χολαργό, Σπήλαιο του Λιονταριού στα Γλυκά Νερά, Κακόρεμα στον Βύρωνα, περιοχή Προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη, Σπήλαιο Νυμφών στη Βούλα, ιερό Προοψίου Απόλλωνα στο Κορωπί κ.α) και σε κάθε περίπτωση να ισχύουν οι διατάξεις προστασίας είτε της Ζώνης Γ στην οποία προτείνεται να ενταχθούν, είτε της ευρύτερης Ζώνης Α ή Β στην οποία ανήκουν, ότι είναι πιο αυστηρό υπέρ της προστασίας.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.9
  Αναφέρεται: «(Ζώνη Δ – Απόλυτη προστασία της φύσης και μνημείων) Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμινγκτον κατεδαφίζεται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της τρέχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο.»
  Επισήμανση: Να περιληφθούν σαφείς περιορισμοί στην δόμηση και στις επιτρεπόμενης χρήσεις της Ζώνης Δ, χωρίς παραπομπές σε μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Να περιληφθεί σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πάρκων Γουδή και Ιλισίων.
  Επισήμανση: Η διατήρηση για 25 ακόμη χρόνια των «προσωρινών» Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Μπάντμιντον δημιουργεί de facto κατάσταση που αναιρεί την ουσία του Π.Δ. Αντιθέτως η απομάκρυνση της εγκατάστασης θα λειτουργούσε εξόχως αποτρεπτικά έναντι παρόμοιων μελλοντικών αυθαιρεσιών.

 • 19 Μαΐου 2010, 13:40 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Κυρία Υπουργέ
  Σας αποστέλλω αυτό το μήνυμα ως μια ακόμη φωνή συμπαραστασης για τους συνανθρώπους μας και καθ’ όλα νόμιμους κατόχους οικοπέδων και νομομοποιημενων κατοικιών στην περιοχή Τερψιθέα και Ανάληψη Γλυφαδας. Εκφράζω και εγώ τη διαμαρτυρία μου στην πρόθεσή σας να εντάξετε αυτές τις περιοχές στη Β’ ζώνη Υμηττού ως πράξη που αναιρεί όλες τις δικαστικές και νομικές αποφάσεις που έχουν παρθει μέχρι σήμερα.Αναμένουμε να ευαισθητοποιηθήτε στο τόσο σημαντικό θέμα των συνανθρωπων μας βάζοντας τέλος στις μακροχρόνιες ταλαιπωρίες τους.

 • 19 Μαΐου 2010, 11:58 | ΚΑΝΕΛΟΣ

  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
   
  (Σχόλιο οικοπεδούχου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
  κ. Υπουργέ,
  Τα μεγάλα έργα απατούν εμπεριστατωμένες μελέτες, χρόνο και εκτίμηση όλων των παραμέτρων.
  Αλίμονο αν σήμερα, που έχετε όλα τα μέσα εντοπισμού και έρευνας στα χέρια σας, αυτά δηλ. που δεν υπήρχαν το 1978, να καταλήγετε  σε τέτοιες προτάσεις, που δείχνουν, ακόμη πιο επιπόλαιη αντιμετώπιση του προβλήματος, από την τότε.
  Πήρατε όλο τον Υμηττό, τον ζωγραφίσατε με ένα βαθύ πράσινο, εύκολα και απλά και μετά βάλατε μερικές πινελιές, λίγο πιο ανοιχτόχρωμες εκεί που υπάρχουν οικισμοί, λίγο μωβ στα υπάρχοντα νεκροταφεία, πορτοκαλί στους αρχαιολογικούς χώρους και καθαρίσατε.
  Αυτό δεν είναι μελέτη πνοής, είναι αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης !  !  !  !
  Το εξοργιστικό όμως είναι, ότι ενώ σε όλες τις πινελιές σας, ο χαρακτηρισμός που αποδίδετε, δεν είναι διαφορετικός από τη χρήση που βρήκατε ως υφιστάμενη, στους υπάρχοντες οικισμούς και αναφέρω αυτούς των εκτός σχεδίου περιοχών της Γλυφάδας, πράξατε έργο μέγα ! !  !
  Εκεί φαίνεται η υπέρμετρη προσπάθεια σας και ο επίμονος ζήλος σας, να αποδείξετε το αναπόδεικτο.
  Δηλ. ότι βρήκατε χρήσεις που μοιάζουν με γεωργικές ή εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν εκπαιδευτήρια.
  Ψεύδεται και η αποτύπωση σας και η μελέτη στην οποία βασίζεται η πρόταση σας. Γιατί εκεί, που τόσο εσείς, όσο και ο προηγούμενος ‘ευφυής’ συντάκτης του Π.Δ. του 1978, ισχυρίζεστε ότι υπάρχει το ‘απόλυτο τίποτα’ και ως εκ τούτου μπορείτε να πειραματιστείτε, υφίστανται πυκνοδομημένοι οικισμοί, σε νόμιμα κατατμημένες εκτάσεις, που αποτελούνται από χιλιάδες μικροιδιοκτησίες, επίσης νόμιμα αγορασμένες.
  Και όλα αυτά τα βρήκατε. Υπήρχαν τουλάχιστον 20 χρόνια  πριν την αρχική οριοθέτηση των Ζωνών  Προστασίας το 1978. 
   Όλοι όμως αρνείστε να το παραδεχτείτε,  γιατί πίσω από τις εκάστοτε προτάσεις σας περί ανάπλασης – προστασίας – διάσωσης,  κρύβονται τα συμφέροντα, που κάθε φορά καλείστε να εξυπηρετήσετε και που σίγουρα ποτέ δεν είναι  τα δικά μας.
  Αποκτήστε επιτέλους  το πολιτικό και κοινωνικό σθένος και παραδεχτείτε πως με το πρόσχημα της σωτηρίας του περιβάλλοντος,  ο αποκλειστικός σας στόχος είναι να εξαφανίσετε τους εκτός σχεδίου οικισμούς της Γλυφάδας  και σχεδόν καθόλου η προστασία του Υμηττού.
  Αν οι σύμβουλοι σας στην σύνταξη των προτάσεων σας, οι οποίοι προέρχονται  από διάφορες οικολογικές οργανώσεις, δεν έχουν ανιχνεύσει τον άνθρωπο μεταξύ των ειδών πανίδας που εντόπισαν στον Υμηττό, τότε ή θα πρέπει να αναρωτηθείτε για την αξιοπιστία των προτάσεων τους ή μήπως το πεδίο έρευνας τους, δεν αφορούσε εμάς, επειδή και ‘σωστά’  εκτίμησαν,  ότι δεν συμπεριλαμβανόμαστε στον ορεινό όγκο.
  Στη πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να μας εξηγήσετε, πως για όλα τα υπόλοιπα είδη πανίδας, γίνεστε τιμητές και αρωγοί, για την  προστασία τους και την  εξασφάλιση των χώρων για την ανάπτυξη και ασφαλή διατήρηση τους, ενώ για μας στοχεύετε στην απόλυτη εξαφάνιση μας.
  Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει επίσης να μας εξηγήσετε, γιατί επιμένετε οπωσδήποτε να μας συμπεριλάβετε στις περιοχές ενδιαφέροντος σας για προστασία., αφού κάτι τέτοιο δεν σας έχει προταθεί από τους μελετητές σας.
  Δυστυχώς για σας κ. Υπουργέ, τρίτη εκδοχή δεν υφίσταται. 
  Έτσι , θα πρέπει να μας κατηγοριοποιήσετε αυστηρά και μόνο στις δύο αυτές περιπτώσεις, δίνοντας μας ευθέως και τις απαραίτητες εξηγήσεις.
   
  Κανέλος
  Κάτοικος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας

 • 19 Μαΐου 2010, 08:58 | pantelis

  Κύριοι
  Η προσπάθεια για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού είναι θετική η οποία έχιε ήδη προσδιοριστεί από προηγούμενα ΠΔ. Όμως δεν είναι δυνατόν ως ορεινός όγκος να προσδιορίζονται οικιμοί οι οποίοι προυπήρχαν του Π.Δ. 1978 και δεν είχαν συμπερηληφθεί σε αυτό,  όπως είναι η Περιοχή Σκάρπα Κορωπίου  (Ζώνη Β’) η οποία μόνο περιοχή ορεινή δασική ή και περιφεριακή μπορεί να χαρακτηριστεί αν τη δεί κάποιος και από το GOOGLE EARTH με μεγάλο αριθμό νόμιμων οικειών, νομιμοποιηθέντων αυθαιρέτων. Η περιοχή  εφάπτεται στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου και ακριβώς απέναντι είναι μεγάλα πολυκαταστήματα και super market. Είναι δυνατόν η περιοχή αυτή η οποία είναι ουσιαστικά πλέον  αστική να μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό του Π.Δ.?
  Τέλος δεν είναι αντιληπτή η προστιθέμενη αξία το ΠΔ αυτού.
  Ευχαριστώ

 • 19 Μαΐου 2010, 07:03 | ΣΟΥΛΑ

  Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 544/ 78 ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
   
  (Σχόλιο κατοίκου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)
   
   κ. Υπουργέ,
  διαπιστώσατε την ανάγκη να τροποποιηθεί το Π.Δ. 544/1978, αφού μετά  από 32 χρόνια εφαρμογής,  του δεν προστάτεψε τον Υμηττό.
  Σε κείνο η Ζώνη Β, είχε μεγαλύτερη έκταση και δεν περιοριζόταν αυστηρά στα όρια των εκτός σχεδίου οικισμών του Δήμου Γλυφάδας.
   Άφηνε περιθώρια  σε έκταση, για δημιουργία κοινωφελών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα παρείχαν στους Δημότες τις αναγκαίες δυνατότητες αναψυχής και άθλησης.
  Τελικά ύστερα από 32 χρόνια, ούτε η Ζώνη Α απόλυτης προστασίας έδωσε πνεύμονες πρασίνου, ούτε η Ζώνη Β εξασφάλισε τις χρήσεις που επαγγελόταν.
  Σήμερα αυξάνετε την έκταση της Ζώνης Α, ως τα όρια του εντός σχεδίου αστικού ιστού της Γλυφάδας.
  Θέλετε έτσι να μας πείτε ότι ο ήδη προστατευόμενος Υμηττός, κατάντησε χειρότερος από τότε που ήταν τελείως απροστάτευτος, γιατί δεν είχε επαρκή έκταση για φύτευση, η οποία αφού αξιοποιήθηκε δεν έφτασε;
  Επίσης προτείνετε η Ζώνη Β να οριοθετείται αυστηρά, μέσα στα όρια των εκτός σχεδίου θυλάκων, στους οποίους πολύ καλά γνωρίζετε, ότι υπάρχουν εκατοντάδες νόμιμες μικροιδιοκτησίες, αλλά και παρά πολλά αυθαίρετα σπίτια.
  Από τις ιδιοκτησίες αυτές καμιά δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ. σας για άλλη χρήση, εκτός από τη γεωργική.
  Άρα πως θα εξασφαλίσετε τα υπόλοιπα που λείπουν και είναι αναγκαία;
  Και αν ακόμη τα καταφέρετε με πιθανές μελλοντικές ρυθμίσεις, που θα δημιουργούν τα απαραίτητα 40 στρέμματα ,  είστε σίγουροι ότι οι μικροιδιοκτησίες θα είναι διαθέσιμες;
  Αν όχι ;  τι θα ακολουθήσει;  το αναγκαστικό;
  Τέλος επειδή είναι σίγουρο πως τα 400 στρέμματα των εκτός σχεδίου της Γλυφάδας με τους όρους του Π.Δ. δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου σε κοινωφελή και άλλα έργα,
  τότε τι θα κάνετε κ. Υπουργέ;
  Θα προχωρήσετε σε απαλλοτριώσεις στους εντός σχεδίου οικισμούς, για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα;
  Η μήπως το έργο σας σταματάει στο περιβάλλον και τα υπόλοιπα αφορούν άλλο Υπουργείο και ας πάει να βρει αυτό άκρη;
  Εσείς θα έχετε επιδείξει έργο και αυτό είναι που τελικά μετράει !  !  !  !  !  ! 
  Ευχαριστώ
   
  Σούλα
  Κάτοικος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας
   

 • 18 Μαΐου 2010, 23:43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Κυρία Υπουργέ, 
  Θα ήθελα να σας παρακαλέσω προτού αποφασίσετε για την τελική χάραξη των ζωνών προστασίας του Υμηττού, να διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και να επισκεφθείτε τους οικιστικούς θύλακες της Άνω Γλυφάδας. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε την ΑΔΙΚΙΑ η οποία συντελείται εδώ και  50 χρόνια σε βάρος μας με αποτέλεσμα να  συντηρείται μία κατάσταση ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΟΜΗΡΙΑΣ μας, που μας καθιστά έρμαια των κάθε λογής επιτηδείων, οι οποίοι μας υπόσχονται,  ανέξοδα γι’ αυτούς,  ένταξη στο σχέδιο πόλεως.
  Αν έρθετε στα σπίτια μας κυρία Υπουργέ, θα δείτε με τα  ίδια σας τα μάτια ποιό χάος αισθητικό, αρχιτεκτονικό και οικιστικό, αλλά και ποιό χάος υποδομών χωρίζει τα δικά μας «εκτός σχεδίου» σπίτια, από τα νεόδμητα, ως επί το πλείστον σπίτια, που βρίσκονται στην  «εντός  σχεδίου» περιοχή. Θα δείτε ότι στην μία πλευρά του ίδιου δρόμου (οδός Αγίου Νεκταρίου), την «εντός σχεδίου» πλευρά, υπάρχουν καινούργιες, καλαίσθητες κατοικίες, μοντέρνας αρχιτεκτονικής και ότι στην ακριβώς απέναντι πλευρά, του ίδιου δρόμου, στην «εκτός σχεδίου» πλευρά, υπάρχουν τα «αυθαίρετά» μας τα όποια σημειωτέον, δεν «φύτρωσαν» πρόσφατα, αλλά τα περισσότερα υπάρχουν εδώ από την δεκαετία του ’60. Σημειωτέον ότι για τα περισσότερα από τα σπίτια αυτά το Ελληνικό Κράτος, το οποίο αναμφίβολα θα πρέπει να έχει μία συνέχεια και μία συνέπεια  και  το οποίο σήμερα εκπροσωπείται από εσάς, ήδη από το έτος 1978 έχει εκδώσει ΤΙΤΛΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΈΤΟΥ. Αυτά τα σπίτια θα έρθετε να κατεδαφίσετε σήμερα κυρία Υπουργέ, τα σπίτια που κάποιος  προκάτοχός Σας «νομιμμοποίησε» το έτος 1978, αλλά και το 1983 ;;; Τηρουμένων των αναλογιών είναι ακριβώς σαν να έρθει το Κράτος, το έτος 2042 και να διατάξει την κατεδάφιση την ημιυπαιθρίων  που Σεις, ως αρμόδια Υπουργός, «τακτοποιείτε» σήμερα !!!
  Σας διαβεβαιώνω κυρία Υπουργέ ότι τα περισσότερα θα τα είχαμε κατεδαφίσει μόνοι μας και στην θέση του θα είχαμε ήδη κτίσει καινούργιες, σύγχρονες και καλαίσθητες κατοικίες, αν είχαμε τις «διασυνδέσεις» που προφανώς είχαν άλλοι συμπολίτες μας κατά το παρελθόν (από το 1978 και εντεύθεν) και έτσι είχαμε πετύχει την ένταξη και των δικών μας ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλεως.
  Πράγματι, αν εισακουσθεί το αίτημά μου και επισκεφθείτε τις περιοχές μας, τότε θα διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια ότι  μεταξύ των εκτός και tvn εντός σχεδίου περιοχών, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους λίγα μόλις μέτρα (όσο είναι το πλάτος ενός δρόμου), δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ  ΔΙΑΦΟΡΑ, τόσο στην μορφολογία του εδάφους (π.χ. το εκτός σχεδίου δεν είναι βραχώδες με μεγάλες κλίσεις), όσο και στην βλάστηση (είναι παντού χαμηλή θαμνώδης), που να δικαιολογεί την υφιστάμενη πέρα για πέρα άδικη διαφοροποίηση. Είναι λοιπόν προφανές ότι το σχέδιο πόλεως χαράχθηκε «κατά τύχη» ή μάλλον «κατά βούληση» κάποιων που σε μία δεδομένη χρονική στιγμή είχαν τον τρόπο να επηρεάζουν καταστάσεις, αφήνοντας απέξω τις δικές μας ιδιοκτησίες. Όμως η πολεοδόμηση και η χωροταξία δεν θα πρέπει να γίνεται με μονοκονδυλιές και κατά το δοκούν, ή καλύτερα  «κατά το συμφέρον» κάποιων που σε μία δεδομένη στιγμή πίεσαν αποτελεσματικά. Έχετε λοιπόν σήμερα εσείς μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκαταστήσετε μία ΑΔΙΚΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ και ακολούθως να προχωρήσετε στη προστασία του Υμηττού την όλοι μας επιθυμούμε. Είναι ατυχές και καθόλου πειστικό το επιχείρημα που ακούγεται από τους «υποστηρικτές» και τους «προστάτες» του βουνού, ότι αν ενταχθούν και οι δικές μας περιοχές στο σχέδιο θα ενθαρρυνθούν δήθεν οι καταπατητές. Αυτό το «επιχείρημα» αν μη τι άλλο αποτελεί ομολογία αποτυχίας του Κράτους να προστατεύσει την ιδιοκτησία του και επειδή ομολογεί ότι δεν μπορεί να την προστατεύσει αποτελεσματικά, προτιμά να κρατά ομήρους εν είδει αναχώματος εμάς, που δεν είμαστε καταπατητές, αλλά έχουμε νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.     
  Η λύση λοιπόν είναι να ενταχθούν επιτέλους και οι δικές μας περιοχές στο σχέδιο πόλεως και πιστέψτε με, μία τέτοια λύση δεν εμποδίζει καθόλου την προστασία του βουνού, για την οποία και εμείς ενδιαφερόμαστε, πρωτίστως γιατί ζούμε δίπλα του και είμαστε οι πρώτοι που το φροντίζουμε και το νοιαζόμαστε.
  Ελπίζω ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλα όσα σας προεξέθεσα  και δεν θα προχωρήσετε στην έκδοση του Π.Δ. ως έχει δοθεί σήμερα προς δημόσια διαβούλευση, αλλά ότι θα το τροποποιήσετε κατά τρόπο ώστε να μην βάζετε με αυτό ταφόπλακα στα όνειρα και τις ελπίδες μας για ένταξη στο σχέδιο πόλεως και για ανοικοδόμηση στα οικόπεδά μας κατοικιών που θα αναβαθμίσουν αισθητικά τις περιοχές μας και θα πληρούν τις σύγχρονες ανάγκες στέγασης.         
   
  Παναγιώτης,
  κάτοικος της εκτός σχεδίου περιοχής της «Αναλήψεως» Γλυφάδας.   

 • 18 Μαΐου 2010, 19:42 | Avvα Αγγελοπουλου

  Κυρια Υπουργε.

  Ο πατερας μου το 1960 αγορασε νομιμα οικοπεδο στην περιοχη Γυρισμα Τερψιθεας στην Γλυφαδα. Εχει πεντε παιδια [πολυτεκνος] εχτισε το σπιτι μας με αιμα και ιδρωτα, φυτεψε δενδρα, πληρωσε για νομιμοποιηση αυθαιρετου, πληρωσε για τιτλο οριστικης μη κατεδαφισης, πριν το Κρατος οριοθετησει τις ζωνες προστασιας στον Υμμητο και καθε φορα πληρωνει με την ελπιδα οτι καποτε το οικοπεδο αυτο ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ θα ενταχθει στο σχεδιο και θα αφησει κατι στα παιδια του παρ΄ολα αυτα το αποτελεσμα αυτη την στιγμη ειναι να βρισκεται ομηρος της «προστασιας» του Κρατους.
  Για ολα τα ανωτερω ως κατοικος της εκτος σχεδιου περιοχης της Τερψιθεας και εχοντας νομιμο συμφερον που θιγεται απο το σχεδιο νομου, σας παρακαλω να το επανεξετασετε και να λαβετε σοβαρα υποψιν τα κατωθι.
  -Την ομοφωνη θετικη αποφαση του Δημοτικου Συμβουλιου του Δημου Γλυφαδας
  -Την α/21-11-2008 ομοφωνη θετικη αποφαση της Διαπαραταξιακης Επιτροπης
  του Δημου Γλυφαδας, που αμφοτερες εισηγουνται στον Οργανισμο Ρυθμιστικου Σχεδιου και Περβαλλοντος Αθηνας την ενταξη της περιοχης στο σχεδιο πολεως.
  -καθως και την ειδικη μελετη περιβαλλοντικου χαρακτηρα που τις συνοδευει
  και αφου εξερεσετε την περιοχη Τερψιθεας Γλυφαδας απο την β΄Ζωνη να την ενταξετε στον πολεοδομικο ιστο του Δημου.

  Με εκτιμηση
  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

 • 18 Μαΐου 2010, 18:59 | Στεφανος

  Κυρια Υπουργε,

  Σαν ενας απο τους κατοικους της εκτος σχεδιου περιοχης Αναληψη της Ανω Γλυφαδας ,θα ηθελα να σας επισημανω τα εξης.
  Ειμαστε κατοικοι δευτερης γενιας με μικρες ιδιοκτησιες ,μικρα οικοπεδα
  αγορασμενα απο τους γονεις μας πριν πολλα χρονια.
  Προκειται για οικοπεδα αγορασμενα με ιδρωτα & αιμα.Επισης για οικηματα που χτιστηκαν με μεγαλη δυσκολια ,αλλα μπορεσαν να στεγασουν τα ονειρα καποιων γενεων,,!!
  Συμφωνω μαζι σας για την προστασια του Υμηττου ,τον οποιο αγαπαμε και
  προστατευουμε απο σκουπιδια η μπαζα που καποιοι αλλοι θελουν να ριχνουν,
  αλλα εμεις μενουμε εκει και με τον τροπο μας συμβαλλουμε στην προστασια του,,,!!
  Ειναι κριμα και αδικο να γκρεμιστουν οι κατοικιες των κατοικων στα εκτος σχεδιου.Παρακαλλω μελετηστε ξανα την θεση σας.
  Αν θελεται να προστατευσεται τον Υμηττο δειτε θεματα οπως η ξηρανση των πευκων απο τα εντομα ,για τα οποια το δασαρχειο Πεντελης ισως επρεπε να κανει αεροψεκασμους ,κανω τακτικα βολτα στο δασος και βλεπω ενα μεγαλο ποσοστο πευκων να εχει ξεραθει φετος !! Ειναι πολυ κριμα,,,
  Γνωριζεται οτι στην περιοχη μας κατα την χειμερινη περιοδο βοσκουν προβατα απο καποιους βοσκους ,που διατηρουν χρονια τωρα στανες στην περιοχη.Τα προβατα τρωνε και καταστρεφουν την νεαρη αγρια χλωριδα της περιοχης,,,!!
  Παρτε μετρα ,ειμαστε μαζι σας για την προστασια του Υμηττου ,αλλα μην
  γκρεμισεται κατοικιες μικροιδιοκτητων που ζουν στο χωρο αυτο,που τον αγαπουν και τον προστατευουν,,!!
  Οσο και αν φαινεται οξυμορο τα εκτος σχεδιου προστατευουν τον Υμηττο,!
  Ελπιζω σε μια αναθεωρηση των σχεδιων σας,,,

  Ευχαριστω για τον χρονο σας,

 • Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
  ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ ΑΡΑΓΕ; ; ;

  (Σχόλιο οικοπεδούχου εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας)

  κ. Υπουργέ,
  το γνωρίζετε πως δεν είστε πρωτοπόρος στη προστασία του Υμηττού, με το Π.Δ. που ετοιμάζετε.
  Ξέρετε ότι ο Υμηττός προστατεύεται από το 1978.
  Εγώ λοιπόν που έχω οικόπεδο στον εκτός σχεδίου οικισμό της Ανάληψης, δηλ πολύ κοντά του, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα πάνω του δεν βλέπω, ούτε καν τα δένδρα του 1978.
  Για όσα γλύτωσαν ως σήμερα, πολλές φορές πριν το κράτος έφτασαν οι κάτοικοι των περιοχών μας και πάλεψαν σκληρά με τσάπες και λάστιχα από τις αυλές τους.
  Συμπέρασμα, η προστασία καθόλου δεν προστάτεψε αυτό που κυρίως στόχευε, γιαυτό και αναγκάζεστε να επανέλθετε με νέα πρόταση.
  Το μόνο που κατάφερε εκείνη η προστασία, είναι η απίστευτη ταλαιπωρία 32 ετών, για τους οικοπεδούχους και οικιστές, των εκτός σχεδίου περιοχών του Δήμου Γλυφάδας.
  Από τα 11000 στρέμματα που ξετυλίγει ο Υμηττός πάνω από τη Γλυφάδα, τα 400 είναι τα εκτός σχεδίου της.
  Στα υπόλοιπα 10600 στέμματα, το 32 ετών καθεστώς προστασίας, δεν επέφερε καμιά παρέμβαση.
  ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ, ΕΙΧΑΝ ΑΦΕΘΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΑΥΤΗΝ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΩΣ:
  1. Βεβαίως και θα είχε δημιουργηθεί μια επέκταση του αστικού ιστού της Γλυφάδας κατά 400 στρέμματα αλλά επίσης,
  2. Θα είχατε απαλλαγεί από τις διαμαρτυρίες, που προκαλεί το αίσθημα αδικίας των ενδιαφερομένων με έννομα συμφέροντα, στις περιοχές των 400 στρεμμάτων και κυρίως
  3. Όλοι οι Δημότες της Γλυφάδας και όχι μόνο, θα απολάμβαναν εκτάσεις 10600 στρεμμάτων πρασίνου και κοινωφελών χώρων.
  Η καινούρια σας πρόταση προστασίας, δυστυχώς ξεκινάει από τις ίδιες εμμονές. Αγνοεί διαμορφωμένες καταστάσεις, που δύσκολα θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε με τους τρόπους που προβλέπετε, ανακατεύει πράγματα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά σε ένα υγιές και υπό αναμόρφωση περιβάλλον και το πλέον πιθανό είναι, πως θα συγκεντρώσει και πάλι το ενδιαφέρον και τους προβληματισμούς μόνο στο «δέντρο» των 400 στρεμμάτων , έχοντας χάσει το «δάσος» των 10600 στρεμμάτων ! ! ! ! !
  Φιλικά

  Γιάννης
  Οικοπεδούχος εκτός σχεδίου περιοχής «Ανάληψη» Δήμου Γλυφάδας

 • 18 Μαΐου 2010, 10:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΥ ΘΙΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ:
  ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
  ΤΗΝ α/21/11/2008 ΚΑΙ 30/3/2009 ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,ΠΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ
  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ

  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΗ Β΄ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

  Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΣΧΕΡΑΝΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Η ΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ,ΜΟΛΙΣ 370ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΡΥΜΟΤΟΜΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ,ΕΧΕΙ ΔΕ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΕΚΕΙ,ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΤΑΛΑΙΠΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 18 Μαΐου 2010, 08:05 | Παπασάββας Δημήτριος

  Κυρία Υπουργέ,

  Είμαι κάτοχος οικοπέδου στο συνεταιρισμό πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου στρατιωτικών εδώ και 60 χρόνια. Είναι άδικο να μας εμπαίζουν και να μην μπορούμε να χτίσουμε νόμιμα σε ένα μέρος που είναι συνέχεια της οικιστικής περιοχής της Γλυφάδας <>, έχει δρόμους, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και τις παροχές του δήμου.
  Πιστεύω ότι εάν είχατε ιδία γνώμη για την περιοχή δεν θα την είχατε συμπεριλάβει στην ‘Β’ ζώνη του σχεδίου σας. Σας ενημερώνω ότι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου έχει αποφασίσει παμψηφεί για την ένταξη της περιοχής μας στο σχέδιο πόλης.
  Περιμένουμε από σας να δώσετε την δίκαια λύση και να εξαιρέσετε τα οικόπεδα μας από την ‘Β’ ζωνή.